Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
156
lượt xem
71
download

Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

  1. Bài HDTH MMTNC Các bư c cơ b n ñ c u hình Mail Server Mdaemon 1. C u hình h th ng DNS: Thêm vào forward zone khtn.edu; T o new Host, ñ t tên là mail.khtn.edu có IP là IP c a mail server. Sau ñó thêm record MX (Mail Exchanger). M c Host or child domain ñ tr ng, DNS s t ñi n domain name c a parent vào. Browse ñ n host làm mail server, trư ng h p này là mail.khtn.edu ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 1
  2. Bài HDTH MMTNC 2. C u hình mail server MDaemon C u hình primary domain: Ph n primary domain name: ði n vào khtn.edu Ph n server name và machine name ñi n vào tên c a mail server: ñây là mail.khtn.edu ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 2
  3. Bài HDTH MMTNC C u hình querry DNS: Ch n tab DNS: - Check vào m c ch n “Try to use DNS servers defined in Windows TCP/IP setttings”; N u mu n dùng DNS server khác v i DNS c u hình trong windows, ta có th gõ ñ a ch c a DNS servers vào 2 text box bên dư i. ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 3
  4. Bài HDTH MMTNC Xóa b ch c năng “strong password”: M c ñ nh Mdaemon s d ng tính năng strong password, các password ñ u ph i g m ch hoa, ch thư ng và các ch s . Ta có th vào m c Miscellaneous ñ b option này: ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 4
  5. Bài HDTH MMTNC ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 5
  6. Bài HDTH MMTNC C u hình Web mail: Ta có th ch n m c WorldClient trong setup ñ xem các thông tin v web mail này, chú ý port ho t ñ ng c a web mail, m c ñ nh là 3000. ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 6
  7. Bài HDTH MMTNC Qu n lý Account: Có th dùng tool Accounts Manager Trong ph n này chúng ta có th thêm m i users, ñ t l i password, set quota cho user và thêm các tính năng v security ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 7
  8. Bài HDTH MMTNC Qu n lý list: List là m t t p h p các users, gi s ta mu n khi g i mail ñ n ñ a ch cntt@khtn.edu thì t t c các giáo viên trong khoa CNTT ñ u nh n ñư c mail. Ta s t o list CNTT ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 8
  9. Bài HDTH MMTNC N u mu n ngư i không n m trong list này ñư c phép g i mail ñ n list, ta ph i b tùy ch n “This list is private”. Ch n tab members ñ thêm thành viên vào list ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 9
  10. Bài HDTH MMTNC Trên ñây là nh ng tính năng cơ b n nh t c a mail server Mdaemon. Các b n mu n tìm hi u thêm có th ñ c HELP ñi kèm v i Mdaemon và s d ng tài nguyên trên internet. ð i H c KHTN – Khoa CNTT – B môn MMT VT 10
Đồng bộ tài khoản