intTypePromotion=3

Các đề thi ngành công nghệ lắp ráp ôto

Chia sẻ: Leminh Vuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
452
lượt xem
156
download

Các đề thi ngành công nghệ lắp ráp ôto

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 : Các phương thức chế tạo ôtô? Ưu nhược diểm • Phương thức 1 : chế tạo trọn gói Phương thức này hình thành với quan điểm : coi công nghiệp ôtô là công ngiệp độc lập. Sự tham gia hỗ trợ cho công nghiệp oto chỉ là công nghiệp sản xuất ra nguyên vật liệu(I), còn lại công nghiệp oto bao trọn gói từ chế tạo linh kiện, cụm tổng thành và lắp ráp thành oto.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các đề thi ngành công nghệ lắp ráp ôto

  1. Câu 1 : Các phương thức chế tạo ôtô? Ưu nhược diểm • Phương thức 1 : chế tạo trọn gói Phương thức này hình thành với quan điểm : coi công nghiệp ôtô là công ngiệp độc lập. Sự tham gia hỗ trợ cho công nghiệp oto chỉ là công nghiệp sản xuất ra nguyên vật liệu(I), còn lại công nghiệp oto bao trọn gói từ chế tạo linh kiện, cụm tổng thành và lắp ráp thành oto. Trong phương thức 1 : sản phẩm cuối cùng đc tạo ra thực hiện tại một cơ sở sản xuất (hang, tập đoàn), còn nguyên vật liệu có thể tự sản xuất hay do thị trường bên ngoài sản xuất. Ưu điểm: - Tạo điều kiện chủ động ổn định sản xuất. - Quan hệ sản xuất mang tính chất quan hệ nội bộ, nhanh chóng thay đổi mẫu sản xuất. - Dễ dàng tạo nên “đột biến, bất ngờ” trong mẫu mã, do dễ dàng quản lý thông tin kỹ thuật. Nhược điểm: - Nếu sản xuất với số lượng mẫu nhiều thì vốn đầu tư lớn. - Khả năng chuyên môn hóa thấp. - Khi có số lượng sản xuất nhỏ thì tăng phí công suất thiết bị. • Phương thức 2 : Chế tạo từ công nghiệp phụ trợ Trong phương thức này coi sản phẩm cuối cùng là sản phẩm xã hội mang tính liên kết, hợp tác. Sản phẩm cuối cùng được hình thành từ các cụm công nghiệp phụ trợ, được phân chia theo các cung đoạn để tiến tới sản phẩm cuối cùng. Trong pthức 2: sản phẩm cuối cùng tạo ra thực hiện tại một cơ sở sản xuất theo dạng lắp ráp (III) từ các linh kiện và cụm, còn việc chế tạo và lắp ráp cụm thực hiện ở nhiều cơ sở khác nhau (II), nguyên vật liệu có thể tự sản xuất hay mau trên thị trường (I) Nếu coi cung đoạn lắp ráp tổng thành là tạo ra sản phẩm cuối cùng tiếp cận với thị trường thì : - Cung đoạn chế tạo linh kiện và lắp ráp cụm (II) là công nghiệp cấp II - Cung đoạn sản xuất ra nguyên vật liệu (I) là công nghiệp cấp I Ưu điểm: - Tạo điều kiện hòa nhập với công nghệ trên thế gới. - Khả năng chuyên môn hóa cao, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm. - Phân chia nhỏ vốn đầu tư thành nhiều khu vực. - Công nghiệp phụ trợ cấp II có thể tận dụng khả năng sản xuất tối đa sản phẩm của xã hội theo các nhu cầu chuyên biệt. - Sử dụng mạnh mẽ kinh tế tri thức trong chế tạo để thực hiện mở rộng thị trường. Nhược điểm:
  2. - Đòi hỏi khả năng tổ chức hợp đồng cao, kế hoạch hóa chính xác. - Có thể làm chậm quá trình thay đổi mẩu sản suất Nhìn chung cả hai phương thức sản xuất này đều đòi hỏi toàn bộ công nghệ sản xuất từ nguyên vật liệu tới sản phẩm cuối cùng là oto. Câu 2: Quan hệ của công nghiệp phụ trợ và công nghệ lắp ráp Công nghệ phụ trợ cấp II: Chế tạo linh kiện và cụm. Sản phẩm cuối cùng của ôtô được tập hợp bởi các cụm và linh kiện chuyên biệt dùng cho ôtô, công nghiệp chế tạo ra nó được gọi là công nghiệp phụ trợ (hình vẽ). Thực chất ở đây hình thành hai mảng công nghệ lớn (phân loại công nghiệp phụ trợ theo mức độ hoàn thành sản phẩm). Công nghệ lắp ráp. Công nghệ phụ trợ (trong đó bao gồm công nghệ chế tạo và công nghệ vật liệu). Tuy nhiên, trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, sự giao lưu giữa các quốc gia cho phép có thể thực hiện các giai đoạn công nghệ không theo trình tự sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Thực hiện từng phần theo mục tiêu định hướng thị trường cho các bước tiếp theo là một điều kiện cần thiết để tiến tới khả năng nội địa hóa sản phẩm ôtô. Câu 3: Các vùng công nghệ chính của công nghiệp phụ trợ (chờ hình) Vùng I: Công nghệ chassic thuộc vùng công nghệ cơ khí sử dụng chủ yếu là công nghệ gia công áp lực, sản phẩm cuối cùng đòi hỏi hình dáng, mỹ thuật với công nghệ sơn mạ. Đây là khu vực không đòi hỏi công nghệ cao, tuy nhiên khó khăn là công nghệ khuôn, thiết bị áp lực, sơn phủ. Sự đa dạng hóa của khu vực này khá lớn, khuôn dập thay đổi nhiều đòi hỏi thiết bị áp lực cao. Vùng II: công nghệ truyền lực thuộ vùng công nghệ cao, sử dụng chủ yếu là các phương pháp công nghệ tiên tiến với độ chính xác cao, yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quốc tế chặt chẽ. Trong chế tạo có thể tính tới khả năng đồng hóa cao giữa các chủng loại xe đã chọn thiết kế trong tiến hánh sản xuất. Vùng III : công nghệ phhụ kiện thuộc vùng công nghệ gắn liềnvới công nghệ vật liệu : nhựa dẽo hóa học, kính và hỗn hợp vô cơ, sợi gỗ và chất kết dính, vải, điện, vật liệu khác… Caâu 4 : Ñaïc ñieåm qui trinh CNLR OTO ôû VN hieän nay : - Ñoái vôùi loaïi oâ toâ coù caáu taïo daïng khung voû lieàn saét si : ñ/ñieåm chuû yeáu cuûa daïng quy trinh cnlr dôû daïng naøy coù 1 line raùpnoäi thaát toaønboächo khungvoû saukhi ñöôïc sônhoaønchænhñoàngthôøi chæcaànboátrí 1 – 3 vò trí duønggaùñaëtcaùcboäphaäncaàu,ht treo, ñoängcô, hoäpsoá... Khungvoû saukhi ñöôïc
  3. ñöôïc gaénraépleânbeägaùcaùccuïmphaàndöôùi oâ toâ.Quaùtrìnhlaép raùptieápthuïc ñöôïc thöïc hieäncho ñeánkhi hoaønchænh. - Ñoái vôùi loaïi oâ toâ coù caáu taïo daïng khung voû rôøi – khoâng lieàn vôùi saét si : quy trình cnlr seõ bao goàm 2 line chính, trongñoù1 line seõlaépraùpphaàn noäi thaátkhungvoû, line coønlaïi seõlaépraùpcaùcheäthoánggaàm,caàu,treo, laùi... Sau ñoù, khungvoû ñaõlaépraùpnoäi thaátseõñöôïc laépgheùpvôùi phaànsaétsi ñaõlaép raùp.Luùcnaøy2 line raùptaïo thaùnhvaø quaùtrình laépraùpseõtieáptuïc tieánhaønhcho ñeánkhi hoaønchænh. Caâu 5 : Ñaëc ñieåm caùc loaïi xe laép raùp CBU, SKD, CKD, IKD. Phaân bieät CKD1, CKD2 - LaépraépCBU : xe ñöôïc nhaäpveàdaïngnguyeânchieác,caùccuïmchi tieát,khunggaàm, thuøngvoû, cabinñöôïc laépraùp,lieânkeátvaøsôn hoaønchænh.Möùc ñoäphöùctaïp thaáp - LaépraùpSKD : pp naøylaépraùptöø caùccuïmchi tieátbaùntoångthaønhñöôïc nhaäptöø nöôùcngoaøi hoaøntoaøn.Taïi nôi laépraùpseõtieánhaønhlaépraùpthaønhcaùccuïmtoång thaønhvaøcuoái cuønghoaønchænhthaønhsaûnphaåm.Moät soáchi tieátphuï tuøngtrong quaùtrìnhlaépraùpseõdo trongnöôùcsaûnxuaát.Phöôngphaùpnaøycoù ñoäphöùctaïp cao hôn. - LaépraùpCKD : ôû phöôngphaùpnaøy,caùcchi tieátnhaäpveàcoù möùcñoäthaùorôøi cao hônôû phöôngphaùpSKD vaøchöasôn. Vì vaäycaùcxí nghieäpphaûi trangbò caùcdaây chuyeànhaønvaøsôn CKD1 vaøCKD2 vôùi möùcñoätaêngdaàn - LaépraùpIKD : phöôngphaùpnaøylaépraùpsaûnphaåmtöø caùcchi tieátthaùorôøi ñöôïc nhaäptöø nöôùcngoaøi. Moät tæleäd9ang1keåcaùcchi tieáttrongsaûnphaåmseõdo neàn saûnxuaáttrongnöôùccungcaáp.Phöôngphaùpnaøylaø chuaånbò cho vieäclaépraùpsaûn phaåmtöø 100%chi tieátñöôïc saûnxuaáttrongnöôùcvôùi baûnquyeànkyõ thuaätñöôïc chuyeångiaotöø haõngsaûnxuaátgoác. o PhaânbieätgiöõaCKD1 vaøCKD2 :phöôngphaùplaépraùploaïi CKD1 vaøCKD2 ñeáunaèmchungtrongnhöõngphöôngphaùplaépraùpdaïngCKD, nhöngCKD2 laø moätdaïngrieâng,caohônCKD1. ÔÛ daïngCKD1, caùcchi tieátñöôïc cungcaápôû daïngthaùorôøi nhöngôû ñieàukieänkhoângcaánphaûi laépraùptheâmtröôùckhi laépraùphoaønchænh.Coøn ôû daïngCKD2, caùcchi tieátseï tieáptuïc thaùonhoû,do ñoùcaànphaûi laéptheâmtröôùckhi laépraùphoaønchænh.Ñaëcñieåmnoåi baätcuûa CKD2 laø coângngheälaépraùpvaøsôn caocaáphônnhieàuso vôùi CKD1. Câu 6 : sơ đồ tổng quát qui trình CNLR oto ở việt nam hiện nay : hình trang 22
  4. Câu 10: Cac thanh phân cua đồ gá và yêu câu với vât liêu cua đồ gá ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ • Cac thanh phân cua đồ ga: ́ ̀ ̀ ̉ ́ Quá trinh lăp rap thân xe yêu câu viêc đinh vị và kep chăt ở môi giai đoan. Đinh vị và kep chăt ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ được thực hiên băng đồ ga: ̣ ̀ ́ _ Chôt đinh vị (pins) ́ ̣ _ Khôi đinh vị (blocks) ́ ̣ ̀ _ Kêm kep chăt (clamps) ̣ ̣ Cac khôi đinh vị được chế tao chinh xac bởi cac may CNC nên được goi là cac khôi NC ( NC ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ blocks và NC locators). Số lượng NC locators và pins thì khac nhau trong môi đồ ga. ́ ̃ ́ Sự đinh vị trí sai cua môt yêu tố đồ gá lam giam dộ chinh xac về hinh dang cua cac mang thân xe ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ được lăp rap, do đó sai số tiêu chuân cho khôi đinh vị ( NC blocks) là ± 0,13mm và cua chôt đinh ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ vị (pins) là ± 0,15mm được qui đinh bởi công ty san xuât ôtô. ̣ ̉ ́ • Yêu câu với vât liêu cua đồ ga: ̀ ̣ ̣ ̉ ́ Vât liêu chế tao đồ gá có anh hưởng lớn đên quá trinh lam đông do yêu câu tiêt kiêm trong san ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ xuât nên cân đap ứng cac yêu câu sau: ́ ̀ ́ ́ ̀ _ Không dung vât liêu như nhôm, bac, đông để đinh vi, vì cac vât liêu nay dân nhiêt tôt nên lam ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ giam nhiêt độ tai cac môi han. ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ _ Cac vât liêu cung dân điên lớn nên sẽ gây ra dong điên rẽ qua cac phân khac do đó không thể ́ ̣ ̣ ̃ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ điêu khiên dong điên han theo ý muôn. ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ _ Vât liêu tôt nhât nên dung là plastis chiu nhiêt, ôn đinh cơ hoc. ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣
  5. Câu 11: Phân tich đăc điêm dây chuyên lăp rap thung xe ở Viêt Nam hiên nay ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ Trong quy trinh công nghệ lăp rap thung vỏ ôtô – cac mang đã được dâp từ cac tâm thep chia ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ thanh hai phân chinh: ̀ ́ _ Dây chuyên lăp rap cac phân rời gôm: dây chuyên lăp rap phân dưới và hai phân hai bên trai và ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ bên phai. ̉ _ Dây chuyên lăp rap thanh khung hoan chinh là nơi mà phân dưới, hai phân bên và mui xe lăp ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ lai với nhau. ̣ Tram lăp rap chia lam hai phân: tram đinh hinh hinh hoc (geometrical station) và tram han lai (re- ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ spot station), dung cho san xuât hang khôi ở cac nước có nên công nghiêp ôtô phat triên. ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ _ Cac tram hinh hoc có chức năng cố đinh cac thanh phân băng cach dung cac đồ gá băng cơ khí ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ chuyên dung được thiêt kế tuy theo kiêu xe. Môt phân được cố đinh bởi đồ gá chuyên dung nay được ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ han sơ bộ để đinh hinh dang và chuyên đên tram han lai. ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ _ Cac tram han lai có chức năng han hoan thiên cac phân. Trong suôt hoat đông han lai, cac ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ robot hay công nhân sẽ thêm cac điêm han cho cac phân để tăng độ cứng vững cua chung. Cac tram ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ han lai thường không có tac dung cố đinh vị trí cac phân. ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ Mang trước ̉ ̀ ̉ ́ Dây chuyên mang trai ̀ Vom mui OCMM ̉ Mang sau ̀ ̉ ́ Dây chuyên mang đay ̀ ́ ̀ Dây chuyên lăp thanh khung OCMM S3 S2 S1 OCMM BIW mui ̀ ̉ ́ Dây chuyên mang đay Khung mui OCMM Gân đỡ capô phai ̉ Gân đỡ carô trai ́ ̣ ́ ́ S_tram lăp rap ́ ̣ OCMM_may đo quang hoc Sơ đồ quy trinh công nghệ lăp rap thân xe ̀ ́ ́
  6. Từ đó cho thây cac tram hinh hoc có anh hưởng lớn đên sự thay đôi kich thước cua san phâm ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ hơn cac tram han lai. Tông số cac tram hinh hoc thì khac nhau từ quá trinh nay đên quá trinh khac. Trung ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ binh, có it nhât 25-35 tram hinh hoc và không it hơn 30-40 tram han lai lăp rap môt thân xe có câu tao từ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ 150-250 tâm kim loai. ̣ Câu 12 Trinh bay đăc điêm, nguyên lý cơ ban phương phap sơ điên hoa ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ Sơn điên hoa có nhiêu ưu viêt hơn so với cac phương phap gia công sơn khac. Phương phap nay ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ được ap dung rông rai trong cac nganh chế tao ôtô, xe may, tau thuyên và cac san phâm trong nganh ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ công nghiêp nhe. ̣ ̣ a) Đăc điêm sơn điên hoa ̣ ̉ ̣ ́ _ Dung môi sơn là nước, không có bui sơn và dung môi bay hơi, cai thiên điêu kiên lao đông, đam ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ bao điêu kiên sức khoe công nhân. ̉ ̀ ̣ ̉ _ Nâng cao chât lượng san phâm. Độ day lớp sơn đông đêu, bam chăc, có thể sơn được những ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ́ chi tiêt có hinh dang phức tap, lớp sơn có độ day đông điêu. ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ _ Giam giá thanh sam phâm, tiêt kiêm phân lớn dung môi, hiêu suât sử dung đat đên trên 95%. ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ _ Dung môi là nước, nên không chay, san xuât an toan. ́ ̉ ́ ̀ _ Sau khi sử lí bề măt có thể sơn ngay, không phai sây khô nên tiêt kiêm năng lượng.̣ ̉ ́ ́ ̣ Tuy nhiên, mau săc sơn điên phân không đây đu, chỉ dung cho cac loai sơn có mau săc sâm. ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̃ b) Nguyên lý cơn ban sơn điên hoa ̉ ̣ ́ Sơn điên hoa cung giông như sơn ma, san phâm được nhung trong thung sơn, san phâm là anôt, ̣ ́ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ thung sơn là catôt, sơn là chât điên phân, hai cực nôi với nguôn điên môt chiêu, sau khi có dong ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ điên đi qua trên bề măt san phâm hinh thanh lớp sơn dinh như keo, sau khi sây khô được lớp sơn ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ bong cứng. Quá trinh xay ra trong điên phân tương đôi phứt tap, thông thường có thêm cac phan ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ứng: _ Điên li: sơn trong dung dich sơn nước, do tac dung điên li cua nước tao nên iôn có điên tich ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ dương và điên tich âm. ̣ ́ _ Điên phân: dưới tac dung cua dong điên, ion dương đi về phia catôt, ion âm đi về phia anôt. ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ _ Điên thâm thâu: dưới tac dung lực điên trường nước trong mang sơn thoat ra khoi mang sơn. ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ _ Khí thoat ra: dong điên đi qua chât điên phân và nước, xay ra cac phan ứng ở cac điên cực, ở ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̣ catôt khí hidrô, ở anôt khí oxy thoat ra. ́ ́ ́ Câu 13 : Ưu điểm của thiết bị sấy bức xạ nhiệt hồng ngoại - Tia hồng ngoại có năng lực xuyên thấu vào nhiều loại vật chất, bao gồm cả màng sơn. Khi sấy tia hồng ngoại xuyên qua màng sơn đến bề mặt sản phẩm. Nhiệt lương của sản phẩm gia nhiệt được truyền đến lớp dưới màng sơn sau đó truyền đến bề mặt màng sơn. Do đó quá trình sấy khô từ trong ra ngoài. Khi lớp dưới màng sơn khô, bề mặt ngoài vẫn là chất lỏng dung môi bay hơi ở lớp dưới không có lực thoát ra ngoài ở trạng thái dung dịch làm màng sơn không thể hình thành bọt khí, lỗ kim châm - Thời gian sấy ngắn - Nguồn phát tia hồng ngoại được sử dụng để sấy các lớp sơn phủ là những nguồn phát ánh sang tối. Đèn phát là đèn nung nóng dung gương chuyên dung. Những đèn này được chế tạo với công suất lớn. Chúng phát ra từ 15% đến 27% nhiều hơn những tia nhiệt so với đèn bình thường Câu 15 : Sơ đồ khối dây truyền sơn chính. Nhiệm vụ và mô tả công đoạn ----chờ sơ đồ trang 71
  7.  Nhiệm vụ và mô tả công đoạn : Trạm 1 : sấy khô lớp sơn ED - Nhiệm vụ : sấy thùng xe đã được sơn lớp sơn ED để làm khô lớp sơn này nhanh chống, tăng năng suất lao động - Mô tả công đoạn : thùng xe được đặt lên xe di chuyển trên hệ thống ray vào lò sấy. Sau đó được tiến hành sấy ở nhiệt độ 1800C trong vòng 25 phút bằng dòng khí nóng được đốt nóng trong buồn kín và bị quạt hút vào phòng Trạm 2 : kiểm tra bề mặt, lấy dấu các lỗi bề mặt - Nhiệm vụ : kiểm tra, đánh dấu vào thùng xe tại những chổ có lỗi sau khi đã được sơn lớp sơn lót đầu tiên - Mô tả công đoạn : sau khi sấy xong, thùng xe được đẩy sang vị trí kiểm tra. Tại đây thùng xe sẽ được công nhân kiểm tra lại độ nhẵn bề mặt, đồng thời tiến hành đánh dấu và chà nhám ngay tại những chổ bị lỗi. Ta tiến hành kiễm tra bằng tay và bằng hệ thống đèn neon soi sang, phản chiếu tại những vị trí có lỗi sau khi dùng dầu bóng lau lên vị trí đó Trạm 3 : xử lý sau ED - Nhiệm vụ : loại bỏ bụi trên bền mặt lớp sơn ED. Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt thùng xe. Nếu phát hiện những lỗi còn sót lại ở công đoạn trước thì thong báo ngay về trạm đó để kip tiến hành sữu chữa. Sau khi kiểm tra xong ta tiến hành chà nhám toàn bộ thân xe để tạo lớp chân cho lớp sơn thứ hai được bám tốt, đồng thời cũng tạo được độ bằng phẳng cho toàn bộ bề mặt - Mô tả công đoạn : Sau khi kiểm tra, đánh dấu lỗi và chà nhám tại những chổ bị lỗi bên trạm 2 thì thùng xe đui75c di chuyển qua trạm 3 bằng hệ thống xe tay. Ta tiến hành trét ma tít tại những chổ lõm được đánh dấu trước. dung máy chà nhám vói giấy nhám P320 Dùng giấy nhám loai #320 để thao tác bằng tay trên toàn bộ bề mặt thùng xe nhằm loại bỏ bụi trên bề mặt lớp sơn ED, tăng độ bám dính trên bề mặt lớp sơn lót thứ 2. - Phương pháp : xoa tròn trên bề mặt thùng xe bằng giấy nhám 320 Ta tiến hành hút bụi sơn ra trước và sau đó thổi gió vào để làm sạch thùng xe. Dùng dẻ sạch để lau sạch lần cuối toàn bộ bề mặt trước khi chuyển sang trạm kế tiếp. Nếu bề mặt thùng xe có những vết xước lớn thì có thể dung máy chà nhám với giáy nhám #120 hoặc #180, sau đó vẫn phải dung nhám #320 để thao tác lần cuối cùng Phun Flash Primer tại các vị trí cạnh góc của thùng xe, nơi mà lớp sơn lót bám mỏng hoặc lồi nền thép ra bên ngoài Thời gian thực hiện là 3o phút Trạm 4 : trét keo và dán tấm lót sàn
  8. - Nhiệm vụ : dùng keo (là loại cao su non) trét vào những nơi giáp mí giữa hai mãnh thùng xe để tránh không cho nước có thể bám lại ở đây gây ra gỉ sét thung xe, nâng cao chất lượng thùng xe. Còn mục đích ở tấm lót sàn nhằm làm giảm âm với bên ngoài và chống va đập mạnh - Mô tả công đoạn : trước tiên ta kiểm tra bề mặt thùng xe và các stopper(chặn cửa). tại vị trí này công nhân sẽ tiến hành trét keo vào những mối giáp mí bên trong và bên ngoài toàn bộ thùng xe bằng cách dùng các chai đựng sealing và các dụng cụ, thiết bị chuyên dung để miết vào các khe hở, đường viền. sau đó dán tấm lót sàn trên bề mặt sàn. Trước khi chuyển sang trạm kế tiếp ta dung giẻ lau sạch bề mặt. thời gian cho công đoạn này là 40 phút Trạm 5 : trạm sấy II - Nhiệm vụ : sấy thùng xe đã được trét keo để làm khô lớp keo đó và làm cho tấm lót sàn bám vào thùng xe - Mô tả công đoạn : thùng xe đặt trên goòng di chuyển trên hệ thống ray vào lò sấy và quá trình sấy được tiến hành ở nhiệt độ 120oC, với thời gian sấy là 25 phút. Sau khi sấy xong ta tiếp tục đưa xe qua vị trí kế tiếp Trạm 6 : phung PVC dưới đáy gầm - Nhiệm vụ : Phun một lớp cao su non dưới đáy sàn để tránh gỉ sét. Vì khi xe chạy thì gầm xe là nơi bụi cát sẽ bám vào nhiều nhất và dễ gây gỉ sét nhất nên ta cần có một lớp bảo vệ sàn xe. Hơn nữa lớp PVC này còn có tính dàn hồi, giảm lực va đập cho gầm xe. - Mô tả công đoạn : Kiểm tra bề mặt thùng xe, kiểm tra các stopper. Lau sạch bụi than và bụi trên bề mặt thùng xe. Che chắn bằng carton để tránh văng PVC lên mặt dưới capo và bên trong thùng xe. Dán keo các lỗ ren và ren của bulông. Dùng búa đóng kín các lỗ thoát nước của mặt sàn thùng xe. Trét sealing những lỗ và đường ghép nối ở mặt dưới của sàn xe Dùng máy chuyên dung để phun PVC lên mặt dưới gầm. Phun PVC lên mặt dưới của các tấm sàn và một số vị trí đặc biệt. Dùng giẻ sạch để lau PVC bị lem trong quá trình thoa Lau bề mặt ngoài toàn bộ thùng xe bằng xylen trước khi đưa vào phòng sơn Trạm 7: Phòng sơn lót - Nhiệm vụ : sơn lót lần hai cho thùng xe - Mô tả công đoạn : trước khi thao tác sơn ta mở quạt cung cấp và các quạt hút, kiểm tra các stopper và toàn bộ bề mặt. Sau đó thùng xe được di chuyển vào phòng sơn và được công nhân dùng súng phun sơn chuyên dung để phun lớp sơn lót thứ hai lên toàn bộ bề mặt thùng xe. Ta
  9. kiểm tra lại toàn bộ bề mặt sơn trước khi vào phòng đợi. Thời gian cho công đoạn này là 30 phút. Tùy vào màu sắc của lớp sơn màu mà ta có các loại sơn lót màu khác nhau. Trạm 8 : Phòng sơn lót và lớp PVC dưới sàn - Nhiệm vụ : sấy khô lớp sơn lót và cao su non phun dưới gầm xe - Mô tả công đoạn : thùng xe goòng di chuyển trên hệ thống ray vào buồng sấy và quá trình sấy được tiến hành ở nhiệt độ 1500C với thời gian sấy trong vòng 25 phút. Sau đó nó được đưa sang một vị trí đợi khác nhằm làm cho nhiệt độ thùng xe giảm xuống trước khi thực hiện công việc kế tiếp. Trạm 9 : Thực hiện chà nhám II - Nhiệm vụ : loại bỏ lớp bụi bám trên lớp sơn thứ 2, tạo độ bằng phẳng cho toàn bộ bề mặt thùng xe. Đồng thời nó còn tạo chân giúp cho việc bám dính tốt của lớp sơn chính sau này. - Mô tả công đoạn: Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt thùng xe để phát hiện lỗi và xử lý. Dùng giấy nhám loại #400 để thao tác bằng tay trên toàn bộ bề mặt thùng xe. Ta chà đều lên toàn bộ bề mặt nhằm loại bỏ bụi trên bề mặt lớp sơn lót, tăng độ bám dính trên bề mặt. Tiếp tục chà nhám lại bằng giấy nhám #600 để xóa các vết xướt trên bề mặt do lần đầu gây ra. Hút bụi sơn trước, sau đó thổi gió đển làm sạch toàn bộ bề mặt thùng xe. Sau đó dùng giẻ sạch lau sạch toàn bộ bề mặt thùng xe lần cuối rồi đưa vào phòngsơn màu. Trạm 10 : Phòng sơn màu - Nhiệm vụ : sơn lớp sơn màu chính nhằm tạo ra các màu sắc trang trí cho thùng xe khác nhau theo sở thích nhu cầu sử dụng của khách hang - Mô tả công đoạn : Thổi gió lần cuối trước khi sơn. Thùng sơn được đẩy vào phòng sơn. Tại đây thùng xe sẽ được phủ lớp sơn màu bằng phương pháp phun thông thường. Ta sơn theo từng lớp và phun lớp sơn bóng lên bề mặt. Đối với phòng sơn màu khi sơn loại sơn metallic ta chỉ nghỉ 3 phút giữa hai lần sơn nền và sơn phun clear. Thỉnh thoảng phun lớp clear trong phòng để ngăn bụi và vệ sinh sung thường xuyên. Thời gian thưc hiện công đoạn này là 50 phút Trạm 11 : phòng sấy sơn màu
  10. - Nhiệm vụ : sấy thùng xe đã sơn màu để làm bốc hơi các chất phụ gia, bảo đảm lớp sơn trên thùng xe hoàn toàn khô. - Mô tả công đoạn: Thùng xe được đặt trên xe goòng di chuyển trên hệ thống ray vào phòng sấy. Quá trình sấy được tiến hành ở nhiệt độ 150oC trong vòng 25phút. Sau đó thùng xe sẽ được đưa sang một vị trí khác để làm cho nhiệt độ của nó hạ xuống trước khi qua trạm kiểm tra. Trạm 12: Kiểm tra và xử lý trước khi sang dây chuyền lắp ráp - Nhiệm vụ: Kiểm tra lại lần cuối cùng toàn bộ bề mặt thùng xe để xử lý nhằm hạn chế tối đa các lỗi còn xót lại giúp xe đạt được chất lượng theo yêu cầu một cách tốt nhất.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản