intTypePromotion=1
ADSENSE

Các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

98
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý dự án phần mềm việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm.[1] Nó chính là quy trình quản lý dự án theo các chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin

 1. CHƯƠNG 2. CÁC GIAI ĐO N QU N LÝ D ÁN CNTT I. GIAI ĐO N XÁC Đ NH YÊU C U 1. M c đích M c đích c a giai đo n này là có đư c m t s hi u bi t đ y đ v các v n đ , các yêu c u c a ngư i dùng có th hình dung đư c đ y đ v các v n đ c a d án, ư c lư ng đư c giá thành và th i gian th c hi n. 2. Các ho t đ ng chính – Tìm hi u th u đáo v các v n đ c a ngư i dùng và nh ng gì c n thi t đ gi i quy t v n đ đó. – C n ph i quy t đ nh có th c hi n hay không th c hi n d án. Ta c n ph i bi t ch c r ng d án là kh thi và có nhi u cơ h i đ thành công. 1
 2. • N u d án có th th c hi n đư c, c n phân tích đánh giá các r i ro có th x y ra và chi ti t hoá t t c các k t qu c n đ t đư c, khi nào và v i giá thành bao nhiêu. • Cũng t giai đo n này, ta ph i b t đ u ngay các ho t đ ng v qu n lý d án, xem xét, báo cáo và tư li u hoá; và ti p t c ti n hành các ho t đ ng đó cho đ n khi k t thúc d án. 2
 3. 3. Các tài li u c n ph i vi t • Đ cương d án: kh i đ u c a m t d án, đ đ đ t lên c p trên xem xét và ng h cho th c hi n; • Nghiên c u kh thi: đ ch ng minh r ng d án có th th c hi n đư c v m t k thu t v i chi phí có th ch p nh n đư c so v i l i ích kinh t mà nó s đem l i; tài li u ph i đư c nhà đ u tư thông qua; • Tài li u yêu c u: giúp cho nhóm d án hi u rõ v nh ng yêu c u c a ngư i dùng và trên cơ s đó m i có th đ ra gi i pháp c th thích h p và ư c tính giá thành c a nó; (trong trư ng h p c th , đây chính là tài li u g i th u). Tài li u này ph i đư c ngư i dùng thông qua; 3
 4. • Danh sách r i ro: d đoán trư c nh ng tr ng i đ chu n b phương án đ i phó; • K ho ch ban đ u: v ch ra các bư c chính, làm cơ s đ u tiên đ ư c lư ng và l p l ch cho d án. K ho ch đưa ra ph i đư c c nhóm d án th ng nh t; • Đ xu t: gi i pháp cho ngư i dùng: ư c lư ng ban đ u v giá thành và th i h n cho d án. Đ i v i các d án bên ngoài, đây là tài li u chính th c trình bày nh ng ý đ nh c a nhóm d án nh m cung c p các d ch v mà ngươì dùng yêu c u (tài li u d th u). Đi m m c c n thi t là tài li u này đư c ch d án ch p thu n ho c ch đ u tư quy t đ nh trúng th u. 4
 5. 4. K t lu n Các m c chính c a giai đo n xác đ nh là: - Quy t đ nh đ u tư hay không đ u tư cho d án. - Hoàn thành tài li u yêu c u đư c ngư i dùng thông qua. - Lên k ho ch ban đ u v i s nh t trí c a các thành viên trong nhóm d án. - Tài li u đ xu t gi i pháp đư c ch d án thông qua đ th c hi n. 5
 6. II. GIAI ĐO N PHÂN TÍCH 1. M c tiêu – Nh m xác đ nh chính xác h th ng thông tin d đ nh xây d ng s “làm gì" cho ngư i s d ng, và nó s hoà nh p vào môi trư ng c a ngư i s d ng như th nào, nói cách khác, trong giai đo n này ph i xác đ nh m i yêu c u, m i v n đ đ t ra mà h th ng thông tin ph i đáp ng. – M c dù theo lý thuy t thì trong giai đo n phân tích ch c n xác đ nh đư c xem h th ng s ph i làm nh ng gì. Tuy nhiên trên th c t , k t thúc giai đo n này ngư i qu n lý d án ph i hình dung ra đư c h th ng s th c hi n các ch c năng chính đó như th nào? 6
 7. 2. Các công vi c ph i th c hi n 2.1. Công vi c chính là vi t tài li u xác đ nh m i ch c năng, m i hành vi c a h th ng. Tài li u này đư c g i là tài li u Đ c t ch c năng (Functional Specifications - FS). 2.2. Sau khi vi t xong Đ c t ch c năng, chúng ta đã có hi u bi t đ y đ hơn v h th ng thông tin c n ph i xây d ng so v i giai đo n xác đ nh, do đó c n xem xét l i k ho ch d án ban đ u. Trên cơ s xem l i vi t K ho ch d án cu i cùng (Final Project Plan FPP). 7
 8. 2.3. Trong trư ng h p d án đư c th c hi n theo phương pháp hai bư c thì k t thúc giai đo n phân tích chính là k t thúc bư c 1, ta c n đ xu t và đánh giá th c hi n bư c hai. Đ xu t này đư c th hi n qua vi c vi t Tài li u đ xu t phát tri n (Development Proposal - DP). 2.4. Trong giai đo n phân tích, ta cũng th c hi n m t ph n công vi c c a giai đo n thi t k . Đó là Thi t k t ng th (thi t k m c t ng quát - Top level design - TLD). Như v y giai đo n này chúng ta có th hình dung h th ng s th c hi n các ch c năng chính như th nào. 8
 9. 3. Vi t tài li u "đ c t ch c năng” • Đ c t ch c năng là tài li u mô t toàn b ho t đ ng c a h th ng, các giao di n ngư i s d ng. Trong tài li u này c n: – Mô t chi ti t nh t có th các thông tin vào, thông tin ra, các yêu c u v th c hi n, các th t c, các quy trình.... – Gi i thích các thay đ i môi trư ng c a ngư i s d ng do đưa vào h th ng m i. – Mô t t t c các s n ph m chuy n giao bao g m ph n c ng, ph n m m, đào t o, các tài li u, các đ m b o v b o hành.... 9
 10. Đ c t ch c năng chính là tài li u nói rõ "cái gì" h th ng s làm cho ngư i s d ng. Tài li u này n u làm nghiêm túc, c n th n s giúp cho chúng ta: - H th ng hoá và ghi nh đư c đ y đ các v n đ , các yêu c u, đ t ra đ i v i h th ng, làm cơ s pháp lý đ gi i quy t và tri n khai các giai đo n sau. - Gi i quy t nhi u v n đ ph c t p c a h th ng trư c khi th c hi n thi t k k thu t và l p trình, làm cho vi c nghiên c u các d li u, các ch c năng x lý và m i quan h gi a chúng đư c rõ ràng m ch l c. - T o đi u ki n thu n l i đ các nhóm chuyên gia khác nhau có th k th a th c hi n ho c hoàn thi n h th ng trong nh ng giai đo n ti p theo. 10
 11. • Tài li u đ c t ch c năng ch có th hoàn thành sau m t quá trình kh o sát th c tr ng, thu th p ý ki n t nhi u ngư i, nhi u b ph n nghi p v khác nhau, sau nhi u bu i phân tích, trao đ i ý ki n c a cán b chuyên môn và các chuyên gia tin h c. • Đ c t ch c năng là k t qu đúc k t t quá trình làm vi c này và đư c trình bày như k t qu nh n th c c a các nhà phân tích h th ng v m i khía c nh c a các v n đ đ t ra qua các m c đ khái quát hoá khác nhau. 11
 12. 4. Xem xét l i k ho ch • Làm k ho ch là quá trình l p. Do đó ngay sau khi ti n hành phân tích xong, c n xem xét l i k ho ch d án ban đ u. C n nh r ng đã nhi u th i gian trôi qua k t khi chúng ta vi t k ho ch d án ban đ u và r t nhi u hi u bi t đã đư c b sung trong th i gian đó. Do đó có đi u ki n đ đánh giá l i cơ c u phân vi c, các nhi m v , b nhi m ngư i th c hi n, lên l ch và th c hi n. • Chú ý v n đ nhân s , các r i ro 12
 13. 5. K ho ch d án cu i cùng • Sau khi xem xét l i d án ban đ u c n vi t k ho ch d án cu i cùng. V b c c, k ho ch d án cu i cùng gi ng như k ho ch d án ban đ u, song t ng kho n m c c n đư c xem xét, đi u ch nh, chi ti t hoá, chính xác hoá. M c đánh giá t i th i đi m này là m c B (+/- 25%). Đ ng th i trong báo cáo d án cu i cùng c n b sung thêm các ph n: – Qu n lý s thay đ i. – Đào t o, hu n luy n đ i d án. 13
 14. 6. Thi t k t ng th • Thi t k m c t ng th là mô t chung ki n trúc h th ng. • Mô t này đư c b t đ u b ng vi c nêu ra các thành ph n chính c a ph n c ng và chúng đư c n i v i nhau trên m ng như th nào. • Ti p theo là nêu ra các thành ph n chính c a ph n m m: Li t kê các ph n m m trên các máy ch (máy ph c v ), trên m i máy khách hàng. Đ i v i m i ph n m m c n đ t làm, ph i có thi t k riêng. M c t ng quát ch k ra các thành ph n chính c a ph n m m. 14
 15. Thi t k t ng th c n chú ý các y u t sau: • Chi phí h th ng • Th i gian c n thi t đ xây d ng h th ng. • Tính thân thi n đ i v i ngư i s d ng • Th c hi n • Kích thư c h th ng • Đ tin c y • Kh năng thay đ i. 15
 16. 7. K t lu n Các m c chính c a giai đo n phân tích là: • Đ c t ch c năng đư c hoàn thành, thông qua và ký nh n. • N u d án đư c th c hi n theo phương án hai bư c, thì c n vi t tài li u đ xu t phát tri n. • K ho ch d án ban đ u đư c xem xét l i và t đó hoàn thành k ho ch d án cu i cùng. • Hoàn thành thi t k m c t ng th . 16
 17. III. GIAI ĐO N THI T K 1. M c tiêu Giai đo n thi t k nh m xác đ nh m c tiêu chính xác h th ng s làm vi c "như th nào". Nói m t cách khác nó ph i xác đ nh các b ph n, các ch c năng và các m i liên k t gi a chúng c a h th ng. 2. Các công vi c Vi t thi t k h th ng thông tin đư c ti n hành l n lư t theo 3 m c: • M c t ng th : thi t k m c t ng th thư ng đư c th c hi n cu i giai đo n phân tích. Nó cho th y ki n trúc chung c a h th ng v c ph n c ng và ph n m m. S d ng các mô hình khái ni m đ minh ho . 17
 18. • M c gi a: Thi t k m c gi a đơn gi n là ti p t c vi c chia nh b n thi t k m c t ng th thành các thành ph n nh hơn. Các thành ph n c a ph n c ng đư c chi ti t đ n m c các kh i. Các thành ph n ph n m m đư c chi ti t đ n m c các chương trình trong m i môđun ho c m i ng d ng. S d ng đ n các mô hình logic đ minh ho . • Thi t k Môđun: (đư c ti n hành trong giai đo n th c hi n): đây là m c (th p nh t) chi ti t nh t, nh m thi t k ra các thành ph n cơ b n t o ra ph n c ng, các chương trình con t o thành các chương trình ph n m m ng d ng. M c này thư ng do các chuyên gia phát tri n làm trong giai đo n th c hi n. Các sơ đ đây chi ti t đ n t ng d li u và thao tác. 18
 19. • V i quy trình thi t k mô t như trên, các công vi c c a giai đo n thi t k bao g m: 2.1 Thi t k h th ng m c gi a và ph i h p v i k t qu thi t k h th ng m c t ng th đ vi t tài li u Đ c t thi t k (Design Specification - DS) 2.2 So n th o tài li u "K ho ch ki m th đ ch p nh n" (Acceptance Test Plan - ATP). Đây là tài li u li t kê t t c các phép th s ph i th c hi n đ ki m tra t t c các ch c năng c a h th ng cho ngư i dùng th y trong giai đo n ch p nh n. • M c chính c a giai đo n này là tài li u Đ c t thi t k đư c xem xét thông qua và đư c ch ng t là không sai sót. Cũng có th trong giai đo n này ngư i s d ng ki m duy t "K ho ch ki m th đ ch p nh n”. 19
 20. 3. Đ c t thi t k Tài li u đ c t thi t k là tài li u mang tính ch t k thu t. Nó đư c vi t đ cho các l p trình viên đ c và hi u đ th c hi n. Nh ng ngư i s d ng cũng có th đ c song không nh t thi t ph i hi u t t c . Khi vi t tài li u này c n chú ý đ n các đi u sau đây: • Ph i s d ng ngôn ng ch t ch , chính xác. Nguyên nhân l n th hai gây ra sai sót trong h th ng ph n m m là do l p trình viên hi u sai thi t k (Nguyên nhân l n gây ra sai sót là do nhà phân tích hi u sai nhu c u c a ngư i dùng). • S d ng các sơ đ , các hình v , các mô hình thi t k chu n. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2