intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Ths. Lê Ngọc Lãm

Chia sẻ: Hồ Ky | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Ths. Lê Ngọc Lãm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Phân tích và thiết kế hệ thống thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: khái niệm hệ thống, hệ thông tin quản lý, các giai đoạn phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Ths. Lê Ngọc Lãm

 1. Chương 4 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG  KHÁI NIỆM HỆ THỐNG  HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ  CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LY ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 1
 2. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG Hệ thống là một tập hợp các phần tử tương tác được tổ chức theo một mô hình nhất định nhằm thực hiện một mục đích nào đó.  Phần tử trong hệ thống là tập hợp các phương tiện vật chất và kể cả nhân lực. Các phần tử này có thể tương tác với nhau theo một qui luật nhất định gọi là qui tắc hoạt động của hệ thống.  Hệ thống mở: là hệ thống mà các phần tử trong đó có tương tác với môi trường bên ngoài.  Ví dụ về hệ thống: các cơ quan tổ chức đều là những hệ thống sống và phát triển. Một hệ thống thông tin luôn là hệ thống mở. Do đó người thiết kế một hệ thống thông tin quản lý phải chú ý đến khả năng trao đổi thông tin với một hệ thống khác. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 2
 3. HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ  Là một hệ thống tích hợp “người – máy” tạo ra các thông tin giúp con người trong sản xuất, quản lý và ra quyết định sử dụng các thiết bị tin học, phần mềm, cơ sở dữ liệu, các thủ tục thủ công, các mô hình để phân tích và lập kế hoạch. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 3
 4. CẤU TRÚC 1 HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ Một hệ thống thôn tin quản lý bao gồm 04 thành phần cơ bản: Lĩnh vực, dữ liệu, thủ tục xử lý(mô hình) và các qui tắc quản lý.  Lĩnh vực quản lý: Là lĩnh vực hoạt động của hệ thống.  Dữ liệu: bao gồm công cụ và đối tượng quản lý, hay nói cách khác, đây là nguyên liệu của hê thống.  Mô hình: mô tả phương thức vận hành của hệ thống. Tùy thuộc vào từng giai đoạn của qui trình phân tích và thiết kế mà có các mô hình khác nhau. Mỗi mô hình mô tả hệ thống ở một góc độ khác nhau.  Qui tắc quản lý: thể hiện sự ràn buộc của hệ thống. Các qui tắc này nhằm biến đổi, xử lý dữ liệu phục vụ theo yêu cầu đặt ra. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 4
 5. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1. Phân tích hiện trạng 2. Xây dựng mô hình 3. Cài đặt hệ thống ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 5
 6. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG Nội dung công việc trong giai đoạn này gần với thế giới thực, hoàn toàn độc lập với máy tính. a) Tìm hiểu hiện trạng  Phỏng vấn ban lãnh đạo:.  Phỏng vấn các vị trí làm việc: b) Tổng hợp  Tổng hợp xử lý:  Tổng hợp dữ liệu: c) Hợp thức hóa  Đây là qúa trình nhận thức hệ thống thông tin hiện hữu bỡi phân tích viên nhằm đảm bảo xâm nhập chính xác hiện trạng thông qua các buổi phỏng vấn. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 6
 7. XÂY DỰNG MÔ HÌNH Đây là giai đoạn trung gian, Phân tích viên sau khi tìm hiểu và thu thập những dữ liệu cần thiết có liên quan đến hệ thống tiến hành mô hình hóa lại hệ thống và có thể mô tả hoạt động của hệ thống thông qua các mô hình này. Có các mô hình như: - Mô hình ý niệm; - Mô hình thực thể kết hợp; - Mô hình quan hệ; - Mô hình chức năng. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 7
 8. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH Bước 01: Tạo các thực thể và các kết hợp. Bước 02: Chuẩn hóa các thực thể nhằm làm thông tin không bị trùng lắp Bước 03: Giảm số chiều các kết hợp. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 8
 9. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG  Đây là giai đoạn sau cùng trong phân tích và thiết kế hệ thống, giai đoạn này gắn liền với máy tính. Giai đoạn này người thiết kế sẽ chọn một môi trường hay một phần mềm thích hợp nhằm vận dụng cấu trúc của dữ liệu đã được xác định. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 9
 10. MÔ HÌNH Ý NIỆM SINHVIEN LOPHOC ĐĂNG KÝ MONHOC DẠY GIAOVIEN ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 10
 11. Ngàysinh Số CMND Tên NGƯỜI MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Là Xí nghiệp Lương CÔNG CHỨC SINHVIÊN Là Thuộc ĐH Nông lâm Nhân viên Giám đốc Giá ĐH Angiang ĐH Cần thơ ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 11
 12. MÔ HÌNH QUAN HỆ ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 12
 13. MÔ HÌNH PHÂN CẤP BAN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC PHÒNG BAN KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT TƯ KINH DOANH KT.TRƯỞNG KT.VIÊN TỔ TIẾP THỊ TỔ PT.THỊ TRƯỜNG CẦN THƠ LONG XUYÊN ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 13
 14. MÔ HÌNH CHỨC NĂNG ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 14
 15. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ  CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LỊÊU  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG  CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI  CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 15
 16. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 16
 17. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 17
 18. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 18
 19. ThS. Lê Ngọc Lãm Ngọ Thursday, July 03, 2014 Cơ Sở Dữ Liệu Sở Liệ 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản