intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

65
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản với mục đích giúp các bạn nắm được vai trò của cách tổ chức dữ liệu theo cơ sở dữ liệu, đặc tính của môi trường cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu và ngôn ngữ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

TRUNG TÂM DÀO TẠO CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ HIỆN ĐẠI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN<br /> <br /> DATABASE<br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> <br /> GV: Ñoã Thò Kim Thaønh<br /> Email: kimthanh.do@gmail.com<br /> Web: http://dkt.hoitublog.com<br /> <br /> 30 tiết lý thuyết<br /> (6 buổi)<br /> <br /> CƠ SỞ DỮ LiỆU<br /> (CSDL)<br /> DATABASE<br /> (DB)<br /> <br /> 15 tiết thực hành<br /> (3 buổi)<br /> Bài tập kết thúc môn<br /> (30%)<br /> Thi học kì<br /> (70%)<br /> <br /> GV: ĐỖ THỊ KIM THÀNH<br /> <br /> 2<br /> <br /> TOÙM TẮT CHƯƠNG TRÌNH<br /> <br />  CHƯƠNG 1: CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN<br />  CHƯƠNG 2: MOÂ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP (ER)<br /> <br />  CHƯƠNG 3: MOÂ HÌNH QUAN HỆ<br />  CHƯƠNG 4: ĐẠI SỐ QUAN HỆ<br /> <br />  CHƯƠNG 5: KHOÙA<br />  CHƯƠNG 6: NGOÂN NGÖÕ TRUY VAÁN SQL<br /> <br />  CHƯƠNG 7: RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN<br /> GV: ĐỖ THỊ KIM THÀNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chöông I<br /> <br /> Caùc khaùi nieäm cô baûn<br /> <br /> GV: ĐỖ THỊ KIM THÀNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> MUÏC ÑÍCH<br /> <br />  Vai troø cuûa caùch toå chöùc döõ lieäu theo<br /> cô sôû döõ lieäu (CSDL)<br /> <br />  Ñaëc tính cuûa moâi tröôøng CSDL<br />  Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu (HQT CSDL)<br />  Moâ hình döõ lieäu<br />  Ngoân ngöõ cuûa HQT CSDL<br /> GV: ĐỖ THỊ KIM THÀNH<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2