intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các rủi ro đặc thù

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

371
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rủi ro trong kinh doanh: rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính, các cấp độ đòn bẩy, độ an toàn của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các rủi ro đặc thù

 1. R I RO TRONG KINH DOANH CÁC R I RO R I RO HO T ð NG R I RO TÀI CHÍNH NH HƯ NG C A ðÒN B Y TÀI CHÍNH ð C THÙ CÁC C P ð ðÒN B Y ð AN TOÀN C A DOANH NGHI P CÁC Y U T NH HƯ NG ð N R I RO HO T ð NG R I RO HO T ð NG • ð nh nghĩa r i ro ho t ñ ng • Bi n ñ ng c a các n n kinh t trên th gi i • S thu n l i hay khó khăn c a n n kinh t • Các y u t nh hư ng ñ n r i ro trong nư c ho t ñ ng • Các chính sách c a nhà nư c • ðòn b y ho t ñ ng • Các y u t c nh tranh • S thay ñ i s thích, tâm lý c a ngư i tiêu dùng CÁC Y U T NH HƯ NG ð N ðòn b y ho t ñ ng R I RO HO T ð NG • Y u t ñ u vào bi n ñ ng • Kh năng ñi u ch nh giá ñ u ra khi giá ñ u vào thay ñ i • Kh năng ki m soát các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh • T l ñ nh phí 1
 2. CÁC ðI U KI N THU N L I R I RO TÀI CHÍNH CHO VI C S D NG N • ð nh nghĩa r i ro tài chính • Doanh nghi p l n • Các ñi u ki n thu n l i cho vi c s • Doanh thu n ñ nh d ng n • Công ty có các tài s n có ch c năng ph thông • Công ty có ñòn b y ho t ñ ng th p • ðòn b y tài chính • T c ñ tăng trư ng nhanh • Kh năng sinh l i l n • Thu su t cao NH HƯ NG C A ðÒN B Y TÀI CHÍNH NH HƯ NG C A ðÒN B Y TÀI CHÍNH TRÊN L I SU T V N CH S H U TRÊN L I SU T V N CH S H U Doanh thu 100 100 100 Chi phí 60 60 60 EBIT 40 40 40 Lãi 0 5 9.9 L i t c trư c thu 40 35 30.1 Thu (T% = 40%) 16 14 12.04 L i t c thu n 24 21 18.06 V n ch s h u 100 50 1 N (r% = 10%) 0 50 99 L i nhu n / V n s h u 24% 42% 1806% NH HƯ NG C A ðÒN B Y TÀI CHÍNH Lãi su t th c t DN ph i ch u = Lãi su t danh nghĩa*(1-T%) TRÊN L I SU T V N CH S H U THU / THU LÃI L IT C LÃI THU N 2
 3. C u trúc v n m c tiêu • C u trúc v n t i ưu cân ñ i gi a r i ro và t su t l i nhu n sao cho giá c phi u l n nh t • Các y u t quan tr ng ph i xem xét ñ quy t ñ nh c u trúc v n là: a. R i ro kinh doanh b. Tình tr ng thu c. Kh năng tăng v n dư i nh ng ñi u ki n b t l i d. Phong cách qu n lý: B o th hay năng n ð AN TOÀN C A DOANH NGHI P CÁC C P ð ðÒN B Y • M c doanh thu an toàn • C p ñ ñòn b y ho t ñ ng • T l doanh thu an toàn % thay ñoåi cuûa EBIT EBIT + F S • C p ñ ñòn b y ho t ñ ng DOL = = = % thay ñoåi cuûa Doanh thu EBIT S − S* • C p ñ ñòn b y tài chính • C p ñ ñòn b y tài chính • C p ñ ñòn b y t ng h p % thay ñoåi cuûa Lôïi töùc thuaàn EBIT DFL = % thay ñoåi cuûa EBIT = EBIT − I • T l an toàn • C p ñ ñòn b y t ng h p • Kh năng thanh toán ng n h n DTL = DOL * DFL • C u trúc v n ðánh giá gián ño n kinh doanh ðánh giá gián ño n kinh doanh R i ro c a các d ch v Kh năng s ng còn c a doanh nghi p sau khi th m h a và gián ño n ho t ñ ng x y ra R i ro c a doanh thu, m t khách hàng, m t th ph n Các v n ñ an toàn cho khách hàng và nhân viên, nhân viên có d tìm R i ro pháp lý, vi ph m quy ñ nh hay pháp lu t R i ro v n hành, nh hư ng c a s thi u h t lên v n hành, s ph thu c l n nhau R i ro danh ti ng xã h i, s xói mòn hình trong h th ng nh c a doanh nghi p, m t lòng tin c a nhà ñ u tư Gián ño n ngân lưu 3
 4. ðÁNH GIÁ R I RO C A D ÁN PHÂN TÍCH ð NH Y (SENSITIVITY ANALYSIS) 1. R I RO TRONG TH M ð NH D ÁN • Phân tích ñ nh y (Sensitivity Analysis) • Phân tích tình hu ng (Scenario Analysis) • Phương pháp mô ph ng Monte Carlo 2. R I RO TRONG QU N TR D ÁN PHÂN TÍCH TÌNH HU NG PHƯƠNG PHÁP MÔ PH NG (SCENARIO ANALYSIS) MONTE CARLO Là k thu t phân tích r i ro s d ng ph n m m chuyên dùng như Crystal Ball ñ mô ph ng quy lu t c a các y u t nh hư ng r i tính toán k t qu B n ñ nh mua khu nhà Futura Apartments ñ kinh doanh khách s n, nghiên c u tình hình kinh doanh c a ngành này b n có ñư c m t s k t qu sau: • Ti n thuê phòng khu v c này là 500 $ / tháng • S phòng cho thuê m i tháng n m trong kho ng t 30 ñ n 40 • Chi phí ho t ñ ng trung bình m i tháng cho toàn khu nhà kho ng 15000$ nhưng có th thay ñ i m t ít gi a các tháng 4
 5. R I RO TRONG QU N TR D ÁN • PERT dùng các th i gian trung bình hoàn thành công vi c ñ xác ñ nh ñư ng găng (critical path), t ñó xác ñ nh th i gian hoàn thành d án • K thu t mô ph ng có th ñưa vào nh ng ñ c trưng th c t hơn cho th i gian hoàn thành d án và các r i ro liên quan LUFTHANSA ðánh giá các phương án phòng ch ng r i ro R I RO T GIÁ 1. 2. Không phòng ch ng gì h t Phòng ch ng b ng h p ñ ng forward 3. Phòng ch ng r i ro m t ph n 4. Phòng ch ng b ng h p ñ ng option 5. Mua USD ngay và gi ñ n ngày thanh toán C H I P H Í T H EO T Ö ØN G P H Ö Ô N G AÙN Phương án T giá T ng chi phí DEM/USD (DEM) 20 00 19 00 1.Không phòng ch ng 2.3 1,150,000,000 18 00 17 00 2.Phòng ch ng 100% 3.2 1,600,000,000 16 00 1600 Chi phí b ng forward 15 00 3.Phòng ch ng m t 0.5(2.3+3.2) 1,375,000,000 14 00 13 75 ph n 13 00 12 46 4.Phòng ch ng b ng 3.2 1,246,000,000 12 00 1150 option 11 00 2 .2 2 .3 2 .4 2 .5 2 .6 2 .7 2 .8 2 .9 3 3 .1 3 .2 3 .3 3 .4 3 .5 3 .6 3 .7 3 .8 3 .9 4 Tæ giaù 5
 6. CÔNG C PHÒNG NG A CÔNG C PHÒNG NG A R I RO T GIÁ R I RO T GIÁ • Chính sách giá c • K thu t On Balance sheet • Chính sách thanh toán • S d ng h p ñ ng forward • H p ñ ng xu t nh p kh u song hành • S d ng h p ñ ng future • Hoán ñ i ngo i t • S d ng công c swap • L p qu d phòng • S d ng h p ñ ng options STRIP HEDGE ROLLING HEDGE Vào ngày 2 / 1, nhu Ngày 2 / 1, bán m t lo t các h p ñ ng Vào ngày 2 / 1, nhu Ngày 2/1, bán 90 March EDFC c u vay là: future: 15 March EDFC, 45 June c u vay là: …………….. EDFC, 20 Sept. EDFC, 10 Dec. EDFC. 1/3: 15 tri u USD Ngày 1/3, mua l i 90, bán 75 June EDFC 1/6: 45 tri u USD Ngày 1/6, mua l i 75, bán 30 Sept. EDFC 1/3: 15 tri u USD Ngày 1/3 mua l i 15 March EDFC 1/9: 20 tri u USD Ngày 1/9, mua l i 30, bán 10 Dec. EDFC 1/6: 45 tri u USD Ngày 1/6 mua l i 45 June EDFC 1/12: 10 tri u USD Ngày 1/6, mua l i 10 Dec. EDFC 1/9: 20 tri u USD Ngày 1/9 mua l i 20 Sept. EDFC 1/12: 10 tri u USD Ngày 1/12 mua l i 10 Dec. EDFC Daily June gold futures for April 20, R I RO TÀI S N 2006 indicate new, higher support. 1. PHÂN LO I R I RO TÀI S N 2. ðÁNH GIÁ CÁC T N TH T V TÀI S N 3. Y U T TH I GIAN C A T N TH T 6
 7. PHÂN LO I ðÁNH GIÁ CÁC T N TH T R I RO TÀI S N V TÀI S N 1. Lo i tài s n 1. Giá th trư ng 2. Nguyên nhân r i ro 2. Chi phí thay m i 3. K t qu tr c ti p, gián ti p và 3. Chi phí thay m i có tr kh u hao và l i th i có y u t th i gian 4. ðánh giá khi không có s a ch a và thay th Y U T TH I GIAN Y U T TH I GIAN C A T N TH T C A T N TH T Gi m doanh thu 1. Gi m doanh thu • Do thuê nhà 2. Tăng chi phí • Do gián ño n ho t ñ ng • Do các gián ño n b t ng Y U T TH I GIAN R I RO NGU N NHÂN L C C A T N TH T Tăng chi phí 1. ðÁNH GIÁ T N TH T C A NGƯ I • Do ch u các chi phí cao hơn, nhi u LAO ð NG hơn khi s ho t ñ ng liên t c là c n 2. ðÁNH GIÁ R I RO TR C TI P C A thi t T CH C • Do h y h p ñ ng thuê 3. CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT R I • T các trang thi t b không tháo d RO NGU N NHÂN L C ñư c c a bên thuê nhà 7
 8. ðÁNH GIÁ T N TH T ðÁNH GIÁ T N TH T C A NGƯ I LAO ð NG C A NGƯ I LAO ð NG 1. T N S T N TH T T N S T N TH T 2. M C ð T N TH T • T l t vong • Tình hình s c kh e kém • Tu i già và hưu trí • Th t nghi p ðÁNH GIÁ T N TH T ðÁNH GIÁ R I RO C A NGƯ I LAO ð NG TR C TI P C A T CH C 1.T n th t do m t ngư i ch ch t M C ð T N TH T 2.T n th t do m t các kho n tín d ng • T n th t thu nh p ti m năng 3.T n th t do ho t ñ ng b ñình tr • Ư c lư ng nhu c u 4.T n th t do ngu n nhân l c bi n ñ ng 5.Chi phí tuy n d ng, hu n luy n, ñào t o • Các chi phí tăng thêm ðÁNH GIÁ R I RO CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT TR C TI P C A T CH C R I RO NGU N NHÂN L C 6. T n th t do ch y máu ch t xám 1. K ho ch phát tri n ngu n nhân l c 7. T n th t do mâu thu n n i b 2. H th ng bù ñ p cho nhân viên 8. T n th t do không s d ng hi u qu 3. C i thi n môi trư ng làm vi c ngu n nhân l c 4. Th c hi n quy ch v an toàn lao ñ ng 9. T n th t do tai n n lao ñ ng 5. M r ng kinh doanh ñ n ñ nh ngu n 10.T n th t do vi ph m pháp lu t trong nhân l c quá trình tuy n d ng, s d ng, sa th i 8
 9. CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT R I RO NGU N NHÂN L C R I RO NGU N NHÂN L C K ho ch phát tri n ngu n nhân l c H th ng bù ñ p cho nhân viên • Chính sách tuy n d ng • Các chương trình phúc l i • Phân công rõ ràng, h p lý • B o hi m nhân th • H th ng ñánh giá h p lý • Các bi n pháp khuy n khích g n v i lương • H th ng ñ ng viên hi u qu • Các bi n pháp giúp nhân viên c i thi n cu c • Cơ h i thăng ti n s ng • Hu n luy n, b i dư ng, nâng cao nghi p v CÁC V N ð R I RO • • ð nh nghĩa R i ro chính tr • R i ro kinh t QU C GIA • • R i ro tài chính R i ro văn hóa ð NH NGHĨA 1 ð NH NGHĨA 2 • R i ro qu c gia là kh năng bi n ñ ng • R i ro qu c gia là r i ro g n v i các giao không d báo ñư c trong ch s th c hi n d ch kinh doanh qu c t do t n t i các biên quan tr ng, gây ra t vi c tham gia vào các gi i qu c gia, ti n t và chính quy n riêng giao d ch kinh doanh qu c t , v i hi m h a bi t. không th tránh kh i v k t qu th c hi n và chính sách c a nư c s t i ch không ph i qu c gia g c. 9
 10. CÁC THÀNH PH N, CÁC H N H P R I RO KHÁC NHAU THÀNH PH N CON • R i ro qu c gia có th phân lo i theo ngu n • Các thành ph n r i ro khác nhau trùng l p – r i ro ch ng h n r i ro chính tr có th ph n ánh • Thư ng ñư c phân bi t như r i ro chính tr các phương di n khác c a r i ro kinh t và r i ro kinh t bao g m c r i ro tài chính • Sàng l c r i ro c p d án hay công ty • R i ro văn hóa thư ng b b qua • R i ro phân bi t theo m c ñ phát tri n và • Các thành ph n có th ñư c chia thành các lo i tài s n r i ro thành ph n con, r i các thành ph n con c p nh hơn R I RO CHÍNH TR B T N CHÍNH TR • Các thành ph n • ð o chính – dùng quân ñ i: cách m ng và • Chính ph b t n: thay ñ i ch ñ d n ñ n thay ñ o chính thư ng hơn ta nghĩ, Thailand. ñ i chính sách • B u c – M c ñ khác bi t v chính sách • Chính sách nhà nư c thay ñ i, ngay c khi c a ñ ng ñ i l p và chính ph ñương th i? không có s thay ñ i chính ph Li u chúng có th ñư c th c hi n không? • Xã h i b t n • Các ñe d a t bên ngoài - Iraq • Ngu n l c cơ s h t ng • Chi n tranh R I RO DO R I RO DO CHÍNH SÁCH NHÀ NƯ C XÃ H I B T N • R i ro tru t h u – dư i nhi u hình th c • Nguyên nhân b t n: khác nhau: • Các khu v c • H n ch mang l i nhu n v nư c • Các thành ph n tôn giáo và ch ng t c • Qu c h u hóa • Ý th c h • Các ñe d a v thu • Cơ ch c a b t n: • Th l c ng m • N i chi n • Bi u tình, v ng m t không lý do • Thay ñ i môi trư ng ñ u tư – Chính sách • Kh ng b nào có liên quan? • Vai trò c a t i ph m 10
 11. R I RO KINH T R I RO TH C HI N • Các thành ph n • Phía c u: t c ñ tăng trư ng c a th trư ng • R i ro th c hi n công vi c • ðo lư ng như th nào? • R i ro t th trư ng • T c ñ tăng trư ng GDP / ñ u ngư i • R i ro cơ s h t ng • Các gián ño n ti m năng: tình tr ng cán cân C n xem xét các liên h v i n n kinh t nư c ch thanh toán nhà – phía cung hay c u. K t qu th c hi n nh • Phía cung: chi phí và ch t lư ng ñ u vào – hư ng như th nào ñ n d án? sáng ki n c a các công ty con R I RO T TH TRƯ NG R I RO DO CƠ S H T NG • Bi n ñ ng không mong ñ i c a giá c • Cơ s h t ng có th ñ nh nghĩa r ng bao • L m phát, hay thi u phát, trong th trư ng hàng hóa g m các thành ph n c a n n kinh t cung • Chi phí v n tăng • Chi phí ñ u vào, k c lao ñ ng, tăng c p các y u t ñ u vào cho h u h t các • ð ng ti n m t giá (r i ro chuy n ñ i) thành ph n khác • Thay ñ i không mong ñ i c a ch t lư ng ñ u vào • Giao thông v n t i • Thay ñ i không mong ñ i v kh u v , d n ñ n • Phương ti n truy n thông thay ñ i nhu c u • Năng lư ng • Quy ñ nh nhà nư c thay ñ i • Cơ s h t ng có th không cung c p ñư c nh ng gì c n thi t R I RO TÀI CHÍNH UY TÍN VAY N • Th t ra là m t ph n c a r i ro kinh t nhưng • Không gi ng như r i ro qu c gia vì nó liên quan ñ n kh năng tr n c a m t t ch c b t kỳ ñôi khi b ñ y lên bao trùm c r i ro kinh t • Uy tín vay n nh hư ng như th nào ñ n doanh • Uy tín vay n nghi p ph thu c vào d toán ngân qu c a nó • R i ro chính quy n = uy tín vay n c a chính • Các t ch c có th không tr ñư c n vì nhi u lý ph do • M t kh năng chi tr • Tính thanh kho n kém 11
 12. R I RO CHÍNH QUY N R I RO VĂN HÓA • R i ro chính quy n là m t d ng c a r i ro • Các thành ph n: tín d ng g n v i chính ph và các kho n n • R i ro chi phí giao d ch c a nó • Thông thư ng các chi phí giao d ch bao g m chi phí tìm ki m, ñàm phán và cư ng ch ñư c xác ñ nh • Lãi su t tăng thêm trên các kho n vay tương ph n nào b i các y u t văn hóa như s tin tư ng, trung thành, trung th c ... t ch ra các m c r i ro tương ng • R i ro ñàm phán • ðôi khi ñư c s d ng ñ ng nghĩa như r i ro • Th c ra là m t ph n c a r i ro giao d ch, nhưng nên qu c gia tách ra vì dính ñ n thương lư ng v i các gi i h u quan R I RO DO R I RO TRONG ðÀM PHÁN CHI PHÍ GIAO D CH Văn hóa nh hư ng ñ n m c ñ chi phí giao • C n ti p xúc qua m ng quan h – c n thi t d ch theo nhi u cách: ñ có gi y phép, ñ ti p c n th trư ng hay • Có t n t i cơ s h t ng thích h p cho th ti p c n các y u t ñ u vào trư ng? • Cách th c ñàm phán thay ñ i theo t ng • R i ro do tham nhũng qu c gia, ch ng h n t m quan tr ng c a h p • M c ñ tham nhũng có tăng? ñ ng • R i ro do b máy quan liêu • C p các gi y phép có khó khăn hơn mình nghĩ? 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2