intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thuật toán trên vòng lặp

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Thiên Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

155
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng vòng lặp for khi biết trước số lần lặp hoặc cần sử dụng chỉ số lặp - Sử dụng vòng lặp while khi không biết trước số lần lặp và phải thực hiện thủ tục lặp đi lặp lại khi một điều kiện vẫn còn được thỏa mãn - Sử dụng vòng lặp do..while khi thủ tục cần được thực hiện ít nhất một lần, bất kể điều kiện lặp có được thỏa mãn hay không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thuật toán trên vòng lặp

 1. Các thuật toán trên vòng lặp Nguyễn Đông Hà Khoa CNTT – ĐH KHTN
 2. Thuật toán lặp tổng quát Thu Thực hiện 1 thủ tục n lần : Lặp i = 0,…,n-1 làm Gọi thủ tục xử lý cho lần lặp thứ i Cuối lặp;
 3. Cài đặt thuật toán lặp tổng quát Dùng for : /* n là số lần lặp, n phải biết trước */ /* Khai báo biến lặp */ int i = 0; for(i = 0; i < n ; i++) { /* Các câu lệnh thực hiện */ ... }
 4. Ghi nhớ về cấu trúc lặp Ghi Sử dụng vòng lặp for khi biết trước số lần lặp for hoặc cần sử dụng chỉ số lặp Sử dụng vòng lặp while khi không biết trước while số lần lặp và phải thực hiện thủ tục lặp đi lặp lại khi một điều kiện vẫn còn được thỏa mãn Sử dụng vòng lặp do..while khi thủ tục cần do..while được thực hiện ít nhất một lần, bất kể điều kiện đư lặp có được thỏa mãn hay không
 5. Tính tổng số các phần tử trong mảng /*Ham tinh tong cac phan tu trong mang*/ int TongMang(int a[], int n) { int i = 0; int tong = 0; for (i = 0; i < n; i++) { tong = tong + a[i]; } return tong; }
 6. Đếm số phần tử chẳn trong mảng int DemPhanTuChan(int a[], int n) { int i = 0; int sophantuchan = 0; for(i = 0; i < n; i++) { if(a[i]%2 == 0) sophantuchan = sophantuchan + 1; } return sophantuchan; }
 7. Tìm phần tử theo một tiêu chuẩn int KiemTraTonTai(int a[], int n, int x) { int i = 0; int tontai = 0; while(tontai == 0 && i < n) { if(a[i] == x) { tontai = 1; } i++; } return tontai; }
 8. Tìm phần tử nhỏ nhất int SoNhoNhat(int a[], int n) { int i = 0; int min = a[0]; for(i = 0; i < n; i++) { if(a[i] < min) { min = a[i]; } } return min; }
 9. Vòng lặp lồng nhau Vòng Xuất các ký tự sao (*) ra màn hình như hình Xu dưới đây, chiều dài và chiều rộng do người dùng nhập vào. ************************* ************************* ************************* ************************* *************************
 10. In hình chữ nhật dấu * In /* Chuong trinh in ra hinh chu nhat duoi dang cac dau sao, gia tri chieu dai va chieu rong duoc nhap boi nguoi dung */ #include #include /* Khai bao prototype cac ham se su dung trong chuong trinh */ void NhapSoNguyen(int *so); void VeHinhChuNhat(int d, int r);
 11. In hình chữ nhật dấu * In /* Ham nhap 1 so nguyen tu ban phim */ void NhapSoNguyen(int *so) { printf("Nhap so nguyen: "); scanf("%d", so); }
 12. In hình chữ nhật dấu * In void VeHinhChuNhat(int d, int r) { int i,j; for(i = 0; i < r ; i ++) { for( j = 0; j < d ; j ++) { printf(" * "); } printf("\n"); } }
 13. In hình chữ nhật dấu * In void main() { int dai, rong; /* Nhap du lieu cho 2 bien dai, rong */ printf("Hay nhap chieu dai hcn...\n"); NhapSoNguyen(&dai); printf("Hay nhap chieu rong hcn...\n"); NhapSoNguyen(&rong); /* Goi ham ve hinh chu nhat */ VeHinhChuNhat(dai,rong); }
 14. Bài tập Giáo trình Lập trình C Gi Chương 4: 4, 6, 7, 8, 9, 11 Ch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2