intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình: Các thuật toán trên vòng lặp - ThS. Nguyễn Đông Hà

Chia sẻ: Nnmm Nnmm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

52
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về các thuật toán trên vòng lặp. Chương này trình bày các nội dung như: Thuật toán lặp tổng quát, cài đặt thuật toán lặp tổng quát, ghi nhớ về cấu trúc lặp, tính tổng số các phần tử trong mảng, đếm số phần tử chẳn trong mảng,...và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình: Các thuật toán trên vòng lặp - ThS. Nguyễn Đông Hà

 1. Các thuật toán trên vòng lặp Nguyễn Đông Hà Khoa CNTT – ĐH KHTN Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 2. Thuật toán lặp tổng quát Thực hiện 1 thủ tục n lần : Lặp i = 0,…,n-1 làm Gọi thủ tục xử lý cho lần lặp thứ i Cuối lặp; Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 3. Cài đặt thuật toán lặp tổng quát Dùng for : /* n là số lần lặp, n phải biết trước */ /* Khai báo biến lặp */ int i = 0; for(i = 0; i < n ; i++) { /* Các câu lệnh thực hiện */ ... } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 4. Ghi nhớ về cấu trúc lặp „ Sử dụng vòng lặp for khi biết trước số lần lặp hoặc cần sử dụng chỉ số lặp „ Sử dụng vòng lặp while khi không biết trước số lần lặp và phải thực hiện thủ tục lặp đi lặp lại khi một điều kiện vẫn còn được thỏa mãn „ Sử dụng vòng lặp do..while khi thủ tục cần được thực hiện ít nhất một lần, bất kể điều kiện lặp có được thỏa mãn hay không Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 5. Tính tổng số các phần tử trong mảng /*Ham tinh tong cac phan tu trong mang*/ int TongMang(int a[], int n) { int i = 0; int tong = 0; for (i = 0; i < n; i++) { tong = tong + a[i]; } return tong; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 6. Đếm số phần tử chẳn trong mảng int DemPhanTuChan(int a[], int n) { int i = 0; int sophantuchan = 0; for(i = 0; i < n; i++) { if(a[i]%2 == 0) sophantuchan = sophantuchan + 1; } return sophantuchan; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 7. Tìm phần tử theo một tiêu chuẩn int KiemTraTonTai(int a[], int n, int x) { int i = 0; int tontai = 0; while(tontai == 0 && i < n) { if(a[i] == x) { tontai = 1; } i++; } return tontai; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 8. Tìm phần tử nhỏ nhất int SoNhoNhat(int a[], int n) { int i = 0; int min = a[0]; for(i = 0; i < n; i++) { if(a[i] < min) { min = a[i]; } } return min; } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 9. Vòng lặp lồng nhau „ Xuất các ký tự sao (*) ra màn hình như hình dưới đây, chiều dài và chiều rộng do người dùng nhập vào. ************************* ************************* ************************* ************************* ************************* Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 10. In hình chữ nhật dấu * /* Chuong trinh in ra hinh chu nhat duoi dang cac dau sao, gia tri chieu dai va chieu rong duoc nhap boi nguoi dung */ #include #include /* Khai bao prototype cac ham se su dung trong chuong trinh */ void NhapSoNguyen(int *so); void VeHinhChuNhat(int d, int r); Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 11. In hình chữ nhật dấu * /* Ham nhap 1 so nguyen tu ban phim */ void NhapSoNguyen(int *so) { printf("Nhap so nguyen: "); scanf("%d", so); } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 12. In hình chữ nhật dấu * void VeHinhChuNhat(int d, int r) { int i,j; for(i = 0; i < r ; i ++) { for( j = 0; j < d ; j ++) { printf(" * "); } printf("\n"); } } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 13. In hình chữ nhật dấu * void main() { int dai, rong; /* Nhap du lieu cho 2 bien dai, rong */ printf("Hay nhap chieu dai hcn...\n"); NhapSoNguyen(&dai); printf("Hay nhap chieu rong hcn...\n"); NhapSoNguyen(&rong); /* Goi ham ve hinh chu nhat */ VeHinhChuNhat(dai,rong); } Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 14. Bài tập „ Giáo trình Lập trình C „ Chương 4: 4, 6, 7, 8, 9, 11 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
 15. Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2