Cách giải thuật

Chia sẻ: Nguyen Dang Chieu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
117
lượt xem
60
download

Cách giải thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học giải thuật cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh vế phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh viên cần: hiểu được khái niệm thời gian thực hiện của chương trình, độ phức tập của giải thuật; vận dụng được các phương pháp phân tích, đánh giá giải thuật thông qua việc tính độ phức tạp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách giải thuật

  1. GIẢI THUẬT – TH324 Nguyễn Văn Linh
  2. Mục tiêu  Mục này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết tổng quan về môn học giải thuật.  Người học phải:  Hiểu mục đích, yêu cầu của môn học.  Biết các nội dung cốt lõi của môn học.  Biết các kiến thức tiên quyết cần có để học tốt môn học.  Biết các tài liệu tham khảo để sử dụng
  3. Mục đích yêu cầu  Môn học giải thuật cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy tính. Sau khi học xong môn học này, sinh viên cần:  Hiểu được khái niệm thời gian thực hiện của chương trình, độ phức tạp của giải thuật.  Vận dụng được các phương pháp phân tích, đánh giá giải thuật thông qua việc tính độ phức tạp.  Hiểu được các giải thuật sắp xếp và phân tích đánh giá được các giải thuật sắp xếp.  Hiểu được các kĩ thuật thiết kế giải thuật, vận dụng vào việc giải một số bài toán thực tế.  Hiểu được các phương pháp tổ chức lưu trữ thông tin trong tập tin và các giải thuật tìm, xen, xoá thông tin trong tập tin
  4. Nội dung cốt lõi  Nội dung chủ yếu bao gồm 4 phần:  Kĩ thuật phân tích đánh giá giải thuật: Tại sao cần phải phân tích, đánh giá giải thuật và phương pháp phân tích đánh giá. Khái niệm và phương pháp tính độ phức tạp thời gian của giải thuật.  Sắp xếp: Trình bày các giải thuật sắp xếp từ đơn giản đến nâng cao. Với mỗi giải thuật, sẽ trình bày ý tưởng giải thuật, ví dụ minh hoạ, cài đặt chương trình và phân tích đánh giá.  Kĩ thuật thiết kế giải thuật: Trình bày các kĩ thuật phổ biến để thiết kế các giải thuật như: Chia để trị, Quy hoạch động, Tham ăn, Quay lui và Tìm kiếm địa phương.  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật lưu trữ ngoài: Trình bày các cấu trúc dữ liệu được dùng để tổ chức lưu trữ tập tin trên bộ nhớ ngoài và các giải thuật tìm kiếm, xen xoá thông tin trên các tập tin đó.
  5. Kiến thức tiên quyết  Để học tốt môn học giải thuật cần phải có các kiến thức sau:  Kiến thức toán học.  Kiến thức và kĩ năng lập trình căn bản.  Kiến thức về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật thao tác trên các cấu trúc dữ liệu.
  6. Danh mục tài liệu tham khảo  [1] A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman; Data Structures and Algorithms; Addison-Wesley; 1983.  [2] Jeffrey H Kingston; Algorithms and Data Structures; Addison-Wesley; 1998.  [3] Đinh Mạnh Tường; Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán; Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật; Hà nội- 2001.  [4] Đỗ Xuân Lôi; Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật; 1995.  [5] Nguyễn Đức Nghĩa, Tô Văn Thành; Toán rời rạc; 1997.  [6] Trang web phân tích giải thuật: http://pauillac.inria.fr/algo/AofA/  [7] Trang web bài giảng về giải thuật: http://www.cs.pitt.edu/~kirk/algorithmcourses/  [8] Trang tìm kiếm các giải thuật: http://oopweb.com/Algorithms/Files/Algorithms.html
  7. Phương pháp học tập  Sử dụng hệ thống E-learning của khoa đã cài đặt tại: elcit.ctu.edu.vn  Sử dụng phòng thực tập tự do, Trung tâm học liệu, … để truy cập vào hệ thống.  Học theo chủ đề, được hiện ra theo thời gian.  Lịch học, thảo luận, làm kiểm tra, …
  8. Phương pháp đánh giá: E  Kiểm tra giữa kỳ  Sử dụng hệ thống  Kiểm tra trắc nghiệm  Chiếm 3 điểm  Kiểm tra hết môn  Thitruyền thống.  Kiểm tra tự luận  Chiếm 7 điểm.
  9. Chuẩn bị học  Các cấp độ nhận thức theo Bloom  Lập danh sách đăng ký tài khoản. Lấy mẫu DS trên website của khoa. Gửi Webmaster.  Môn học: Giải thuật – Tin học 30  Khoá truy cập: 324  Quy trình truy cập:  Đăng nhập.  Chọn môn học, nhập khoá truy cập  Minh hoạ
Đồng bộ tài khoản