intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách mạng tháng 10 Nga - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại - TS. Bùi Quang Xuân

Chia sẻ: BUI QUANG XUAN | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:14

122
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Cách mạng tháng 10 Nga - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại" do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn sẽ giúp các bạn nắm được các nội dung chính như: Ý nghĩa và ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga đối với nhân loại và cách mạng Việt Nam, ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với nhân loại và cách mạng Việt Nam,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách mạng tháng 10 Nga - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại - TS. Bùi Quang Xuân

CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA ­ GIÁ TRỊ <br /> LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI.<br /> TS. BÙI QUANG XUÂN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự <br /> kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn <br /> trật tự  thế  giới. Khẳng định tầm vóc, giá trị  to lớn của nó, Chủ  tịch Hồ  Chí <br /> Minh  đã  khẳng  định: “Giống  như   mặt  trời  chói  lọi,   Cách  mạng  Tháng  Mười  <br /> chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái  <br /> đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn  <br /> và sâu xa như thế”.<br /> Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ  đánh dấu sự ra đời của Nhà nước  <br /> XHCN đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống XHCN ­  <br /> một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự  do  <br /> cho con người, đối lập với các chế  độ  xã hội của giai cấp bóc lột trước đó. Đối với <br /> Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời <br /> đại; ánh sáng của chủ nghĩa Marx­Lenin truyền tỏa đến Việt Nam đúng vào lúc phong <br /> trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đang có chuyển biến sâu <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài <br /> chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào  <br /> đầu thế kỷ 20.<br /> Ý nghĩa và ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với nhân loại và CM VN<br /> Cuộc cách mạng 10 ngày đã làm rung chuyển cả thế giới, phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế  <br /> quốc, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên liên minh công nhân ­ nông dân ­ binh lính,  <br /> dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xôviết ­ Nhà <br /> nước công nông đầu tiên trên thế giới.<br /> Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số  người lao động bị  bóc <br /> lột vươn lên làm chủ. Khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trong lịch sử loài người chỉ nhằm thay thế một  <br /> phương thức bóc lột này bằng một phương thức bóc lột khác. Cách mạng Tháng Mười chứa đựng nội dung vô cùng sâu sắc <br /> nhằm thủ  tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở  đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ  và chủ <br /> nghĩa xã hội trên toàn thế giới.<br /> Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh  <br /> chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và giải phóng mình mà còn là xung lực mạnh <br /> mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa nhanh và  <br /> mạnh sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, làm cho giai cấp thống trị run sợ, buộc phải lùi bước, xuống thang và thay <br /> đổi chính sách.<br /> Noi gương Cách mạng Tháng Mười, các dân tộc bị áp bức trên thế  giới đã vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và lựa  <br /> chọn con đường xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước đã phát triển <br /> trở thành hệ thống thế giới.<br /> <br /> <br /> Cách đây 99 năm, ngày 7­11­1917, tại nước Nga, dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê­<br /> nin và Đảng Bôn­sê­vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật  <br /> đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại <br /> mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.<br /> Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai phá con đường đi lên CNXH, chỉ ra sức sáng tạo <br /> của đông đảo quần chúng nhân dân trong sự  nghiệp kiến tạo một xã hội mới chưa <br /> từng có trong lịch sử  nhân loại. Từ  một nước Nga phát triển trung bình dưới thời Sa <br /> hoàng, đất nước Nga Xô­viết dưới sự  lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã có sự  phát <br /> triển vượt bậc về kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, y tế, giáo dục…; là lực lượng <br /> chủ yếu đánh tan phát­xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu nhân loại thoát <br /> khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát­xít. Trong một thời kỳ dài của lịch sử ở thế kỷ 20,  <br /> Liên Xô đã trở thành một cường quốc thế giới, là trụ cột của hệ thống XHCN.<br /> <br /> Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 đã đạt tới đỉnh cao bằng  <br /> việc giành chính quyền về  tay nhân dân. Đây là một sự  kiện lịch sử  vĩ đại của loài <br /> người và nó mang cả ý nghĩa trong nước và quốc tế.<br /> <br /> a. Ý nghĩa trong nước.<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> ­ Cách mạng đã đập tan ách thống trị của giai cấp phong kiến và tư bản Nga, thiết lập  <br /> nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới trên phạm vi diện tích bằng 1/6  <br /> diện tích thế giới. Cách mạng đã đưa nhân dân Nga từ  thân phận nô lệ  lên cuộc <br /> sống làm chủ đồng thời mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga – kỉ nguyên <br /> độc lập tự do và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.<br /> <br /> b. Thế giới.<br /> <br /> ­ Đập tan chủ nghĩa đế quốc ở khâu yếu nhất là đế quốc Nga từ đó phân chia thế <br /> giới thành hai chế độ đối lập nhau là Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội.<br /> <br /> ­ Mở ra con đường Cách mạng vô sản cho giai cấp công nhân ở các nước tư bản <br /> và nhân dân các nước thuộc địa và phụ  thuộc. Cách mạng tháng Mười như  một  <br /> tấm gương chói lọi, nó thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải  <br /> phóng “Giống như  mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp  <br /> năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức đứng lên tự giải phóng.<br /> ­ Cách mạng tháng Mười đã mở  đầu sự  gắn bó chặt chẽ  giữa phong trào cách mạng  <br /> vô sản ở các nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, <br /> phụ  thuộc thành một mặt trận chung chống chủ nghĩa đế  quốc. Bởi vậy từ  sau  <br /> Cách mạng tháng Mười, phong trào cách mạng ở mỗi nước trong đó có Việt Nam <br /> đều là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.<br /> ­ Cách mạng tháng Mười đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lê­nin đồng thời  <br /> nó mở đường cho chủ nghĩa Mác Lê­nin thâm nhập vào tất các quốc gia, dân tộc  <br /> khác nhau trên thế giới nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc.<br /> ­ Cung cấp những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu cho phong trào Cách mạng thế <br /> giới.<br /> ­ Cách mạng tháng Mười và Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc thời kì Lịch sử <br /> thế giới cận đại và mở ra thời kì phát triển mới trong lịch sử loài người: Lịch sử <br /> thế  giới hiện đại – giai đoạn quá độ  từ  chủ  nghĩa tư  bản lên chủ  nghĩa xã hội <br /> trên phạm vi toàn thế giới<br /> Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với nhân loại và CM VN<br /> Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với nhân loại<br /> <br /> Cách mạng Tháng Mười do Đảng Bolshevik dưới sự lãnh đạo của Lenin đã thành công  <br /> rực rỡ   ở  nước Nga. Cuộc cách mạng đó đã đưa chủ  nghĩa cộng sản từ  lý thuyết vào  <br /> thực tiễn, đã mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại: CNXH đã trở  thành một <br /> <br /> <br /> 3<br /> chế độ trên một đất nước rộng 1/6 trái đất. Nước Nga Xô viết đó trở  thành Nhà nước <br /> mới, và năm 1921 thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô). <br /> Từ  đó, Liên Xô trở  thành thành trì cách mạng, là nguồn cổ  vũ mạnh mẽ  phong trào  <br /> cách mạng thế giới.<br /> <br /> Cách mạng Tháng Mười cũng đã tác động đến lịch sử của từng nước, từng quốc gia và <br /> tác động tới tâm lý, tình cảm, lý tưởng của từng cá nhân tiên tiến trên trái đất. Cũng  <br /> giống như những cuộc cách mạng khác, Cách mạng Tháng Mười phải vượt qua những <br /> cản trở hết sức khốc liệt của các thế lực chống đối ở  trong và ngoài nước để  tồn tại  <br /> và khẳng định đó là chế  độ  được nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân và những <br /> người lao động ủng hộ.<br /> <br /> Cách mạng Tháng Mười là cột mốc mở đầu thời đại ngày nay. Con đường Cách mạng <br /> Tháng Mười Nga đã đưa nhân loại sang một trang sử mới, ở đó giấc mơ về một cuộc  <br /> sống không còn bóc lột, áp bức, bất công đã trở thành hiện thực sinh động cho hàng tỷ <br /> người trên một không gian thật sự  rộng lớn của địa cầu. Ðộng lực và cảm hứng từ <br /> Cách mạng Tháng Mười đã xác lập nên xu hướng vận động chủ  đạo của lịch sử  thế <br /> giới hiện đại: đó là xu hướng phê phán, phủ  định và thay thế  chủ  nghĩa tư  bản bằng <br /> một chế  độ  xã hội tiến bộ  hơn. Ngay cả trong điều kiện chủ  nghĩa xã hội bị  khủng  <br /> hoảng, khó khăn, xu hướng chống chủ  nghĩa tư  bản cũng không suy giảm. Sự  hằn  <br /> học, chống phá quyết liệt hiện nay của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Tháng  <br /> Mười và chủ  nghĩa xã hội chính là vì cuộc cách mạng vĩ đại  ấy tiếp tục tác động  <br /> mạnh mẽ đến triển vọng của lịch sử loài người trong thế kỷ 21, thế kỷ của đấu tranh <br /> chống chủ nghĩa tư bản ở tầm cao mới.<br /> Thế kỷ 21 đặt ra nội dung và yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Ðó là sự phát triển  <br /> trong hòa bình và tự do; phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần; phát triển trong <br /> công bằng và dân chủ; phát triển bền vững và nhân văn; sự phát triển của mỗi người,  <br /> mỗi nhóm xã hội, mỗi giai cấp, tập đoàn, mỗi quốc gia, dân tộc phải là điều kiện tích  <br /> cực cho sự phát triển của những người khác và toàn bộ loài người. Khuôn khổ này của  <br /> sự  phát triển không thể  tương dung với giới hạn chật hẹp của hình thái kinh tế  ­ xã <br /> hội tư  bản chủ  nghĩa, cái hình thái chỉ  có thể  tồn tại và vận động được nhờ  giá trị <br /> thặng dư  thông qua bóc lột lao động, nhờ  chiếm hữu tư  nhân tư  bản chủ  nghĩa ngày <br /> càng lớn, nhờ đầu cơ tài chính và chiến tranh, v.v... Bởi vậy, mục tiêu phát triển hiện <br /> đại tự nó đặt ra yêu cầu tiếp tục giải phóng, giải phóng triệt để hơn khỏi con đường  <br /> và chế  độ  tư  bản chủ  nghĩa trong mọi biến thái khác nhau của chúng. Ðể  tìm cách  <br /> thoát khỏi bế tắc, từ đầu thập kỷ  80 đến nay chủ  nghĩa tư  bản ra sức triển khai chủ <br /> nghĩa tự do mới trên phạm vi toàn cầu với những  phi điều tiết hóa, tư nhân hóa, tự do <br /> hóa, buộc các nền kinh tế quốc gia phải mở cửa rộng rãi cho tư  bản độc quyền quốc  <br /> tế xâm nhập. Với tính cách là mô hình chủ nghĩa tư bản trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, <br /> chủ  nghĩa tự  do mới vừa đem lại hào quang, vừa tô đậm thêm những hạn chế  không <br /> thể  vượt qua của chủ  nghĩa tư  bản. Với chủ  nghĩa tự  do mới, chủ  nghĩa tư  bản có <br /> <br /> <br /> 4<br /> tham vọng dẫn dắt thế  giới đi vào toàn cầu hóa. Thế  giới đã lên tiếng trả  lời bằng <br /> một phong trào chống toàn cầu hóa tự do tư bản chủ nghĩa. Phong trào chống toàn cầu  <br /> hóa tự  do tư  bản chủ nghĩa là sản phẩm độc đáo của một thế  giới phải đối mặt với  <br /> chủ nghĩa tư bản như thế lực đế chế toàn cầu; là sự  phản kháng toàn cầu chống chủ <br /> nghĩa tư bản chưa hề có tiền lệ trong lịch sử loài người.<br /> Qua vài thập kỷ trở lại đây, CNXH lại chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình <br /> thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển. Với Trung Quốc, quốc gia chiếm  <br /> gần 1/5 dân số toàn cầu, liên tục dẫn đầu về tốc độ  tăng trưởng kinh tế  suốt gần 30 <br /> năm qua, hiện đứng thứ hai về GDP trên thế giới; với Việt Nam đạt nhiều thành tựu  <br /> to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đang trở  thành người bạn và đối tác tin cậy của các nước;  <br /> Cu­ba kiên định và sáng tạo trong vòng tay ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bè bạn khắp  <br /> năm châu; với sự phục hồi và hoạt động của phong trào cộng sản quốc tế gồm gần 80  <br /> đảng, với hơn 80 triệu đảng viên, chủ  nghĩa cộng sản, chủ  nghĩa xã hội vẫn là một  <br /> lực lượng chính trị  mà không thế  lực nào có thể  bỏ  qua trong những tính toán chiến <br /> lược toàn cầu. Chính vì chân lý sáng tỏ này, mà rất nhiều bộ óc vĩ đại của trí tuệ loài  <br /> người, từ Anh­xtanh đầu thế kỷ 20, Pôn Xa­tơ­rơ, Béc­tran Ru­xen... đến Giắc­cơ Ðe­<br /> ri­đa, No­am Chom­xki, Giô­xép Xtíc­lít, Ði­nô­vi­ép... mới đây, đều biểu thị  sự  đồng <br /> tình không che giấu với chủ nghĩa cộng sản, công khai đánh giá C.Mác là nhà tư tưởng <br /> của thế kỷ 21 và Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử thế <br /> giới hiện đại.<br /> Con đường Cách mạng Tháng Mười không chỉ là của giai cấp vô sản, mà là con đường <br /> của tất cả các tầng lớp lao động, lực lượng cách mạng, các dân tộc bị bóc lột, áp bức <br /> và toàn thể nhân loại tiến bộ, cho nên đó là con đường của thế kỷ 21. Chân lý này đang <br /> được minh chứng sinh động  ở  nhiều nơi trên thế  giới, trong đó có Mỹ  la­tinh, nơi <br /> phong trào cánh tả  đang dấy lên thành một cao trào mới và đang nhiệt tình kiến tạo  <br /> CNXH thế kỷ 21.<br /> <br /> <br /> Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với CM VN<br /> Cách mạng Tháng Mười Nga đã mang đến cho Việt Nam một sự thay đổi lớn lao"<br /> <br /> Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng  <br /> thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước đầu  <br /> tiên tiếp thu ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười viết: Cách mạng Tháng Mười, chủ  <br /> nghĩa Mác ­ Lê­nin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam,  <br /> không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ  nam, mà còn là  <br /> mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng.<br /> Từ giữa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta liên tiếp đứng <br /> lên đánh đuổi bọn cướp nước, nhưng đều bị  dìm trong biển máu. Cách mạng Việt  <br /> Nam  ở  vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Sau bao năm <br /> <br /> <br /> 5<br /> bôn ba tìm đường cứu nước, tháng 7/1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ­ Hồ Chí Minh đã <br /> đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề <br /> thuộc địa của V.I.Lê­nin”.<br /> Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ  tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn <br /> luyện được thành lập. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh <br /> đạo cả  dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị  của chế độ <br /> phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam dân  <br /> chủ cộng hoà năm 1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực  <br /> dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975. <br /> Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười là “tiếng sấm báo hiệu mùa <br /> xuân”, là mặt trời chói lọi, là “cơm ăn”, “nước uống”. Như  Người đã từng khẳng <br /> định: “Nhờ Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người cách  <br /> mạng Việt Nam đã được tiếp thu  ảnh hưởng đầy sự  sống của Cách mạng Tháng  <br /> Mười và chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin. Điều đó tựa như người đang khát mà có nước uống,  <br /> đang đói mà có cơm ăn”.<br /> Ở  Việt Nam, người dân lúc đầu chỉ  được biết đến Cách mạng Tháng Mười, Đảng <br /> Bolshevik và Lenin qua báo chí thực dân, báo chí tay sai của Pháp ở Đông Dương  dưới <br /> một hình ảnh bị bóp méo, xuyên tạc, bôi đen. Nhưng người Việt Nam thường lấy câu  <br /> phương châm “kẻ thù của kẻ thù là bạn ta” để tìm bạn. Cách mạng Tháng Mười Nga  <br /> là kẻ thù của thực dân Pháp, thì nước Nga Xô viết, Đảng Bolshevik, Lenin sẽ  là bạn <br /> của Việt Nam.<br /> <br /> Từ  hình  ảnh xấu xí do thực dân Pháp vẽ  nên, người Việt muốn biết được hình  ảnh  <br /> trung thực của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Bolshevik và lãnh tụ Lenin. Và như <br /> vậy, chính báo chí thực dân đã dẫn dắt người dân Việt Nam đến với Cách mạng  <br /> Tháng Mười. Đây cũng là ngả  đường đầu tiên mà Cách mạng Tháng Mười đến Việt  <br /> Nam.<br /> <br /> Ngả  đường thứ  hai do Nguyễn Ái Quốc­Hồ  Chí Minh thiết lập. Ông là người Việt <br /> Nam đầu tiên tiếp nhận ánh sáng và chịu  ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, <br /> Đảng Bolshevik và Lenin khi đang hoạt động ở Pháp. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc  <br /> đã trở  thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, tuyên thệ  đi theo Cách mạng <br /> Tháng Mười Nga và Lenin.<br /> <br /> Tháng 6/1925, tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc lập ra tổ  chức cách mạng mang tên <br /> Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; tiếp đó, ông lập ra tờ  báo lấy tên Thanh Niên. <br /> Thông tin đầu tiên về Cách mạng Tháng Mười Nga mà Nguyễn Ái Quốc đưa về Việt  <br /> Nam   được   đăng   trên   số   báo   đặc   biệt   của   tờ Thanh   Niên, xuất   bản   đúng   ngày <br /> 7/11/1926. Số  báo này gồm 5 trang, trang bìa là hình vẽ  Lenin đứng trên quả  địa cầu <br /> giơ tay chỉ hướng tiến lên và các trang còn lại là những bài viết về Cách mạng Tháng <br /> Mười Nga, về Lenin và Đảng Bolshevik.<br /> <br /> <br /> 6<br /> Đây cũng là tờ báo đầu tiên in một loạt bài về Cách mạng Tháng Mười Nga thành công <br /> được đưa về Việt Nam với những thông tin trái với những hình ảnh bị bóp méo, xuyên  <br /> tạc trước đây của báo chí thực dân. Lần đầu tiên, ánh sáng Cách mạng Tháng Mười  <br /> Nga trung thực đến được với người dân của một đất nước nghèo khó.<br /> Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam<br /> Có thể  khẳng định mà không cần cường điệu rằng, Cách mạng Tháng Mười có ý <br /> nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Về ý nghĩa <br /> của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như  Mặt  <br /> Trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu <br /> người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách <br /> mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.<br /> Nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc về sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người <br /> đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam từ những tư tưởng trong  <br /> bản Luận cương của V.Lenin “Về vấn đề  dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Trên cơ  sở <br /> bản Luận cương này, năm 1927 trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái <br /> Quốc nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười­con đường duy nhất  <br /> đúng đắn, Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự".<br /> Tác phẩm “Đường Kách mệnh” là tài liệu cơ  bản đầu tiên được sử  dụng để  huấn <br /> luyện và đào tạo các chiến sỹ  cách mạng Việt Nam, làm cơ  sở  để  thành lập Đảng <br /> Cộng   sản   Đông   Dương   (17/6/1929),   tiền   thân   của   Đảng   Cộng   sản   Việt   Nam  <br /> (3/2/1930). Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc <br /> Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân, <br /> phong kiến và tay sai trong gần 100 năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ  cộng hòa  <br /> (2/9/1945), giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp <br /> (năm 1954) và đế quốc Mỹ (năm 1975). Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt  <br /> Nam từ năm 1986 tới nay được xây dựng trên cơ sở kế thừa tư tưởng về chủ nghĩa xã  <br /> hội của V.Lenin là xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng <br /> xã hội chủ nghĩa. <br /> Mỗi khi nói tới ảnh hưởng và tác động của Cách mạng Tháng Mười tới thực tiễn cách <br /> mạng Việt Nam, không thể không kể đến Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô  <br /> trong cuộc chiến đánh bại đội quân Quan Đông, buộc chính phủ quân phiệt Nhật Bản  <br /> đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/08/1945, tạo tiền đề  rất quan trọng cho nhân dân  <br /> Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, đứng lên giành chính quyền vào ngày <br /> 19/8/1945.<br /> Sau kháng chiến chống thực dân Pháp (1954), Liên Xô vừa giúp Việt Nam xây dựng  <br /> nhiều công trình công nghiệp quân sự  và dân dụng, vừa nhận đào tạo cho Việt Nam  <br /> hàng ngàn chuyên gia và công nhân thuộc nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Liên Xô đã giúp  <br /> đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn sỹ quan và chuyên gia kỹ thuật, đưa cố vấn quân sự <br /> <br /> <br /> 7<br /> sang giúp Việt Nam xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và  <br /> hiện đại. Đồng thời, Liên Xô còn viện trợ cho Việt Nam các loại vũ khí hiện đại như <br /> máy bay, pháo và tên lửa phòng không, xe tăng, tàu chiến mà ngành công nghiệp của <br /> Việt Nam chưa thể sản xuất được. Nguồn lực này của Liên Xô giúp Việt Nam là một  <br /> trong những yếu tố  cực kỳ  quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cuộc chiến  <br /> tranh nhân dân Việt Nam trong cuộc đối đầu thắng lợi với cuộc chiến tranh xâm lược <br /> của đế quốc Mỹ.<br /> Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, mối quan hệ kinh tế giữa Việt  <br /> Nam và Liên Xô đã chuyển thành hợp tác cùng có lợi. Nhưng với tinh thần hữu nghị,  <br /> Liên Xô vẫn tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các khoản viện trợ kinh tế lớn cho đến <br /> giữa những năm 1980. Đặc biệt, trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn về  kinh <br /> tế do chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng sau khi Liên Xô tan rã, năm 2000 Tổng thống  <br /> Nga V.Putin đã quyết định xóa nợ 9,53 tỷ USD từ thời Liên Xô cho Việt Nam.<br /> Trong chuyến thăm Nga trong tháng 10/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng <br /> định: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị <br /> và hợp tác truyền thống với nước Nga, coi Nga là người bạn thủy chung, đối tác tin <br /> cậy của Việt Nam. Việt Nam coi quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với <br /> Liên bang Nga là  ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam  <br /> mong muốn Nga phát triển vững mạnh, giữ  vai trò là một trong những cường quốc <br /> hàng đầu, đóng góp to lớn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới”.<br /> Trong bối cảnh Châu Á­Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng đang là  <br /> tâm điểm chú ý đặc biệt của nhiều nước trong và ngoài khu vực, nước Nga với vai trò <br /> là một nước lớn và có các mối quan hệ truyền thống với các nước trong khu vực, đang <br /> có sự  điều chỉnh chính sách đối ngoại, trong đó Việt Nam là một điểm nhấn có tầm <br /> quan trọng chiến lược. <br /> Trong thời kỳ  mới hiện nay tinh thần CNXH của cuộc CMT10 Nga có vai trò  <br /> như thế nào?<br /> Ngày nay, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng những yếu tố <br /> khó lường. Song, học thuyết Mác ­ Lê­nin và dấu  ấn lịch sử  của cuộc Cách mạng  <br /> XHCN Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn <br /> dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc  <br /> CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị  quyết Đại hội  <br /> lần thứ  XII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn  <br /> minh”, vững bước đi lên xây dựng CNXH, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta <br /> đã lựa chọn và kiên định.<br /> Lịch sử phát triển của loài người không bao giờ đi theo một đường thẳng tắp. Ngay từ <br /> đầu, Mác ­ Lê­nin đều dự  báo rằng, tiến lên CNXH là xu thế  tất yếu của lịch sử loài <br /> <br /> <br /> 8<br /> người nhưng đó là con đường vô cùng khó khăn, phức tạp. Các nhà lý luận tư  sản ra  <br /> sức rêu rao rằng, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cũng đồng thời  <br /> là sự sụp đổ của Học thuyết Mác ­ Lê­nin. Hình như, họ đã quên mất rằng, chính cuộc <br /> cách mạng tư  sản trước khi có được thành công, cũng đã trải qua hàng trăm năm đấu  <br /> tranh khắc nghiệt chống lại giai cấp phong kiến. Nếu tính từ  cách mạng tư  sản Hà <br /> Lan đầu thế kỷ XVI tới khi cách mạng tư sản Anh hoàn thành (1680) là gần 200 năm. <br /> Còn nhà nước tư  sản Mỹ  độc lập (1776) và nhà nước tư  sản Pháp ra đời (1789) mất <br /> trên dưới 300 năm. Nước Anh, nơi khởi phát cách mạng tư sản, với sức mạnh khổng  <br /> lồ của giai cấp tư sản đã từng tự hào “mặt trời không bao giờ lặn trên đế  quốc Anh”  <br /> nhưng đến nay về  mặt cấu trúc nhà nước vẫn là nền quân chủ  lập hiến. Nếu như <br /> cuộc đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến của giai cấp tư  sản lâu dài, phức tạp  <br /> như vậy thì con đường tiến lên CNXH của nhân loại phải trải qua những khúc quanh  <br /> của lịch sử cũng là một điều tất yếu.<br /> Gần 100 năm sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, hơn 160 năm kể từ khi  <br /> "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" ra đời, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, <br /> những điều kiện kinh tế­xã hội hiện nay quả thật đã khác trước rất nhiều. Mác, Lê­<br /> nin tất nhiên không thể hình dung hết những biến đổi sâu sắc của thế  giới như  hiện  <br /> nay. Nhưng những nguyên lý cơ bản, những dự báo thiên tài trong học thuyết của các  <br /> ông vẫn chứng tỏ giá trị hiện thực to lớn. Từ năm 2008 trở lại đây, trước sự suy thoái  <br /> kinh tế, khủng hoảng tài chính của mô hình kinh tế  tân tự  do TBCN,  ở  các nước  <br /> phương Tây đã xuất hiện xu hướng quay lại với lý luận của Mác. Các nhà kinh tế học  <br /> tư  sản lúng túng, bế  tắc trước hiện thực TBCN phương Tây đã sực nhớ  đến những <br /> phán đoán thiên tài của Mác về mâu thuẫn không không thể tránh khỏi trong phương  <br /> thức sản xuất TBCN. Họ, dù thừa nhận hay không thừa nhận, vẫn phải đi sâu “học <br /> hỏi” Mác ­ Lê­nin, tìm trong học thuyết của các ông lời giải cho những vấn đề  hiện <br /> đại. Giáo sư  Te­ri I­gơ­tơn (Trường Đại học Tổng hợp Landcaste, Anh), viết cuốn  <br /> sách "Tại sao Mác đúng" xuất bản tại Mỹ  năm 2011 đã thừa nhận rằng, dù tình hình  <br /> hiện nay có rất nhiều biến đổi so với thời của Mác, ví dụ dường như  không còn thấy <br /> vấn đề đấu tranh giai cấp trong đời sống xã hội phương Tây, sự thích nghi của CNTB  <br /> dẫn đến những tiến bộ của bình đẳng, tự  do, phúc lợi, hay sự  hình thành những thể <br /> chế toàn cầu…, nhưng về mặt bản chất của phương thức sản xuất đang thống trị  thì <br /> vẫn là phương thức TBCN. Động lực của nền sản xuất ấy vẫn là lợi nhuận, hậu quả <br /> của nó vẫn là sự phân hóa giàu nghèo dựa trên bóc lột giữa tư bản và làm thuê. Chiến  <br /> tranh khu vực, xung đột sắc tộc giữa các quốc gia, các thế lực kinh tế cũ và mới vẫn  <br /> tiềm ẩn.…<br /> Phân tích tính chất thời đại ngày nay, Te­ri I­gơ­tơn khẳng định Mác đã đúng và vẫn <br /> đúng. Cuốn sách của ông đã gây tiếng vang với sự quan tâm rất lớn trong giới nghiên <br /> cứu chính trị phương Tây. Điều này, y như  Lê­nin đã từng khẳng định: “Mác đặt vấn  <br /> đề CNCS giống như một nhà tự nhiên học, chẳng hạn, vấn đề tiến hóa của một giống  <br /> sinh vật mới, một khi đã biết nguồn gốc của nó và định được rõ rệt hướng của những  <br /> biến đổi của nó”. Tại Đại hội Công đoàn thế  giới lần thứ  16 (tổ  chức tại Hy Lạp,  <br /> <br /> 9<br /> tháng 4­2011), sau khi phân tích tình hình khủng hoảng kinh tế  toàn cầu, đại hội đã <br /> khẳng định: Tình hình thế  giới hiện nay đã chứng minh những luận điểm mà nhà tư <br /> tưởng vĩ đại của giai cấp công nhân­ Các Mác­đã đúc rút; khủng hoảng kinh tế  làm  <br /> bộc lộ những mâu thuẫn cơ bản của CNTB, đó là sự mâu thuẫn giữa tính chất xã hội  <br /> của sản xuất với chế  độ  tư  hữu tư  liệu sản xuất TBCN và việc chiếm hữu tư  liệu  <br /> sản xuất…<br /> Có thể  thấy, với hai phát hiện khoa học vĩ đại là chủ  nghĩa duy vật lịch sử  và học <br /> thuyết giá trị  thặng dư, Học thuyết Mác ­ Lê­nin đã đặt nền móng về  sự  nghiệp giải  <br /> phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột <br /> và tha hóa. Chủ  nghĩa Mác ­ Lê­nin đã soi sáng vai trò lịch sử  thế  giới của giai cấp  <br /> công nhân là người xây dựng xã hội XHCN thay thế xã hội tư bản. Học thuyết của các <br /> ông chỉ  ra những điều kiện lịch sử  của sự  nghiệp giải phóng giai cấp công nhân,  <br /> những nhiệm vụ chủ yếu có tính quy luật mà các chính đảng của giai cấp công nhân  <br /> cần thực hiện để hoàn thành sự nghiệp cách mạng XHCN. GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Phó <br /> chủ  tịch Hội đồng Lý luận Trung  ương cùng nhiều nhà khoa học khác  ở  Việt Nam  <br /> cũng đã nhiều lần nhấn mạnh: Giá trị  của Học thuyết Mác ­ Lê­nin không phải ở chỗ <br /> mọi câu nói của Mác đều là chân lý vĩnh cửu, những người cách mạng cứ  thế  mà áp  <br /> dụng không cần xem xét điều kiện, hoàn cảnh cụ  thể. Giá trị  vạch thời đại của học <br /> thuyết là phương pháp luận khoa học nghiên cứu về CNXH: Tính tất yếu lịch sử của  <br /> CNXH thay thế  CNTB thông qua cách mạng vô sản và sự  nghiệp xây dựng CNXH.  <br /> CNXH là một cơ  thể  sống, nó tất yếu phải thường xuyên biến đổi, đổi mới và phát  <br /> triển. Và vượt lên trên tất cả, Học thuyết Mác ­ Lê­nin với quan niệm khoa học gắn  <br /> liền với chủ  nghĩa nhân văn cao cả  đã khẳng định mục tiêu cao nhất của CNXH,  <br /> CNCS chính là giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột; phát triển tự do và <br /> toàn diện con người, không ngừng hoàn thiện con người. Cho đến nay, khi nhân loại  <br /> đã bước vào thập niên thứ  hai của thế  kỷ  XXI, Chủ  nghĩa Mác ­ Lê­nin vẫn là học <br /> thuyết khoa học nhất, cách mạng nhất, vạch ra xu thế tất yếu của th ời đại mà không  <br /> học thuyết nào có thể thay thế được.<br /> Cách mạng Tháng Mười không chỉ mở ra con đường giải phóng nước Nga, mà còn cho  <br /> cả các dân tộc và loài người; mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử hiện đại, đó <br /> là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH.<br /> Cách mạng Tháng Mười còn để lại những bài học vô giá cho phong trào cộng sản và  <br /> công nhân quốc tế, về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản chân chính; về <br /> tập hợp đông đảo công nhân, nông dân và nhân dân lao động trong cách mạng; về sự <br /> hy sinh cao cả trong giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng; về kết hợp <br /> chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế trong sáng...<br /> Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam<br /> Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp những giá trị phổ biến của chủ nghĩa Mác ­ Lê  <br /> nin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ <br /> thể của đất nước, cùng với sự giúp đỡ  chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, của các nước  <br /> <br /> <br /> 10<br /> XHCN và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo <br /> nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ <br /> vang trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên  <br /> Phủ  năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là Đại thắng mùa xuân năm <br /> 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là thắng lợi trong cuộc chiến đấu <br /> bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc  <br /> tế cao cả, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và vững bước trên con đường XHCN.<br /> Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) về một thực thể xã hội cao đẹp <br /> đã sinh ra sau cuộc Cách mạng  ấy, đó là CNXH hiện thực với những thăng trầm suốt  <br /> một thế  kỷ  qua (1917­2017. Cuộc Cách mạng có những giá trị  to lớn, mang tầm thời  <br /> đại của Cách mạng Tháng Mười.<br /> Sau hơn 80 năm ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ  nghĩa Mác ­ Lê­nin, tư <br /> tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để định ra cương lĩnh đấu tranh cách mạng <br /> và xây dựng chủ  trương, biện pháp lãnh đạo đất nước, đã vượt qua bao thử  thách, <br /> giành được những thành tựu to lớn. <br /> Dưới tác động và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trao đâu tranh ̀ ́  <br /> ̉<br /> giai phong dân tôc <br /> ́ ̣ ở cac ń ươc ph<br /> ́ ương Đông va phong trao đâu tranh cua công nhân cac<br /> ̀ ̀ ́ ̉ ́ <br /> nươc t́ ư  ban ph<br /> ̉ ương Tây phat trên manh me va găn bo mât thiêt v<br /> ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ́ ới nhau trong cuôc̣  <br /> ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̉<br /> đâu tranh chông ke thu chung la chu nghia đê quôc. ̃ ́ ́<br /> Lực lượng cac mang cua giai câp vô san cac n<br /> ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ươc đêu tim con đ<br /> ́ ̀ ̀ ường tâp ḥ ợp nhau laị  <br /> ̉ ̀ ̣<br /> đê thanh lâp tô ch ̉ ưc riêng cua minh. Do đó tháng 3 năm 1919, Qu<br /> ́ ̉ ̀ ốc tế Cộng sản (Quốc  <br /> tế  thứ  III) được hình thành  ở  Ma­xkơ­va, đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào  <br /> cách   mạng   thế   giới.   Cać  Đảng  Cộng   sản  nôí   tiêp ́   nhau   ra   đời   (ĐCS Phaṕ   1920, <br /> ĐCS Trung Quôc 1921... ), càng t<br /> ́ ạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ <br /> nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.<br /> <br /> ̣<br /> Cach mang thang M<br /> ́ ́ ươi Nga va s<br /> ̀ ̀ ự phat t ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ới <br /> ́ riên cua phong trao Cach mang vô san thê gi<br /> ̃ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ự  lựa chon con đ<br /> đa tac đông manh me đên s ̣ ường giai phong dân tôc cua Nguyên Ai<br /> ̉ ́ ̣ ̉ ̃ ́ <br /> Quôc. Năm 1920, sau khi đ<br /> ́ ọc bản “Luận cương về các vấn đề  dân tộc và thuộc địa”  <br /> của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đã <br /> tin theo Quốc tế Cộng sản, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp va tích c̀ ực đê truyên ba t<br /> ̉ ̀ ́ ư <br /> tưởng Mac – Lênin vao Viêt Nam m<br /> ́ ̀ ̣ ở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường <br /> lối giải phóng dân tộc ở Việt Nam.<br /> <br /> Ở Việt Nam, trong lúc các lực lượng cách mạng trong nước bế tắc về đường lối như <br /> đang đi trong bóng đêm và sương mù, lãnh tụ  Nguyễn Ái Quốc đã đem ánh sáng của <br /> chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga về cho phong trào <br /> công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nhờ  vậy, ngày 3­2­1930,    Ðảng Cộng <br /> sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân,  đồng thời là đội tiên phong của <br /> nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam ra đời, đưa ra cương lĩnh, đường lối,  <br /> chiến lược lãnh đạo phong trào cách mạng. 15 năm sau, trên cơ sở vận dụng sáng tạo <br /> <br /> 11<br /> và thành công bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân Việt Nam dưới sự <br /> lãnh đạo của Ðảng đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày <br /> 2­9­1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sự  nghiệp cách mạng Việt Nam  <br /> từ  mốc son lịch sử 1945 tiếp tục vận động theo con đường và lý tưởng mục tiêu của <br /> Cách mạng Tháng Mười Nga. Ðó là con đường cách mạng nhằm bảo vệ độc lập, tự <br /> do và mang lại hạnh phúc cho quần chúng cần lao; là con đường đấu tranh chống chủ <br /> nghĩa thực dân, đế  quốc; là con đường  đi lên chủ  nghĩa xã hội. Những  mốc son trên <br /> con đường cách mạng của Việt Nam là sự  nối tiếp  hào hùng  của Cách mạng Tháng <br /> Mười Nga, góp phần tạo nên  tiến trình các dân tộc bị  áp bức vùng lên đấu tranh vì <br /> mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.<br /> Từ  năm 1986 đến nay, Ðảng và nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới với  <br /> những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trước thử  thách nghiệt ngã của thời  <br /> cuộc, Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu, lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười  <br /> Nga; tích cực tìm tòi, khám phá hướng đi đúng đắn, phù hợp. Mô hình chủ nghĩa xã hội  <br /> và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  của Việt Nam ngày càng được sáng tỏ hơn. Ðất <br /> nước giữ  vững  ổn định chính trị  ­ xã hội; dân chủ  được phát huy; khối đại đoàn kết  <br /> toàn dân tộc được tăng cường, tạo ra động lực mạnh mẽ  cho công cuộc xây dựng và <br /> bảo vệ  đất nước. Kinh tế  đạt tốc độ  tăng trưởng cao; đời sống của nhân dân đã cải <br /> thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm nhanh; chỉ số phát triển con người cải thiện trên <br /> 30 bậc, đem lại sinh lực, sức sống mới cho sự nghiệp đổi mới. Từ chỗ bị bao vây cấm <br /> vận, Việt Nam đã bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với 178 nước, trong <br /> đó có tất cả các nước lớn và các tổ chức quốc tế hàng đầu; đồng thời phát triển quan <br /> hệ đa phương, đa dạng với các đối tác nước ngoài theo tinh thần là bạn, là đối tác tin  <br /> cậy, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, chủ động và tích cực <br /> hội nhập kinh tế quốc tế.<br /> CNXH hiện thực, với sức mạnh của chế độ mới ưu việt, từ một nước Nga, đến Liên <br /> Xô, rồi đến hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã góp phần to lớn vào phát triển mọi <br /> lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…) của nhân loại; là lực lượng trụ cột giữ <br /> cân bằng về mặt quân sự, đảm bảo ổn định và hòa bình thế  giới; đồng thời là nguồn <br /> cổ vũ, giúp đỡ cả vật chất, tinh thần cho phong trào giải phóng dân tộc thế giới...<br /> Nguyên nhân làm CNXH  ở  Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, làm chủ  nghĩa xã hội hiện <br /> thực khủng hoảng, trì trệ sau hơn 70 năm vận động và phát triển. Song các tham luận,  <br /> các bài viết gửi tới đều cho rằng, sự sụp đổ ấy không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa  <br /> Mác ­ Lênin với bản chất khoa học và cách mạng, mà do việc "vật chất hóa", "hiện <br /> thực hóa" chủ nghĩa Mác ­ Lênin vào cuộc sống không thành công ở những mô hình cụ <br /> thể. Chứng minh hùng hồn cho điều này là các nước XHCN còn lại hiện nay, trong cải <br /> cách, đổi mới, đã phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác ­ Lênin vào điều kiện  <br /> cụ thể của đất nước, tạo ra những mô hình CNXH hiện thực phù hợp, nên vẫn đứng <br /> vững và đi lên.<br /> <br /> <br /> 12<br /> Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa hết sức to lớn. Kỷ  niệm 100  <br /> năm Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực, nước ta tiếp tục vận dụng một <br /> cách sáng tạo những bài học của Cách mạng Tháng Mười, tiếp tục rút kinh nghiệm <br /> sâu sắc từ những thành tựu và thất bại của CNXH hiện thực vào môi trường và cương  <br /> vị  công tác cụ  thể, góp phần thực hiện thắng lợi sự  nghiệp đổi mới đất nước hiện <br /> nay, như tinh thần chung mà Đại hội XII nêu ra là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong  <br /> sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ  xã hội chủ  nghĩa; đây ̉  <br /> ̣<br /> manh toàn di ện, đồng bộ  công cuộc đổi mới; bảo vệ  vững chắc Tổ  quốc, giữ  vững  <br /> môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công  <br /> nghiệp theo hướng hiện đại".<br /> Những nhân tố  đã giúp chúng ta đổi mới thành công  ắt hẳn là rất đa dạng, trong đó <br /> trước hết phải là sự  kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ  nghĩa và tư  tưởng khoa  <br /> học và cách mạng của chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðối với Ðảng  <br /> và nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những cội  <br /> nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng; mãi mãi là ánh mặt trời chói lọi <br /> soi sáng con đường đi lên phía trước, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội <br /> công bằng, dân chủ, văn minh.<br /> Với lòng biết ơn sâu sắc khi nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối  <br /> với cách mạng Việt Nam, Chủ  tịch Hồ  Chí Minh đã nói: “Uống nước nhớ  nguồn.  <br /> Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách  <br /> mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và  <br /> nhân dân Việt Nam càng thấm thía công  ơn to lớn của Lê­nin và Cách mạng Tháng  <br /> Mười”. “Mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng  <br /> Tháng Mười, đối với Lê­nin vĩ đại… là vô cùng sâu sắc”.<br /> Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa của nước ta hôm nay là minh chứng con đường  <br /> mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc ta đồng tâm lựa chọn. Đây cũng là <br /> cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá  <br /> trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười, của Lê­nin vĩ đại đối với cách mạng Việt  <br /> Nam nói riêng và thế giới nói chung.<br /> “Sau 100 năm, lý tưởng cao đẹp và những giá trị  to lớn của Cách mạng Tháng Mười  <br /> Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ  và chủ  nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, là <br /> nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ  trên  <br /> toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam”. <br /> Gần một thế kỷ  đã qua kể  từ  khi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, nhân  <br /> loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp. Nhưng Cách mạng Tháng <br /> Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Lý <br /> tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười vẫn tiếp tục toả sáng, soi rọi cuộc đấu <br /> tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp thêm nguồn sinh <br /> lực cho phong trào xã hội chủ  nghĩa. Thời gian còn tiếp tục trôi đi, nhưng theo quy <br /> luật, thì những chân giá trị  sẽ  còn mãi. Cách mạng Tháng Mười sẽ  còn mãi trong trái <br /> <br /> <br /> 13<br /> tim nhân loại. Chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu, là khát vọng cháy bỏng của hiện tại  <br /> và tương lai nhân loại. <br /> Chúng ta kiên định Chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc tinh  <br /> thần khoa học, thực tiễn của lý luận chứ không phục tùng từng câu, từng ý trong trước <br /> tác của các ông.  Chính điều đó đã góp phần làm cho “con đường đi lên CNXH ở nước <br /> ta ngày càng được xác định rõ hơn”, đưa đất nước bước vào thời kỳ  phát triển mới ở <br /> thế kỷ XXI với vị thế mới, mà nhân dân và bạn bè đều thừa nhận: “chưa bao giờ, thế <br /> và lực của Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay”.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2