intTypePromotion=1

Cách thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

1
231
lượt xem
114
download

Cách thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay khi nhu cầu về thông tin quảng cáo rất lớn , việc áp dụng các phương tiện kĩ thuật mới vào các lĩnh vực trên là rất cần thiết . Khi bạn đến các nơi công cộng, bạn dễ dàng bắt gặp những áp phích quảng cáo điện tử chạy theo các hướng khác nhau với nhiều hình ảnh và màu sắc rất ấn tượng. Từ yêu cầu của môn học kĩ thuật vi xử lý và thực tiễn như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED

 1. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ Lêi më ®Çu: Ngµy nay khi nhu cÇu vÒ th«ng tin qu¶ng c¸o rÊt lín , viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng tiÖn kÜ thuËt míi vµo c¸c lÜnh vùc trªn lµ rÊt cÇn thiÕt . Khi b¹n ®Õn c¸c n¬i c«ng céng, b¹n dÔ dµng b¾t gÆp nh÷ng ¸p phÝch qu¶ng c¸o ®iÖn tö ch¹y theo c¸c híng kh¸c nhau víi nhiÒu h×nh ¶nh vµ mµu s¾c rÊt Ên tîng. Tõ yªu cÇu cña m«n häc kÜ thuËt vi xö lý vµ thùc tiÔn nh trªn, chóng em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi cho bµi tËp lín m«n häc lµ: ThiÕt kÕ m¹ch hiÓn thÞ dïng ma trËn LED. Khi ®Ò tµi ®îc më réng th× sÏ cã kh¶ n¨ng øng dông thùc tiÔn rÊt lín .Nãi tãm l¹i, trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin hiÖn nay, kh¶ n¨ng øng dông vµ tiÒm lùc ph¸t triÓn cña hÖ thèng nµy lµ rÊt lín, ®Æc biÖt ë ViÖt Nam, c¸c hÖ thèng nh vËy cßn rÊt Ýt, hÇu hÕt ®Òu ®îc nhËp tõ níc ngoµi víi gi¸ thµnh kh¸ cao. I) C¬ së lý thuyÕt: Dùa trªn nguyªn t¾c nh quÐt mµn h×nh, ta cã thÓ thùc hiÖn viÖc hiÓn thÞ ma trËn ®Ìn b»ng c¸ch quÐt theo hµng vµ quÐt theo cét. Mçi Led trªn ma trËn LED cã thÓ coi nh mét ®iÓm ¶nh. §Þa chØ cña mçi ®iÓm ¶nh nµy ®îc x¸c ®Þnh ®ång thêi bëi m¹ch gi¶i m· hµng vµ gi¶i m· cét, ®iÓm ¶nh nµy sÏ ®îc x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i nhê d÷ liÖu ®a ra tõ bé vi ®iÒu khiÓn 8951. Nh vËy t¹i mçi thêi ®iÓm chØ cã tr¹ng th¸i cña mét ®iÓm ¶nh ®îc x¸c ®Þnh. Tuy nhiªn khi x¸c ®Þnh ®Þa chØ vµ tr¹ng th¸i cña ®iÓm ¶nh tiÕp theo th× c¸c ®iÓm ¶nh cßn l¹i sÏ chuyÓn vÒ tr¹ng th¸i t¾t (nÕu LED ®ang s¸ng th× sÏ t¾t dÇn). V× thÕ ®Ó hiÓn thÞ ®îc toµn bé h×nh ¶nh cña ma trËn ®Ìn, ta cã thÓ quÐt ma trËn nhiÒu lÇn víi tèc ®é quÐt rÊt lín, lín h¬n nhiÒu lÇn thêi gian kÞp t¾t cña ®Ìn. M¾t ngêi chØ nhËn biÕt ®îc tèi ®a 24 h×nh/s do ®ã nÕu tèc ®é quÐt rÊt lín th× sÏ kh«ng nhËn ra ®îc sù thay ®æi nhá cña ®Ìn mµ sÏ thÊy ®îc toµn bé h×nh ¶nh cÇn hiÓn thÞ. S¬ ®å khèi: Gi¶i m· cét Ma trËn ®Ìn 1 Gi¶i m· LED hµng
 2. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ Data §Ó thùc hiÖn ®îc quÐt hµng vµ quÐt cét th× ma trËn LED ®îc thiÕt kÕ nh sau:  C¸c LED trªn cïng mét hµng sÏ ®îc nèi c¸c ch©n d¬ng víi nhau.  C¸c LED trªn cïng mét cét sÏ ®îc nèi c¸c ch©n ©m víi nhau nh h×nh vÏ Ta cã thÓ m« pháng mét ma trËn Led ®¬n gi¶n 4x4 nh sau: Hµng 1 2 3 4 Cét 1 2 3 4 S¬ ®å thiÕt kÕ ma trËn LED Tr¹ng th¸i cña mét LED sÏ ®îc quyÕt ®Þnh bëi tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ®i vµo ®ång thêi c¶ 2 ch©n. VÝ dô ®Ó LED s¸ng th× ®iÖn ¸p 5V ph¶i ®a vµo ch©n d¬ng vµ ch©n ©m ph¶i ®îc nèi ®Êt, LED sÏ t¾t khi kh«ng cã ®iÖn ¸p ®a vµo ch©n d¬ng. Víi ®Ò tµi nµy, chóng em chän lo¹i ma trËn LED 8x8 ®Ó hiÓn thÞ. Ta cã s¬ ®å nguyªn lý cña Ma trËn LED 8x8: 2
 3. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ §Ó ma trËn cã thÓ s¸ng nh h×nh vÏ (hiÓn thÞ mét phÇn cña ch÷ ADIDAS): §Ìn LED thø nhÊt §Ìn LED thø hai §Ìn Led thø ba Thùc hiÖn quÐt dßng vµ cét: - Chän cét 1, ®a ®iÖn ¸p cét 1 vÒ 0. - Sau ®ã chän vµ quÐt lÇn lît c¸c hµng 1,2,3,4,5,6,7,8 nh sau: + §Ìn 1 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 1 lµ 0V. + §Ìn 2 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 2 lµ 0V. + §Ìn 3 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 3 lµ 5V. + §Ìn 4 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 4 lµ 5V. + §Ìn 5 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 5 lµ 5V. 3
 4. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ + §Ìn 6 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 6 lµ 5V. + §Ìn 7 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 7 lµ 5V. + §Ìn 8 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 8 lµ 5V. Chän cét 2, nèi ®Êt. Sau ®ã quÐt lÇn lît c¸c hµng 1,2,3,4,5,6,7,8. + §Ìn 1 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 1 lµ 0V. + §Ìn 2 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 2 lµ 5V + §Ìn 3 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 3 lµ 0V + §Ìn 4 s¸ng  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 4 lµ 5V + §Ìn 5 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 5 lµ 0V + §Ìn 6 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 6 lµ 0V + §Ìn 7 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 7 lµ 0V + §Ìn 8 t¾t  §iÖn ¸p ®a vµo hµng 8 lµ 0V - TiÕp tôc quÐt víi c¸c cét tõ 3 ®Õn 8 b»ng c¸ch nh trªn, sau ®ã chuyÓn sang quÐt ®Ìn LED thø hai vµ thø ba mét c¸ch t¬ng tù. - §Ó m¾t ngêi nhËn biÕt ®îc toµn bé h×nh ¶nh cña ma trËn ta ph¶i tiÕn hµnh quÐt nhiÒu lÇn. Do m¾t ngêi kh«ng ph©n biÖt ®îc sù thay ®æi ¶nh nÕu ¶nh ®ã ®îc quÐt víi tèc ®é 24 h×nh/s nªn nÕu ta quÐt ¶nh víi tèc ®é lín h¬n hoÆc b»ng 24 h×nh/s th× ¶nh sÏ ch¹y liªn tôc vµ kh«ng bÞ giËt II) ThiÕt kÕ: §Ó thùc hiÖn ®îc viÖc quÐt theo hµng vµ quÐt theo cét ta cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc sau: - ThiÕt kÕ ma trËn LED theo m« h×nh nh ®· nãi ë trªn. - ThiÕt kÕ bé ph©n kªnh ®a vµo bé gi¶i m· ®Þa chØ cét cho tÊt c¶ c¸c ®iÓm ¶nh. - ThiÕt kÕ bé ®Öm ®Ó æn ®Þnh d÷ liÖu (gåm bé ®Öm hµng vµ bé ®Öm cét). 1) S¬ ®å khèi cña m¹ch hiÓn thÞ dïng ma trËn LED : 4
 5. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ S¬ ®å khèi cho m¹ch ®iÒu khiÓn ma trËn LED 8 x 8. 2)NhiÖm vô cña c¸c khèi: i. Bé vi ®iÒu khiÓn 8951: §©y lµ n¬i lu gi÷ ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn chÝnh vµ d÷ liÖu cho c¸c m¹ch gi¶i m· hµng vµ cét. AT89C51 lµ mét hÖ vi tÝnh 8 bit ®¬n chip CMOS cã hiÖu suÊt cao, c«ng suÊt nguån tiªu thô thÊp vµ cã 4Kbyte bé nhí ROM Flash xo¸ ®îc/lËp tr×nh ®îc. Chip nµy ®îc s¶n xuÊt dùa vµo c«ng nghÖ bé nhí kh«ng mÊt néi dung cã ®é tÝch hîp cao. AT89C51 cã c¸c ®Æc trng chuÈn sau: 4Kbyte Flash, 128 byte RAM, 32 ®êng xuÊt nhËp, hai bé ®Þnh thêi/®Õm 16 bit, mét cÊu tróc ng¾t hai møc u tiªn vµ 5 nguyªn nh©n ng¾t, mét port nèi tiÕp song c«ng, m¹ch t¹o dao ®éng vµ t¹o xung Clock trªn Chip. ChÕ ®é nghØ dõng CPU trong khi vÉn cho phÐp RAM, c¸c bé ®Þnh thêi/®Õm, Port nèi tiÕp vµ hÖ thèng ng¾t ho¹t ®éng. M« t¶ c¸c ch©n cña IC 8951:  Vcc: Ch©n cung cÊp ®iÖn.  GND: Ch©n nèi ®Êt.  Port 0: Port 0 lµ port xuÊt nhËp 8 bit 2 chiÒu cùc D hë. Port 0 cßn ®îc cÊu h×nh lµm bus ®Þa chØ (byte thÊp) vµ lµm bus d÷ liÖu ®a hîp trong khi truy xuÊt bé nhí d÷ liÖu ngoµi vµ bé nhí ch¬ng tr×nh ngoµi. Port 0 còng nhËn c¸c byte m· trong khi lËp tr×nh cho Flash vµ xuÊt c¸c byte m· trong khi kiÓm tra ch¬ng tr×nh. 5
 6. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ  Port 1: Port 1 lµ port xuÊt nhËp 8 bit hai chiÒu cã c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong. Khi c¸c logic 1 ®îc ghi lªn c¸c ch©n cña port 1, c¸c ch©n nµy ®îc kÐo lªn møc cao bëi c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong vµ cã thÓ ®îc sö dông nh lµ c¸c ngâ vµo. Khi lµm nhiÖm vô lµ c¸c port nhËp, c¸c ch©n cña port 1 ®ang ®îc kÐo xuèng møc thÊp do t¸c ®éng bªn ngoµi sÏ cÊp dßng do cã c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong.  Port 2: Port 2 lµ port xuÊt nhËp 8 bit hai chiÒu cã c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong. Khi c¸c logic 1 ®îc ghi lªn c¸c ch©n cña port 2, c¸c ch©n nµy ®îc sö dông nh lµ c¸c ngâ vµo. Khi lµm nhiÖm vô port nhËp, c¸c ch©n cña port 2 ®ang ®îc kÐo xuèng møc thÊp do t¸c ®éng bªn ngoµi sÏ cÊp dßng do cã c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong. Port 2 t¹o ra byte cao cña bus ®Þa chØ trong thêi gian t×m n¹p lÖnh tõ bé nhí ch¬ng tr×nh ngoµi, vµ trong thêi gian truy xuÊt bé nhí d÷ liÖu ngoµi sö dông c¸c ®Þa chØ 16 bit.  Port 3: Lµ port xuÊt nhËp 8 bit hai chiÒu cã c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong. Khi c¸c logic 1 ®îc ghi lªn c¸c ch©n cña port 3, c¸c ch©n nµy ®îc kÐo lªn møc cao bëi c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong vµ cã thÓ ®îc sö dông nh lµ c¸c ngâ vµo. Khi lµm nhiÖm vô port nhËp, c¸c ch©n cña port 3 ®ang ®îc kÐo xuèng møc thÊp do t¸c ®éng bªn ngoµi sÏ cÊp dßng do cã c¸c ®iÖn trë kÐo lªn bªn trong. Port 3 cßn ®îc sö dông lµm c¸c chøc n¨ng kh¸c cña AT89C51: Ch©n Chøc n¨ng P3.0 Ngâ vµo Port nèi tiÕp P3.1 Ngâ ra Port nèi tiÕp P3.2 Ngâ vµo ng¾t ngoµi 0 P3.3 Ngâ vµo ng¾t ngoµi 1 P3.4 Ngâ vµo bªn ngoµi cña bé ®Þnh thêi 1 P3.5 Ngâ vµo bªn ngoµi cña bé ®Þnh thêi 0 P3.6 §iÒu khiÓn ghi bé nhí d÷ liÖu ngoµi P3.7 §iÒu khiÓn ®äc bé nhí d÷ liÖu ngoµi  RST: Ngâ vµo Reset. Møc cao trªn ch©n nµy trong 2 chu kú m¸y trong khi bé dao ®éng ®ang ho¹t ®éng sÏ Reset AT89C51. 6
 7. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ M¹ch Reset tù ®éng khi khëi ®éng m¸y “Víi bµi nµy chóng em thùc hiÖn Reset b»ng c¸ch nèi ch©n 9 cña 8951 víi nguån 5V”.  ALE: ALE lµ mét xung ngâ ra cho phÐp chèt ®Þa chØ ALE (Address Latch Enable) cho phÐp chèt byte thÊp cña ®Þa chØ trong thêi gian truy xuÊt bé nhí ngoµi. Ch©n nµy còng ®îc dïng lµm ngâ vµo xung lËp tr×nh ( PROG ) trong thêi gian lËp tr×nh cho Flash. Khi ho¹t ®éng b×nh thêng, xung cña ngâ ra ALE lu«n lu«n cã tÇn sè b»ng 1/6 tÇn sè cña m¹ch dao ®éng trªn chip, cã thÓ ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých ®Þnh thêi tõ bªn ngoµi vµ t¹o xung Clock. Tuy nhiªn cÇn lu ý lµ mét xung ALE sÏ bÞ bá qua trong mçi chu k× truy xuÊt cña bé nhí d÷ liÖu ngoµi. Khi cÇn, ho¹t ®éng cho phÐp chèt byte thÊp cña ®Þa chØ sÏ ®îc v« hiÖu ho¸ b»ng c¸ch set bit 0 cña thanh ghi chøc n¨ng ®Æc biÖt cã ®Þa chØ byte lµ 8E(h). Khi bit nµy ®îc set, ALE chØ tÝch cùc trong thêi gian thùc thi lÖnh MOVX hoÆc MOVC. Ngîc l¹i ch©n nµy sÏ ®îc kÐo lªn møc cao. ViÖc set bit kh«ng cho phÐp ho¹t ®éng chèt byte thÊp cña ®Þa chØ sÏ kh«ng cã t¸c dông nÕu bé vi ®iÒu khiÓn ®ang ë chÕ ®é thùc thi ch¬ng tr×nh ngoµi.  XTAL1: Ngâ vµo ®Õn m¹ch khuÕch ®¹i ®¶o cña m¹ch dao ®éng vµ ngâ vµo ®Õn m¹ch t¹o xung Clock bªn trong chip.  XTAL2: Ngâ ra tõ m¹ch khuÕch ®¹i ®¶o cña m¹ch dao ®éng. §Ó t¹o m¹ch dao ®éng cho vi ®iÒu khiÓn 8951 ho¹t ®éng, chóng em chän m¹ch t¹o dao ®éng nh h×nh vÏ díi ®©y, víi c¸c gi¸ trÞ cña linh kiÖn lµ: C1 = C2 =30pF; Th¹ch anh dao ®éng cã tÇn sè 12MHz. 7
 8. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ KÕt nèi cña m¹ch dao déng S¬ ®å ch©n cña IC AT89C51: ii. M¹ch gi¶i m· cét: Dïng 3 IC 74LS138 (3 ®Çu vµo, 8 ®Çu ra) ®Ó gi¶i m· cho c¸c cét cña c¸c ma trËn LED. Do mçi thêi ®iÓm chØ cã mét IC gi¶i m· ®îc lµm viÖc nªn ta ph¶i thiÕt kÕ m¹ch ph©n kªnh ®Ó chän IC lµm viÖc. Dïng ch©n P2.3 & P2.4 cña vi ®iÒu khiÓn 8951 ®Ó lµm ®Çu vµo cho m¹ch ph©n kªnh . S¬ ®å ch©n IC 74LS138: 8
 9. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ Ta cã b¶ng tr¹ng th¸i cho m¹ch ph©n kªnh nh sau : Tõ ®ã ta cã c¸c hµm logic cho m¹ch ph©n kªnh nh sau : Y 1 = P2.3 + P2.4 Y 2 = P2.3 + P 2.4 Y 3 = P 2.3 + P2.4 Ta cã s¬ ®å m¹ch ph©n kªnh: iii. §èi víi hµng cña ma trËn LED : Ta dïng 8 ch©n cña Port 1 nèi trùc tiÕp víi 8 hµng cu¶ ma trËn LED th«ng qua bé ®Öm gåm 2 IC 74LS126. 9
 10. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ iv. Bé ®Öm : §iÖn ¸p cã thÓ ®a trùc tiÕp tõ bé gi¶i m· hµng qua c¸c cæng NOT vµo c¸c hµng cña ma trËn ®Ìn. Tuy nhiªn ®iÖn ¸p nµy cã thÓ kh«ng æn ®Þnh hoÆc cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a c¸c ch©n tÝn hiÖu ®a vµo c¸c hµng, dÉn ®Õn ®é s¸ng hoÆc t¾t cña ®Ìn kh«ng chÝnh x¸c. §Ó tr¸nh hiÖn tîng nµy ®ång thêi tr¸nh ph¶i dïng c¸c cæng NOT, t¹i mçi ch©n ra cña bé gi¶i m· ta cã thÓ dïng bé ®Öm. Bé ®Öm thùc chÊt lµ c¸c m¹ch 3 tr¹ng th¸i (tri-state logic), gåm cã 1 ®Çu vµo A, 1 ®Çu ra Y vµ 1 ®Çu ®iÒu khiÓn G. Tr¹ng th¸i cña ®Çu ra Y do ®Çu ®iÒu khiÓn G vµ ®Çu vµo d÷ liÖu A quyÕt ®Þnh. Khi ®Çu ®iÒu khiÓn chän th× tÝn hiÖu t¹i ®Çu ra sÏ thay ®æi theo tÝn hiÖu ®Çu vµo; khi kh«ng ®îc chän th× ë ®Çu ra sÏ lµ tr¹ng th¸i trë kh¸ng cao, tÝn hiÖu t¹i ®Çu vµo kh«ng ®îc ®a ®Õn ®Çu ra. Trong bµi nµy ta dïng 2 lo¹i bé ®Öm.  Víi c¸c d÷ liÖu ®a ®Õn hµng cña ma trËn LED ta dïng bé ®Öm sö dông IC 74LS126 . Ta cã s¬ ®å IC 74LS126: Input Output - S¬ ®å m¹ch 3 tr¹ng th¸i : G - B¶ng tr¹ng th¸i cña IC 74LS126 (tÝch cùc møc “1”): 10
 11. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ Input G Output 0 0 High Z 1 0 High Z 0 1 0 1 1 1 Khi ®Çu vµo ®iÒu Input G Output khiÓn G = 0 th× ®Çu 0 0 0 ra ë tr¹ng th¸i trë 1 0 1 kh¸ng cao kh«ng cho 0 1 HighZ tÝn hiÖu ®i qua. 1 1 High Z Khi ®Çu vµo ®iÒu khiÓn G = 1 th× tÝn hiÖu ®iÖn ¸p t¹i ®Çu ra sÏ gi÷ nguyªn so víi tÝn hiÖu ®iÖn ¸p t¹i ®Çu vµo (do ®ã kh«ng ph¶i dïng c¸c cæng NOT t¹i c¸c ®Çu ra cña bé gi¶i m·).  Víi c¸c d÷ liÖu ®a ®Õn cét cña ma trËn LED ta dïng bé ®Öm sö dông IC 74LS125 Ta cã s¬ ®å IC 74LS125: - B¶ng tr¹ng th¸i cña IC 74LS125 (tÝch cùc møc “0”): Khi ®Çu vµo ®iÒu khiÓn G = 1 th× ®Çu ra ë tr¹ng th¸i trë kh¸ng cao kh«ng cho tÝn hiÖu ®i qua. Khi ®Çu vµo ®iÒu khiÓn G = 0 th× tÝn hiÖu ®iÖn ¸p t¹i ®Çu ra sÏ gi÷ nguyªn so víi tÝn hiÖu ®iÖn ¸p t¹i ®Çu vµo (do ®ã kh«ng ph¶i dïng c¸c cæng NOT t¹i c¸c ®Çu ra cña bé gi¶i m·). Ma trËn LED: Dïng 3 ma trËn LED 8x8 ®Ó hiÓn thÞ néi dung . 11
 12. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ 3) ThiÕt kÕ: - §èi víi hµng cña b¶ng hiÓn thÞ: dïng c¸c ch©n cña Port 1 (tõ ch©n P1.0 ®Õn ch©n P1.7) cña vi ®iÒu khiÓn 8951 lµm ®Çu vµo ®iÒu khiÓn. Tríc khi ®a vµo c¸c ch©n ®iÒu khiÓn hµng cña ma trËn, c¸c ch©n cña Port 1 ®îc ®a vµo c¸c ch©n ®iÒu khiÓn G cña bé ®Öm gåm 2 IC 74LS125( cã tÊt c¶ lµ 8 ®Çu vµo ®iÒu khiÓn). §Çu vµo cña c¸c IC nµy lu«n ®îc nèi víi nguån 5V, 8 ®Çu ra cña 2 IC nµy ®îc ®a ®Õn 8 hµng cña ma trËn LED. - §èi víi gi¶i m· cét cña b¶ng hiÓn thÞ: Dïng c¸c ch©n Port 2 cña vi ®iÒu khiÓn 8951 lµm ®Çu vµo cho bé gi¶i m· cét. Cô thÓ: C¸c ch©n P2.0, P2.1, P2.2 lµm ba ®Çu vµo cho tõng IC gi¶i m· 74LS138 (c¸c ch©n A1, A2, A3 cña 74LS138). C¸c ch©n G2A,G2B cña IC 74LS138 ®îc nèi víi nhau vµ ®îc nèi víi 3 ®Çu ra cña m¹ch ph©n kªnh. Ch©n P2.3, P2.4 lµm ®Çu vµo cho m¹ch ph©n kªnh chän IC gi¶i m· lµm viÖc t¹i tõng thêi diÓm lµm viÖc. 24 ®Çu ra cña bé gi¶i m· (gåm 3 IC 74LS138) ®îc ®a ®Õn c¸c ®Çu vµo ®iÒu khiÓn G cña bé ®Öm (gåm 6 IC 74LS125). §Çu vµo A cña 6 IC nµy lu«n ®îc nèi víi ®Êt. §Çu ra Y cña 6 IC nµy (24 ®Çu ra) ®îc nèi víi 24 cét cña b¶ng hiÓn thÞ gåm 3 ma trËn LED 8x8. 4) Nguyªn lý ho¹t ®éng: - Trong khi bé gi¶i m· cét chän cét thø nhÊt, bé gi¶i m· hµng sÏ quÐt lÇn lît hÕt 8 hµng, d÷ liÖu ®îc ®a vµo sÏ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña tÊt c¶ c¸c ®Ìn t¹i cét 1. - TiÕp tôc quÐt cét thø hai, bé gi¶i m· hµng l¹i ®a d÷ liÖu vµo lÇn lît hÕt 8 hµng vµ quyÕt ®Þnh tr¹ng th¸i cña tÊt c¶ c¸c ®Ìn ë cét 2. Qu¸ tr×nh cø thÕ tiÕp tôc cho ®Õn khi quÐt hÕt 24 cét (do ta dïng 3 ma trËn LED 8x8). Víi ®Ò tµi nµy, chóng em chän tèc ®é quÐt lµ 60 lÇn vµ quÐt nhiÒu lÇn víi thêi gian trÔ cña ®Ìn lµ 255 us, ta sÏ nhËn biÕt ®îc h×nh ¶nh trªn ma trËn lµ dßng ch÷ : ‘ADIDAS ' ch¹y tõ ph¶i qua tr¸i. III) C¸c linh kiÖn dïng trong m¹ch:  1 IC AT89C51.  3 ma trËn LED lo¹i 8x8.  3 IC gi¶i m· 74LS138.  2 IC 74LS126.  6 IC 74LS125.  1 IC 7432 (cæng OR).  1 IC 7404 (cæng NOT).  2 tô ®iÖn gi¸ trÞ 33 pF. 12
 13. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ  1 bé dao ®éng th¹ch anh tÇn sè 12 MHz. M· nguån cña ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn m¹ch hiÓn thÞ dïng ma trËn LED ( Sö dông ng«n ng÷ lÆp tr×nh Assembly): INCLUDE 89C51.MC ORG 0H JMP MAIN DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,10,9,10,252,0,255,129,129,66,60,0,129, 129,255,129,129,0,255,129,129,66,60,0,252,10,9,10,252,0,70,137,137,137,114,0,0,0,0,0, 64,224,208,184,116,238,220,184,112,224,192,128,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0 ORG 100H BEGIN: MOV DPTR,#26 CLR A CLR P3.1 MOV R7,#77 LOOP: CJNE R7,#0,QANH ACALL DELAY ACALL BEGIN QANH: MOV R6,#60 13
 14. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ MOV A,DPL ADD A,#1 MOV DPL,A CLR A DEC R7 LOOP1: CJNE R6,#0,IMAGE LJMP LOOP IMAGE: MOV R5,#24 MOV R0,#0 MOV A,DPL SUBB A,#24 MOV DPL,A CLR A DEC R6 LOOP2: CJNE R5,#0,COLUMN LJMP LOOP1 COLUMN: MOVC A,@A+DPTR MOV P1,#0 MOV P2,R0 MOV P1,A ACALL DELAY INC R0 DEC R5 14
 15. Hungmo_4211@yahoo.com CĐ Điện 2 – K5 Mobile : 01695550150 CĐ XDCT ĐÔ THỊ CLR A INC DPTR LJMP LOOP2 DELAY:MOV TMOD,#02H MOV TH0,#0H SETB TR0 LOOP3:JNB TF0,LOOP3 CLR TF0 RET MAIN: ACALL BEGIN END Híng ph¸t triÓn cña ch¬ng tr×nh - Thùc tÕ h×nh ¶nh hiÓn thÞ lín hoÆc cÇn cã ®é ph©n gi¶i tèt ®ßi hái sè lîng ®Ìn trong ma trËn lín h¬n nhiÒu lÇn. Tõ ®ã ®Æt ra mét yªu cÇu lµ më réng ma trËn ®Ìn. - Dùa trªn c¬ së lµ ma trËn LED 8x8 nh ®· nãi ë trªn, cã thÓ thiÕt kÕ më réng (b»ng c¸ch t¨ng thªm sè hµng vµ sè cét) theo nguyªn lý t¬ng tù (quÐt hµng vµ quÐt cét) tuy nhiªn ph¶i thªm c¸c bé ®Õm, c¸c bé gi¶i m· ®Þa chØ vµ bé ®Öm. - Do c¸c bé ®Öm ®îc ®Æt ë ®Çu ra cña bé gi¶i m· cét nªn ®Ó gi¶m sè l- îng bé ®Öm ph¶i sö dông cã thÓ më réng ma trËn LED b»ng c¸ch t¨ng thªm sè cét. 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2