Cài đặt ISA 2004.

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
222
lượt xem
91
download

Cài đặt ISA 2004.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống gồm 2 máy (máy chẳn, máy lẻ). Máy lẻ đóng vai trò Firewall, máy chẳn vừa làm Domain controller vừa làm Workstation để test.Cài ñ t ISA 2004. Chu n b c u hình máy ch : Máy ch ph i cài windows 2003 server, ñ t tên computer name là: ISASVR. Máy ch ph i có 2 NIC, DHCP, DNS. I.1. Cài ñ t. B1. ð t tên 2 NIC sao cho d nh : Local, Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt ISA 2004.

 1. Cài đặt ISA 2004.
 2. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace I. Cài ñ t ISA 2004. Chu n b c u hình máy ch : Máy ch ph i cài windows 2003 server, ñ t tên computer name là: ISASVR. Máy ch ph i có 2 NIC, DHCP, DNS. I.1. Cài ñ t. B1. ð t tên 2 NIC sao cho d nh : Local, Internet. B2. ð t IP cho Local: Trang 1
 3. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B3. ð t IP cho Internet: B4. Cài ñ t ISA 2004, m file ISAAutorun.exe trên CDROM ISA 2004. Trang 2
 4. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B5. Màn hình Setup gi i thi u ISA 2004. Trang 3
 5. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B6. Ch n “Install ISA Server 2004” Trang 4
 6. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B7. Ch p Nh n License: B7. Nh p Product Serrial Number: Trang 5
 7. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B8. Ch n Ki u Setup là Typycal: B9. Setup yêu c u nh p dãy IP ñ các IP này có quy n truy c p Internet. Trang 6
 8. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.10 Ch n Nút Add... ñ nh p dãy s IP (bao g m c IP máy ch ). B.11 Ch n dãy IP là: 192.168.10.1 -> 192.168.10.200 Trang 7
 9. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.12 ISA yêu c u s tương thích client ISA 2000 v i ISA 2004 B.13 Ti p t c cài ñ t cho t i lúc k t thúc ISA 2004. Trang 8
 10. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace II. Thi t l p Cache: B.1 Click vào Cache. Trang 9
 11. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B2. Click chu t ph i vào Cache, ch n Define Cache Drives... B.3 Ch n Maximun Cache size là 500 MB. Trang 10
 12. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.4 Click chu t ph i vào Cache, ch n Properties... Trang 11
 13. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.5 Ch n Active Caching tabs. ðánh d u chech vào Enable Active Caching, ch n Ferquently. Sau ñó OK. Trang 12
 14. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.6 ch n Content Download Job... B.7 Click vào nút Apply ñ c p nh t các thông s v a thi t l p. B.8 ISA Server s yêu c u restart l i Service. Click OK Trang 13
 15. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.9 hoàn t t thi t l p Cache III. Thi t l p Rule trong ISA 2004. 1. T o Rule cho phép Client truy c p vào ISASVR. Trang 14
 16. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.1: ISA Managerment, ch n Fireqwall Policy, Create New Access Rule B.2: gõ vào Internal Access Local host trong ô Access Rule Name, click Next. B.3 m c Rule Action ch n Allow, click next Trang 15
 17. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.4 Protocol ch n All outbound traffic, click Next B.5: Trong “Access rule Source” ch n Add, ch n Internal, close, sau ñó click Next Trang 16
 18. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.6: Trong “Access rule Destinations” ch n local Host, click Close, sau ñó click Next B.7: ch n All Users, click Next Trang 17
 19. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.8 Click Finish ñ hoàn t t. 2. T o Rule cho phép Internal truy c p Internet. B.1: ISA Managerment, ch n Fireqwall Policy, Create New Access Rule Trang 18
 20. B nh Vi n Máy Tính Qu c T iCare Trung Tâm ðào T o iSpace B.2: gõ vào Internal Access Internet trong ô Access Rule Name, click Next. B.3 m c Rule Action ch n Allow, click next Trang 19
Đồng bộ tài khoản