Cải thiện hoạt động của hệ thống thú y

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
74
lượt xem
11
download

Cải thiện hoạt động của hệ thống thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cập đến việc nâng cao năng lực cơ quan thú y, xây dựng đội ngũ thú y viên thôn bản, xây dựng các tủ thuốc thú y thôn bản, xây dựng an toàn dịch bệnh, xây dựng mạng lưới thú y và phổ biến kiến thức cho thú y viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cải thiện hoạt động của hệ thống thú y

 1. Céng ®ång chung Ch©u ¢u Bé N«ng nghiÖp & PTNT ViÖt Nam . Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N c¶i thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y hai tØnh cao b»ng vµ b¾c k¹n BµI HäC KINH NGHIÖM TRONG NGHI£N CøU TRIÓN KHAI Cao b»ng, n¨m 2004
 2. Download:: http://Agriviet.Com Chñ biªn TrÇn V¨n KhÈn Ph¹m ThÞ §µo Biªn so¹n NguyÔn V¨n Thanh Ng« Xu©n Hoµng NguyÔn Sü Hµnh TRÇn thanh v©n Biªn tËp Karin Voigt TriÖu §øc Ho¹t N«ng Xu©n Dòng N«ng ThÞ Hµ nguyÔn thÞ huÖ ng« thÞ thuËn 2
 3. Download:: http://Agriviet.Com Môc lôc Lêi nãi ®Çu I Sù cÇn thiÕt cña viÖcc¶i thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y Cao 6 B»ng vµ B¾c K¹n II KÕt qu¶ c¶i thiÖn ho¹t ®éng hÖ thèng thó y hai tØnh Cao B»ng vµ 7 B¾c K¹n 2.1. N©ng cao n¨ng lùc c¸c c¬ quan thó y t¹i Cao B»ng vµ B¾c K¹n 7 2.1.1 X©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn cña Chi côc 8 2.1.2 X©y dùng c«ng cô ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®µo t¹o chuyªn m«n thó y 10 2.1.3 Hç trî tñ s¸ch chuyªn m«n cho Chi côc, tr¹m vµ th«n b¶n 11 2.2 X©y dùng ®éi ngò thó y viªn th«n b¶n 11 2.2.1 Lý do tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n 11 2.2.2 Môc ®Ých 12 2.2.3 C¸c b−íc tiÕn hµnh ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n 12 2.2.4 KÕt qu¶ ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n t¹i Cao B»ng vµ B¾c K¹n 16 2.2.5 Mét sè bµi häc kinh nghiÖm 17 2.2.6 Mét sè ®iÓm cÇn c¶i thiÖn trong c«ng t¸c ®µo t¹o thó y viªn 18 2.3 X©y dùng c¸c tñ thuèc thó y th«n b¶n 19 2.3.1 Lý do x©y dùng tñ thuèc thó y 19 2.3.2 Môc ®Ých 20 2.3.3. C¸c b−íc x©y dùng tñ thuèc thó y th«n b¶n 21 2.3.4 KÕt qu¶ x©y dùng tñ thuèc thó y t¹i Cao B»ng vµ B¾c K¹n 21 2.3.5 Bµi häc kinh nghiÖm 22 2.4 X©y dùng th«n an toµn dÞch bÖnh- mét m« h×nh míi cña dù ¸n 22 2.4.1 Môc ®Ých x©y dùng th«n an toµn dÞch bÖnh 22 2.4.2 C¸c b−íc x©y dùng th«n an toµn dÞch 23 2.4.3 Néi dung cña qui −íc 24 2.4.4 KÕt qu¶ x©y dùng th«n an toµn dÞch bÖnh 25 2.4.5 Mét sè ®iÓm l−u ý trong qu¸ tr×nh x©y dùng th«n an toµn dÞch bÖnh 25 2.5 X©y dùng mµng l−íi thó y vµ bæ tóc kiÕn thøc cho thó y viªn 26 3
 4. Download:: http://Agriviet.Com 2.5.1 Lý do x©y dùng mµng l−íi ng−êi hµnh nghÒ thó y 26 2.5.2 Môc ®Ých x©y dùng mµng løíi thó y 26 2.5.3 NhiÖm vô vµ kÕt qu¶ ®¹t ®−îc 26 2.5.4 H−íng duy tr× vµ bµi häc kinh nghiÖm 28 III PhÇn phô lôc 30 IV PhÇn dïng tham kh¶o 41 4
 5. Download:: http://Agriviet.Com Lêi nãi ®Çu Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng- B¾c K¹n (Bé NN&PTNT ViÖt Nam céng t¸c víi Uû ban Ch©u ¢u) víi thêi h¹n 5 n¨m, b¾t ®Çu ho¹t ®éng t¹i 2 tØnh cao B»ng B¾c K¹n tõ th¸ng 2 n¨m 1999 vµ kÕt thóc vµo cuèi th¸ng 12 n¨m 2004. Môc tiªu chung cña Dù ¸n: lµ n©ng cao møc sèng vµ tÝnh bÒn v÷ng vÒ m«i tr−êng cho c¸c hé nghÌo ë vïng miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam trªn c¬ së ®¶m b¶o cho c¸c hé nghÌo cã kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i, t¨ng nguån thu phô vµ c¬ héi tiÕp cËn thÞ tr−êng, ®¶m b¶o cung cÊp n−íc sinh ho¹t vµ b¶o vÖ ®Êt th«ng qua phôc håi rõng ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu trªn, ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cïng c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Dù ¸n ®· chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ th¸ng 1 n¨m 2000 t¹i mét sè huyÖn ®iÓm cña ë 2 tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n. §Õn n¨m 2003 ®· më réng ho¹t ®éng sang hÇu hÕt c¸c huyÖn kh¸c ë 2 tØnh. C¸c ho¹t ®éng bao gåm: ho¹t ®éng thö nghiÖm trång trät, ch¨n nu«i, ®µo t¹o khuyÕn n«ng viªn, thó y viªn th«n b¶n, më c¸c líp IPM, cung cÊp tñ thuèc thó y th«n b¶n, x©y dùng c¸c th«n an toµn dÞch bÖnh vµ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c ë c¸c cÊp. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®· gãp phÇn thay ®æi ®êi sèng vµ nhËn thøc cña ng−êi d©n còng nh− ph−¬ng ph¸p lµm viÖc cña c¸n bé khuyÕn n«ng c¸c cÊp. TÝnh ®Õn th¸ng 9 n¨m 2004, Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng Cao B»ng B¾c K¹n ®· hç trî chi côc thó y 2 tØnh ®µo t¹o ®−îc 630 thó y viªn th«n b¶n, cung cÊp 51 tñ thuèc thó, x©y dùng 84 th«n an toµn dÞch, trang bÞ 84 tñ s¸ch cho th«n an toµn dÞch, më 6 kho¸ ®µo t¹o kiÕn thøc chuyªn m«n vµ ph−¬ng ph¸p cho c¸n bé cña chi côc vµ c¸c tr¹m víi kho¶ng 200 luît ng−êi tham dù, x©y dùng ®−îc ®éi ngò gi¶ng viªn thó y 12 ng−êi víi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi... vµ nhiÒu ho¹t ®éng hç trî kh¸c. §Ó tæng kÕt vµ giíi thiÖu nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®−îc cña dù ¸n trong ho¹t ®éng c¶i thiÖn hÖ thèng thó y ë 2 tØnh Cao B»ng vµ B¾c C¹n, c¸n bé hîp phÇn n«ng nghiÖp cña Dù ¸n phèi hîp víi mét sè chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy ®· biªn so¹n cuèn “ C¶i thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y hai tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n – Bµi häc kinh nghiÖm trong nghiªn cøu vµ triÓn khai”. Cuèn s¸ch ®−îc biªn so¹n chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm thùc tiÔn trong ho¹t ®éng phèi hîp cña Dù ¸n. Hy väng r»ng cuèn s¸ch sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o tèt cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ chuyªn m«n thó y ë c¸c cÊp. Tuy nhiªn do ®−îc biªn so¹n lÇn ®Çu, ch¾c ch¾n cuèn s¸ch cßn thiÕu sãt vÒ néi dung vµ h×nh thøc mong b¹n ®äc ®ãng gãp cho cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh h¬n. Dù ¸n Ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng- B¾c C¹n 5
 6. Download:: http://Agriviet.Com I. Sù cÇn thiÕt cña viÖc c¶i thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y Cao B»ng vμ B¾c K¹n HiÖn nay, ë c¸c vïng n«ng th«n cña hai tØnh Cao B»ng vµ B¾c c¹n ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm vÉn lµ nguån thu nhËp chÝnh, quyÕt ®Þnh møc sèng cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n. Tuy vËy ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm ë ®©y ph¸t triÓn chËm. KÕt qu¶ thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm cña céng ®ång nãi chung, ®Æc biÖt lµ c¸c hé ®ãi hé nghÌo cßn rÊt thÊp. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn, tr−íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn dÞch bÖnh, dÞch bÖnh th−êng xuyªn x¶y ra quanh n¨m g©y thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ ®ång thêi cßn g©y kh«ng khÝ hoang mang lo sî cho c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n khiÕn hä kh«ng d¸m ®Çu t− ph¸t triÓn ch¨n nu«i. Lùc l−îng thó y máng, c¸c th«n b¶n xa nhau, nhiÒu n¬i thó y viªn kh«ng th−êng xuyªn dÕn ®−îc trong khi ®ã c«ng t¸c phßng vµ chèng dÞch bÖnh cho gia sóc gia cÇm cÇn thiÕt ph¶i nhang chãng vµ kÞp thêi. Nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bµy ë trªn cho thÊy: ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm (mét trong nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng thu nhËp, æn ®Þnh cuéc sèng cña céng ®ång, gãp phÇn lµm gi¶m tû lÖ ®ãi nghÌo) th× viÖc tiÕn hµnh c¶i thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. ChÝnh v× lÏ ®ã Dù ¸n Ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng vµ B¾c K¹n do Céng §ång Ch©u ¢u tµi ®· coi viÖc c¶i thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y trªn ®Þa bµn hai tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña Hîp phÇn KhuyÕn n«ng Môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng nµy lµ nh»m c¶i thiÖn, t¨ng thu nhËp vµ ph¸t triÓn ch¨n nu«i t¹i vïng Dù ¸n th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ nh−: §µo t¹o ®éi ngò thó y viªn th«n b¶n, x©y dùng c¸c tñ thuèc thó y th«n b¶n, hç trî x©y dùng c¸c qui −íc th«n b¶n vÒ phßng trõ dÞch bÖnh vµ t¨ng c−êng n¨ng lùc cho c¸c c¬ quan thó y c¸c cÊp. Ho¹t ®éng thó y cña Dù ¸n do Chi côc thó y Cao B»ng vµ B¾c K¹n thùc hiÖn víi sù hç trî cña c¸c c¸n bé Dù ¸n t¹i v¨n phßng ë 2 tØnh. Dù ¸n tiÕn hµnh triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o thó y viªn, x©y dùng c¸c m« h×nh còng nh− hç trî qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c qui −íc th«n b¶n vÒ phßng trõ dÞch bÖnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Ph−¬ng ph¸p cã sù tham gia lµ ph−¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng ch¨n nu«i thó y cña 2 chi côc. §©y lµ c¸ch tiÕp cËn vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Dù ¸n. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn th«n b¶n ®· ®−îc giíi thiÖu cho viÖc lËp kÕ ho¹ch t¹i th«n b¶n trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn, c¸c chñ ®Ò ®µo t¹o vµ c¸c dÞch vô thó y cÇn cung cÊp. 6
 7. Download:: http://Agriviet.Com C¸n bé Dù ¸n trao ®æi c«ng viÖc víi c¸n bé Chi côc thó y II. KÕT QU¶ c¶I thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thó y tØnh cao b»ng vμ b¾c K¹n 2.1. N©ng cao n¨ng lùc c¸c c¬ quan thó y t¹i Cao B»ng vµ B¾c K¹n N©ng cao n¨ng lùc cho c¬ quan thó y c¸c cÊp tØnh huyÖn trªn ®Þa bµn hai tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cÇn thiÕt nh»m c¶i thiÖn ho¹t ®éng thó y trªn ®Þa bµn cña mçi tØnh. Ho¹t ®éng nh»m n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c c¬ quan thó y bao gåm: ®µo t¹o gi¶ng viªn, ®µo t¹o vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p cã sù tham gia cho c¸n bé cña chi côc vµ c¸c tr¹m trùc thuéc, n©ng cao chuyªn m«n, x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tµi liÖu ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n vµ n«ng d©n, trang bÞ tñ s¸ch kü thuËt vµ th¨m quan m« h×nh. Mét líp tËp huÊn qu¶n lý cho c¸n bé Chi côc 7
 8. Download:: http://Agriviet.Com 2.1.1- X©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn cña chi côc. C¬ së cña viÖc h×nh thµnh nhãm gi¶ng viªn xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña c¸n bé chi côc thó y vµ häc tËp cña thó y viªn c¬ së, ®©y lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm t¨ng chÊt l−îng vµ sè l−îng thó y viªn th«n b¶n. C¸c gi¶ng viªn nµy ®−îc chän tõ c¸c c¸n bé cña chi côc thó y vµ c¸c tr¹m thó y Cao B»ng vµ B¾c K¹n. Hä ®¶m ®−¬ng toµn bé ho¹t ®éng dÞch vô ®µo t¹o thó y cho tuyÕn c¬ së. Môc ®Ých cña ®µo t¹o gi¶ng viªn lµ nh»m x©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c¸c kho¸ tËp huÊn vÒ ch¨n nu«i thó y nh− thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh, ®¸nh gi¸ nhu cÇu, lËp kÕ ho¹ch bµi gi¶ng còng nh− thùc hiÖn gi¶ng víi viÖc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p cã sù tham gia. §Ó x©y dùng ®−îc ®éi ngò gi¶ng viªn cã ®ñ ph−¬ng ph¸p vµ kü n¨ng, dù ¸n ®· hç trî tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o gi¶ng viªn, n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¶ng viªn vµ c¸n bé chuyªn m«n kh¸c cña 2 chi côc. Qua sè liÖu b¶ng 1, ta thÊy Dù ¸n ®· ®µo t¹o cho 141 l−ît c¸n bé cña chi côc thó y Cao B»ng vµ B¾c K¹n B¶ng 1. KÕt qu¶ tËp huÊn cho c¸n bé cña c¸c Chi côc Kü n¨ng Sè ngµy Cao B»ng B¾c K¹n Tæng N÷ Tæng N÷ 1. PP gi¶ng d¹y cho ng−êi lín 5 14 10 20 13 2. PP vµ kü n¨ng truyÒn th«ng t− vÊn 5 18 12 20 10 3. N©ng cao PP gi¶ng d¹y cho ng−êi lín 5 23 17 - - 4. P.Ph¸p vµ kü n¨ng tiÕp xóc céng ®ång 5 16 10 - - 5. Hç trî ®µo t¹o gi¶ng viªn 5 5 4 - - 6. ChÈn ®o¸n xÐt nghiÖm bÖnh ®éng vËt 5 - - 25 10 Tæng 76 53 141 33 Nguån: B¸o c¸o dù ¸n 8
 9. Download:: http://Agriviet.Com Mét líp tËp huÊn cho c¸n bé gi¶ng viªn cña chi côc KÕt qu¶ sau bèn n¨m thùc hiÖn dù ¸n, theo nh− b¸o c¸o cña c¸c Chi côc thó y hiÖn t¹i cã 12 gi¶ng viªn nßng cèt cã kü n¨ng vµ kh¶ n¨ng gi¶ng d¹y theo ph−¬ng ph¸p míi vµ lµm viÖc ®éc lËp. Mçi tØnh h×nh thµnh mét nhãm gi¶ng viªn nßng cèt gåm 6 ng−êi ®Ó trùc tiÕp hoÆc hç trî c¸c c¸n bé kh¸c thùc hiÖn nh÷ng kho¸ tËp huÊn kü thuËt thó y vµ n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c thó y viªn th«n b¶n. Nhãm gi¶ng viªn trao ®æi víi thó y viªn + Nhê thay ®æi ph−¬ng ph¸p tËp huÊn cho nªn kÕt qu¶ ®µo t¹o thó y viªn cña c¸c chi côc thó y ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, chÊt l−îng thó y viªn ®−îc n©ng lªn. Theo b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña thó y viªn sau ®µo t¹o cña Chi côc thó y Cao B»ng, sè thó y viªn ®−îc ®µo t¹o tõ 2001-2003 lµ 218 ng−êi, sè ho¹t ®éng tèt lµ 78 ng−êi ®¹t 35,8%, sè ho¹t ®éng trung b×nh lµ 110 ng−êi chiÕm 9
 10. Download:: http://Agriviet.Com 50,5%, sè Ýt ho¹t ®éng lµ 30 ng−êi chiÕm 13,8%. NÕu so s¸nh víi ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o cò th× sè l−îng thó y viªn ho¹t ®éng sau ®µo t¹o chØ ®¹t trung b×nh lµ 30%. Thó y viªn th«n b¶n ®iÒu trÞ lîn èm t¹i th«n b¶n 2.12- X©y dùng c«ng cô ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®µo t¹o chuyªn m«n thó y Môc ®Ých. Tr−íc khi cã ho¹t ®éng Dù ¸n, viÖc trao ®æi häc hái chuyªn m«n gi÷a c¸n bé nh©n viªn cña 2 chi côc ch−a ®−îc quan t©m. Víi sù gióp ®ì cña Dù ¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng cña nhãm côm tØnh ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn h¬n, tõ n¨m 2001-2003 ®· cã h¬n 40 l−ît gi¶ng viªn ®ùîc trao ®æi häc tËp chuyªn m«n lÉn nhau. Dù ¸n ®· tæ chøc 02 kho¸ tËp huÊn trao ®æi vÒ ph−¬ng ph¸p x©y dùng c«ng cô ®¸nh gi¸ kho¸ ®µo t¹o chuyªn m«n thó y nh− x©y dùng néi dung ch−¬ng tr×nh cho 01 kho¸ tËp huÊn kü thuËt thó y, néi dung cho tõng bµi gi¶ng lý thuyÕt vµ thùc hµnh, kü n¨ng truyÒn ®¹t, ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®µo t¹o còng nh− c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu nhËn cña häc viªn, kü n¨ng x©y dùng tê r¬i... T¸c dông. §©y lµ mét c¸ch h÷u Ých gióp cho c¸c gi¶ng viªn trao ®æi kinh nghiÖm, bæ xung, hç trî vµ kÌm cÆp lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o thó y viªn. ChÝnh v× vËy n¨ng lùc cña c¸c gi¶ng viªn, c¸c tËp huÊn viªn ®· ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt, 100% c¸c häc viªn tham gia kho¸ tËp huÊn ®· cã kh¶ n¨ng chñ ®éng tù tin trong qu¸ tr×nh tæ chøc kho¸ ®µo t¹o, tËp huÊn kü thuËt thó y. Bªn c¹nh ho¹t ®éng kÓ trªn, viÖc th−êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t, trao ®æi chuyªn m«n cña nhãm gi¶ng viªn t¹i 2 tØnh trong qu¸ tr×nh d¹y còng lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó 10
 11. Download:: http://Agriviet.Com n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸n bé. TÝnh b×nh qu©n cã 2 l−ît kiÓm tra cho mçi líp häc thó y th«n b¶n trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp. 2.1.3- Hç trî tñ s¸ch chuyªn m«n cho Chi côc, tr¹m vµ th«n b¶n. Bªn c¹nh ®µo t¹o c¸c kho¸ ng¾n h¹n vÒ ph−¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé cña c¸c chi cô vµ c¸c tr¹m thó y th× mét ho¹t ®éng ®−îc coi lµ bæ xung thªm kiÕn thøc chuyªn m«n lµ x©y dùng c¸c tñ s¸ch kü thuËt t¹i hai chi côc, 21 tr¹m thó y huyÖn vµ 90 tñ s¸ch khuyÕn n«ng cho c¸c th«n an toµn dÞch bÖnh. Nhê cã c¸c tñ s¸ch kü thuËt mµ c¸n bé cña Chi côc còng nh− c¸n bé c¸c tr¹m thó y vµ thó y viªn cã ®iÒu kiÖn ®−îc sö dông c¸c s¸ch tham kh¶o, tµi liÖu tËp huÊn dïng cho biªn so¹n bµi gi¶ng, tµi liÖu cho c¸c chuyªn ®Ò nghiªn cøu vµ c¸c kho¸ tËp huÊn. 2.2. X©y dùng ®éi ngò thó y viªn th«n b¶n 2.2.1- Lý do tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n • Ch¨n nu«i lµ ho¹t ®éng chÝnh trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lµ nguån thu nhËp tiÒn mÆt chÝnh cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh møc sèng cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n t¹i 2 tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n. • DÞch bÖnh gia sóc gia cÇm x¶y ra th−êng xuyªn quanh n¨m g©y thiÖt h¹i lín cho c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i, g©y kh«ng khÝ hoang mang lo sî trong céng ®ång do ®ã c¸c gia ®×nh n«ng d©n kh«ng yªn t©m ®Çu t− ph¸t triÓn ch¨n nu«i. • ThiÕu c¸n bé thó y: lùc l−îng thó y th«n b¶n rÊt máng, ®Þa bµn c¸c th«n b¶n xa nhau nhiÒu n¬i thó y viªn kh«ng th−êng xuyªn ®Õn ®−îc, trong khi ®ã c«ng t¸c phßng vµ chèng dÞch bÖnh ®ßi hái ph¶i kÞp thêi vµ mau lÑ. • Tr×nh ®é cña nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c thó y cßn h¹n chÕ, kÕt qu¶ chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh cho gia sóc kh«ng cao ch−a g©y ®−îc uy tÝn trong céng ®ång. • Gi¸ c«ng dÞch vô cao do Ýt thó y viªn th«n b¶n vµ ng−êi thó y viªn ph¶i ®i l¹i rÊt xa. 11
 12. Download:: http://Agriviet.Com Líp ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n 2.2.2- Môc ®Ých • T¹o c¬ héi cho céng ®ång ®−îc tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô ch¨n nu«i thó y mét c¸ch kÞp thêi víi gi¸ rÎ vµ chÊt l−îng tèt. • Gióp cho céng ®ång ®Æc biÖt lµ c¸c hé ®ãi, hé nghÌo yªn t©m ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm t¨ng thu nhËp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. • Lµ mµng l−íi hç trî ®¾c lùc cho c¸c tæ chøc x· héi nãi chung vµ dù ¸n nãi riªng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt gióp ®ì céng ®ång ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm t¨ng thu nhËp æn ®Þnh cuéc sèng gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo trong n«ng hé. 2.2.3- C¸c b−íc tiÕn hµnh ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n a. Chän thó y viªn th«n b¶n X©y dùng c¸c tiªu chÝ lùa chän: c¸n bé dù ¸n cïng víi chi côc thó y 2 tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n tiÕn hµnh héi th¶o x©y dùng lªn tiªu chÝ chän ng−êi lµm thó y viªn ®ã lµ nh÷ng ng−êi biÕt ch÷, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc cã uy tÝn trong céng ®ång1. Chi côc thó y th«ng b¸o cho c¸c Tr¹m thó y huyÖn, Tr¹m thó y huyÖn th«ng b¸o cho c¸c x· cã Dù ¸n chuÈn bÞ tæ chøc cuéc häp d©n ®Ó lùa chän nh÷ng ng−êi ®ñ tiªu chuÈn tham gia khãa ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n. 1 Tiªu chuÈn chän thó y viªn vµ quy tr×nh tuyÓn chän cô thÓ xem ë Phô lôc 2 12
 13. Download:: http://Agriviet.Com Häp d©n, c«ng khai vÒ quyÒn lîi, nghÜa vô vµ c¸c tiªu chÝ lùa chän thó y viªn. Céng ®ång bÇu chän mét c¸ch d©n chñ nh»m t¹o uy tÝn cho ng−êi ®−îc chän lµm thó y viªn tõ tr−íc lóc ®µo t¹o ®ång thêi n©ng cao vai trß tr¸ch nhiÖm cña ng−êi ®−îc céng ®ång bÇu chän ®i ®µo t¹o vÒ lµm thó y viªn. Mét buæi häp th«n lùa chän thó y viªn b. §µo t¹o thó y viªn th«n b¶n • Yªu cÇu cña kho¸ ®µo t¹o - Trang bÞ cho c¸c häc viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña kü thuËt thó y. Sau khi ®µo t¹o c¸c thó y viªn th«n b¶n cã ®ñ c¸c kü n¨ng ®¶m nhËn c«ng t¸c phßng vµ trÞ bÖnh cho ®µn gia sóc, gia cÇm cña céng ®ång. - Qu¸n triÖt mét c¸ch triÖt ®Ó cho c¸c häc viªn hiÓu ®−îc r»ng: kho¸ tËp huÊn lµ do yªu cÇu cña céng ®ång, c¸c häc viªn ®−îc ®i häc lµ do d©n cö ®i, sau khi häc xong nhÊt ®Þnh ph¶i quay l¹i phôc vô cho céng ®ång. • Thêi gian ®µo t¹o: 12 ngµy, chia ra lµm 3, 4 hay 6 moduls tuú ®iÒu kiÖn cña ng−ßi häc vµ gi¶ng viªn. • Ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o: + Qu¸ tr×nh ®µo t¹o thó y viªn ®−îc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p tËp huÊn cã sù tham gia nh− lµm mÉu, tr×nh diÔn, th¶o luËn nhãm, thùc hµnh, ®éng n·o. C¸c ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc ¸p dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ còng nh− chÊt l−îng cña c¸c kho¸ tËp huÊn kiÕn thøc thó y. + Cïng víi ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p cã sù tham gia trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o th× c¸c c«ng cô, vËt mÉu, tranh vÏ h×nh ¶nh còng lµ mét bé phËn phËn kh«ng thÓ 13
 14. Download:: http://Agriviet.Com thiÕu ®−îc. C¸c kho¸ ®µo t¹o ®iÒu sö dông nhiÒu c¸c h×nh ¶nh còng nh− mÉu vËt thËt ®Ó cho häc viªn cã c¬ héi thùc hµnh c¸c kü n¨ng ®−îc tËp huÊn tõ ®ã n©ng cao møc ®é thµnh thôc cña thó y viªn sau khi tËp huÊn. + TiÕn tr×nh ®µo t¹o thó y viªn ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng b−íc nh− sau: §¸nh gi¸ nhu cÇu ®µo t¹o cña c¸c häc viªn kho¸ häc th«ng qua viÖc trao ®æi trùc tiÕp tõ ®ã ®Ò ra néi dung, ch−¬ng tr×nh tËp huÊn phï hîp víi tr×nh ®é häc vÊn vµ møc ®é tiÕp thu cña c¸c häc viªn. Ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o ®−îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c truyÒn thô trùc tiÕp, cÇm tay chØ viÖc, thùc hµnh lµ c¬ b¶n, häc ®i ®«i víi hµnh, lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc tiÔn häc ®Õn ®©u thùc hµnh ngay ®Õn ®ã Dïng nh÷ng h×nh ¶nh chôp vÒ triÖu chøng, bÖnh tÝch cña mét sè bÖnh g©y thiÖt h¹i cho gia sóc gia cÇm, gióp cho häc viªn tiÕp thu mét c¸ch dÔ dµng. Th−êng xuyªn tiÕn hµnh th¶o luËn ®Ó ®¸nh gi¸ ®−îc tr×nh ®é tiÕp thu cña tõng häc viªn, kÞp thêi kÌm cÆp, bæ xung kiÕn thøc cho nh÷ng häc viªn yÕu kÐm. KiÓm tra ®Þnh kú vµ cuèi kho¸ ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c häc viªn kho¸ häc, ®ång thêi cã phÇn th−ëng ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng häc viªn cã kÕt qu¶ häc tËp tèt. Thùc hµnh kü thuËt thó y trªn lîn C¸n bé chØ ®¹o t¹i x· cña tr¹m thó y kÕt hîp víi thó y viªn cña x· kÌm cÆp c¸c thó y viªn th«n b¶n míi ®−îc ®µo t¹o. • §¸nh gi¸ kho¸ häc 14
 15. Download:: http://Agriviet.Com + §¸nh gi¸ chung vÒ kho¸ ®µo t¹o. KÕt qña ®¸nh gi¸ vÒ ph−¬ng ph¸p tæ chøc, néi dung, thêi gian ®µo t¹o, ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn, kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc viªn ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua phiÕu tù ®¸nh gi¸ cña tõng häc viªn kho¸ häc. + §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc viªn. KÕt qña häc tËp cña häc viªn ®−- îc ®¸nh gi¸ qua c¸c kú kiÓm tra ®Þnh kú vµ thi cuèi kho¸ cña tõng häc viªn th«ng qua phiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc viªn c¶ vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh. VÒ lý thuyÕt + Lo¹i giái: Lµ nh÷ng häc viªn khi kiÓm tr¶ lêi ®óng tõ 90% c©u hái tr¾c nhiÖm trë lªn. + Lo¹i kh¸: Lµ nh÷ng häc viªn khi kiÓm tr¶ lêi ®óng tõ 70- 80% c©u hái tr¾c nhiÖm + Lo¹i trung b×nh: Lµ nh÷ng häc viªn khi kiÓm tr¶ lêi ®óng tõ 50 - 60% c©u hái tr¾c nhiÖm trë lªn. + Lo¹i kh«ng ®¹t yªu cÇu: Lµ nh÷ng häc viªn khi kiÓm chØ tr¶ lêi ®óng d−íi 50% c©u hái tr¾c nhiÖm VÒ thùc hµnh + Lo¹i giái: Lµ nh÷ng häc viªn thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thao t¸c kü thuËt quy ®Þnh. + Lo¹i kh¸: lµ nh÷ng häc viªn thùc hiÖn thµnh th¹o 50% c¸c thao t¸c kü thuËt quy ®Þnh, c¸c thao t¸c cßn l¹i ®Òu biÕt lµm. + Lo¹i trung b×nh: lµ nh÷ng häc viªn biÕt lµm c¸c thao t¸c kü thuËt quy ®Þnh. + Lo¹i kh«ng ®¹t yªu cÇu: lµ nh÷ng häc viªn chØ thùc hiÖn ®−îc d−íi 50% c¸c thao t¸c kü thuËt quy ®Þnh. Thùc hµnh cña thó y viªn trong kho¸ häc 15
 16. Download:: http://Agriviet.Com 2.2.4 KÕt qu¶ ®µo t¹o thó y viªn t¹i hai tØnh Cao B»ng, B¾c C¹n Trong 4 n¨m ho¹t ®éng dù ¸n Ph¸t triÓn N«ng th«n Cao B»ng B¾c C¹n ®· kÕt hîp cïng hÖ thèng thó y hai tØnh Cao B»ng, B¾c C¹n tiÕn hµnh tæ chøc 22 khãa ®µo t¹o thó y viªn th«n B¶n cho 19 huyÖn víi tæng sè 630 thó y viªn th«n b¶n chi tiÕt nh− sau (b¶ng 3). Víi sè l−îng thó y viªn ®−îc ®µo t¹o nh− thèng kª trong b¶ng 3, kÕt qu¶ c«ng t¸c thó y t¹i c¸c x· th«n cã dù ¸n ®· thay ®æi ®¸ng kÓ chøng minh cho hiÖu qu¶ còng nh− ph−¬ng thøc ®µo t¹o c¸c thó y viªn t¹i th«n b¶n do c¸c gi¶ng viªn cña Chi côc thó y Cao B»ng vµ B¾c K¹n thùc hiÖn. B¶ng 2. KÕt qu¶ ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n TT HuyÖn Sè N¨m ®µo TT HuyÖn Sè N¨m ®µo TYV t¹o TYV t¹o 1 H¹ lang 16 2001 11 B¶o L©m 48 2004 2 Hµ Qu¶ng 22 2001 12 Ng©n S¬n 90 2000-2002 3 B¶o L¹c 43 2001- 13 Ba BÓ 37 2001 2004 4 Trïng Kh¸nh 24 2002 14 P¸c NËm 37 2001-2004 5 Hßa An 25 2002 15 Na R× 100 2000-2003 6 Th«ng N«ng 23 2002 16 B¹ch Th«ng 25 2003 7 Trµ LÜnh 21 2003 17 Chî Míi 25 2003 8 Phôc Hßa 19 2003 18 Chî §ån 23 2004 9 Th¹ch An 21 2003 10 Qu¶ng Uyªn 50 2003-2004 Tæng sè 630 Theo nh− b¸o c¸o ®¸nh gi¸ Hîp phÇn n«ng nghiÖp (3/2004) ®· chØ ra r»ng tû lÖ tiªm phßng cho gia sóc gia cÇm t¹i c¸c th«n b¶n tham gia dù ¸n ®¹t tõ 61 – 93%, so víi tr−íc chØ ®¹t 35- 45%. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ còng chØ ra 48% vµ 57% sè hé ®−îc pháng vÊn t¹i Cao B»ng vµ B¾c K¹n t×m ®Õn c¸c thó y viªn th«n b¶n khi gia sóc bÞ bÖnh, vµ víi sù hç trî tõ c¸c thó y viªn nªn cã thªm 21% sè hé t¹i B¾c c¹n vµ 29% t¹i Cao B»ng tù mua thuèc vÒ ®iÒu trÞ cho gia sóc bÞ bÖnh. 16
 17. Download:: http://Agriviet.Com B¶ng 3. KÕt qu¶ tiªm phßng t¹i c¸c th«n tham gia dù ¸n cña tØnh Cao B»ng Lo¹i gia Tû lÖ tiªm phßng bÖnh (%) Tû lÖ chÕt (%) Tû lÖ t¨ng ®µn sóc Tô huyÕt trïng DÞch t¶ (%) 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 Lîn 11 61,9 8,7 68,70 14,5 2,3 1,3 1,7 Gia cÇm 55 50,9 75 65,1 14.0 11,5 0,9 25,3 Tr©u Bß 50,7 78,1 - - 4,46 0,4 9,3 10,17 Nguån: B¸o c¸o cña chi côc thó y tØnh Cao B»ng n¨m 2003 Víi kh¶ n¨ng vÒ tay nghÒ, møc ®é kÞp thêi, sù nhiÖt t×nh cña c¸c thó y viªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹i c¸c th«n b¶n ®· ®−îc céng ®ång ®¸nh gi¸ cao (50% t¹i B¾c K¹n vµ 58% t¹i Cao B»ng hµi lßng víi ho¹t ®éng cña c¸c thó y viªn th«n b¶n). Hép tho¹i 1. ¤ M· V¨n T−êng th«n Pï ¸ng, x· Th−îng Quan, Ng©n S¬n: Gia ®×nh t«i tr−íc ®©y chØ cã ch¨n nu«i gia cÇm vµ tr©u bß, do diÖn tÝch ®Êt ë Ýt l¹i thiÕu l−¬ng thùc nªn kh«ng nu«i lîn. Tõ khi tham gia dù ¸n chóng t«i ®· biÕt lµm chuång nu«i lîn, b©y giê lóa ng« cã nhiÒu h¬n. Gia sóc ®−îc tiªm phßng ®Çy ®ñ nªn kh«ng bÞ chÕt dÞch vµ lín nhanh h¬n, gia ®×nh t«i hiÖn cã 4 con lîn vµ n¨m nµo còng bµn ®−îc tõ 6 ®Õn 7 con. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i cña gia ®×nh trong hai n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 2.2. 5- Mét sè bµi häc kinh nghiÖm Sù tham gia lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o c¸c thó y viªn. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o cÇn cã s− tham gia cña nhiÒu bªn liªn quan tõ chän ng−êi ®i häc, ®Õn vai trß cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c¬ quan thó y. Céng ®ång lµ ng−êi quyÕt ®Þnh lùa chän c¸n bé thó y cho th«n b¶n m×nh dùa theo nh÷ng tiªu chuÈn dù ¸n ®−a ra. Qu¸ tr×nh diÔn ra c«ng khai víi sù tham gia cña c¶ céng ®ång, chØ nh− vậy míi ®¶m b¶o chän ®−îc nh÷ng ng−êi ®ñ tiªu chuÈn vµ ®−îc céng ®ång chÊp nhËn. C¸c ph−¬ng ph¸p cã sù tham gia lµ nÒn t¶ng cho qu¸ tr×nh ®µo t¹o thó y viªn, kÕt hîp gi÷a thùc hµnh vµ lý thuyÕt. C¸c ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp víi tr×nh ®é tiÕp thu cña häc viªn, néi dung ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i thiÕt thùc hîp víi nhu cÇu ®µo t¹o cña c¸c häc viªn. 17
 18. Download:: http://Agriviet.Com X¸c ®Þnh ®Þa bµn thÝch hîp cho thó y viªn, mçi thó y viªn ho¹t ®éng phôc cho tõ 30 -50 gia ®×nh víi c¸c b¶n lµ ®ång bµo d©n téc Dao, Nïng tõ 70- 100 hé víi c¸c b¶n lµ ®ång bµo d©n téc Tµy. ChuÈn bÞ tiªm phßng cho vËt nu«i cña céng ®ång Kh«ng chän thó y viªn qu¸ trÎ ch−a x¸c ®Þnh ®−îc nghÒ nghiÖp trong t−¬ng lai hoÆc qu¸ giµ trªn 50 tuæi. 2.2.6- Mét sè ®iÓm cÇn c¶i thiÖn trong c«ng t¸c ®µo t¹o thó y viªn • KÕt qu¶ ®µo t¹o thó y viªn th«n b¶n ®· ®¹t ®−îc môc tiªu ®Æt ra, mÆc dï vËy ®Ó ph¸t huy hÕt vai trß cña c¸c thó y viªn t¹i céng ®ång thi cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra nh÷ng tæ chøc cña thó y viªn nh− c¸c Ban thó y x· hay côm x· ho¹t ®éng d−íi d¹ng mµng l−íi thó y. • Trong giai ®o¹n võa qua Dù ¸n míi chØ tËp chung vµo ®µo t¹o c¸c thó y, mµ ch−a chó träng vµo x©y dùng nh÷ng m¹ng l−íi cña thó y. N¬i mµ c¸c thó y viªn th«n b¶n cã c¬ héi trao ®æi kinh nghiÖm, cËp nhËt c¸c th«ng tin míi vÒ chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch, c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn huyÖn tØnh vµ khô vùc, c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ míi. • C¸c cuéc sinh ho¹t theo nhãm nh− vËy còng lµ n¬i c¸c c¬ quan thó y thu thËp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn, lµ n¬i bæ xung vµ cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi cho ®éi ngò thó y viªn cña m×nh. • Do ®ã ®Ó ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o thó y viªn, th× Chi côc thó y Cao B»ng vµ B¾c K¹n cÇn tæ chøc cho c¸c thó y viªn th«n b¶n sinh ho¹t trong nh÷ng nhãm, m¹ng l−íi theo quy m« x· hoÆc côm x·, vÝ dô nh− Héi thó y céng ®ång x· d−íi sù ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña Tr¹m thó y huyÖn. 18
 19. Download:: http://Agriviet.Com • VÒ thêi gian ®µo t¹o theo chóng t«i víi thêi gian 12 ngµy lµ t−¬ng ®èi ng¾n bëi v× ®a sè nh÷ng ng−êi ®−îc cö ®i häc hÇu hÕt lµ nh÷ng ng−êi ch−a tõng tham gia ho¹t ®éng thó y do ®ã thêi gian ®µo t¹o cÇn dµi h¬n vµ chia ra lµm c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cô thÓ lµ cã thÓ khãa ®µo t¹o nªn kÐo dµi trong 3 tuÇn vµ chia ra lµm 3 ®ît mçi ®ît 1 tuÇn, ë giai ®o¹n ®ît 1 vµ 2 lµ ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng kü thuËt thó y c¬ b¶n, giai ®o¹n 3 lµ bæ xung vµ n©ng cao c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng kü thuËt ®ång thêi gi¶i ®¸p nh÷ng v−íng m¾c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c thó y viªn t¹i céng ®ång. • Kho¶ng c¸ch thêi gian ®ît 1 vµ ®ît 2 ë møc t−¬ng ®èi gÇn (2-3 tuÇn), thêi gian ®µo t¹o n©ng cao nªn c¸ch t−¬ng ®èi xa sau kho¶ng 3 - 4 th¸ng, v× nh− vËy c¸c thó y viªn sau khi ®−îc ®µo t¹o xong cã thêi gian ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp t¹i céng ®ång, chÝnh hä sÏ va vÊp víi thùc tiÔn vµ x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn gi¶I quyÕt trong c«ng t¸c phßng vµ chèng dÞch bÖnh t¹i céng ®ång. §©y chÝnh lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng néi dung ch−¬ng tr×nh ®Ço t¹o n©ng cao cho m¹ng l−íi thó y th«n b¶n th«ng qua c¸c phiÕu ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®µo t¹o cña häc viªn • Mét ®iÓm n÷a chóng t«i còng thÊy r»ng sau khi ®µo t¹o c¸c thó y viªn th«n b¶n míi chi cã chøng chØ tham gia kho¸ ®µo t¹o thó y c¬ b¶n, lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó nh÷ng thó y viªn cã thÓ hµnh nghÒ cßn ®iÒu kiÖn vÒ mÆt ph¸p lý theo nh− quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh thó y lµ cÇn cã chøng chØ hµnh nghÒ do Chi côc thó y cÊp th× vÉn ch−a ®−îc cÊp cho thó y viªn. Do ®ã theo chóng t«i, cÇn cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ thó y cho c¸c thó y viªn th«n b¶n. 2.3 X©y dùng c¸c tñ thuèc thó y th«n b¶n 2.3.1- Lý do x©y dùng tñ thuèc t¹o thó y th«n b¶n • Ch¨n nu«i lµ ho¹t ®éng chÝnh trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lµ nguån thu nhËp tiÒn mÆt chÝnh cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh møc sèng cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n t¹i 2 tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n • DÞch bÖnh gia sóc gia cÇm s¶y ra th−êng xuyªn quanh n¨m g©y thiÖt h¹i lín cho c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i, trong khi thuèc vµ v¸c xin dïng trong ch¨n nu«i l¹i rÊt thiÕu do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh còng nh− kh¶ n¨ng qu¶n lý, sè l−îng vµ chÊt l−îng thuèc vÉn ch−a ®¸p øng ®−îc víi nhu cÇu cña ng−êi ch¨n nu«i. 19
 20. Download:: http://Agriviet.Com 2.3.2- Môc ®Ých • T¹o c¬ héi cho céng ®ång ®−îc tiÕp cËn vµ sö dông c¸c lo¹i thuèc thó y t¹i ®Þa ph−¬ng mét c¸ch kÞp thêi víi gi¸ rÎ vµ chÊt l−îng tèt. • Gióp cho céng ®ång ®Æc biÖt lµ c¸c hé ®ãi, hé nghÌo yªn t©m ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm t¨ng thu nhËp xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Ngoµi ra tñ thuèc cßn gãp phÇn quan träng vµo ®¶m b¶o an toµn dÞch bÖnh ë ®Þa ph−¬ng. • T¹o c¬ héi cho c¸c thó y viªn sau khi ®−îc ®µo t¹o cã ph−¬ng tiÖn ®Ó ph¸t huy nghÒ nghiÖp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña gia ®×nh vµ céng ®ång th«n b¶n. Trang bÞ tñ thuèc thó y cho th«n b¶n 2.3.3 C¸c b−íc x©y dùng tñ thuèc thó y th«n b¶n • Më héi th¶o t¹i x·, thµnh phÇn bao gåm: l·nh ®¹o x·, tr−ëng th«n, thó y viªn th«n b¶n, ®¹i diÖn héi n«ng d©n, héi phô n÷ vµ n«ng d©n. C¸n bé tr¹m vµ chi côc thó y hç trî vµ thóc ®Èy héi th¶o, c«ng viÖc ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau: B1. C¸n bé tr¹m thó y nãi râ môc ®Ých, môc tiªu cña viÖc x©y dùng tñ thuèc thó y th«n b¶n vµ mong muèn hç trî cña Dù ¸n. B2. C¸c thµnh viªn héi th¶o bµn b¹c thèng nhÊt lùa chän ®Þa ®iÓm ®Æt tñ thuèc. BÇu ng−êi qu¶n lý, theo dâi, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña tñ thuèc, ®ång thêi chän ng−êi trùc tiÕp b¸n thuèc. ¦u tiªn lùa chän nh÷ng thó y viªn ®· ®−îc ®µo t¹o lµ ng−êi b¸n thuèc còng nh− qu¶n lý thuèc, ®Þa ®iÓm ®Æt tñ thuèc ph¶i lµ n¬i trung t©m gÇn víi c¸c khu d©n c− ®Ó ng−êi d©n dÔ tiÕp cËn víi tñ thuèc. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản