intTypePromotion=1

CẨM NANG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
18
download

CẨM NANG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh giới. Tất cả sinh hoạt và sản xuất của con người đều cần có nước sạch nhằm bảo đảm sức khoẻ và hiệu quả sản xuất. Việt Nam là một nước có thế mạnh về nông nghiệp, trên 75% dân số cả nước sống tập trung ở các vùng nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẨM NANG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO TRÝỜNG ÐẠI HỌC CẦN THÕ KHOA CÔNG NGHỆ --- oOo --- LÊ ANH TUẤN CẨM NANG CẤP NÝỚC NÔNG THÔN RURAL MANUAL - 2002 -
  2. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU --- oOo --- Næåïc âoïng vai troì quan troüng âäúi våïi sæû täön taûi vaì phaït triãøn cuía sinh giåïi. Táút caí sinh hoaût vaì saín xuáút cuía con ngæåìi âãöu cáön coï næåïc saûch nhàòm baío âaím sæïc khoeí vaì hiãûu quaí saín xuáút. Viãût Nam laì mäüt næåïc coï thãú maûnh vãö näng nghiãûp, trãn 75% dán säú caí næåïc säúng táûp trung åí caïc vuìng näng thän. Mäüt säú khaío saït gáön âáy cho tháúy, tyí lãû säú dán säúng åí vuìng näng thän âæåüc cáúp næåïc saûch âaût chæìng 30 - 35%, tyí lãû nhiãùm caïc bãûnh do nguäön næåïc khäng an toaìn åí näng thän cuîng cao hån ráút nhiãöu so våïi thaình phäú. Chi phê cáúp næåïc åí näng thän cuîng cao hån thaình phäú, âiãöu naìy laìm sæû khaïc biãût giæîa näng thän vaì thaình thë caìng gia tàng. Háöu hãút, chênh phuí caïc næåïc trãn thãú giåïi âãöu coï chæång trçnh quäúc gia vãö cáúp næåïc cho cæ dán näng thän våïi nhiãöu phæång caïch tiãúp cáûn khaïc nhau. Qué UNICEF âaî tiãún haình Chæång trçnh Cáúp næåïc vaì Vãû sinh Mäi træåìng taûi nhiãöu tènh thaình cuía Viãût Nam tæì nàm 1982 âãún nay. Næåïc ta cuîng coï Chiãún læåüc Quäúc gia Cáúp næåïc saûch vaì Vãû sinh Näng thän âãún nàm 2020 vaì âaî âæåüc Thuí tæåïng Chênh phuí kyï duyãût ngaìy 25/8/2002 theo Quyãút âënh säú 104/2000/QÂ-TTg. Våïi muûc tiãu goïp pháön vaìo viãûc quaíng baï vaì truyãön thäng våïi caïc phæång caïch khai thaïc, xæí lyï, phán phäúi næåïc âãún ngæåìi dán näng thän, Cáøm nang Cáúp næåïc Näng thän naìy âæåüc biãn soaûn nhæ mäüt taìi liãûu kyî thuáût nhàòm giåïi thiãûu caïc phæång phaïp cáúp næåïc saûch tæång âäúi âån giaín, hiãûu quaí, væìa táöm thæûc hiãûn cho caïc vuìng näng thän Viãût Nam. Cáøm nang seî laì taìi liãûu cho caïc caïn bäü Phaït triãøn Näng thän, Cáúp thoaït næåïc, Mäi træåìng, ... Caïc thuáût ngæî sæí duûng trong Cáøm nang laì caïc tæì tæång âäúi quen thuäüc trong næåïc. Âãø traïnh nháöm láùn, mäüt säú thuáût ngæî coï pháön chuï thêch tiãúng Anh âi keìm. Ngæåìi âoüc coï thãø âoüc thãm caïc taìi liãûu tham khaío trçnh baìy åí cuäúi quyãøn cáøm nang. Cáøm nang âæåüc biãn soaûn theo caïc kiãún thæïc vaì kinh nghiãûm thu tháûp cuía taïc giaí. Do khäng coï âiãöu kiãûn tiãúp xuïc, trao âäøi âãø xin pheïp, mäüt säú âæåüc trêch dëch tæì taïc giaí cuía caïc taìi liãûu tham khaío, mong quê vë miãùn cháúp. Màûc dáöu coï nhiãöu cäú gàõng nhæng cáøm nang khäng thãø traïch khoíi caïc khuyãút âiãøm, taïc giaí mong nháûn âæåüc caïc phã bçnh, goïp yï cuía caïc baûn. Trán troüng, LÃ ANH TUÁÚN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  3. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUÛC LUÛC ========== trang ... TRANG BÇA LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU ............................................................................................................ ii MUÛC LUÛC ................................................................................................................. iii 1. KHAÏI QUAÏT VÃÖ NÆÅÏC SAÛCH VAÌ SÆÏC KHOEÍ ........................................... 1 1.1 KHAÏI NIÃÛM VAÌ CAÏC ÂËNH NGHÉA ............................................................. 1 1.1.1 Khaïi niãûm ......................................................................................................... 1 1.1.2. Caïc âënh nghéa cå baín .................................................................................... 1 1.2.3. Sæû phán phäúi næåïc trong thiãn nhiãn ........................................................... 2 1.2.4. Váún âãö sæí duûng nguäön næåïc ......................................................................... 2 1.3. NHIÃÛM VUÛ CUÍA NGAÌNH CÁÚP NÆÅÏC ........................................................ 6 1.4 CÁÚP NÆÅÏC VAÌ SÆÏC KHOEÍ CÄÜNG ÂÄÖNG ................................................... 7 1.4.1. Hiãûn traûng cáúp næåïc vaì sæí duûng næåïc .......................................................... 7 1.4.2. Bãûnh táût liãn quan âãún nguäön næåïc .............................................................. 8 1.4.3. Caïc váún âãö khoï khàn liãn quan âãún viãûc cáúp næåïc saûch näng thän ........... 10 1.4.4. Chiãún læåüc cáúp næåïc näng thän .................................................................... 11 1.5. TIÃU CHUÁØN NÆÅÏC DUÌNG .......................................................................... 11 1.5.1. Caïc chè tiãu lyï hoüc ........................................................................................... 12 1.5.2. Caïc chè tiãu hoïa hoüc ........................................................................................ 13 1.5.3. Caïc chè tiãu sinh hoüc ....................................................................................... 15 2. CÅ BAÍN VÃÖ THUÍY VÀN NGUÄÖN NÆÅÏC VAÌ TÊNH TOAÏN THUÍY LÆÛC . 16 2.1. CHU TRÇNH THUÍY VÀN VAÌ PHÆÅNG TRÇNH CÁN BÀÒNG NÆÅÏC ....... 16 2.1.1. Chu trçnh thuíy vàn ......................................................................................... 16 2.1.2. Phæång trçnh cán bàòng næåïc .......................................................................... 18 2.1.3. Thuíy âäö vaì baín âäö thuíy vàn ......................................................................... 21 2.2. CAÏC CÄNG THÆÏC THUÍY LÆÛC ÂÆÅÌNG ÄÚNG ............................................ 23 2.2.1. Tênh toaïn âæåìng kênh äúng dáùn ...................................................................... 23 2.2.2. Tênh toaïn täøn tháút cäüt aïp trong âæåìng äúng .................................................. 23 2.2.3. Tênh toaïn choün læûa maïy båm ......................................................................... 26 2.2.4. Chiãöu cao âaìi næåïc vaì aïp suáút cäng taïc cuía maïy båm ................................ 27 2.2.5. Âæåìng kênh äúng kinh tãú ................................................................................. 28 2.3. CÁÚU TRUÏC MAÛNG ÂÆÅÌNG ÄÚNG VAÌ PHÆÅNG PHAÏP TÊNH TOAÏN ... 29 2.3.1. Så âäö maûng âæåìng äúng .................................................................................. 29 2.3.2. Tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi phán nhaïnh .................................................. 30 2.3.3. Tênh toaïn thuíy læûc maûng læåïi voìng .............................................................. 32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  4. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ÂIÃÖU TRA NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC ....................................................... 34 3.1. NHU CÁÖU SÆÍ DUÛNG NÆÅÏC .......................................................................... 34 3.1.1. Sæí duûng næåïc trong caïc khu dán cæ ............................................................. 34 3.1.2. Sæí duûng næåïc trong gia âçnh ......................................................................... 35 3.1.3. Sæí duûng næåïc cho caïc hoaût âäüng cäng cäüng ................................................ 36 3.1.4. Sæí duûng næåïc cho saín xuáút ............................................................................ 37 3.2. LÆU LÆÅÜNG TÊNH TOAÏN CÄNG SUÁÚT TRAÛM CÁÚP NÆÅÏC ................... 38 3.2.1. Læu læåüng cáúp næåïc cho khu dán cæ ............................................................. 38 3.2.2. Læu læåüng næåïc cho tæåïi âæåìng, tæåïi cáy .................................................... 38 3.2.3. Læu læåüng næåïc cho sinh hoaût cuía cäng nhán khi laìm viãûc åí nhaì maïy ..... 39 3.2.4. Læu læåüng næåïc tàõm cuía cäng nhán khi laìm viãûc åí xê nghiãûp ................... 39 3.2.5. Læu læåüng næåïc saín xuáút ............................................................................... 39 3.2.6. Cäng suáút cáúp næåïc ........................................................................................ 40 3.2.7. Âiãöu tra læu læåüng næåïc tiãu thuû ................................................................... 40 4. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH THU NÆÅÏC .......................................... 47 4.1. NGUÄÖN NÆÅÏC MÆA....................................................................................... 47 4.1.1. Thu hæïng næåïc mæa tæì maïi nhaì .................................................................... 47 4.1.2. Thu hæïng næåïc mæa tæì màût âáút ..................................................................... 49 4.2. NGUÄÖN NÆÅÏC SÄNG SUÄÚI, AO HÄÖ ............................................................ 50 4.2.1. Âàûc âiãøm chênh ............................................................................................... 50 4.2.2. Caïc kãút cáúu cæía láúy næåïc säng suäúi ............................................................... 50 4.3. NGUÄÖN NÆÅÏC NGÁÖM .................................................................................... 55 4.3.1. Âæåìng háöm thu næåïc ...................................................................................... 55 4.3.2. Giãúng khåi ....................................................................................................... 57 4.3.3. Giãúng khoan .................................................................................................... 58 4.3.4. Häö thu næåïc maûch .......................................................................................... 59 5. XÆÍ LYÏ NÆÅÏC CÁÚP NÄNG THÄN ................................................................... 61 5.1. YÃU CÁÖU XÆÍ LYÏ NÆÅÏC CÁÚP NÄNG THÄN .............................................. 61 5.1.1. Khaïi niãûm ........................................................................................................ 61 5.1.2. Phán loaûi .......................................................................................................... 61 5.2. CAÏC SÅ ÂÄÖ XÆÍ LYÏ NÆÅÏC ............................................................................. 62 5.2.1. Caïc så âäö ......................................................................................................... 62 5.2.2. Phaûm vi sæí duûng ............................................................................................. 69 5.3. LOÜC NÆÅÏC ........................................................................................................ 71 5.3.1. Khaïi niãûm vaì phán loaûi .................................................................................. 71 5.3.2. Loüc nhanh ........................................................................................................ 72 5.3.3. Loüc cháûm .......................................................................................................... 80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  5. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3. ÂÄNG TUÛ .......................................................................................................... 89 5.3.1. Nguyãn tàõc ...................................................................................................... 89 5.3.2. Caïc cháút âäng tuû ............................................................................................. 90 5.3.3. Khuáúy träün ...................................................................................................... 91 5.4. KHÆÍ TRUÌNG NÆÅÏC ........................................................................................ 93 5.4.1. Khaïi niãûm vaì phán loaûi .................................................................................. 93 5.4.2. Khæí truìng næåïc bàòng phæång phaïp lyï hoüc .................................................. 94 5.4.3. Khæí truìng næåïc bàòng phæång phaïp hoïa hoüc ............................................... 96 5.5. KHÆÍ SÀÕT VAÌ MANGAN ................................................................................. 99 5.5.1. Nguyãn lyï cuía viãûc khæí sàõt vaì mangan ........................................................ 99 5.5.2. Khæí sàõt bàòng quaï trçnh oxy hoïa ..................................................................... 101 5.5.3. Khæí sàõt dæåïi táöng næåïc ngáöm ....................................................................... 105 5.6. KHÆÍ MÀÛN VAÌ KHÆÍ MUÄÚI TRONG NÆÅÏC ................................................ 107 5.6.1. Täøng quaït ........................................................................................................ 107 5.6.2. Loüc næåïc màûn bàòng than âæåïc ...................................................................... 107 5.6.3. Khæí màûn bàòng nhiãût hoàûc chæng cáút ............................................................. 108 5.7. CAÏC BIÃÛN PHAÏP XÆÍ LYÏ NÆÅÏC KHAÏC ........................................................ 109 5.7.1. Laìm mãöm næåïc ............................................................................................... 109 5.7.2. Âiãöu chènh âäü pH cuía næåïc ........................................................................... 110 6. PHÆÅNG TIÃÛN VAÌ CÄNG TRÇNH TRÆÎ NÆÅÏC .......................................... 112 6.1. TRÆÎ NÆÅÏC BÀÒNG VÁÛT CHÆÏA ÂÅN GIAÍN ................................................ 112 6.2. TRÆÎ NÆÅÏC DÆÅÏI ÂÁÚT ................................................................................... 116 6.2.1. Træî næåïc bàòng ao häö ....................................................................................... 116 6.2.2. Bäø sung næåïc ngáöm ........................................................................................ 116 6..3. THAÏP NÆÅÏC .................................................................................................... 118 7. TRUYÃÖN DÁÙN VAÌ PHÁN PHÄÚI NÆÅÏC CÁÚP NÄNG THÄN ..................... 121 7.1. GIÅÏI THIÃÛU ....................................................................................................... 121 7.2. VÁÛN CHUYÃØN VAÌ PHÁN PHÄÚI NÆÅÏC NÄNG THÄN ............................ 124 7.2.1. Váûn chuyãøn næåïc ............................................................................................ 124 7.2.1. Phán phäúi næåïc cäng cäüng ............................................................................. 125 7.3. ÂÆÅÌNG DÁÙN NÆÅÏC ....................................................................................... 126 7.3.1. ÄÚng dáùn næåïc .................................................................................................. 126 7.3.2. Xáy dæûng vaì làõp âàût âæåìng äúng dáùn næåïc qua âëa hçnh ............................. 129 7.3.3. Kãnh dáùn næåïc ................................................................................................ 134 7.4. MAÏY BÅM VAÌ TRAÛM BÅM ............................................................................ 137 7.4.1. Maïy båm .......................................................................................................... 137 7.4.2. Traûm båm ........................................................................................................ 140 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
  6. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.5. MÄÜT SÄÚ LÆU YÏ TRONG PHÁN PHÄÚI NÆÅÏC ............................................. 142 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ................ 143 8.1. NÄÜI DUNG DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN ....................................... 143 8.1.1. Tiãún trçnh täøng quaït ........................................................................................ 143 8.1.2. Mäüt säú læu yï khi thaình láûp dæû aïn cáúp næåïc näng thän ............................... 144 8.1.3. Näüi dung cuía dæû aïn cáúp næåïc näng thän ..................................................... 147 8.1.4. Häö så dæû aïn ..................................................................................................... 149 8.2. CHOÜN LÆÛA VAÌ BÄÚ TRÊ CÄNG TRÇNH ......................................................... 151 8.2.1. Choün læûa cäng trçnh vaì thiãút bë ...................................................................... 151 8.2.2. Bäú trê cäng trçnh traûm xæí lyï ........................................................................... 151 8.2.3. Choün læûa vaì làõp âàût thiãút bë ........................................................................... 153 8.4. BAÍO TRÇ HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC ................................................................. 156 8.4.1. Baío trç caïc giãúng næåïc .................................................................................... 156 8.4.2. Baío trç maïy båm, traûm båm, traûm xæí lyï næåïc .............................................. 157 8.4.3. Baío trç hãû thäúng phán phäúi næåïc ................................................................... 159 9. PHUÛ LUÛC VAÌ CAÏC TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN PHUÛ LUÛC .................................................................................................................. 163 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO .......................................................................................... 187 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vi PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU - MUÛC LUÛC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2