Cảm nhận thương hiệu qua các giác quan

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Cảm nhận thương hiệu qua các giác quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình dung ra một chiếc hộp đen nhỏ bé duyên dáng, rất mềm mại khi chạm tay vào, vỏ hộp được khắc những bông hoa Á đông và có chữ mạ vàng bên ngoài. Bên trong là bốn thanh chocolate in hình bốn cặp uyên ương với thông điệp: “Chocolate là sản phẩm tuyệt hảo nhất trên thế giới”. Liệu bạn có tò mò không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảm nhận thương hiệu qua các giác quan

  1. C m nh n thương hi u qua các giác quan Hình dung ra m t chi c h p en nh bé duyên dáng, r t m m m i khi ch m tay vào, v h p ư c kh c nh ng bông hoa Á ông và có ch m vàng bên ngoài. Bên trong là b n thanh chocolate in hình b n c p uyên ương v i thông i p: “Chocolate là s n ph m tuy t h o nh t trên th gi i”. Li u b n có tò mò không? Orgamic Chocolates, m t lo i Chocolates cao c p ư c ch bi n b ng h n h p th o dư c t Trung Qu c, s n ph m này xu t phát t trí tu hay úng hơn là lòng yêu tr c a hai nhà doanh nghi p ngư i Anh cùng kỳ v ng s t o ra m t bư c t phá m i ánh vào ni m am mê chocolate. Orgamic Chocolates kh ng nh s t o cho khách hàng c m giác ư c nuông chi u c c trong “m t s tr i nghi m v c m giác”. Tuy nhiên Orgamic c n ph i xác nh rõ cho mình, nh ng n tư ng v các s n ph m ó xu t phát t ch t lư ng th t s c a s n ph m hay ch là nh ng c m giác do các h at
  2. ng ti p th tác ng n. N u xu t phát t ch t lư ng c a s n ph m, thì vi c h dùng chi n lư c ánh vào giác quan c a khách hàng phát tri n cho s n ph m c a mình là m t chi n lư c hoàn h o. Hi n nay có r t nhi u công ty ã n l c thương hi u i vào tâm trí c a khách hàng thông qua các giác quan. i tiên phong là các công ty v u ng (có th nhìn nh n m t ngày kia ngành qu ng cáo u ng có c n s b c m). Không âu xa, l y ngay Smirnoff Ice như m t ví d i n hình. Công ty này ã ưa ra các chi n lư c qu ng cáo qua TV, trên website v i chi n thu t c th là s d ng hình tư ng Uri - m t k s ng bãi rác th i phía ông Âu và u ng Smirnoff Ice - có cu c s ng không khá gi gì, th m chí là khó khăn nhưng khi s d ng s n ph m Smirnoff, h n l i c m th y r t h nh phúc v i cu c s ng hi n t i c a mình. M t trư ng h p khác ó là Schweppesvowis, h th c chi n d ch qu ng bá v i thông i p là s n ph m g n li n v i hình nh nh ng lu ng hơi ga m nh m t a ra t m t chi c chai v a m i ư c m n p, s n ph m c a h mang n cho khách hàng s ngu n năng lư ng trong công vi c và trong cu c s ng. Th t s chi n lư c trên có mang l i nh ng thu n l i như mong i cho các doanh nghi p hay không? i u ó r t khó kh ng nh. Nhưng có m t i u ch c ch n là n u nh ng tín hi u c m giác ư c nh c i nh c l i nhi u l n thì s giúp cho thương hi u c a s n
  3. ph m ăn sâu vào tâm trí khách hàng. Tuy nhiên theo kinh nghi m c a Microsoft, phương pháp này ch nên s d ng trong giai o n u trong k ho ch xây d ng thương hi u ho c k ho ch làm m i l i thương hiêu c a công ty, nh m t o ra s chú ý hay tò mò nơi khách hàng, nh ng bư c ti p theo chúng ta nên s d ng các chi n thu t khác nh m t o ra s trung thành c a khách hàng iv is n ph m. Theo nh ng nghiên c u g n ây c a tác gi Martin Linstrom, ông d oán r ng th gi i ti p th chu n b ch ng ki n m t cu c cách m ng l n lao v cách th c khách hàng nhìn nh n v thương hi u, tương t như thay i t ti vi en tr ng sang tivi màu v y. i u này x y ra khi mà các nhà kinh doanh s d ng chi n lư c tác ng vào các giác quan c a khách hàng trong chi n lư c ti p th và phát tri n s n ph m c a mình. Vi d vào năm 2004, công ty Gordon’s Grin ã b lo i chai màu ng c bích truy n th ng c a mình thay b ng lo i trai trong su t l màu tím gai c a nư c. Sau ó h th c hi n các chi n lư c qu ng cáo r m r th h ên s thay i này. i u này s t o ra c m giác m i l và thu hút s tò mò c a khách hàng. Lush, m t công ty m ph m gia d ng, ch m i gia nh p th trư ng trong nh ng năm g n y, nhưng h ti n hành phát tri n thương hi u c a mình b ng cách: k t n i c m xúc vào s n ph m c a mình b ng nh ng phương th c khá ơn gi n và nh nhàng như s d ng
  4. bao bì có màu s c s c s và nh ng thành ph n t nhiên trong s n ph m. N u như b n ghé qua c a hàng Lush, b n s b ng t ngây b i hương thơm to ra t ây. Khi bư c vào c a hàng b n s có c m giác như ang ti n vào khu ô th s m u t, ng m nghía nh ng chi c bàn g và các lo i xà bông gi ng như nh ng chi c bánh kh ng l chu n b ư c c t, hương v c a nh ng chi c bánh r t lôi cu n ngư i nhìn và màu s c cũng v y. Lush, ngư i ng hành l p ra công ty Constrantin cho bi t: Bao bì d gây nhàm chán nhưng kh u giác và v giác mang l i t o ra nh ng c m xúc thú v hơn nhi u. Brent Richards, giám c thi t k , m t b ph n c a thư vi n ngh thu t thi t k Saint Martins t i i h c m thu t London (trư c ây ã thành công trong vi c xây d ng mô hình phân tích nh hư ng c a gi i tính i v i m u mã s n ph m) khuyên các doanh nghi p nên ti n hành các chi n d ch nh m vào c m giác. Có v như là nh n bi t thương hi u thông qua c m giác là xu hư ng chính ngày nay, các doanh nghi p c g ng t o n tư ng cho s n ph m b ng nhi u hình th c khác nhau như: mãu mã, bao bì n tư ng, s n ph m ư c b sung b i các ch t li u c bi t không trùng h p v ii các s n ph m khác cùng lo i.” Khi khách hàng mu n tìm hi u c tính c a s n ph m, h n công ty c a b n, lúc ó nhi m v c a b n là ph i mang l i s th a mãn cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có r t nhi u cách
  5. ti p c n v i s n ph m c a các doanh nghi p như h quan sát, xem tivi qu ng cáo, tìm ki m trên m ng. Các doanh nghi p bi t ư c i u ó, h ti n hành các chi n lư c quáng b s n ph m b ng cách nh m vào giác quan c a khách hàng, c t o ra m t bao bì s n ph m n tư ng và các ch t li u c bi t. N u b n th c hi n t t i u này, thì vi c khách hàng ch n s n ph m c a công ty b n là i u dĩ nhiên. Chúng ta cũng nên nh r ng vi c s d ng chi n lư c nh m vào giác quan c a khách hàng ch là thành công bư c u mà thôi. Quan tr ng nh t là b n ph i th c hi n ư c l i h a thương hi u c a mình và t ó khách hàng m i trung thành v i s n ph m c a b n.
Đồng bộ tài khoản