Thương hiệu và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
72
lượt xem
13
download

Thương hiệu và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thương hiệu chính là cái hiệu được thương" “Hiệu” là những yếu tố vật chất có thể nhận biết bằng giác quan: qua hình ánh - thị giác, qua âm thanh - thính giác, qua mùi - khứu giác, qua vị - vị giác, qua cảm giác của da - xúc giác. Nói cách khác, “hiệu” là các dấu chỉ bề ngoài của một sự vật. “Thương” là sự chia sẻ, sự trao đổi, mối thiện cảm hay là những cảm xúc bên trong gợi ra khi người ta bắt gặp dấu hiệu nhận biết sự vật. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương hiệu và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

  1. Thương hi u và xây d ng thương hi u doanh nghi p G n ây, thương hi u tr thành m t t khóa ph thông. âu ngư i ta cũng c vũ ph i xây d ng thương hi u. Nhưng th c s thương hi u là gì? Làm thương hi u b t ut âu, v i ai, như th nào... v n là nh ng câu h i ng . Bài vi t này có m c ích cung c p cách ti p c n ơn gi n và th c d ng giúp doanh nghi p hi u v thương hi u và bi t v n d ng xây d ng thương hi u. "Thương hi u chính là cái hi u ư c thương" “Hi u” là nh ng y u t v t ch t có th nh n bi t b ng giác quan: qua hình ánh - th giác, qua âm thanh - thính giác, qua mùi - kh u giác, qua v - v giác, qua c m giác c a da - xúc giác. Nói cách khác, “hi u” là các d u ch b ngoài c a m t s v t. “Thương” là s chia s , s trao i, m i thi n c m hay là nh ng c m xúc bên trong g i ra khi ngư i ta b t g p d u hi u nh n bi t s v t. Như v y, xây d ng thương hi u s bao g m hai ho t ng: Xây d ng h th ng d u hi u nh n di n; Truy n thông nh ng d u hi u này ư c xã h i thương yêu. 1. Xây d ng h th ng nh n di n thương hi u
  2. D u hi u nh n di n quan tr ng nh t i v i doanh nghi p là logo, v i hình d ng, màu s c, ki u ch c trưng làm cho logo tr thành m t d u ch quan tr ng xác nh s hi n di n c a doanh nghi p nơi s n ph m, d ch v , Tuy nhiên, ngoài logo, còn r t nhi u các y u t khác óng vai trò là d u ch c a thương hi u doanh nghi p. Văn phòng làm vi c: Cách bài trí văn phòng, ch làm vi c, phương ti n làm vi c, gi y t là nh ng d u ch th hi n óc t ch c, khi u th m m cũng như kh năng x lý công vi c c a nhân viên trong doanh nghi p. M t văn phòng ngăn n p, s ch s d t o ra thi n c m i v i nh ng ngư i n thăm. Tài li u giao d ch: Công văn gi y t giao d ch, h sơ th u, slides bài trình bày... cũng là d u ch quan tr ng. Các doanh nghi p cung c p d ch v c n quan tâm t i vi c thi t k tài li u vì d a vào nh ng y u t này, khách hàng hay i tác s ánh giá v chuyên nghiêp c a doanh nghi p. N u tài li u c a doanh nghi p không t o ư c thi n c m ban u h dành th i gian c thì kh năng h p tác s b h n ch áng k . Các phương ti n di ng: nhi u doanh nghi p t n d ng các phương ti n di ng như ôtô, áo mưa cho nhân viên, laptop... và khoác lên các phương ti n này các d u hi u như logo, slogan ho c màu s c c trưng. Các phương ti n này góp ph n quan tr ng trong vi c tăng cư ng s hi n di n và c i thi n nh n bi t c a xã h i v doanh nghi p.
  3. Y u t con ngư i: hình nh, tác phong, hành vi c a nhân viên là m t d u ch quan tr ng. Do con ngư i là m t y u t c bi t nên nh ng tín hi u phát ra t nhân viên tác ng m nh t i giác quan c a nh ng ngư i khác ngoài xã h i. M t dáng ng t tin, m t tác phong nhanh nh n, m t gi ng nói rõ ràng, tr m m, m t c ch p c a nhân viên có th làm cho xã h i hình thành cái nhìn thi n c m v i doanh nghi p. Vì lý do này nhi u ngư i cho r ng nhân viên chính là i s hình nh c a t ch c. Nhi u công ty xây d ng d u hi u nh n di n b ng âm thanh (như o n nh c kh i ng máy i n tho i Nokia) ho c bài hát c a riêng doanh nghi p (công ty ca). M t s doanh nghi p trong ngành th c ph m xây d ng d u hi u nh n di n qua mùi v c a món ăn. Các hãng s n xu t gi y cao c p c a c xây d ng d u hi u nh n di n qua xúc giác khi ai ó s vào lo i gi y c a h thì c m nh n ư c s khác bi t. Nói tóm l i, các d u hi u nh n di n có th thiên hình v n tr ng tùy theo c thù c a t ng doanh nghi p. Tuy nhiên, t u chung l i, h th ng nh n di n c a b t kỳ doanh nghi p nào cũng c n m b o 3 tiêu chí: Tính tích c c: không i ngư c c m quan th m m chung c a nhân lo i; Tính khác bi t: không gi ng ho c có th (b ) nh m l n v i m t doanh nghi p khác;
  4. Tính nh t quán: th hi n th ng nh t m i lúc, m i nơi. Ví d , màu s c logo trên m i phương ti n, ch t li u in n, tên doanh nghi p ư c phát âm th ng nh t, hành vi chuyên nghi p ư c th hi n nh t quán v i m i nhân viên trong doanh nghi p. duy trì tiêu chí trên, doanh nghi p c n xây d ng và lưu hành tài li u mô t h th ng nh n di n vi c áp d ng nh t quán tr nên d dàng. ây thư ng là tài li u quan tr ng cho chương trình ào t o h i nh p dành cho nh ng nhân viên m i gia nh p doanh nghi p. 2. Th c hi n truy n thông H th ng nh n di n thương hi u là ph n xác, n m trong ph n xác này là nh ng ý tư ng bên trong như s m nh, t m nhìn, giá tr c t lõi..., ây là ph n h n c a thương hi u. Nh ng y u t này thư ng ư c hình thành t ngư i sáng l p s nghi p và ư c th thách, tích lũy giá tr theo th i gian. Do ph n h n là nh ng y u t tr u tư ng nên truy n nh ng thông i p này, doanh nghi p ph i có nh ng câu chuy n k t h p v i h th ng nh n di n (như ã nêu trên) làm cho xã h i hi u, trân tr ng và thương yêu. Do b n ch t xã h i là m t t p h p a d ng các cá th và các m i quan h nên vi c truy n thông không th c ng nh c. Các doanh nghi p thành công trong truy n thông thương hi u thư ng có cách làm linh ho t theo t ng nhóm i tư ng công chúng trong xã h i. Trong ó, có m t cách phân nhóm
  5. xã h i theo ch SPICE. S - các nhóm c ng ng xã h i; P - i tác c a doanh nghi p; I - nhà u tư; C - khách hàng c a doanh nghi p; và E - ngư i lao ng trong doanh nghi p. SPICE t ư c tiêu chí t ng quát và d nh nh ng v n d ng truy n thông thương hi u thì c n làm theo th t ngư c l i, b t ut i tư ng ngư i lao ng trong doanh nghi p và m r ng d n ra các nhóm c ng ng xã h i. E- Truy n thông v i ngư i lao ng Như trên ã phân tích, nhân viên là i s hình nh c a doanh nghi p. Nhi u doanh nghi p ã ý th c ư c i u này và trang b cho nhân viên ng ph c, th nhân viên, card... ó là i u ki n c n nhưng i u ki n là ph i truy n thông n i b m i ngư i lao ng trong doanh nghi p hi u, bi t trân tr ng và truy n bá nh ng giá tr k t tinh c a doanh nghi p v i xã h i. Ho t ng truy n thông ph i t n m c tiêu là các giá tr k t tinh c a doanh nghi p th m sâu vào n p nghĩ, vào ni m tin và th hi n ra thành các hành vi chuyên nghi p c a t ng nhân viên. Nhân viên không di n gi i ư c l ch s , không hi u hi n tr ng và nh hư ng tương lai c a doanh nghi p cũng như không ý th c ư c vai trò i s hình nh doanh nghi p c a mình là nh ng bi u hi n c a tình tr ng thi u truy n thông ho c “truy n” nhưng không “thông”.
  6. Ngư i lao ng có 8 gi làm vi c t i cơ quan, nhi u hơn c nhà. S r t có l i khi ngư i lao ng ý th c ư c r ng doanh nghi p là ngôi nhà th hai c a h . Ho t ng truy n thông n i b cũng bao g m vi c thi t l p nh ng cơ ch lãnh o có th l ng nghe ư c nh ng tâm tư, nguy n v ng c a ngư i lao ng m i c p trong doanh nghi p. C - Truy n thông v i khách hàng Khách hàng là ân nhân c a doanh nghi p b i nh khách hàng mà doanh nghi p ư c tr công. M t ngh ch lý trong th i i công ngh thông tin là m i ngư i u b b i th c v thông tin nhưng ng th i cũng không tìm th y thông tin v gi i pháp cho khó khăn c a h . ó là tình tr ng b t i x ng thông tin gi a các ch th trong xã h i. Trong b i c nh ó, tư duy c a nhi u doanh nghi p i t quan i m “h u x t nhiên hương” sang m t thái c c khác “d i bom qu ng cáo”, c hai thái c c này u không t t cho hi u qu kinh t và thương hi u c a doanh nghi p. Ho t ng truy n thông cho khách hàng c n xu t phát t vi c th u hi u nhu c u thông tin c a khách hàng và tìm kênh phù h p truy n thông i p t i khách hàng. Cao hơn h t, ho t ng truy n thông cho khách hàng c n ph i t trên cơ s tôn tr ng và vì l i ích khách hàng. I - Truy n thông v i nhà u tư
  7. Nhà u tư là khách hàng c bi t c a doanh nghi p. Doanh nghi p s không t n t i n u không có ư c s tín nhi m c a khách hàng u tiên này. Nhà u tư cũng là khách hàng trung thành nh t c a doanh nghi p b i ngay c m i s n ph m, d ch v c a doanh nghi p không bán ư c thì nhà u tư v n còn ó sát cánh v i doanh nghi p, mua ý tư ng m i, ti p t c mua s c lao ng v i m c ích giúp doanh nghi p vư t qua th i kỳ khó khăn và tìm l i s c s ng. Ngoài ho t ng truy n thông qua các báo cáo nh kỳ, nhi u doanh nghi p hi n nay thi t l p quan h truy n thông tương tác tr c ti p và thư ng xuyên v i nhà u tư t o l p và duy trì s minh b ch, ng thu n xuyên su t trong quá trình ho t ng vì trong h u h t các tình hu ng, l i ích c a doanh nghi p và l i ích c a nhà u tư là tương h p. P- Truy n thông v i i tác Trong môi trư ng toàn c u hóa, ranh gi i gi a i th là i tác ang d n b xóa bó. Nhi u quan ni m kinh doanh m i ây cho r ng không còn khái ni m i th nó ch còn nh ng i tác cùng k t n i và t o l p thành m t chu i giá tr cung c p cho xã h i. Trên cơ s ó, ho t ng truy n thông cho các ch th kinh doanh khác cũng có nh ng thay i căn b n. Thay vì th ng gi kín thông tin thì nhi u doanh nghi p ã ch ng cung c p thông tin cho i tác.
  8. Nh ng thông tin chính xác, có h th ng và k p th i là căn c xây d ng m i quan h cùng có l i - c ng sinh. Trong l ch s , các doanh nhân Trung Hoa ã v n d ng truy n thông cho i tác dư i hình th c thành l p nh ng h i quán, nơi h truy n cho nhau nh ng thông i p v l i ích, kỳ v ng và xây d ng m i quan h h p tác. S - Truy n thông v i các nhóm c ng ng xã h i Trong b i c nh th trư ng tràn ng p nh ng l a ch n v s n ph m d ch v , ngư i tiêu dùng l i tìm ki m nh ng giá tr nhân b n trong m i ng chi tiêu. Nh ng vi c làm l i cho nh ng c ng ng thi t thòi trong xã h i óng góp m t ph n giá tr nhân b n vô hình trong s n ph m, d ch v doanh nghi p cung c p. Trong truy n thông v i các nhóm c ng ng xã h i, doanh nghi p c n l ng nghe nh ng trăn tr c a c ng ng hình thành gi i pháp h tr phù h p. Chính nh ng nhóm c ng ng hi n t i còn ang c n s h tr có th tr thành i tư ng khách hàng nhi u ti m năng c a doanh nghi p trong tương lai. Vì v y, c n t o ra m t giao di n tương tác gi a doanh nghi p và các nhóm c ng ng t o l p và chia s l i ích c a hai bên trong dài h n. Tóm l i, giá tr c a doanh nghi p ư c th hi n qua h th ng nh n di n là các y u t v t ch t. Ho t ng truy n thông có nhi m v g n nh ng c m nh n v giá tr doanh nghi p vào h th ng nh n
  9. di n này m i khi ai ó nhìn th y chúng thì trong tâm trí h tràn ng p m t c m xúc yêu thương. Xây d ng thương hi u doanh nghi p là quá trình b n b và không th thi u ch tâm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản