intTypePromotion=3

Cao Minh TânQuy trình ño ñ c ngo i nghi p ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t t i huy n Châu Thành.M CL CN i dung TrangTÓM LƯ C ................................................................................................ ...01

Chia sẻ: Tran Minh Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
82
lượt xem
4
download

Cao Minh TânQuy trình ño ñ c ngo i nghi p ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t t i huy n Châu Thành.M CL CN i dung TrangTÓM LƯ C ................................................................................................ ...01

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cao Minh Tân Quy trình ño ñ c ngo i nghi p ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t t i huy n Châu Thành .M CL C N i dung Trang TÓM LƯ C ................................................................................................ ...01 M . U ..................................................................................................... ...02 CHƯƠNG 1: T NG QUAN. ........................................................................04 1.1 GI I THI U T NG QUAN V HUY N CHÂU THÀNH.................... ...04 1.1.1 V trí ñ a lý ....................................................................................... ...04 1.1.2 . a hình ............................................................................................ ...04 1.1.3 Khí h u th y văn............................................................................... ...04 1.1.4 Th c tr ng phát tri n kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cao Minh TânQuy trình ño ñ c ngo i nghi p ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t t i huy n Châu Thành.M CL CN i dung TrangTÓM LƯ C ................................................................................................ ...01

 1. Cao Minh Tân Quy trình ño ñ c ngo i nghi p ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t t i huy n Châu Thành
 2. M CL C N i dung Trang TÓM LƯ C ................................................................................................ ...01 M ð U ..................................................................................................... ...02 CHƯƠNG 1: T NG QUAN. ........................................................................04 1.1 GI I THI U T NG QUAN V HUY N CHÂU THÀNH.................... ...04 1.1.1 V trí ñ a lý ....................................................................................... ...04 1.1.2 ð a hình ............................................................................................ ...04 1.1.3 Khí h u th y văn............................................................................... ...04 1.1.4 Th c tr ng phát tri n kinh t xã h .................................................... ...05 1.1.5 Cơ c u t ch c huy n Châu Thành.................................................... ...05 1.2 GI I THI U V CƠ QUAN VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUY N S D NG ð T HUY N CHÂU THÀNH .................................................................... ...07 1.2.1 Sơ lư c v cơ quan ........................................................................... ...07 1.2.2 Nhi m v và quy n h n c a Văn phòng ðăng ký Quy n S d ng ñ t…08 1.2.3 T ch c và biên ch . .............................................................................08 1.2.3.1 T ch c...........................................................................................08 1.2.3.2 Biên ch ..........................................................................................09 1.2.3.3 Cơ c u t ch c nhân s Văn Phòng ðăng Ký Quy n S D ng ð t huy n Châu Thành............................................................................................10 Hình 1: Sơ ñ cơ c u t ch c Văn Phòng ðăng Ký Quy n S D ng ð t Huy n Châu Thành...........................................................................................10 1.2.4 Nh ng v n ñ còn t n t i trong c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t. .....................................................................................................10 1.2.4.1 Thu n l i. .......................................................................................10 1.2.4.2 Khó khăn. .......................................................................................11 1.2.4.3 K t qu th c hi n. ...........................................................................11
 3. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1TH I GIAN VÀ ð A ðI M TH C T P. 2.1.1 Th i gian th c t p. ...............................................................................13 2.1.2 ð a ñi m th c t p.................................................................................13 2.2 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ð NH PHÁP LU T LIÊN QUAN ð N CÁC TRƯ NG H P C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG ð T. 2.2.1 C p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân ñư c Nhà nư c giao ñ t. ...........................................................................................14 2.2.1.1 ði u ki n c p Gi y ch ng nh n l n ñ u cho h gia ñình, cá nhân ñang s d ng ñ t...............................................................................................14 2.2.1.2 H sơ, th t c c p gi y...................................................................16 2.2.1.3 Trình t th c hi n ..........................................................................16 2.2.2 C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân ñ i v i trư ng h p ñăng ký bi n ñ ng v ñ t ñai (chuy n như ng, t ng cho, th a k quy n s d ng ñ t). ..........................................................................................17 2.2.2.1 H sơ, th t c c p gi y...................................................................17 2.2.2.2 Trình t th c hi n. .........................................................................17 2.3 PHƯƠNG PHÁP TH C HI N. 2.3.1 Cơ s lý lu n........................................................................................18 2.3.2 Phương pháp nghiên c u và quá trình th c hi n...................................19 2.3.2.1 Phương ti n - thi t b .....................................................................19 2.3.2.2 Các y u t n i dung c n th hi n lên b n v . .................................20 2.3.2.3 Yêu c u trư c khi ti n hành ño v .............................................. ..20 2.3.2.4 Trình t hi p thương và c m m c ranh gi i s d ng ñ t................21 2.3.2.5 Ti n hành công tác ño v chi ti t: ..................................................21 Hình 2: Sơ ñ quy trình công ngh khu ño. ................................................23
 4. CHƯƠNG 3: K T QU TH O LU N. 3.1 K T QU ðO ð C TH C HI N T I ð A PHƯƠNG. 3.1.1 ðo ñ c c p GCN QSD ñ t do chuy n như ng QSD ñ t. .......................27 3.1.1.1 Phương pháp th c hi n..................................................................27 3.1.1.2 Quá trình th c hi n. ......................................................................27 3.1.2 ðo ñ c c p GCN QSD ñ t l n ñ u cho h gia ñình, cá nhân c p m i. ...29 3.1.2.1 ð c ñi m khu ño. ..........................................................................29 3.1.2.2 Phương pháp t ch c th c hi n. ....................................................29 3.1.2.3 Trình t th c hi n. ........................................................................29 3.2 TH O LU N. 3.2.1 ðánh giá quy trình công ngh . ..........................................................30 3.2.2 Trình t th c hi n. ............................................................................31 CHƯƠNG 4: K T LU N KI N NGH 4.1 K T LU N. ...............................................................................................32 4.2 KI N NGH . ..............................................................................................32
 5. DANH SÁCH HÌNH B n ñ hành chính huy n Châu Thành. Hình 1: Sơ ñ cơ c u t ch c Văn Phòng ðăng Ký Quy n S D ng ð t Huy n Châu Thành...........................................................................................10 Hình 2: Sơ ñ quy trình công ngh khu ño........................................................ 23 vi
 6. TÓM LƯ C ð t ñai là tài nguyên vô cùng quý giá c a m i qu c gia. ð có th qu n lý,khai thác s d ng ñ t ñai m t cách có hi u qu ,cũng như phát tri n ñ nh hư ng lâu dài thì nghành qu n lý ñ t ñai gi vai trò h t s c quan tr ng trong xã h i và nhà nư c có th qu n lý t t hơn thì vi c ño ñ c c p gi y ch ng nh n gi vai trò h t s c quan tr ng. ð tài:”Quy trình ño ñ c ph c v công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t “.ðư c th c hi n t i Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n Châu Thành t nh Ti n Giang ñây là cơ quan qu n lý ñ t ñai c p huy n nhưng ñã ñư c nh ng k thu t và công ngh hi n ñ i ñ gi i quy t nh ng công vi c trong nghành. ð tài: “ Quy trình ño ñ c ph c v cho công tác c p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t t i huy n Châu Thành” ñư c th c hi n nh m m c ñích gi i quy t các v n ñ trên và kh ng ñ nh thêm vai trò vô cùng quan tr ng c a ño ñ c l p b n ñ ñ a chính trong công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t nói riêng và ph c v cho vi c qu n lý nhà nư c v ñ t ñai nói chung, nh m phát huy t t ñ phát tri n kinh t , nâng cao ñ i s ng nhân dân. 1
 7. M ð U - - Chúng ta ai cũng bi t vào th k XXI, ñ i v i ngành Tài nguyên và Môi trư ng, t khi có lu t ñ t ñai ra ñ i cho ñ n nay ñã luôn kh ng ñ nh r ng. ð t ñai là lãnh th qu c gia là tài nguyên c a qu c qia vô cùng quý giá là tư li u s n xu t ñ c bi t là m t ph n quan tr ng c a ñ i s ng, ñ a bàn phân b dân cư và ñ xây các cơ s kinh t văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng. Trong giai ño n hi n nay, xã h i không ng ng phát tri n, quá trình khai thác s d ng ñ t luôn g n li n v i quá trình phát tri n kinh t xã h i. Trong khi ngu n tài nguyên ñ t ñai thì l i có h n. Chính vì th ñ t ñai ngày càng tr nên quý giá hơn. Do ñó vi c qu n lý và s d ng ngu n tài nguyên quý báo này là v n ñ vô cùng quan tr ng và c n thi t ñ i v i m i qu c gia. Chúng ta ñang s ng trong n n kinh t th trư ng không ng ng v n ñ ng và phát tri n như hi n nay, do áp l c c a gia tăng dân s , cùng v i t c ñ ñô th hóa ngày càng cao mà ñ t ñai l i có gi i h n và nhu c u s d ng ñ t ngày càng cao làm cho di n tích ñ t ñai ngày càng thu h p l i v n ñ ñô th hóa di n ra có xu hư ng ngày càng nhanh do v y con ngư i c n có m t di n tích ñ t ñ và m r ng kinh doanh nhưng v i xu hư ng ñó thì h không d dàng tìm ñư c m t th a ñ t thích h p cho nên di n ra tình tr ng c nh tranh l n nhau. S c nh tranh ñó d n ñ n giá tr c a ñ t ñai ngày càng cao và ngày càng quý giá, d n d n kéo theo nh ng mâu thu n trong vi c s d ng ñ t. Vì v y ñ tránh tình tr ng l n chi m ñ t ñai, s d ng sai m c ñích gây ra th t thoát ngu n l i mà ñ t ñai mang l i cho con ngư i thì m i qu c gia ñ u có chính sách ñ t ñai riêng. ð i v i nư c ta thì công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai là m t bi n pháp quan tr ng kh c ph c mâu thu n x y ra trong công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, t o m i ñi u ki n cho ngư i s d ng ñ t th c hi n nh ng quy n l i và nghĩa v c a mình khi s d ng ñ t. Hòa cùng xu thu phát tri n chung c a c nư c, huy n Châu Thành là ñ a bàn có v trí r t thu n l i trong vi c trong vi c phát tri n kinh t , văn hóa 2
 8. xã h i hi n t i và tương lai. Nhưng do s phát tri n dân s huy n Châu Thành nói riêng và c nư c nói chung ñã nh hư ng không ít ñ n công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai ñ i s ng kinh t , văn hóa, xã h i c a ngư i dân trong huy n. Trong m i ho t ñ ng cũng như t n t i c a con ngư i trong xã h i Nhà nư c. Chính vì v y “Quy trình ño ñ c ngo i nghi p ph c v công tác c p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ð t” là v n ñ ñang ñư c quan tâm, tìm hi u và có ý nghĩa quan tr ng ñ i v i th c ti n. ðó chính là lý do ch n ti u lu n t t ngi p cu i khoá. 3
 9. CHƯƠNG 1 T NG QUAN 1.1 GI I THI U T NG QUAN V HUY N CHÂU THÀNH. 1.1.1 V trí ñ a lý: Huy n Châu Thành giáp Thành ph M Tho. Có t a ñ ñ a lý : - Kinh ñ ðông: t 105o 83’ ñ n 106o 87’. - Vĩ ñ B c: t 10o 33’ ñ n 10o 37’. Ranh g i hành chánh: - Phía ðông: giáp huy n Ch G o. - Phía Tây: giáp huy n Cai L y. - Phía Nam: giáp thành ph M Tho và sông Ti n. - Phía B c: giáp huy n Tân Phư c và T nh Long An. Huy n Châu Thành g m có 25 xã và m t th tr n. 1.1.2. ð a hình. ð a hình tương ñ i b ng ph ng ñ d c
 10. H th ng ñư ng thu c a huy n có h th ng sông ngòi và các sông ngòi này ñ u thoát nhanh ra sông Ti n nên mùa mưa lũ không bi ng p úng. 1.1.4 Th c tr ng phát tri n kinh t xã h i. Do huy n có v trí ñ a lý thu n l i có tuy n Qu c l 1A ngang qua và k bên sông Ti n nên huy n ñã hình thành khá nhi u khu công nghi p có v n ñ u tư trong và ngoài nư c, hình thành các c ng l n nên ñã gi i quy t ñư c công vi c cho ngư i lao ñ ng, s ngư i th t nghi p gi m d n. Thành ph n dân cư tương ñ i thu n nh t, ch y u là dân g c ñ a phương, ñ i s ng kinh t n ñ nh, an ninh tr t t t t, ngư i dân tin tư ng vào chính sách c a ð ng và Nhà Nư c. Dân cư s ng t p trung d c các tuy n Qu c L , ñư ng t nh, ñư ng huy n, còn l i ph n l n s ng thành t ng c m nh xen gi a các khu v c tr ng lúa và cây ăn qu . 1.1.5 Cơ c u t ch c c a UBND huy n Châu Thành.. UBND huy n nhi m kỳ 2005-2009: có 12 thành viên, g m: 01 Ch t ch, 02 Phó Ch t ch UBND; 09 U viên UBND hu n. Cơ quan chuyên môn tr c thu c UBND huy n ñư c s p x p t ch c theo Ngh ñ nh 14/2002/Nð-CP, ngày 04/02/2008 c a Chính Ph quy ñ nh t ch c cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. Cơ c u UBND huy n g m 8 cơ quan chuyên môn: - Phòng N i v . Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c v lĩnh v c t ch c, biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; c i cách hành chính; chính quy n ñ a phương, ñ a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; t ch c h i; thi ñua khen thư ng ; tôn giáo; văn thư, lưu tr nhà nư c. - Phòng Tư pháp. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c v công tác xây d ng văn quy ph m pháp lu t; ki m tra; x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; ch ng th c; h t ch; tr giúp pháp lý; hoà gi i cơ s và công tác tư pháp khác. 5
 11. - Phòng Tài chích - K ho ch. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c v các lĩnh v c: tài chính, tài s n; k ho ch và ñ u tư; ñăng ký kinh doanh; t ng h p, th ng nh t qu n lý v kinh t h p tác xã, kinh t t p th , kinh t tư nhân. - Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c v : tài nguyên ñ t ñai; tài nguyên nư c; tài nguyên khoáng s n; môi trư ng; khí tư ng, thu văn; ño ñ c b n ñ . - Phòng Lao ñ ng – Thương binh và Xã h i. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c v các lĩnh v c: lao ñ ng; vi c làm; d y ngh ; ti n lương; ti n công; b o hi m xã h i; b o hi m th t nghi p;; an toàn lao ñ ng; ngư i có công; b o tr xã h i; b o v và chăm sóc tr em; phòng ch ng t n n xã h i; bình ñ ng gi i. - Phòng Văn hoá và Thông tin. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lí nhà nư c v : văn hóa, gia ñình, th d c th thao, du l ch, bưu chính, vi n thông và Internet, công ngh thông tin, h t ng thông tin, phát thanh, báo chí, xu t b n. - Phòng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v nông, lâm, diêm nghi p; th y l i, th y s n; phát tri n nông thôn; phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i nông thôn; kinh t h p tác xã nông, lâm, ngư nghi p g n v i ngành ngh , làng ngh nông thôn trên ñ a bàn xã. - Phòng Công thương. Tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : công nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, xây d ng và phát tri n ñô th , ki n trúc , quy ho ch xây d ng,v t li u xây d ng, nhà công s ; h t ng k thu t ñô th (g m c p thoát nư c, v sinh môi trư ng ñô th , công viên cây xanh, rác th i, b n bãi, giao thông, khoa h c công ngh ). 6
 12. 1.2 GI I THI U V CƠ QUAN VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUY N S D NG ð T HUY N CHÂU THÀNH. 1.2.1 Sơ lư c v cơ quan. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng là b ph n quan tr ng trong cơ c u t ch c c a UBND huy n, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp UBND huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : tài nguyên ñ t ñai; tài nguyên nư c; tài nguyên khoáng s n; môi trư ng; khí tư ng, th y văn; ño ñ c b n ñ . Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy nChâu Thành, do UBND huy n quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng N i v - Lao ñ ng, Thương binh và Xã h i, chính th c thành l p và ñi vào ho t ñ ng vào tháng 10 năm 2005. Văn phòng ðăng ký Quy n S d ng ñ t c p huy n là cơ quan d ch v công, ch u s ch ñ o và qu n lí c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân c p huy n, có ch c năng t ch c th c hi n ñăng ký s d ng ñ t và ch nh lý th ng nh t bi n ñ ng v s d ng ñ t, qu n lý h sơ ñ a chính; giúp cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng cùng c p trong vi c th c hi n th t c hành chính v qu n lý, s d ng ñ t ñai theo quy ñ nh c a phát lu t. 1.2.2 Nhi m v và quy n h n c a Văn phòng ðăng ký Quy n S d ng ñ t. - Giúp Phòng Tài nguyên và Môi trư ng làm ñ u m i th c hi n các th t c hành chính v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n v i h gia ñình, cá nhân, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài mua nhà g n li n v i quy n s d ng ñ t , c ng ñ ng dân cư. - ðăng ký s d ng ñ t và ch nh lý bi n ñ ng v quy n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t khi th c hi n các quy n c a ngư i s d ng ñ t là h gia ñình, cá nhân, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài mua nhà g n li n v i quy n s d ng ñ t , c ng ñ ng dân cư. - Lưu tr , qu n lý và ch nh lý toàn b b n sao h sơ ñ a chính ñ i v i t t c các th a ñ t thu c ph m vi ñ a g i hành chính c p huy n theo trích sao h sơ ñ a 7
 13. chính g c ñã ch nh lý do Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh g i t i; hư ng d n và ki m tra vi c lưu tr qu n và ch nh lý toàn b b n sao h sơ ñ a chính c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. - Cung c p s li u ñ a chính cho cơ quan có ch c năng xác ñ nh m c thu ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t, các lo i thu có liên quan ñ n ñ t ñai ñ i v i ngư i s d ng ñ t là h gia ñình, cá nhân, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài mua nhà g n li n v i quy n s d ng ñ t , c ng ñ ng dân cư. - Lưu tr và qu n lý b n sao Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t và các gi y t khác hình thành trong quá trình th c hi n th t c hành chính. - Th c hi n trích ño th a ñ t, th ng kê, ki m kê ñ t ñai và l p b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t c p huy n và c p xã. - Cung c p b n ñ ñ a chính, trích l c b n ñ ñ a chính , trích sao h sơ ñ a chính và các thông tin khác v ñ t ñai ph c v yêu c u qu n lý nhà nư c và nhu c u c ng ñ ng. - Th c hi n vi c thu phí , l phí trong qu n lý s d ng ñ t ñai theo quy ñ nh c a pháp lu t; th c hi n các d ch v có thu v cung c p thông tin ñ t ñai, trích l c b n ñ ñ a chính, trích sao h sơ ñ a chính. - Th c hi n ch ñ báo cáo theo quy ñ nh hi n hành v tình hình th c hi n nhi m v v các lĩnh v c công tác ñư c giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. - Qu n lý viên ch c, ngư i lao ñ ng và tài chính, tài s n thu c Vă phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. 1.2.3 T ch c và biên ch . 1.2.3.1 T ch c. Ch t ch UBND huy n quy ñ nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p huy n theo ñ ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n Châu Thành có m t giám ñ c, hai phó giám ñ c và 23 cán b văn phòng, ñư c chia thành các b ph n th c hi n theo nhi m v bao g m: b ph n tài chính thu chi, b ph n ti p nh n và tr h sơ 8
 14. ñ a chính, b phân ch nh lí bi n ñ ng h sơ ñ a chính và b ph n ño ñ c, k thu t ño ñ c thành l p b n ñ . + B ph n tài chính thu chi: g m m t k toán,các kho n l phí trong qu n lý s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. Qu n lý th ng kê các kho n thu chi c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t. + B ph n ti p nh n và tr h sơ ñ a chính: Làm nhi m v hư ng d n, ti p nh n và tr h sơ ñ a chính ñ i v i các trư ng h p xin c p m i, c p l i, c p ñ i Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t; chuy n như ng , th a k , t ng cho quy n s d ng ñ t; chuy n m c ñích s d ng ñ t, ñi u ch nh sai xót thông tin trên Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, h sơ ñăng ký th ch p và xoá th ch p b ng quy n s d ng ñ t. Th c hi n vi c ký k t h p ñ ng ño ñ c th m tra th a ñ t, ñăng ký bi n ñ ng theo quy ñ nh và yêu c u c a ch s d ng ñ t. + B ph n ch nh lý bi n ñ ng: c p nh t các thông tin bi n ñ ng v th a ñ t, ch s d ng ñ t trên các s qu n lý ñ t ñai: s ñ a chính, s m c kê, s c p gi y, s ñăng ký bi n ñ ng và b n ñ ñ a chính. C p nh t ch nh lý trang tư Gi y ch ng nh n, qu n lý và lưu tr các h sơ bi n ñ ng. + B ph n ño ñ c: Th c hi n nhi m v th m tra ño ñ c di n tích th a ñ t theo h p ñ ng, ph c v cho công tác ñăng ký bi n ñ ng, trích sao h sơ th a ñ t. ðo ñ c, thu th p s li u thành l p b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t, b n ñ chi ti t ph c v cho các công trình quy ho ch, gi i t a ñ n bù. 1.2.3.2 Biên ch . Vi c qu n lý và s d ng biên ch Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t huy n do U ban nhân dân t nh Ti n Giang quy ñ nh, theo Ngh ñ nh s 112/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 c a Chính Ph quy ñ nh cơ ch qu n lý biên ch ñ i v i ñơn v s nghi p c a Nhà nư c. 9
 15. 1.2.3.3 Cơ c u t ch c nhân s Văn Phòng ðăng Ký Quy n S D ng ð t huy n Châu Thành. GIÁM ð C PHÓ GIÁM ð C PHÓ GIÁM ð C (NGO I NGHI P) (N I NGHI P) CÁN B CÁN B CH NH NGO I NGHI P LÝ BI N ð NG Hình 1: Sơ ñ cơ c u t ch c Văn Phòng ðăng Ký Quy n S D ng ð t Huy n Châu Thành. 1.2.4 Nh ng v n ñ còn t n t i trong c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t. 1.2.4.1 Thu n l i. - Lu t ñ t ñai 2003 ban hành và các Ngh ñ nh hư ng d n vi c th c hi n dư i Lu t, t o hành lang pháp lý tháo g ñư c nh ng b t c p trong qu n lý Nhà nư c v tài nguyên và Môi trư ng cũng như vi c th c hi n các quy n và nghĩa v c a t ch c, h gia ñình và cá nhân. - H th ng t ch c c a ngành Tài nguyên và Môi trư ng t ng bư c ñư c cũng c . ð i ngũ cán b c a ngành ñư c c ñi ñào t o v trình ñ chuyên môn và nghi p v t ng bư c ñư c nâng lên. 10
 16. - Công tác gi i quy t các th t c hành chính ñ i v i ngư i s d ng ñ t t i b ph n m t c a c a Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t ñư c gi i quy t k p th i, ñúng lu t. - ðư c s quan tâm, ch ñ o c a Thư ng tr c Huy n y, y ban Nhân dân huy n và có s ch ñ o v m t chuyên môn c a S Tài nguyên và Môi trư ng ñã giúp ngành ra s c th c hi n hoàn thành nhi m v trong công tác qu n lý tài nguyên và môi trư ng nói chung và qu n lý ñ t ñai nói riêng. 1.2.4.2 Khó khăn. - Công tác c p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t v n còn gi y t n t i khá nhi u xã trong huy n. - Công tác qu n lý Nhà nư c v Tài nguyên và môi trư ng huy n, xã còn g p nhi u khó khăn mà c p trên chưa có văn b n hư ng d n c th , k p th i, nên vi c áp d ng còn nhi u lúng túng. - UBND xã và cán b ñ a chính m t s xã chưa quan tâm ñ n tình hình qu n lý ñ t công nên chưa ñ t ñư c k t qu t t. Hi n v n còn ñ tình tr ng l n chi m kéo dài chưa phát hi n k p th i và gi i quy t chưa d t ñi m, m t s xã chưa qu n lý b o v t t ñ t chưa s d ng và t ch c ñăng ký vào h sơ ñ a chính ñ qu n lý. 1.2.4.3 K t qu th c hi n. Th c hi n Ngh ñ nh 64/CP c a Chính Ph v vi c giao ñ t và ti n hành c p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân có ñ t trên ñ a bàn huy n Châu Thành. Ch u s ch ñ o c a UBND huy n và Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Châu Thành ñ n nay, Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t huy n Châu Thành th c hi n t t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn toàn huy n. Tuy nhiên, v n còn t n t i m t s v n ñ khó khăn trong công tác ño ñ c ph c v vi c c p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t t i ñ a phương: Công tác ño ñ c g p khó khăn khá nhi u do ñ t ñai có giá tr r t cao m i ngư i vì l i ích c a nhau nên vi c tranh ch p luôn thư ng xuyên x y ra. 11
 17. Do nhà nư c quy ñ nh m c giá m i v ñ t ñai nên nhi u h gia ñình chưa ñ kinh phí v phía ño ñ c nên vi c ño ñ c c p gi y di n ra khó khăn. Nhi u h gia ñình, cá nhân có d t s d ng mà v n chưa xác ñ nh r ngu n g c ñ t mà mình s d ng nên vi c ño ñ c di n ra ch m. Ngư i dân chưa hi u r h t t m quan tr ng c a vi c c p gi y nên nhi u h gia ñình v n chưa ñăng ký c p gi y nên còn khá nhi u h v n chưa ñư c c p gi y ch ng nh n. ð có th hoàn thành t t ch trương chính sách c a Nhà Nư c v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t thì c n có nh ng gi i pháp ñ ngư i dân hi u r vi c có gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là quan tr ng. 12
 18. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 TH I GIAN VÀ ð A ðI M TH C T P 2.1.1 Th i gian th c t p. T ngày 27/04/2009 ñ n ngày 19/06/2009. 2.1.2 ð a ñi m th c t p. Th c t p t i Văn phòng ðăng ký Quy n s d ng ñ t huy n Châu thành tr c thu c UBND huy n Châu Thành - t nh Ti n Giang. Tr s cơ quan n m t i: p Cá, Th tr n Tân Hi p, huy n Châu thành, t nh Ti n Giang. 2.2 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ð NH PHÁP LU T LIÊN QUAN ð N CÁC TRƯ NG H P C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG ð T. Các văn b n liên quan. - Lu t ñ t ñai năm 2003; - Ngh ñ nh s : 181/2004/Nð- CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t ñ t ñai. - Ngh ñ nh s : 17/2006/Nð- CP ngày 27/01/2006 v s a ñ i b sung m t s ñi u c a các Ngh ñ nh hư ng d n thi hành Lu t ñ t ñai. - Ngh ñ nh s : 84/2007/Nð – CP ngày 25/05/2007 c a Chính ph quy ñ nh b sung v vi c c p GCN QSD ñ t, thu h i ñ t, th c hi n quy n s d ng ñ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t và gi i quy t khi u n i v ñ t ñai. - Ngh quy t: 1126/2007/NQ – UBTVQH11 ngày 22 tháng 06 năm 2007 quy ñ nh v h n m c nh n chuy n quy n s d ng ñ t nông nghi p c a h gia ñình, cá nhân ñ s d ng vào m c ñích nông nghi p. - Thông tư s : 06/2007/TT – BTNMT ngày 15/06/2007 v vi c hư ng d n th c hi n m t s ñi u c a ngh ñ nh s 84/2007/Nð – CP ngày 25/05/2007 c a 13
 19. Chính ph quy ñ nh b sung v vi c c p GCN QSD ñ t, thu h i ñ t, th c hi n QSD ñ t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t và gi i quy t khi u n i v ñ t ñai. - Thông tư s : 01/2005/TT- BTNMT ngày 13/04/2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s ñi u c a Ngh ñ nh 181/2004/Nð- CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t ñ t ñai. - Thông tư s 04/2006 /TTLT – BTP – BTNMT ngày 13/06/2006 c a Liên B Tư pháp - B Tài nguyên và Môi tru ng v vi c hư ng d n vi c công ch ng, th c h p ñ ng, văn b n th c hi n các quy n c a ngư i s d ng ñ t. - Quy t ñ nh s 4367/Qð – UBND ban hành quy ñ nh trình t , th t c, l phí và th i gian gi i quy t th t c hành chính ba c p m t s lĩnh v c ch y u trên ñ a bàn t nh Ti n giang. - Quy t ñ nh 24/2004/Qð-BTNMT ngày 01/11/2004 c a B Tài Nguyên và Môi Trư ng ban hành quy ñ nh v c p gi y CNQSDð. -Căn c vào ch th s 28/2004/CT-TTg ngày 01/11/2004 c a Th Tư ng Chính ph v vi c th ng kê, ki m kê ñ t ñai. 2.2.1 C p Gi y ch ng nh n Quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân ñư c Nhà nư c giao ñ t. 2.2.1.1 ði u ki n c p Gi y ch ng nh n l n ñ u cho h gia ñình, cá nhân ñang s d ng ñ t. - Có m t trong 6 lo i gi y t v quy n s d ng ñ t ñư c quy ñ nh t i ñi u 50 c a Lu t ñ t ñai 2003 và ñư c UBND c p xã xác nh n s d ng n ñ nh, không tranh ch p thì ñư c c p Gi y ch ng nh n và không ph i n p ti n s d ng ñ t. + Gi y t v quy n s d ng ñ t do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p trư c ngày 15/10/1993. + Gi y ch ng nh n t m th i ñư c cơ quan có th m quy n c p ho c có tên trong s ñăng ký ru ng ñ t (l p t 1982 – 1995). + Gi y t chuy n như ng quy n s d ng ñ t, mua bán nhà g n li n v i ñ t trư c ngày 15/10/1993, nay ñư c UBND c p xã xác nh n th i ñi m s d ng. 14
 20. + Gi y t h p pháp v th a k , t ng cho quy n s d ng ñ t ho c tài s n g n li n v i ñ t; gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i ñ t. + Gi y t thanh lý, hóa giá nhà g n li n v i ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t. + Gi y t do cơ quan có th m quy n thu c ch ñ cũ c p cho ngư i s d ng ñ t. - Có m t trong 6 lo i gi y t v quy n s d ng ñ t nhưng ghi tên ngư i khác thì ñư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t và không ph i n p ti n s d ng ñ t n u: + Ph i kèm theo gi y t chuy n quy n có ch ký c a các bên liên quan, nhưng ñ n trư c ngày lu t có hi u l c thi hành mà chưa th c hi n th t c chuy n quy n. + ðư c UBND c p xã xác nh n là ñ t không tranh ch p. - Ngư i ñang s d ng ñ t t i vùng có ñi u ki n kinh t - khó khăn mi n núi, h i ñ o thì ñư c c p Gi y ch ng nh n và không ph i n p ti n s d ng ñ t n u: + Có h kh u thư ng trú t i ñ a phương và tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i. + ðư c UBND xã xác nh n ñ t s d ng n ñ nh, không có tranh ch p. - Ngư i s d ng ñ t theo b n án ho c quy t ñ nh c a toà án, quy t ñ nh thi hành án, quy t ñ nh gi i quy t tranh ch p c a cơ quan có th m quy n và ñã th c hi n nghĩa v tài chính theo quy ñ nh thì ñư c c p Gi y ch ng nh n và không ph i n p ti n. - Ngư i ñư c giao ñ t, cho thuê ñ t t 15/10/1993 ñ n 30/06/2004 nhưng chưa ñư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t thì ñư c c p Gi y ch ng nh n; trư ng h p chưa th c hi n nghĩa v tài chính thì ph i th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t. - H gia ñình, cá nhân s d ng ñ t không có m t trong 6 lo i gi y t v quy n s d ng ñ t ñư c quy ñ nh t i ñi u 50 c a Lu t ñ t ñai 2003, ñư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t n u ñư c UBND c p xã xác nh n: + ð t không có tranh ch p. + Phù h p quy ho ch. 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản