intTypePromotion=1

Cấp thoát nước - Chương 2 Nguồn nước & công trình thu nước

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
304
lượt xem
43
download

Cấp thoát nước - Chương 2 Nguồn nước & công trình thu nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được hình thành từ nước mặt thẩm thấu qua các tầng địa chất và trử lại trong các tầng địa chất thích hợp (cát, á cát,…). Thời gian nước thấm đến tầng nước ngầm có thể kéo dài rất lâu (hàng nhiều năm), tuỳ theo đặc tính các tầng địa chất mà nước thấm qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp thoát nước - Chương 2 Nguồn nước & công trình thu nước

  1. TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA TP. HCM C P THOÁT NƯ C Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN N I DUNG MÔN H C CHƯƠNG 1: T ng quan v c p nư c CHƯƠNG 2: Ngu n nư c & Công trình thu nư c. trì CHƯƠNG 3: M ng lư i c p nư c khu v c. CHƯƠNG 4: M ng lư i c p nư c bên trong. CHƯƠNG 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CHƯƠNG 6: M ng lư i thoát nư c khu v c. Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG CHƯƠNG 7: T ng quan v x lý nư c th i. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr CHƯƠNG 8: Ph n m m EPANET và SWMM Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ 12/6/2010 1 12/6/2010 2 Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc NOÄI DUNG NGU N & Caùc loaïi nguoàn nöôùc: - Nguoàn nöôùc ngaàm. CÔNG TRÌNH - Nguoàn nöôùc maët. Caùc loaïi coâng trình thu nöôùc (khai thaùc THU NƯ C nguoàn nöôùc thoâ): - Khai thaùc nöôùc maët. - Khai thaùc nöôùc ngaàm. 12/6/2010 3 12/6/2010 4 PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Ngu n & Công trình thu nư c Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc NGUOÀN NÖÔÙC NGAÀM Ñöôïc hình thaønh töø nöôùc maët thaåm thaáu qua caùc taàng ñòa chaát vaø tröû laïi trong caùc taàng ñòa chaát thích hôïp (caùt, aù caùt,…). Thôøi gian nöôùc thaám ñeán taàng nöôùc ngaàm coù theå keùo daøi raát laâu (haøng nhieàu naêm), tuyø theo ñaëc tính caùc taàng ñòa chaát maø nöôùc thaám qua. CHU KYØ TUAÀN HOAØN CUÛA NÖÔÙC 12/6/2010 5 12/6/2010 6 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 1
  2. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc THÔNG S TH M - H S TH M k PHAÂN LOAÏI ð t sét: k = 10-6 m/s 10-8 m/s • Nöôùc ngaàm maïch noâng: naèm ngay trong taàng ñaát treân maët, thöôøng coù ôû ñoä saâu töø ð t th t: k = 10-4 m/s 10-6 m/s 3–10m, khoâng aùp (tröõ löôïng beù). ð t cát, á cát: k = 10-3 m/s 10-5 • Nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu trung bình: naèm ôû ñoä saâu khoâng lôùn so vôùi maët ñaát, coù ôû ñoä m/s saâu töø 10–20m, thöôøng laø nöôùc ngaàm khoâng aùp, ñoâi khi coù aùp cuïc boä. • Nöôùc ngaàm maïch saâu: maïch nöôùc ngaàm 12/6/2010 7 coù chieàu saâu H > 20m, 12/6/2010 8 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Phaân loaïi theo aùp löïc: NÖÔÙC NGAÀM BAÙN AÙP NÖÔÙC NGAÀM KHOÂNG AÙP Q Maët ñaát töï nhieân Q Möïc nöôùc tænh Möïc nöôùc tænh khi khai thaùc n. ngaàm (3) taàng ñòa chaát thaám yeáu 1 : taàng chöùa nöôùc ngaàm (ñaát caùt)(1) taàng nöôùc ngaàm (1) 2: taàng khoâng thaám (ñaát seùt) (2) (2) 12/6/2010 9 12/6/2010 10 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng taàng ñòa chaát khoâng thaám C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc NÖÔÙC NGAÀM COÙ AÙP Öu ñieåm so vôùi nguoàn nöôùc maët: Q - Ñoä nhieãm baån ít, trong saïch. - Xöû lyù ñôn giaûn neân giaù thaønh reû. - Coù theå xaây döïng phaân taùn neân ñöôøng kính oáng daãn nhoû. - Ñaûm baûo an toaøn caáp nöôùc. (3) taàng ñòa chaát khoâng thaám Khuyeát ñieåm so vôùi nguoàn nöôùc maët : Taàng nöôùc ngaàm coù aùp - Thaêm doø, khai thaùc khoù khaên. (1) - Thöôøng bò nhieãm saét, nhieãm maën nhaát laø caùc vuøng ven bieån. (2) - Tröõ löôïng khai thaùc haïn cheá. 12/6/2010 Taàng ñòa chaát khoâng thaám 11 12/6/2010 12 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 2
  3. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc NGUOÀN NÖÔÙC MAËT Nöôùc suoái: Ñaëc ñieåm vaø phaân loaïi - Khoâng oån ñònh veà: chaát löôïng nöôùc, • Nöôùc soâng: möùc nöôùc, löu löôïng, vaän toác doøng chaûy - Giöõa caùc muøa coù söï cheânh leäch lôùn veà möïc nöôùc, giöõa muøa luõ vaø muøa kieät. löu löôïng, haøm löôïng caën vaø nhieät ñoä nöôùc. - Haøm löôïng muoái khoaùng vaø saét nhoû. - Veà muøa luõ, nöôùc suoái thöôøng bò ñuïc vaø - Ñoä ñuïc cao neân vieäc xöû lyù phöùc taïp vaø toán keùm. thöôøng coù nhöõng dao ñoäng ñoät bieán veà - Nöôùc soâng laø nguoàn tieáp nhaän nöôùc möa vaø caùc möùc nöôùc vaø vaän toác doøng chaûy. loaïi nöôùc thaûi xaû vaøo. - Veà muøa khoâ thì nöôùc suoái laïi raát trong So vôùi nöôùc ngaàm, nöôùc maët thöôøng coù ñoä nhieåm nhöng möïc nöôùc thaáp. baån cao hôn. 12/6/2010 13 12/6/2010 14 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Nöôùc hoà, ñaàm (thieân nhieân, nhaân taïo): BAÛO VEÄ NGUOÀN NÖÔÙC NGAÀM Khu vöïc baûo veä I : Öu ñieåm: - neáu taàng baûo veä daøy > 6m, baùn kính baûo veä 50m. - Tröõ löôïng nöôùc phong phuù - neáu taàng baûo veä daøy ≤ 6m, baùn kính baûo veä 100m. trong khu vöïc naøy nghieâm caám xaây döïng. - Khai thaùc, vaän haønh deã daøng Khu vöïc baûo veä II : Khuyeát ñieåm: • Laø khu vöïc haïn cheá quanh khu vöïc I, chæ cho - Ñoä nhieãm baån veà vi truøng lôùn pheùp xaây döïng caùc coâng trình cuûa heä thoáng caáp nöôùc neáu taàng baûo veä coù baùn kính 300m. Neáu ñaát - Haøm löôïng caën cao khu vöïc II thaám nöôùc thì tuøy theo ñoä thaám maø baùn kính baûo veä laáy töø 50 300m (phuï thuoäc vaøo - Coâng trình xöû lyù lôùn vaø ñaét tieàn 12/6/2010 15 côõ haït cuûa taàng baûo veä). 12/6/2010 16 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc ÑOÁI VÔÙI NGUOÀN NÖÔÙC MAËT Khu vöïc III: Khu vöïc I: • Haïn cheá nhöng cho xaû nöôùc thaûi coù xöû lyù Nghieâm caám xaây döïng, taém giaët, laøm beán baõi vaø xaû vaø phaûi tính toaùn hieäu quaû töï laøm saïch. nöôùc vaøo nguoàn trong phaïm vi veà thöôïng nguoàn ≥ 200 500m, veà haï nguoàn ≤ 100 200m tuøy löu Ñoái vôùi hoà chöùa: löôïng, vaän toác vaø aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu ñeán doøng soâng. - Nghieâm caám xaû nöôùc baån vaøo hoà. Khu vöïc II: - Nghieâm caám xaây döïng, chaên nuoâi, troàng - Töø 15 20 Km ñoái vôùi soâng lôùn troït trong phaïm vi 30 500m gaàn bôø neáu - Töø 20 40 Km ñoái vôùi soâng vöøa vuøng ñaát baèng phaúng vaø toaøn boä löu vöïc - Ñ/v soâng beù thì toaøn boä thöôïng nguoàn khoâng cho neáu maët ñaát doác veà phía hoà. pheùp xaû nöôùc baån. - Khu vöïc haïn cheá laø 300 500m keá tieáp ñoù. 12/6/2010 17 12/6/2010 18 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 3
  4. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Bài t p: M t gi ng khoan có ñư ng kính ng là 200mm, chi u dài ño n ng thu là L=5m. Bi t r ng h s CÔNG TRÌNH th m t ng nư c ng m là k =1.5.10-2 m/s, ñ d c th y l c trung bình khi THU NƯ C nư c vào gi ng J=0.9. Tính lưu lư ng vào gi ng. Thu nư c ng m Thu nư c m t 12/6/2010 19 12/6/2010 20 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC NGAÀM • Gieáng khôi : Coù ñöôøng kính D=0,8 2,0m, SÔ ÑOÀ CAÁU TAOÏ chieàu saâu H=3 20m. GIEÁNG KHOAN Maët ñaát töï nhieân 1. Mieäng gieáng; 2. OÁng vaùch; 4 3. Ñai lieân keát; 4. OÁng loïc; 4 Möïc nöôùc tænh 5. OÁng laéng; 6. Coân noái. 3 TAÀNG CHÖÙA 1 : ñaùy gieáng thu nöôùc TAÀNG CHÖÙA NÖÔÙC NÖÔÙC NGAÀM 1 2 2: thaønh gieáng 3: vaùch NGAÀM DÖÔÙI SAÂU 4 : gia coá, thu nöôùc baån 12/6/2010 21 12/6/2010 22 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc - Theo nguoàn thu: keânh, soâng, hoà chöùa,… PHÂN LO I - Theo tính chaát xaây döïng: coá ñònh, noåi, di ñoäng. CT THU - Theo thôøi gian phuïc vuï: laâu daøi, taïm thôøi. - Theo vò trí laáy nöôùc: gaàn bôø, xa bôø. NƯ C M T - Theo caùch boá trí coâng trình: rieâng bieät, keát hôïp (coâng trình laáy nöôùc & TB caáp I). 12/6/2010 23 12/6/2010 24 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 4
  5. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc VÒ TRÍ ÑAËT COÂNG TRÌNH THU YÊU C U - Baûo ñaûm laáy ñuû löôïng nöôùc yeâu caàu cho tröôùc maét vaø töông lai coù chaát löôïng toát vaø coù ñieàu kieän baûo veä nguoàn nöôùc. CT. THU - Cheá ñoä thuûy löïc nguoàn nöôùc thuaän doøng. Treân ñoaïn soâng cong neân boá trí ôû 1/3 ñoaïn cuoái bôø soâng loõm. NƯ C M T - Bôø soâng, loøng soâng oån ñònh. - Ñòa chaát toát. - Gaàn nôi tieâu thuï, nguoàn ñieän, giao thoâng,… - Quaûn lyù, vaän haønh thuaän lôïi. 12/6/2010 25 12/6/2010 26 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc C NG THU NƯ C VEN B LO I K T H P Bôø soâng doác saâu MNCN 2 MNCN 2 Chaát löôïng nöôùc cuõng toát 4 1 1 MNTN MNTN nhö giöõa soâng. 6 6 4 3 3 Ñiaï chaát bôø soâng toát. LAÁY NÖÔÙC BÔØ SOÂNG 12/6/2010 27 12/6/2010 a/ b/ 28 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng a/ Khi ñaát chaéc b/ Khi ñaát luùn khoâng ñeàu vôùi maùy bôm ñaët ngang C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc COÁNG THU NÖÔÙC VEN BÔØ Gian maùy coù cao ñoä saøn baèng cao ñoä Coâng trình thu nöôùc vaø nhaø maùy bôm coù theå ñaùy coâng trình thu: boá trí keát hôïp khi bôø coù ñòa chaát toát hoaëc boá trí taùch bieät khi coù bôø ñaát xaáu. thöôøng coù chieàu cao huùt Hs < 0 a. Loaïi keát hôïp: Thöôøng coù theå boá trí theo (Hs= Cao ñ ñ t máy bơm - Cao ñ m c caùc sô ñoà sau: nư c ngu n) - Gian maùy ñöôïc boá trí cao hôn möïc nöôùc neân khi kh i ñ ng vaän haønh maùy thaáp nhaát trong gian huùt. Coâng trình loaïi naøy ñöôïc söû duïng vôùi neàn ñaát chaéc, oån bôm khoâng caàn moài nöôùc. ñònh. Khi vaän haønh maùy bôm phaûi moài Loaïi naøy coù khoái löôïng xaây döïng lôùn vaø nöôùc. 12/6/2010 29 ñieàu kieän ñòa chaát keùm hôn loaïi treân. 12/6/2010 30 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 5
  6. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc - Gian maùy bôm keát hôïp vôùi gian thu vaø gian LAÁY NÖÔÙC BÔØ SOÂNG huùt nöôùc coù 2 tröôøng hôïp: LOAÏI KEÁT HÔÏP + Dao ñoäng möïc nöôùc soâng nhoû, saøn ñoäng ng ñ y cô boá trí cao hôn möïc nöôùc lôùn nhaát vaø coù MNCN MNCN chieàu cao huùt Hs ≤ Hck-cp (chieàu cao chaân 2 2 khoâng cho pheùp). 1 4 1 MNTN MNTN + Dao ñoäng möïc nöôùc lôùn, söû duïng loaïi bôm chìm. 6 a ng hút 6 4 3 3 Coâng trình thu loaïi naøy coù khoái löôïng giaûm Hs>0 hôn nhieàu so vôùi 2 loaïi treân. H
  7. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC XA BÔØ LOAÏI TAÙCH BIEÄT 4 C NG THU NƯ C XA B MNCN LO I K T H P MNTN Chaát löôïng nöôùc gaàn bôø 5 xaáu so vôùi giöõa soâng. 3 1 6 Ñiaï chaát bôø soâng toát. 2 1 Hoïng thu nöôùc 2 oáng töï chaûy 3 Ngaên thu 12/6/2010 37 12/6/2010 38 PGS. Dr. Nguy n Th ng 4 Traïm bôm caáp 1 5 Ngaên huùt 6 Löôùi chaén raùc PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC XA BÔØø LOAïI KEÁT HÔïP 3 ÁP SU T 2 MNCN CHÂN KHÔNG, HI N TƯ NG KHÍ TH C MNTN & ð NH NGHĨA 1 [HCK] 12/6/2010 39 12/6/2010 40 PGS. Dr. Nguy n Th ng 1 oáng xi phoâng 2 Bôm chaân khoâng 3 Gian maùy PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc G i pA là áp su t tuy t ñ i (so v i 0) t i G i pA là áp su t tuy t ñ i (so v i 0) t i m t v trí trong ch t l ng (ví d là nư c). m t v trí trong ch t l ng (ví d là nư c). Khi áp su t pA < áp su t khí tr i pa: Khi áp su t pA < áp su t khí tr i pa: Ngư i ta ñ nh nghĩa áp su t CHÂN Ngư i ta ñ nh nghĩa áp su t CHÂN KHÔNG là: KHÔNG là: (pa – pA) (pa – pA) ð nh nghĩa c t nư c chân không ð nh nghĩa c t nư c chân không tương ng là: tương ng là: 12/6/2010 ρ [Hck] =(pa – pA)/ρg (m) 41 12/6/2010 ρ [Hck] =(pa – pA)/ρg (m) 42 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 7
  8. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc HI N TƯ NG KHÍ TH C HI N TƯ NG KHÍ TH C NƯ C sôi (chuy n th l ng sang th Ví d khi áp su t trong nư c gi m xu ng còn hơi) 1000C khi áp su t m t thoáng là 3mH2O Nhi t ñ sôi c a nư c (chuy n th ) là 270C. pa (áp su t khí tr i) Khi áp su t gi m ñ t ng t xu ng t i giá tr Khi áp su t m t thoáng gi m (áp su t mà nư c nhi t ñ ñang có chuy n th trong môi trư ng nư c cũng gi m) sinh ra s “BÙNG N ” c a ch t l ng chuy n nhi t ñ sôi T
  9. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN V ngu n nư c, phát bi u nào sau ñây Công trình l y nư c t sông thư ng: là SAI : ñ t b lõm c a sông Nư c sông có lưu lư ng l n, d khai dùng hình th c ñ t b sông khi b thác tho i, nư c nông Nư c sông nhi m b n nhi u dùng hình th c ñ t lòng sông khi b Nư c ng m ch a nhi u s t, ít vi trùng tho i, nư c sâu, m c nư c dao ñ ng Nư c ng m ch a hàm lư ng c n l n 12/6/2010 49 12/6/2010 50 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN Công trình l y nư c t sông NH T Công trình l y nư c t sông thư ng: THI T ph i có b ph n : ð t b lõm c a sông ngăn thu nư c, b ph n ng Dùng hình th c ñ t b sông khi b ng hút , b ph n ng tho i, nư c nông b ph n ng dùng hình th c ñ t lòng sông khi b lư i ch n rác, ngăn thu nư c tho i, nư c sâu, m c nư c dao ñ ng 1&3 12/6/2010 51 12/6/2010 52 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN Công trình l y nư c t sông NH T Veà nguoàn nöôùc , phaùt bieåu naøo sau ñaây laø THI T ph i có b ph n : SAI : ngăn thu nư c, b ph n ng Nöôùc ngaàm chöùa nhieàu saét , ít vi truøng ng hút, b ph n ng Nöôùc soâng coù löu löôïng lôùn , deã khai thaùc b ph n ng Nöôùc soâng nhieãm baån nhieàu lư i ch n rác, ngăn thu nư c Nöôùc ngaàm chöùa haøm löôïng caën lôùn 12/6/2010 53 12/6/2010 54 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 9
  10. C P THOÁT NƯ C Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc HEÁT CHÖÔNG 2 12/6/2010 55 PGS. Dr. Nguy n Th ng 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2