Cấp thư xác nhận và thư phê duyệt dự án cơ chế phát triển sạch

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
18
download

Cấp thư xác nhận và thư phê duyệt dự án cơ chế phát triển sạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp thư xác nhận và thư phê duyệt dự án cơ chế phát triển sạch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp thư xác nhận và thư phê duyệt dự án cơ chế phát triển sạch

  1. Cấp thư xác nhận và thư phê duyệt dự án cơ chế phát triển sạch Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khí tượng, thuỷ văn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc và biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto (bao gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan). Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: + Cấp thư xác nhận: Trong vòng hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và hồ sơ dự án không phải bổ sung, sửa đổi về mặt kỹ thuật trong quá trình đánh giá; + Cấp thư phê duyệt: Trong vòng năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và hồ sơ dự án không phải bổ sung, sửa đổi về mặt kỹ thuật trong quá trình đánh giá. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước + Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Thư xác nhận và Thư phê duyệt cho dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM) chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định tại Thông tư 1. bước 1 số 10/2006/TT-BTNMT ngày 12/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng dự án CDM trong khuôn khổ Nghị định Kyoto và nộp hồ sơ dự án tại Phòng tiếp nhận hồ sơ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; + Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm xem xét tính pháp lý của hồ sơ dự án; gửi hồ sơ dự án tới các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto để xin ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản về hồ sơ dự án; trình lãnh đạo 2. bước 2 Bộ xét cấp Thư xác nhận đối với Tài liệu ý tưởng dự án; đối với Văn kiện thiết kế dự án sẽ tổ chức cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto để đánh giá về hồ sơ dự án và đại diện các bên xây dựng được mời dự để giải trình việc tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo trước khi Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trình lãnh đạo Bộ xét cấp Thư phê
  3. Tên bước Mô tả bước duyệt; + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện sẽ 3. bước 3 được trả lại bên xây dựng dự án để hoàn thiện hồ sơ dự án. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tài liệu ý tưởng dự án (theo mẫu phụ lục I) và kèm theo các văn bản sau: + Công văn đề nghị xem xét dự án của đơn vị chủ trì dự án; + Công văn của Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản dự án xác nhận dự án góp phần phát triển bền 1. vững tại địa phương và đề nghị xem xét chấp nhận đề xuất dự án là hoạt động CDM; + Văn bản nhận xét của các bên liên quan (Chính quyền cấp huyện nơi triển khai dự án, cơ quan tổ chức hoặc cộng đồng sử dụng kết quả, hoặc trực tiếp chịu tác động của hoạt động dự án). 2. Văn kiện thiết kế dự án (mẫu phụ lục II) và kèm theo các văn bản: 2. + Các văn bản liên quan như quy định đối với Tài liệu ý tưởng dự án; + Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phiếu
  4. Thành phần hồ sơ xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của dự án (được quy định căn cứ theo quy mô của dự án); + Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt hoặc nước ngầm đối với các dự án có liên quan; + Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với dự án có xả nước thải); + Thỏa thuận, Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nếu dự án có liên quan đến việc sản xuất điện và đấu nối vào lưới điện quốc gia). Số bộ hồ sơ: + Tài liệu ý tưởng dự án (lập thành 18 bộ tiếng Anh và 18 bộ tiếng Việt); + Văn kiện thiết kế dự án (lập thành 18 bộ tiếng Anh và 18 bộ tiếng Việt). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 10/2006/TT- 1. Tài liệu ý tưởng dự án (mẫu phụ lục I). BTNMT... Văn kiện thiết kế dự án (mẫu phụ lục Thông tư số 10/2006/TT- 2. II) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 1. . Giảm phát thải khí nhà kính 10/2006/TT- BTNMT... + Phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển Thông tư số 2. kinh tế - xã hội của trung ương, ngành và địa 10/2006/TT- phương; BTNMT... Thông tư số + Góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền 3. 10/2006/TT- vững của Việt Nam (theo các tiêu chí xác định); BTNMT... Thông tư số + Bảo đảm tính khả thi với công nghệ tiên tiến và 4. 10/2006/TT- có nguồn tài chính phù hợp; BTNMT... + Lượng giảm phát thải là có thực, mang tính bổ Thông tư số 5. sung, được tính toán và kiểm tra trực tiếp hoặc gián 10/2006/TT- tiếp và có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể; BTNMT... 6. + Không sử dụng kinh phí từ nguồn phát triển chính Thông tư số
  6. Nội dung Văn bản qui định thức (ODA) để thu được các “Giảm phát thải được 10/2006/TT- chứng nhận” chuyển cho bên đầu tư dự án về CDM BTNMT... từ nước ngoài; + Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Thông tư số 7. Phiếu đánh giá, Phiếu xác nhận theo quy định hiện 10/2006/TT- hành. BTNMT... + Văn bản nhận xét và ủng hộ của các bên liên quan Thông tư số 8. (các cá nhân, tổ chức hoặc cộng đồng chịu tác động 10/2006/TT- trực tiếp hoặc gián tiếp của các hoạt động dự án). BTNMT...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản