Câu điều kiện - Condition Sentences

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
30
download

Câu điều kiện - Condition Sentences

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo ngữ pháp anh văn để học nhanh và ôn thi CĐ ĐH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu điều kiện - Condition Sentences

  1. Hoïc nhanh TIEÁNG ANH CONDITIONAL SENTENCES (Caâu ñieàu kieän) CONDITION IF CLAUSE MAIN CLAUSE (Ñieàu kieän) (Meänh ñeà IF) (Meänh ñeà chính) Will  Future * Simple present Can   + V(−to) Possible May  - If it rains , we won’t go shopping. Would  Present * Past subjunctive  Could  + V(−to) Unreal (Be : Were - caû 3 ngoâi)  Might  - If I were you , I wouldn’t do that. Would   Past * Past perfect Could  + Have + P.P  Unreal Might  - If it hadn’t rained yesterday , we would have gone to the beach. Notes : * Unless = If . . . not - These plants will die unless you water the m regularly. * Inversion of subject and verb (Ñaûo chuû ngöõ vaø ñoäng töø) - If she had more practice, she would speak English better . → Did she have more practice, she would speak English better. - If I had seen her, I would have given her your letter . → Had I seen her, I would have given her your letter . CAÙC DAÏÏNG ÑOÄNG TÖØ SAU “ WISH “ Ñoäng töø ôû caâu “ coù thaät “ Ñoäng töø sau “ WISH “ I can’t fly to Hanoi tomorrow. I wish I could fly to Hanoi tomorrow. Öôùc muoán He isn’t going to help me. I wish he were going to help me. ôû töông lai He won’t find it for me. I wish he would find it for me. I don’t have enough time to study I wish I had enough time to study. Öôùc muoán She is drinking beer right now I wish she weren’t drinking beer right now. ôû hieän taïi I can’t speak several languages I wish I could speak several languages.. Öôùc muoán Mary didn’t understand this story I wish Mary had understood this story. ôû quaù khöù Mary couldn’t understand this story I wish Mary could have understood this story. 5
Đồng bộ tài khoản