intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm Những NLCB của CN Mác Lênin

Chia sẻ: Lữ Tinh Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

4.296
lượt xem
1.148
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. Tài liệu gồm 200 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm Những NLCB của CN Mác Lênin

 1. CÂU H I TR C NGHI M NH NG NLCB C A CN MÁC LÊNIN 1. Theo quan đi m tri t h c mácxít, tri t h c ra đ i trong đi u ki n nào? A) Xã h i phân chia thành giai c p. B) Khi xu t hi n t ng l p trí th c bi t ng c nhiên, hoài nghi, h t h ng. C) Tư duy c a con ngư i đ t trình đ khái quát cao và xu t hi n t ng l p trí th c. D) Khi con ngư i bi t ng c nhiên, hoài nghi, h t h ng. 2. Tri t h c Mác ra đ i trong đi u ki n kinh t – xã h i nào? A) Phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa đã tr thành phương th c s n xu t th ng tr . B) Phương th c s n xu t tư b n ch nghĩa m i xu t hi n. C) Ch nghĩa tư b n đã tr thành ch nghĩa đ qu c. D) A), B), C) đ u đúng. 3. Nh ng phát minh c a khoa h c t nhiên n a đ u th k 19 đã đem l i cơ s khoa h c cho s phát tri n (SPT) đi u gì? A) SPT phương pháp siêu hình và ch nghĩa cơ gi i lên m t trình đ m i. B) SPT phép bi n ch ng t t phát chuy n thành t giác. C) SPT phép bi n ch ng duy tâm thành ch nghĩa tư bi n, th n bí. D) SPT tư duy bi n ch ng, giúp nó thoát kh i tính t phát và c i b l p v th n bí duy tâm. 4. Th c ch t bư c chuy n cách m ng trong tri t h c do C.Mác và Ph.Ăngghen th c hi n là gì? A) Th ng nh t phép bi n ch ng và th gi i quan duy v t trong m t h th ng tri t h c. B) Xây d ng đư c ch nghĩa duy v t l ch s . C) Xác đ nh đư c đ i tư ng tri t h c và khoa h c t nhiên, t b quan ni m sai l m coi tri t h c là khoa h c c a m i khoa h c. D) A), B), C) đ u đúng. 5. B sung đ đư c m t câu đúng: “Tri t h c Mác – Lênin là khoa h c . . .”. A) nghiên c u m i hi n tư ng, quá trình x y ra trong t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i. B) nghiên c u quy lu t chung nh t c a th gi i. C) c a m i khoa h c. D) nghiên c u m i quy lu t trong th gi i.
 2. 6. Đ i tư ng c a tri t h c là gì? A) Th gi i trong tính ch nh th . B) Nh ng quy lu t c a t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i. C) Nh ng hi n tư ng x y ra trong t nhiên, xã h i và tư duy. D) C B) và C). 7. Ngày nay, tri t h c có còn đư c coi là “khoa h c c a các khoa h c”không? A) Ch có tri t h c duy v t bi n ch ng. B) Tuỳ h th ng tri t h c c th . C) Có. D) Không. 8. Tri t h c mácxít có ch c năng (CN) gì? A) CN ch đ o h at đ ng th c ti n. B) CN hòan thi n lý trí và nâng cao ph m ch t đ o đ c cách m ng. C) CN khoa h c c a các khoa h c. D) CN th gi i quan và phương pháp lu n ph bi n. 9. Ch nghĩa nh nguyên trong l ch s tri t h c d a trên quan đi m (QĐ) nào? A) QĐ coi v t ch t và ý th c là hai nguyên t xu t phát c a th gi i, đ c l p v i nhau. B) QĐ cho r ng ý th c có trư c v t ch t và quy t đ nh v t ch t. C) QĐ cho r ng con ngư i không có kh năng nh n th c đư c b n ch t th gi i. D) QĐ cho r ng v t ch t có trư c ý th c và quy t đ nh ý th c 10. V n đ cơ b n c a tri t h c là gì? A) V n đ m i quan h gi a Tr i và Đ t, ngư i và v t. B) Van đ m i quan h gi a v t ch t và ý th c. C) V n đ m i quan h gi a tri th c và tình c m. D) A), B), C) đ u đúng. 11. Khi gi i quy t v n đ cơ b n c a tri t h c c n tr l i câu h i nào? A) Ý th c và v t ch t, Tr i và Đ t có ngu n g c t đâu?
 3. B) V t ch t hay ý th c cái nào có trư c, cái nào có sau, cái nào quy t đ nh cái nào? Con ngư i có kh năng nh n th c th gi i đư c hay không? C) B n ch t, con đư ng, cách th c, nhi mv , m c tiêu c a nh n th c là gì? D) B n ch t c a t n t i, n n t ng c a cu c đ i là gì? Th nào là h nh phúc, t do? 12. Th c ch t c a phương pháp bi n ch ng là gì? A) Coi s phát tri n ch là s thay đ i v s lư ng, do nh ng l c lư ng bên ngòai chi ph i. B) Coi s phát tri n ch là s thay đ i ch t lư ng, x y ra m t cách gián đ an, do nh ng mâu thu n gây ra. C) Coi s v t t n t i trong m i liên h v i nh ng s v t khác, trong s v n đ ng và bi n đ i c a chính nó. D) A), B), C) đ u đúng. 13. Theo quan đi m tri t h c mácxít, thì tri t h c có nh ng ch c năng (CN) cơ b n nào? A) CN giáo d c nh ng giá tr đ o đ c và th m m cho con ngư i. B) CN th gi i quan và phương pháp lu n chung cho m i ho t đ ng nh n th c và th c ti n c a con ngư i. C) CN t ch c tri th c khoa h c, thúc đ y s phát tri n khoa h c – công ngh . D) Gi i thích hi n th c và thúc đ y qu n chúng làm cách m ng đ xóa b hi n th c. 14. Nh ng ti n đ khoa h c t nhiên c a s ra đ i tri t h c Mác là gì? A) Thuy t tương đ i c a Anhxtanh, cơ h c lư ng t , di truy n h c Menđen. B) Phát minh ra chu i xo n kép c a AND, thuy t V n l n, thuy t Nh t tâm Côpécníc. C) H c thuy t ti n hóa c a Đácuyn, thuy t t bào, đ nh lu t b o tòan và chuy n hóa năng lư ng. D) A), B), C) đ u đúng. 15. Thành t u vĩ đ i nh t c a cu c cách m ng trong tri t h c do Mác & Angghen th c hi n là gì? A) Xây d ng phép bi n ch ng duy v t, ch m d t s th ng tr c a phép bi n ch ng duy tâm Hêghen. B) Xây d ng ch nghĩa duy v t v l ch s , làm sáng rõ l ch s t n t i và phát tri n c a xã h i loài ngư i. C) Phát hi n ra l ch s xã h i lòai ngư i là l ch s đ u tranh giai c p, và đ u tranh giai c p s d n đ n cách m ng vô s n nh m xóa b xã h i có ngư i bóc l t ngư i. D) Phát minh ra giá tr th ng dư, giúp hi u rõ th c ch t c a xã h i tư b n ch nghĩa. 16. V đ i tư ng, tri t h c (TH) khác khoa h c c th (KHCT) ch nào? A) TH nghiên c u v con ngư i, còn KHCT ch nghiên c u t nhiên. B) KHCT tìm hi u b n ch t c a th gi i, còn TH khám phá ra quy lu t c a th gi i.
 4. C) KHCT ch nghiên c u m t m t c a th gi i, còn TH nghiên c u toàn b th gi i trong tính ch nh th c a nó. D) KHCT khám phá ra m i quy lu t c a th gi i, còn TH khám phá ra m i c p đ b n ch t c a th gi i. 17. Lu n đi m c a Ăngghen cho r ng, m i khi khoa h c t nhiên có nh ng phát minh v ch th i đ i thì ch nghĩa duy v t ph i thay đ i hình th c c a nó nói lên đi u gì? A) Vai trò quan tr ng c a khoa h c t nhiên đ i v i s phát tri n c a ch nghĩa duy v t. B) M i nhà khoa h c t nhiên đ u là nhà duy v t. C) Tính ph thu c hoàn toàn c a ch nghĩa duy v t vào khoa h c t nhiên. D) A), B), C) đ u đúng. 18. M i quan h gi a tri t h c duy v t bi n ch ng (THDVBC) và khoa h c t nhiên (KHTN) bi u hi n ch nào? A) THDVBC là khoa h c c a m i ngành KHTN. B) Phát minh c a KHTN là cơ s khoa h c c a các lu n đi m THDVBC, còn THDVBC là cơ s th gi i quan và phương pháp lu n chung cho KHTN. C) KHTN là cơ s duy nh t cho s hình thành THDVBC. D) A), B), C) đ u đúng. 19. T i sao v n đ quan h gi a v t ch t và ý th c là v n đ cơ b n c a tri t h c? A) Vì nó t n t i trong su t l ch s tri t h c; khi gi i quy t nó m i có th gi i quy t đư c các v n đ khác, đ ng th i cách gi i quy t nó chi ph i cách gi i quy t các v n đ còn l i. B) Vì nó đư c các nhà tri t h c đưa ra và th a nh n như v y. C) Vì nó là v n đ đư c nhi u nhà tri t h c quan tâm khi tìm hi u th gi i. D) Vì qua gi i quy t v n đ này s phân đ nh đư c ch nghĩa duy tâm và ch nghĩa duy v t. 20. Đi u nào sau đây trái v i tinh th n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng? A) Th gi i v t ch t t n t i vĩnh vi n và vô t n, không do ai sinh ra. B) Th gi i v t ch t bao g m nh ng b ph n riêng bi t nhau. C) M i b ph n c a th gi i đ u liên h và chuy n hóa l n nhau. D) Ch có m t th gi i duy nh t là th gi i v t ch t. 21. Trư ng phái nào coi s th ng nh t c a th gi i có cơ s trong c m giác c a con ngư i? A) Duy tâm khách quan. B) Duy tâm ch quan.
 5. C) Duy v t bi n ch ng. D) Duy v t siêu hình. 22. Ch nghĩa duy tâm tìm cơ s th ng nh t c a th gi i trong cái gì? A) Tính v t ch t c a th gi i. B) Ý th c và v t ch t. C) L c lư ng siêu nhiên th n bí. D) A), B), C) đ u sai. 23. B sung đ đư c m t nh n đ nh đúng: “Đi m gi ng nhau c a các quan ni m duy v t th i c đ i v v t ch t là đ ng nh t v t ch t . . .” A) nói chung v i nguyên t . B) nói chung v i m t d ng c th , c m tính c a nó. C) v i kh i lư ng c a nó. D) v i cái vô h n, vô hình, phi c m tính. 24. H n ch l n nh t c a các quan ni m duy v t phương Tây th i c đ i là gì? A) Tính t phát, ngây thơ. B) Tính siêu hình. C) Tính ch quan. D) Tính tư bi n. 25. H n ch l n nh t c a các quan ni m duy v t phương Tây vào th k 17-18 là gì? A) Tính t phát, ngây thơ. B) Tính siêu hình. C) Tính ch quan. D) Tính ngu bi n. 26. Thành t u vĩ đ i nh t mà C.Mác mang l i cho nhân lo i là gì? A) Ch nghĩa duy v t l ch s . B) Lý lu n đ u tranh giai c p. C) Quan đi m v th c ti n.
 6. D) Lý lu n th ng dư. 27. Tri t h c duy tâm có đóng góp cho s phát tri n tư duy con ngư i hay không? A) Có. B) Ch có tri t h c c a Hêghen m i có đóng góp cho s phát tri n tư duy con ngư i. C) Không. D) Ch ng nh ng không đóng góp mà còn làm suy đ i tư duy nhân lo i. 28. Trư ng phái tri t h c nào cho r ng th gi i th ng nh t vì nó b t đ u t m t d ng v t ch t c th ? A) Duy v t th i c đ i. B) Duy v t bi n ch ng. C) A), B) đ u đúng. D) Không có tri t h c nào c ? 29. Quan ni m coi, “H a là ch d a c a phúc, phúc là ch n n p c a h a” th hi n tính ch t gì? A) Duy tâm. B) Bi n ch ng. C) Duy v t. D) Ng y bi n. 30. Th t xu t hi n các hình th c th gi i quan trong l ch s ? A) Th n tho i - tôn giáo - tri t h c. B) Th n tho i - tri t h c - tôn giáo. C) Tôn giáo - th n tho i - tri t h c. D) Tri t h c - th n tho i - tôn giáo. 31. Kh ng đ nh nào sau đây đúng? A) Toàn b h th ng lý lu n c a tri t h c mácxít đ u có vai trò th gi i quan và phương pháp lu n. B) Ch có lu n đi m bi n ch ng c a tri t h c mácxít m i đóng vai trò phương pháp lu n. C) Ch có các quan đi m duy v t trong tri t h c mácxít m i đóng vai trò th gi i quan. D) A), B), C) đ u đúng.
 7. 32. Câu nói: “Cái đ p không n m trên đôi má h ng c a cô thi u n mà cái đ p n m trong đôi m t c a chàng trai si tình” th hi n quan ni m gì? A) Duy c m giác. B) Duy tâm khách quan. C) Duy v t ch t phác. D) Duy tâm ch quan. 33. Câu ca dao: “Yêu nhau c u cũng tròn, ghét nhau qu bò hòn cũng ng t” th hi n quan ni m gì? A) Duy tâm ch quan. B) Duy v t siêu hình. C) Duy v t ch t phác. D) Duy tâm khách quan. 34. “L a sinh ra m i th và m i th đ u tr v v i l a” là phát bi u c a ai?, nó th hi n quan ni m gì v th gi i? A) C a Đêmôcrít, th hi n quan ni m bi n ch ng ngây thơ. B) C a Hêraclít, th hi n quan ni m bi n ch ng duy tâm. C) Talét, th hi n quan ni m duy v t ch t phác. D) A), B), C) đ u sai. 35. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai? A) Th gi i v t ch t là vô cùng và vô t n. B) Các b ph n th gi i liên h v i nhau, chuy n hóa l n nhau. C) Th gi i th ng nh t tính v t ch t. D) Th gi i th ng nh t trong s t n t i c a nó. 36. Ch nghĩa duy v t (CNDV) nào đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng hay m t thu c tính c th c a nó? A) CNDV bi n ch ng. B) CNDV siêu hình th k 17-18. C) CNDV trư c Mác. D) CNDV t phát th i c đ i. 37. Trong đ nh nghĩa v v t ch t c a V.I.Lênin, đ c tính nào c a m i d ng v t ch t là quan tr ng nh t đ phân bi t nó v i ý th c?
 8. A) Tính th c t i khách quan đ c l p v i ý th c c a con ngư i. B) Tính luôn v n đ ng và bi n đ i. C) Tính có kh i lư ng và qu ng tính. D) A), B), C) đ u đúng. 38. B sung đ đư c m t kh ng đ nh đúng: “Đ nh nghĩa v v t ch t c a V.I.Lênin . . . ”. A) th a nh n v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c con ngư i, thông qua các d ng c th . B) th a nh n v t ch t nói chung t n t i vĩnh vi n, tách r i các d ng c th c a v t ch t. C) đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng c th c a v t ch t. D) A), B), C) đ u đúng. 39. Theo quan đi m tri t h c mácxít, y u t nào trong k t c u c a ý th c là cơ b n và c t lõi nh t? A) Ni m tin, ý chí. B) Tình c m. C) Tri th c. D) Lý trí. 40. Theo quan ni m tri t h c mácxít, b n ch t c a th gi i là gì? A) Th c th . B) V t ch t. C) Nguyên t v t ch t. D) A), B), C) đ u đúng. 41. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng? A) Vat ch t là nguyên t . B) V t ch t là nư c. C) V t ch t là đ t, nư c, l a, không khí. D) V t ch t là th c t i khách quan. 42. Đ nh nghĩa c a V.I.Lênin v v t ch t kh ng đ nh đi u gì? A) V t ch t là t ng h p các c m giác. B) V t ch t là th c t i khách quan mà con ngư i không th nh n bi t b ng c m giác.
 9. C) V t ch t là s n ph m c a ý ni m tuy t đ i. D) V t ch t là th c t i khách quan đem l i cho con ngư i trong c m giác. 43. B sung đ đư c m t quan ni m đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Tư duy c a con ngư i là . . .” A) quá trình h i tư ng c a linh h n. B) quá trình ti t ra ý th c c a b óc. C) k t qu c a quá trình v n đ ng c a v t ch t. D) s n ph m tinh th n do gi i t nhiên ban t ng cho nhân lo i. 44. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai? A) V t ch t v n đ ng do s tác đ ng c a nh ng nhân t bên ngoài nó gây ra. B) V t ch t v n đ ng do s tác đ ng c a nh ng nhân t bên trong nó gây ra. C) V t ch t ch có th t n t i thông qua v n đ ng. D) B n thân tư duy cũng là s n ph m c a s v n đ ng c a v t ch t. 45. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng? A) Nh lao đ ng mà loài vư n đã chuy n hóa thành loài ngư i. B) Lao đ ng đã bi n con vư n ngư i thành con ngư i. C) Lao đ ng không chuy n hóa vư n ngư i thành con ngư i mà là t nhiên đã bi n vư n thành ngư i. D) Nh lao đ ng mà loài đ ng v t đã bi n thành loài ngư i. 46. Theo quan đi m tri t h c mácxít, b n ch t c a ý th c là gì? A) Linh h n. B) Hình nh ch quan v th gi i khách quan. C) T ng h p nh ng c m giác. D) S ch p l i th gi i khách quan đ có hình nh nguyên v n v nó. 47. Theo quan đi m tri t h c mácxít, quá trình ý th c di n ra d a trên cơ s nào? A) Trên cơ s trao đ i thông tin m t chi u t đ i tư ng đ n ch th . B) Trên cơ s trao đ i thông tin hai chi u t ch th đ n khách th và ngư c l i. C) Trên cơ s trao đ i thông tin m t chi u t ch th đ n khách th . D) A), B), C) đ u sai.
 10. 48. Trong m i quan h gi a v t ch t và ý th c, ý th c có vai trò gì? A) Tác đ ng đ n v t ch t thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ngư i. B) Có kh năng t chuy n thành hình th c v t ch t nh t đ nh đ tác đ ng vào hình th c v t ch t khác. C) Tác đ ng tr c ti p đ n v t ch t. D) Không có vai trò đ i v i v t ch t, vì hòan tòan ph thu c vào v t ch t. 49. V m t phương pháp lu n, m i quan h gi a v t ch t và ý th c đòi h i đi u gì? A) Ph i bi t phát hi n ra mâu thu n đ gi i quy t k p th i. B) Ph i d a trên quan đi m phát tri n đ hi u đư c s v t v n đ ng như th nào trong hi n th c. C) Ph i xu t phát t hi n th c v t ch t và bi t phát huy tính năng đ ng, sáng t o c a ý th c. D) Ph i d a trên quan đi m toàn di n đ xây d ng k ho ch đúng và hành đ ng kiên quy t. 50. Trong m t s v t c th , các hình th c v n đ ng có liên h v i nhau như th nào? A) Liên h m t thi t v i nhau. B) Không liên h m t thi t v i nhau. C) Ch có m t s hình th c v n đ ng liên h v i nhau, m t s khác không liên h gì c . D) Các hình th c v n đ ng có th liên h v i nhau trong nh ng đi u ki n nh t đ nh. 51. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “M i s v t v t ch t c th luôn đư c đ c trưng b ng . . .” A) b ng t t c hình th c v n đ ng cơ b n. B) b ng m t s hình th c v n đ ng cơ b n c th . C) b ng m i hình th c v n đ ng. D) b ng hình th c v n đ ng chung nh t. 52. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng? A) Hình th c v n đ ng (HTVĐ) th p luôn bao hàm trong nó nh ng HTVĐ cao hơn. B) HTVĐ cao hi m khi bao hàm trong nó nh ng HTVĐ th p hơn. C) HTVĐ cao không bao hàm trong nó nh ng HTVĐ th p hơn. D) HTVĐ cao luôn bao hàm trong nó nh ng HTVĐ th p hơn. 53. Th c ch t c a v n đ ng xã h i là gì?
 11. A) S thay đ i v trí trong không gian theo th i gian c a con ngư i. B) S trao đ i ch t gi a cơ th s ng c a con ngư i và môi trư ng. C) S hoá h p và phân gi i các ch t trong cơ th con ngư i. D) S thay th các phương th c s n xu t c a nhân lo i. 54. S v n đ ng xã h i b chi ph i b i các quy lu t (QL) nào? A) Các QL sinh h c. B) Các QL xã h i. C) Các QL xã h i và QL t nhiên. D) Các QL t nhiên và các QL sinh h c. 55. Theo ch nghĩa Đácuyn xã h i, thì s v n đ ng c a xã h i ch b chi ph i b i các quy lu t (QL) nào? A) Các QL sinh h c và QL xã h i. B) Các QL sinh h c. C) Các QL xã h i. D) Các QL t nhiên. 56. Vì sao đ ng im mang tính tương đ i? A) Vì nó ch x y ra trong ý th c. B) Vì nó ch x y ra trong m t m i quan h nh t đ nh đ i v i m t hình th c v n đ ng xác đ nh. C) Vì nó ch x y ra trong m t s v t nh t đ nh. D) Vì nó ch là quy ư c c a con ngư i. 57. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Không gian và th i gian . . .” A) ch là c m giác c a con ngư i. B) g n li n v i nhau và v i v t ch t v n đ ng. C) không g n bó v i nhau và t n t i đ c l p v i v t ch t v n đ ng. D) t n t i khách quan và tuy t đ i. 58. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ph n ánh là thu c tính. . .” A) đ c bi t c a các d ng v t ch t h u cơ. B) ph bi n c a m i d ng v t ch t.
 12. C) riêng c a các d ng v t ch t vô cơ. D) duy nh t c a não ngư i. 59. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c là thu c tính c a . . .” A) v t ch t s ng. B) m i d ng v t ch t trong t nhiên. C) đ ng v t b c cao có h th n kinh trung ương. D) m t d ng v t ch t có t ch c cao nh t là b não con ngư i. 60. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây đúng? A) Tình c m là y u t cơ b n nh t trong k t c u c a ý th c. B) Tình c m là c n l c không cho con ngư i hành đ ng. C) Tình c m là đ ng l c thúc đ y hành đ ng. D) Tình c m có vai trò to l n trong lúc kh i phát và duy trì hành đ ng c a con ngư i. 61. B sung đ đư c m t câu đúng: “Theo quan đi m tri t h c mácxít, vai trò c a t ý th c là . . .” A) giúp cá nhân th c hi n các ph n ng b n năng s ng còn. B) giúp cá nhân và xã h i t đi u ch nh b n thân đ hoàn thi n hơn. C) giúp cá nhân tái hi n nh ng tri th c có đư c trong quá kh nhưng đã b quên lãng. D) A), B), C) đ u sai. 62. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Đ có đư c s c m nh th t s thì n i dung ý th c ph i . . .” A) đư c xây d ng t mong mu n, tình c m c a con ngư i. B) mang màu s c siêu nhiên, th n thánh. C) ph n ánh quy lu t khách quan. D) A), B), C) đ u sai. 63. Hãy s p x p hình th c v n đ ng t th p đ n cao? A) Sinh h c - xã h i - v t lý - cơ h c – hóa h c. B) V t lý - cơ h c – hóa h c - sinh h c - xã h i. C) Cơ h c - v t lý – hóa h c - sinh h c - xã h i.
 13. D) V t lý – hóa h c - cơ h c - xã h i - sinh h c. 64. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít: “Ý th c là k t qu c a . . .” A) s phát tri n lâu dài thu c tính ph n ánh c a v t ch t. B) quá trình ti n hóa c a h th n kinh. C) s tác đ ng l n nhau gi a các hình th c v t ch t. D) s h i tư ng l i c a "linh h n th gi i". 65. B sung đ đư c m t câu đúng: “Lu n đi m cho r ng, “M i đư ng l i, ch trương c a Đ ng ph i xu t phát t th c t , ph i tôn tr ng quy lu t khách quan” th hi n quan đi m tri t h c mácxít v vai trò c a . . .” A) vĩ nhân, lãnh t trong l ch s . B) qu n chúng nhân dân trong l ch s . C) ý th c đ i v i v t ch t. D) v t ch t đ i v i ý th c. 66. B sung đ đư c m t câu đúng: “Lu n đi m cho r ng, “Ph i khơi d y cho nhân dân lòng yêu nư c, ý chí qu t cư ng, phát huy tài trí c a ngư i Vi t Nam, quy t đưa nư c nhà kh i nghèo nàn, l c h u” th hi n quan ni m tri t h c mácxít v vai trò c a . . .” A) ý th c đ i v i v t ch t. B) v t ch t đ i v i ý th c. C) qu n chúng nhân dân trong l ch s . D) vĩ nhân, lãnh t trong l ch s . 67. Đ v ch ra chi n lư c và sách lư c cách m ng, nh ng ngư i theo ch nghĩa ch quan - duy ý chí d a vào đi u gì? A) Kinh nghi m l ch s và tri th c c a nhân lo i. B) Lý lu n giáo đi u và mong mu n ch quan. C) Mong mu n ch quan và quy lu t khách quan. D) A), B), C) đ u sai. 68. B sung đ đư c m t câu đúng: “Khi coi ý ni m tuy t đ i là ngu n g c và b n ch t c a th gi i, Hêghen đã . . .”. A) th a nh n s th ng nh t c a th gi i. B) cho r ng th gi i không có s th ng nh t. C) tr thành nhà bi n ch ng duy tâm ki t xu t nh t trong l ch s tri t h c.
 14. D) đ ng nh t tri t h c v i th n h c, tri t h c v i lôgích h c. 69. B sung đ đư c m t kh ng đ nh đúng: “Ch nghĩa duy v t bi n ch ng . . .” A) không cho r ng th gi i th ng nh t tính v t ch t. B) không đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng c th c a v t ch t. C) đ ng nh t v t ch t v i ý th c. D) đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng c th c a v t ch t. 70. Trong đ nh nghĩa c a V.I.Lênin v v t ch t, thu c tính cơ b n nh t c a v t ch t đ phân bi t nó v i ý th c là gì? A) T n t i khách quan đ c l p v i ý th c c a con ngư i. B) Tính qu ng tính và có kh i lư ng. C) Tính v n đ ng. D) Tính đ ng im tương đ i. 71. Theo ch nghĩa duy v t bi n ch ng, v t ch t nói chung có đ c tính gì? A) Có th chuy n hóa thành ý th c. B) Vô h n, vô t n, t n t i vĩnh vi n và đ c l p v i ý th c. C) Có gi i h n, có sinh ra và m t đi. D) A), B), C) đ u sai. 72. Trư ng phái tri t h c nào coi, v t ch t là t t c nh ng gì mà con ngư i đã và đang nh n bi t đư c? A) Duy v t siêu hình. B) Duy v t bi n ch ng. C) Duy tâm khách quan. D) A), B), C) đ u sai. 73. L p lu n nào sau đây phù h p v i quan ni m duy v t bi n ch ng v v t ch t? A) Con ngư i c m th y có Chúa, vì v y Chúa là v t ch t. B) Tình yêu c a anh A dành cho ch B t n t i đ c l p v i mong mu n c a ch C nên nó là v t ch t. C) Quan h cha – con gi a ông A và ông B là quan h v t ch t. D) Chúng ta không th nhìn th y các h đen trong vũ tr nên nó không là v t ch t. 74. Trư ng phái tri t h c nào coi, v t ch t là t ng h p nh ng c m giác?
 15. A) Duy tâm khách quan. B) Duy tâm ch quan. C) Duy v t siêu hình. D) Duy v t bi n ch ng. 75. B sung đ đư c m t câu đúng: “Đ nh nghĩa c a Lênin v v t ch t . . .” A) th a nhân, v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c c a con ngư i, không thông qua các d ng v t th . B) đ ng nh t v t ch t v i ý th c. C) đ ng nh t v t ch t nói chung v i m t d ng v t th c th c a v t ch t. D) th a nhân, v t ch t t n t i khách quan ngoài ý th c c a con ngư i, thông qua các d ng v t th . 76. L p lu n nào sau đây phù h p v i quan ni m duy v t bi n ch ng v v t ch t (VC)? A) VC là cái đư c c m giác con ngư i đem l i; nh n th c là tìm hi u cái c m giác đó. B) Ý th c ch là cái ph n ánh VC; con ngư i có kh năng nh n th c đư c th gi i . C) Có c m giác m i có VC; c m giác là n i dung mà con ngư i ph n ánh trong nh n th c. D) VC là cái gây nên c m giác cho con ngư i; nh n th c ch là s sao chép nguyên xi th gi i VC. 77. Ch nghĩa duy v t t m thư ng coi ý th c là gì? A) Là s n ph m c a não ngư i, do não ti t ra gi ng như gan ti t ra m t. B) Là s n ph m ph n ánh th gi i khách quan c a b não con ngư i. C) Là linh h n b t di t. D) Là s n ph m c a Thư ng đ ban t ng con ngư i. 78. H at đ ng đ u tiên quy t đ nh s t n t i c a con ngư i là gì? A) Ho t đ ng chính tr . B) Ho t đ ng lao đ ng. C) Ho t đ ng sáng t o ngh thu t. D) Ho t đ ng tôn giáo. 79. Ý th c có th tác đ ng đ n đ i s ng hi n th c khi thông qua ho t đ ng nào? A) Ho t đ ng phê bình lý lu n. B) Ho t đ ng th c ti n.
 16. C) Ho t đ ng nh n th c. D) A), B), C) đ u đúng. 80. Theo quan đi m tri t h c mácxít, ý th c là gì ? A) Hình nh c a th gi i khách quan. B) Hình nh ph n ánh s v n đ ng và phát tri n c a th gi i khách quan. C) Ch c năng c a b óc. D) S ph n ánh sáng t o l i hi n th c khách quan. 81. Ph m trù xu t phát đi m c a tri t h c mácxít là gì? A) Th gi i đa d ng và th ng nh t. B) V t ch t. C) Nh n th c. D) Tính ch t và k t c u c a th gi i v t ch t. 82. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) Ph n ánh là thu c tính ph bi n c a v t ch t. B) Tính ch t và trình đ c a ph n ánh ph thu c vào m c đ phát tri n c a v t ch t. C) C p đ th p nh t c a ph n ánh sinh v t là ph n ánh v t lý. D) c p đ ph n ánh tâm lý đã xu t hi n c m giác, tri giác, bi u tư ng. 83. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng? A) Không th tách tư duy ra kh i v t ch t đang tư duy. B) Trong k t c u c a ý th c thì y u t tình c m là quan tr ng nh t. C) M i hành vi c a con ngư i đ u do ý th c ch đ o. D) Ý chí là phương th c t n t i ch y u c a ý th c. 83. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng? A) Không th tách tư duy ra kh i v t ch t đang tư duy. B) Trong k t c u c a ý th c thì y u t tình c m là quan tr ng nh t. C) M i hành vi c a con ngư i đ u do ý th c ch đ o. D) Ý chí là phương th c t n t i ch y u c a ý th c.
 17. 84. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) Ngu n g c tr c ti p quan tr ng nh t quy t đ nh s ra đ i và phát tri n c a ý th c là lao đ ng, là th c ti n xã h i. B) Ý th c ph n ánh hi n th c khách quan vào b óc con ngư i thông qua lao đ ng, ngôn ng và các quan h xã h i. C) Ý th c là s n ph m xã h i, là m t hi n tư ng xã h i. D) Ý th c là hi n tư ng cá nhân, vì nó t n t i trong b óc c a các con ngư i c th . 85. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) V i tư cách là ho t đ ng ph n ánh sáng t o, ý th c không th t n t i bên ngoài quá trình lao đ ng c a con ngư i làm bi n đ i th gi i xung quanh. B) Lao đ ng là đi u ki n đ u tiên và h at đ ng ch y u đ con ngư i t n t i. C) Lao đ ng không mang tính cá nhân, ngay t đ u nó đã mang tính c ng đ ng - xã h i. D) Con ngư i có th ph n ánh đúng đ n th gi i khách quan mà không c n ph i thông qua lao đ ng. 86. B sung đ đư c m t câu đúng theo quan đi m tri t h c mácxít : « Ý th c . . . » A) t nó có th làm thay đ i đ i s ng c a con ngư i. B) không ch ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan, mà thông qua ho t đ ng th c ti n c a con ngư i nó còn là công c tinh th n tác đ ng m nh m tr l i hi n th c đó. C) là cái ph thu c vào v t ch t nên xét đ n cùng, nó ch ng có vai trò gì c ? D) là s c m nh tinh th n c i t o th c ti n, cu c s ng c a nhân lo i. 87. Phép bi n ch ng duy v t là khoa h c nghiên c u đi u gì ? A) S v n đ ng, phát tri n c a m i s v t, hi n tư ng trong t nhiên, xã h i và tư duy. B) M i liên h ph bi n và s phát tri n c a m i s v t, hi n tư ng trong t nhiên, xã h i và tư duy. C) Nh ng quy lu t ph bi n chi ph i s v n đ ng và phát tri n trong t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i. D) Th gi i quan khoa h c và nhân sinh quan cách m ng. 88. Theo quan đi m tri t h c mácxít, cái gì ngu n g c sâu xa gây ra m i s v n đ ng, phát tri n x y ra trong th gi i? A) Cái hích c a Thư ng đ n m bên ngoài th gi i. B) Mâu thu n bên trong s v t, hi n tư ng. C) Mâu thu n gi a l c lư ng v t ch t và l c lư ng tinh th n. D) Khát v ng vươn lên c a v n v t.
 18. 89. Quan đi m toàn di n c a tri t h c mácxít yêu c u đi u gì? A) Ph i xem xét t t c các m t, các y u t , các m i liên h và các khâu trung gian c a s vât. B) Ch c n xem xét các m t, các y u t , các m i liên h c a s v t là đ mà không c n xem xét các khâu trung gian c a s vât. C) Ch c n xem xét các m i liên h cơ b n, ch y u c a s v t là đ , mà không c n xem xét các m i liên h khác. D) Ph i xem xét t t c các m t, các y u t , các m i liên h và các khâu trung gian c a s vât đ n m đư c cái cơ b n, ch y u c a s v t. 90. Quan đi m phát tri n c a tri t h c mácxít đòi h i đi u gì? A) Ph i th y đư c các xu th khác nhau đang chi ph i s t n t i c a s v t. B) Ph i th y đư c s chuy n hóa t tr ng thái này sang tr ng thái kia. C) Ph i xem xét các giai đo n khác nhau c a s v t. D) C A), B) và C). 91. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) Không có ch t thu n túy t n t i bên ngoài s v t. B) Ch có s v t có ch t m i t n t i. C) Ch có s v t có vô vàn ch t m i t n t i. D) S v t và ch t hoàn toàn đ ng nh t v i nhau. 92. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) Lư ng là tính quy đ nh v n c a s v t. B) Lư ng nói lên quy mô, trình đ phát tri n c a s v t. C) Lư ng ph thu c vào ý chí c a con ngư i. D) Lư ng t n t i khách quan g n li n v i s v t. 93. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) S v t nào cũng là s th ng nh t gi a ch t và lư ng. B) Tính quy đ nh v ch t nào c a s v t cũng có tính quy đ nh v lư ng tương ng. C) Tính quy đ nh v ch t không có tính n đ nh. D) Tính quy đ nh v lư ng nói lên m t thư ng xuyên bi n đ i c a s v t. 94. Theo nghĩa đen 2 câu ca dao “M t cây làm ch ng nên non; Ba cây ch m l i nên hòn núi cao” th hi n n i dung quy lu t nào c a phép bi n ch ng duy v t?
 19. A) Quy lu t mâu thu n. B) Quy lu t ph đ nh c a ph đ nh. C) Quy lu t lư ng - ch t. D) A), B), C) đ u đúng. 95. Quy lu t ph đ nh c a ph đ nh làm sáng rõ đi u gì? A) Ngu n g c, đ ng l c c a s phát tri n. B) Cách th c, cơ ch c a s phát tri n. C) Xu hư ng, xu th c a s phát tri n. D) A), B), C) đ u đúng. 96. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) CNDV th a nh n nh n th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào đ u óc con ngư i. B) CNDV th a nh n nh n th c là s ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan vào trong đ u óc con ngư i d a trên cơ s th c ti n. C) CNDV bi n ch ng th a nh n nh n th c là quá trình ph n ánh sáng t o hi n th c khách quan vào trong đ u óc con ngư i d a trên cơ s th c ti n. D) CNDV bi n ch ng th a nh n nh n th c là quá trình bi n ch ng xu t phát t th c ti n và quay v ph c v th c ti n. 97. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây sai? A) Chân lý có tính khách quan, tính c th . B) Chân lý có tính tương đ i và tính tuy t đ i. C) Chân lý có tính khách quan nhưng r t tr u tư ng. D) Chân lý có tính c th và tính quá trình. 98. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng? A) Ý th c t n t i trên cơ s quá trình sinh lý c a não ngư i. B) Ý th c không đ ng nh t v i quá trình sinh lý c a não ngư i. C) Ý th c đ ng nh t v i quá trình sinh lý c a não ngư i. D) A và B đúng. 99. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng? A) Phát tri n là xu hư ng chung c a s v n đ ng x y ra trong th gi i v t ch t.
 20. B) Phát tri n là xu hư ng v n đ ng x y ra bên ngoài s n đ nh c a s v t. C) Phát tri n là xu hư ng v n đ ng c th c a các s v t cá bi t. D) Phát tri n là s v n đ ng luôn ti n b (không có thoái b ) c a th gi i v t ch t. 100. Theo quan đi m tri t h c mácxít, lu n đi m nào sau đây đúng? A) Cái riêng t n t i trong nh ng cái chung; thông qua nh ng cái riêng mà cái chung bi u hi n s t n t i c a chính mình. B) Cái chung ch là m t b ph n c a cái riêng; cái riêng không gia nh p h t vào trong cái chung. C) Không ph i cái đơn nh t và cái chung (đ c thù / ph bi n), mà là cái riêng và cái chung m i có th chuy n hóa qua l i l n nhau. D) Cái riêng t n t i đ c l p so v i cái chung, và quy t đ nh cái chung. 101. Yêu c u nào sau đây không phù h p v i ý nghĩa phương pháp lu n đư c rút ra t quy lu t lư ng - ch t? A) Mu n xác đ nh đúng tính ch t, quy mô, ti n đ c a bư c nh y x y ra c n phân tích k t c u & đi u ki n t n t i c a s v t. B) Mu n hi u ngu n g c v n đ ng, phát tri n c a s v t ch c n nh n th c đúng ch t & lư ng; kh o sát s th ng nh t c a chúng đ xác đ nh đư c đ , đi m nút c a s v t là đ . C) Mu n không b đ ng ph i xác đ nh đư c ch t m i, và thông qua nó xác đ nh đư c lư ng, đ , đi m nút & bư c nh y m i c a s v t s ra đ i thay th s v t cũ. D) Mu n ch t thay đ i ph i tích lu s thay đ i v lư ng đ đ vư t qua đ (đi m nút). 102. Lu n đi m nào sau đây không phù h p v i quan ni m bi n ch ng duy v t? A) S v n đ ng, phát tri n c a s v t là do các mâu thu n bi n ch ng gây ra. B) Các mâu thu n bi n ch ng khác nhau tác đ ng không gi ng nhau đ n quá trình v n đ ng, phát tri n c a s v t. C) B n thân m i mâu thu n bi n ch ng đ u tr i qua ba giai đo n: sinh thành, hi n h u & gi i quy t, th hi n b ng: s xu t hi n, s th ng nh t - đ u tranh & s chuy n hóa c a các m t đ i l p. C ba giai đo n này đ u g n li n v i bư c nh y v ch t và ph đ nh bi n ch ng. D) Phát tri n x y ra trong th gi i v t ch t luôn mang tính t thân. 103. Hoàn thi n câu c a V.I.Lênin: “S phân đôi c a cái th ng nh t và s nh n th c các b ph n mâu thu n c a nó, đó là th c ch t c a . . .” A) phép bi n ch ng duy v t. B) phép bi n ch ng. C) nh n th c lu n duy v t bi n ch ng. D) nh n th c lu n bi n ch ng. 104. Theo quan đi m tri t h c mácxít, kh ng đ nh nào sau đây sai?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2