intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm phần axit cacboxylic - este

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
224
lượt xem
29
download

Câu hỏi trắc nghiệm phần axit cacboxylic - este

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm phần axit cacboxylic - este', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm phần axit cacboxylic - este

  1. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG --------------------------------------------------------------- Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong caùc caâu sau ñaây: (Ñeà naøy goàm 30 caâu) Caâu 1: Giaù trò pKa cuûa ba axit höõu cô sau: CH3COOH, ClCH2COOH, ICH2COOH giaûm daàn theo thöù töï: A. CH3COOH > ClCH2COOH > ICH2COOH C. CH3COOH > ICH2COOH > ClCH2COOH B. ICH2COOH > ClCH2COOH > CH3COOH D. ClCH2COOH > ICH2COOH > CH3COOH Giaûi: Choïn caâu C Tính axit caøng lôùn thì pKa caøng beù maø do hieäu öùng –I thì tính axit cuûa Cl CH2COOH > I CH2COOH > CH3COOH. Caâu 2: Trong caùc khaúng ñònh sau, khaúng ñònh khoâng ñuùng laø: A. Caùc axit khoâng no thöôøng coù tính axit maïnh hôn caùc axit no töông öùng B. Caùc axit thôm coù tính axit maïnh hôn caùc axit no C. Tính axit cuûa caùc axit cacboxylic phuï thuoäc vaøo goác R (trong coâng thöùc R(COOH)n ) D. Taát caûc caùc axit cacboxylic ñeàu tan nhieàu trong nöôùc do taïo ñöôïc lieân keát hiñro lieân phaân töû beàn Giaûi: Choïn caâu D Do caùc axit töø C12 trôû leân haàu nhö khoâng tan trong nöôùc Caâu 3: Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng este hoùa laø: A. Raát chaäm ôû ñieàu kieän thöôøng vaø laø phaûn öùng thuaän nghòch B. Chæ xaûy ra nhanh khi coù xuùc taùc cuûa dung dòch ñaëc H2SO4 C. Phaûi ñun noùng ôû nhieät ñoä raát cao khoaûng 500oC ñeå röôïu hoùa hôi, sau ñoù hôi röôïu keát hôïp vôùi acit taïo thaønh este D. A, B, C ñeàu ñuùng. Giaûi : Choïn caâu A Caâu B sai vì phaûn öùng cuõng xaûy ra nhanh khi coù maët chaát xuùc taùc khaùc Caâu C sai vì phaûn öùng thöïc hieän ôû nhieät ñoä cao ñeå phaûn öùng coäng nucleophin ancol vaøo nhoùm cacboxylic (ñaõ ñöôïc hoaït ñoäng hoùa baèng H+) vaø taùch nöôùc töø saûn phaåm coäng ñeå ñöôïc este ôû daïng proton hoùa xaûy ra nhanh hôn Caâu 4: Trong phaûn öùng este hoùa muoán chuyeån dòch caân baèng veà phía taïo este caàn: A. Taêng noàng ñoä cuûa este B. Chöng caát daàn este ra khoûi moâi tröôøng ban ñaàu C. Duøng chaát xuùc taùc vaø ñun noùng D. Caû A, B, C ñeàu ñuùng Giaûi: Choïn caâu B Caâu A sai vì caàn taêng noàng ñoä cuûa 2 chaát tham gia laø ancol vaø axit cacboxylic Caâu C sai vì duøng chaát xuùc taùc vaø ñun noùng laø ñeå phaûn öùng mau ñaït ñeán traïng thaùi caân baèng hay taêng toác ñoä cuûa phaûn öùng, khoâng phaûi laø dòch chuyeån caân baèng Caâu 5: Bieát raèng axit cacboxylic khoâng taùc duïng tröïc tieáp vôùi phenol taïo thaønh este. Muoán ñieàu cheá este cuûa phenol caàn duøng cho phenol taùc duïng vôùi: A. Clorua axit C. Dung dòch ancol baõo hoøa O2 B. Anhiñrit axit D. A, B ñeàu ñuùng Giaûi: Choïn caâu D Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
  2. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT Caâu 6: Xeùt caùc phaûn öùng sau: 80 ñoä (1) CH3COOAg + Br2 CH3Br + CO2 + AgBr (2) CH3COONa + NaOH(noùng chaûy) CaO, nhieät CH4 + Na2CO3 xuùc taùc axit (3) CH2 = CH – COOH + H2O CH2OH – CH2 – COOH Trong caùc phaûn öùng treân, soá phaûn öùng trong ñoù chaát höõu cô tham gia chæ ñoùng vai troø chaát khöû laø: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Giaûi: Choïn caâu A Vì caùc chaát höõu cô tham gia ôû (1), (2) vöøa laø chaát khöû vöøa laø chaát oxi hoùa, soh trung bình cuûa C trong phaûn öùng (3) khoâng ñoåi Caâu 7: Toång heä soá caân baèng nguyeân döông toái giaûn nhaát cuûa phaûn öùng oxi hoùa khöû sau: n – Butan + O2 xt, 180 ñoä, P = 50atm CH3COOH + H2O laø: A. 8 B. 9 C. 10 D. A, B, C ñeàu sai Giaûi: Choïn caâu C 2C4H10 + 5O2 xt, 180 ñoä ,P=50atm 2CH3COOH + H2O Caâu 8: Axit salixilic coøn ñöôïc goïi laø: A. Axit o-hiñroxibenzoic B. Axit m-hiñroxibenzoic C. Axit p-hiñroxibenzoic D. A, B, C ñeàu sai Giaûi: Choïn caâu A vì axit salixilic coù coâng thöùc: Caâu 9: Cho 2 axit cacboxylic A vaø B (MA < MB) taùc duïng heát vôùi Na thu ñöôïc hoãn hôïp coù soá mol H2 baèng ½ toång soá mol A vaø B trong hoãn hôïp. Neáu troän 20 gam dung dòch A 23% vôùi 50 gam dung dòch axit B 20,64% thì ñöôïc dung dòch D, ñeå trung hoøa dung dòch D caàn 200 ml dung dòch NaOH 1,1M. Coâng thöùc phaân töû cuûa A vaø B laàn löôït laø: A. HCOOH ; C3H5COOH C. HCOOH ; C2H5COOH B. CH3COOH ; C2H3COOH D. A, B ñeàu coù theå xaûy ra Giaûi: Choïn caâu D Coâng thöùc chung cuûa A, B laø : x mol. Theo ñeà ta coù: Vaäy A, B laø 2 axit höõu cô ñon chöùc. nNaOH = naxit = 0,22 mol. Tính mA = 4,6 gam, mB = 10,32 gam => toång khoái löôïng laø 14,92 gam => A,B = 67,8 gam/mol = + 45 => = 22,8 => coù 2 tröôøng hôïp R = 1 hoaëc R = 15 roài suy ra axit B coøn laïi. Baøi toaùn sau: Giaûi caùc caâu töû caâu 10 ñeán caâu 13 Cho hoãn hôïp X goàm 2 este cuûa 2 axit keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng coù daïng: R1COOR vaø R2COOR. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 20,1 gam hoãn hôïp X caàn 146,16 lít khoâng khí (ñktc), chöùa 20% O2 veà theå tích vaø 80% laø N2. Saûn phaåm chaùy cho laàn löôït qua bình 1 ñöïng H2SO4 ñaëc sau ñoù qua bình 2 ñöïng dòch Ca(OH)2 dö. Sau thí nghieäm khoái löôïng bình 1 taêng m gam vaø bình 2 taêng 46,2 gam Caâu 10: Giaù trò cuûa m laø: A. 15,66 gam B. 13 gam C. 18 gam D. A, B, C ñeàu sai Caâu 11: Coâng thöùc cuûa 2 este laø: A. HCOOC2H5 vaø CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 vaø CH3COOC3H5 B. CH3COOC3H5 vaø C2H5COOC3H5 D. CH3COOC2H5 vaø C2H5COOC2H5 Caâu 12: % khoái löôïng moãi este trong hoãn hôïp X laø: A. 72,69% ; 27,31% C. 82,16% ; 17,84% B. 85,07% ; 14,93% D. 66,67% ; 33,33% Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
  3. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT Caâu 13: Toång soá mol muoái sau phaûn öùng xaø phoøng hoùa laø: A. 0,027 mol B. 0,27 mol C. 0,54 mol D. 0,054 mol Caâu 10: Choïn caâu A Caâu 11: Choïn caâu B Caâu 12: Choïn caâu B Caâu 13: Choïn caâu A - Tính soá mol cuûa O2 vaø CO2 laàn löôït laø 1,305 mol vaø 1,05 mol. Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng => m = 20,1 + 1,305.32 – 46,2 = 15,66 gam - Vì 2 este laø 2 axit ñoàng ñaúng lieân tieáp cuûa cuøng röôïu neân coù chung coâng thöùc CxHyO2 (x, y laø caùc giaù trò trung bình). Laäp heä 3 phöông trình: (1) ax = 1,05 (2) ay÷2 = nnöôùc = 0,87 => a = 0,18 mol (3) ax + ay÷4 – a = 1,305 x = 5,833 ; y = 9,666. Vì soá nguyeân töû H trong caùc este laø soá chaün neân CTPT 2 este laø C5H8O2 vaø C6H10O2 - Goïi m laø soá mol cuûa C6H10O2 trong X. ncacbonic = 6m + 5(0,18 – m) = 1,05 => m = 0,15. Tính % - Goïi laø goác hiñrocacbon trung bình cuûa 2 axit ta coù nmuoái = neste = 0,18×3,105÷ 20,1 = 0,027 Caâu 14: Đun nóng 7,2g este A với dung dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc thu được glyxerin và 7,9g hỗn hợp muối. Cho toàn bộ hỗn hợp muối đó tác dụng với H2SO4 loãng thu được 3 axit hữu cơ đơn chức mạch hở D, E, F; trong đó E, F là đồng phân của nhau; E là đồng đẳng kế tiếp của D. Công thức cấu tạo của các axit là: A. HCOOH, CH3COOH. C. HCOOH, CH3CH2COOH. B. CH3COOH, CH3CH2COOH. D. CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH. Giải: Chọn câu D Caâu 15: Số este có chung công thức C5H8O2 được tạo bởi axit không no đơn chức và rượu mêtylic là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Giải: Chọn câu B Caâu 16: Xà phòng hoá este C4H6O2 thu được hỗn hợp 2 sản phẩm không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là: A. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH=CH-CH3. B. HCOOCH2-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3 Giải: Chọn câu D Caâu 17: Thủy phân este (E) C4H6O2 trong môi trường kiềm : (E) + NaOH muối (M ) + andehyt (A) Cho biết khối lượng mol của muối nhỏ hơn 70 đv.C. Công thức đúng của E là: A. HCOOCH=CH-CH3. C. CH3COOCH=CH2. B. CH2=CH-COOCH3. D. HCOOCH2-CH=CH2. Giải: Chọn câu A Caâu 18: Cho 5,3g hỗn hợp gòm CH3COOH và một đồng đẳng A tác dụng hết với NaHCO3 thấy giải phóng ra 2,24l khí CO2 (đktc). Công thức của A là: A. HCOOH B. C2H5COOH C. C3H7COOH D. C4H9COOH Giải: Chọn câu A Caâu 19: A, B là hai axit no, đơn chức, mạch hở. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol A + 0,1 mol B. Đốt cháy hoàn toàn X được 0,6 mol CO2. Mặt khác, lấy 10g một trong hai axit cho tác dụng với Na dư thì lượng H2 sinh ra lớn hơn 0,05 mol. Hai axit A và B là: A. HCOOH và CH3COOH C. CH3COOH và C4H9COOH B. CH3COOH và C2H5COOH D. HCOOH và C4H9COOH Giải: Chọn câu D Caâu 20: Cho 0,1 mol este có công thức phân tử là C6H10O4 (phân tử chỉ chứa chức este) tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 16,4g muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của este là: A. C2H5OOC-COOC2H5 C. HCOOCH2CH2OOCCH3 B. CH3COOCH2CH2OOCCH3 D. CH3COOCH2COOCH2CH3 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
  4. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT Giải: Chọn câu B Caâu 21: Cho m g một axit đơn chức tác dụng với NaOH dư được 1,25m g muối. Axit đó là: A. CH3COOH B. C2H5COOH C. C3H7COOH D. C2H3COOH Giải: Chọn câu C Caâu 22: Đốt cháy hoàn toàn 1,11g hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, đều tạo bới axit no đơn chức và rượu no đơn chức. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy sinh ra 4,5g kết tủa. Hai este đó là: A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 D. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 Giải: Chọn câu A Caâu 23: (CnH2n-1COO)3CmH2m-1 là công thức tổng quát của Este sinh ra bởi : A. Rượu no, 3 chức và axit đơn chức chưa no có 1 liên kết C=C B. Rượu chưa no có 1 liên kết C=C, 3 chức và axit 3 chức C. Rượu 3 chức có 2 liên kết п và axit đon chức có 1 liên kết C=C D. Rượu 3 chức có 1 liên kết п và axit Giải: Chọn câu A Caâu 24: Chất X (C,H,O) có %O = 34,78% . Các chất có thể trực tiếp điều chế ra X là : A. C2H5OCOCH3 C. C6H12O6 B. HO-C2H4COONa D. Cả 3 chất đều được Giải: Chọn câu A Caâu 25: Cho 3,52g chất A có CTPT C4H8O2 tác dụng với 0,6l dd NaOH 0,1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 4,08g chất rắn. Vậy A là: A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5 Giải: Chọn câu D Caâu 26: Hoøa tan 1 gam CH3COONa vaø 0,51 gam H2SO4 vaøo nöôùc, pha loaõng dung dòch ñeán 100 ml ôû 250C. Cho pK a 4, 76 . pH cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: CH 3COOH A. 3,12 B. 4 C. 1,67 D. A, B, C ñeàu sai Giải: Chọn câu B Caâu 27: Cho K a HCOOH 103,75 ; K aCH COOH 10 4,76 . Troän 10 ml dd HCOOH 0,1M vôùi 100 ml dd CH3COOH 3 0,2M thu ñöôïc dung dòch coù pH laø: A. 2,18 B. 12,25 C. 2,67 D. A, B, C ñeàu sai Giải: Chọn câu C Baøi toaùn sau: Giaûi caùc caâu từ caâu 28 ñeán caâu 29. Cho hoãn hôïp A gồm 1 axit hữu cơ đơn chức và một rượu đơn chức có tỷ lệ số mol là 1 : 1. Chia A làm 2 phần bằng nhau: Phần I: Cho tác dụng với Na dư được 1,344 lít khí (đktc). Phần II: đun nóng với H2SO4 đặc (xúc tác) được 4,4 gam este. Chia lượng este này làm 2 phần bằng nhau: o Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm 6,2 gam và có 19,7 gam kết tủa. o Phần 2: Xà phòng hóa hoàn toàn bằng NaOH dư, thu được 2,05 gam muối Natri Caâu 28: Công thức phân tử của axit và rượu lần lượt là: A. CH3COOH và CH3OH C. CH3COOH và C2H5OH B. HCOOH và C2H5OH D. HCOOH và CH3OH Giải: Chọn câu C Caâu 29: Hiệu suất của phản ứng este hóa là: A. 100% B. 83,33% C. 66,67% D. A, B, C đều sai Giải: Chọn câu B Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
  5. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC THPT Caâu 30: Hỗn hợp X gồm A là axit hữu cơ no, 2 lần axit mạch hở và B là axit không no có chứa một nối đôi C = C mạch hở, đơn chức. Số nguyên tử cacbon trong chất này bằng 2 lần số nguyên tử cacbon trong chất kia. Đốt cháy 5,08 gam hỗn hợp X thu được 4,704 lít khí CO2 (đktc). Nếu trung hòa hết 5,08 gam hỗn hợp X cần dùng 350 ml dung dịch NaOH 0,2M. % khối lượng của axit A trong hỗn hợp X là: A. 57,48% B. 42,52% C. 49,61% D. 50,39% Giải: Chọn câu A Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản