intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG NGÀNH KINH TẾ

Chia sẻ: HOàng Đình MInh Trí Trí | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:118

0
242
lượt xem
70
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG NGÀNH KINH TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học? a. Để biết cách thức người ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá. b. Để biết cách đánh đổi số lượng hàng hoá lấy chất lượng cuộc sống. c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểu biết toàn diện thực tế. d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách công cộng. e. Tất cả các lý do trên đều là những lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG NGÀNH KINH TẾ

 1. 1 39 40
 2. a. H÷u Ých  nã  v×  kÕt  ® î tÊ   nh÷ng  phøc ¹p  hîp  c  t c¶  sù  t cña  A   ­c©u  t hái  r¾c  nghiÖ m   thùc  . tÕ b.  H÷u  Ých ngay  kh   ®¬n  i¶n  thùc  . c¶  i nã  g ho¸  tÕ 1.1 Chän  c©u r¶  i t lê c Kh«ng  g ¸  rÞ  nã  µ  rõu îng  rong  i    .  cã  i t v×  l t t t kh ®ã thùc tÕ  kinh  lilµ  thÓ. tÕ ¹  cô  1. Lý  nµo  ® ©y    do  sau  kh«ng  i l   ý do ¹  ph¶   µ l   tisao ¹  i cøu  inh  lingh ªn  k tÕ  häc? d.  "§óng rong  ý thuyÕt  t l  nhng kh«ng ®óng rong  t thùc  . tÕ" e.  c¶  Òu  i TÊt  ® sa a.    iÕt  §Ó b c¸ch thøc  i  ph©n  æ   tµ   ngê ta  b c¸c  i nguyªn  khan  h m    Ó   iÕ  ® s¶n  xuÊt  c¸c  ra  hµng  . ho¸ 4. Kinh  häc  thÓ  Þnh  tÕ  cã  ® nghÜa  µ l: b.    iÕt  §Ó b c¸ch  ®¸nh  æi  l ® sè îng  hµng  ho¸ lÊy chÊt îng  l cuéc  sèng. a. C¸ch àm  ¨ng îng iÒn  l t l t cña  ia  g ®×nh. c §Ó   iÕt  ét    .  b m m« h×nh  hÖ   cã  thèng  c¸c  vÒ  nguyªn  ý k l   inh  b. C¸ch  iÕm  iÒn  thÞ r k t ë  têng  chøng kho¸n tÕ  h vÒ  iÓu  iÕt  b toµn  iÖn  d thùc  . tÕ c   i thÝch  sè iÖu  . Gi¶   c¸c  l khan  iÕ m. h d.  t¸nh  §Ó r nh÷ng  nhÇ m   t lÉn rong ph©n  tÝch  chÝnh  c¸c  s¸ch  d. C¸ch  dông  tµ   sö  c¸c  i nguyªn  khan  iÕ m   Ó   h ® s¶n  xuÊt ra  c«ng  céng. c¸c   hµng  dÞch  vµ  ho¸  vô  ph©n  æ   hµng  dÞch  b c¸c  ho¸  vô  e. TÊt  c¸c  ý do r ® Òu  nh÷ng  ý do ¹  c¶  l   t ªn  lµ  l   tisao ¹  i lingh ªn  nµy  cho  c¸  c¸c  nh©n rong  ∙ hé . t x  i cøu  inh  häc k tÕ  . e.  isao  inguyªn ¹  T¹   tµ   likhan  iÕ m   thÕ. h nh  2. Kinh  häc  thÓ  Þnh  tÕ  cã  ® nghÜa  µ l: 5. Lý  thuyÕt rong  inh  häc t k tÕ  : a. Nghi cøu  ªn  nh÷ng  t ®éng  ho¹   g¾n  í  iÒn  nh÷ng  iao  v it vµ  g a.  m ét  ®¬n  i¶n  ho Æc  Cã  sè  g ho¸  bãp  Ðo  m thùc  . tÕ dÞch rao  æi g t ®   i÷a mäi  i ngê b.  m èi  Cã  quan  v ithùc  m µ   hÖ  í  tÕ  kh«ng  î   ® c chøng minh. b. Nghi cøu  ph©n  æ   ªn  sù  b c¸c  i  tµ nguyªn  khan  iÕ m   h cho  c  . Kh«ng thÓ  v×  cã  kh«ng  thÓ thùc  iÖn  î   ngh m. h ® c thÝ  iÖ s¶n xuÊt  v vµ  iÖc  ph©n  i c¸c  phè   hµng  dÞch  . ho¸  vô d.  Õu   l thuyÕt  t th×  N lµ  ý  tè   kh«ng  sù  cã  ®¬n  i¶n  g ho¸ thùc  c  . Nghi cøu  ªn  cña  i c¶ . tÕ . d. Nghi cøu  ªn  con  i  rong  ngê t cuéc sèng  inh  k doanh  thêng  e.  sù  Cã  bãp  Ðo  nh m qu¸  iÒu  kh«ng  g ¸ t . nªn  cã  i  rÞ ngµy   iÕ m  iÒn  hëng  cuéc  ,k t vµ  thô  sèng. 6. Nghi cøu  inh  häc r v imét  chñ  Ò  rong ªn  k tÕ  tïng  í  sè  ® t : e.  c¶  l   t ªn TÊt  c¸c  ý do r . a.  Nh©n  chñng  . häc b.  m   ý häc T© l   . 3. Lý  thuyÕt rong  inh  t k tÕ: 2 39 40
 3. c   hé   . X∙  i häc. a. ThÞ r têng hµng  . ho¸ d. Khoa häc chÝnh rÞ t . b. ThÞ r têng  ao  l ®éng. e.  c¶  khoa  TÊt  c¸c  häc r . t ªn c  . ThÞ r têng  vèn. d. ThÞ r têng chung ch©u  ¢u. 7 Chñ  Ò   b¶n  . ® c¬  nhÊt    inh  häc  i m«  i g iquyÕt  µ mµ k tÕ  v   ph¶   i¶   l: e.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng. a. ThÞ r têng. 11 Nghi cøu  i iÕ c¸c  . ªn  ch t t  h∙ng,  g ®×nh,  c¸  hé  ia  c¸c  nh©n  c¸c  vµ  thÞ  b.  iÒn. T têng  ®ã  g r ë  hä  iao  dÞch  í  v inhau  i l : gä   µ c   m   iÕ m  î  . T× k linhuËn. a. Kinh  häc  m«. tÕ  vÜ  d.  chÕ  i . C¬  g¸ b. Kinh  häc  i m «. tÕ  v  e.  khan  iÕ m. Sù  h c  . Kinh  häc  tÕ  chuÈn  . t¾c d. Kinh  häc  tÕ  thùc  chøng. 8. Tµi  nguyªn  khan  iÕ m   : h nªn e. Kinh  häc  tÕ  tæng  thÓ. a.  i r¶  ê  c©u  i Ph¶ t l ic¸c  há . b.  i  Ph¶ thùc  iÖn  l chän. h sù  ùa  12 Nghi cøu  . ªn  hµnh  i  v cña  nÒn  inh  , ® Æc   iÖt  µ  yÕu  c¶  k tÕ    b l c¸c  tè  nh  thÊt  iÖp  l ph¸   i l : ngh vµ ¹m  t gä   µ c TÊt  mäi  i  rõ  i  iµu ® Òu  i  .  c¶  ngê , t ngê g ,  ph¶ thùc  iÖn  l h sù  ùa  chän. a. Kinh  häc  m«. tÕ  vÜ  d. ChÝnh phñ  i ph©n  æ   inguyªn ph¶   b tµ   . b. Kinh  häc  i m «. tÕ  v  e.  ét  c¸  M sè  nh©n  i nghÌo ph¶   . c  . Kinh  häc  tÕ  chuÈn  . t¾c d. Kinh  häc  tÕ  thùc  chøng. 9. Trong  nÒn  inh  thÞ r c¸c  k tÕ  têng  hµng  ® î  i dïng  i ho¸  c tªu  bë : e. Kinh  häc  têng. tÕ  thÞ r a. Nh÷ng  i xøng  ngê   ®¸ng. 13 Mét  ý thuyÕt  . l  hay  mét  h×nh  inh  l : m«  k tÕ  µ b. Nh÷ng  i l v ngê   µm  iÖc ch¨m  chØ nhÊt. a.  Ph¬ng r×nh  ¸n  . t to häc c  . Nh÷ng  i cã  ngê   quan  chÝnh rÞ  t hÖ  t tè . b.  dù  Sù  ®o¸n  t vÒ ¬ng  a  l icña  ét  m nÒn  inh  . k tÕ d. Nh÷ng  i s½n  ngê   sµng  cã  vµ  kh¶ n¨ng thanh  ¸n to . c C¶i  .  c¸ch  inh  ® î khuyÕn  k tÕ  c  nghÞ rong  t chÝnh s¸ch cña  e. Nh÷ng  i s¶n  ngê   xuÊt  chóng. ra  chÝnh  phñ nhÊn  m¹nh  Õn  quy  uËt k ® c¸c  l   inh  . tÕ 10 ThÞ   r . têng nµo sau ® ©y  kh«ng ph¶ µ mét  rong ba  i l t thÞ t êng  r d. TËp hîp c¸c  i¶  g ®Þnh  c¸c  vµ  kÕt  uËn  t  tõ  l ró ra  c¸c  i¶  g chÝnh? ®Þnh  . nµy 3 39 40
 4. e. Mét céng ®ång   inh tÕ  k nhá ® î thµnh lËp  Ó  k m   c  ® iÓ a.  i  cã  ®ãi Thê kú  n¹n  . ngh m   iÖ tÝnh  iÖu  h qu¶ cña mét ch¬ng  r×nh  t cña chÝnh  b.  §éc  quyÒn  v ho¸  iÖc cung øng hµng  . ho¸ phñ. c §éc  .  quyÒn  ho¸ c¸c  i  tµ nguyªn dïng  Ó   ® cung øng hµng  ho¸. 14 VÝ  nµo  . dô  sau  ©y  ® thuéc  inh  häc  k tÕ  chuÈn  t¾c? d.  §éc  quyÒn  c¸c  ho¸  kªnh  ph©n  i hµng  . phè   ho¸ a. Th© m   ng©n  hôt  s¸ch ín rong  l t nh÷ng  n¨m 1980  g©y  ®∙  ra  e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. th© m   c¸n  hôt  c©n  th¬ng  . m¹i b. Trong  thê   suy  i   c¸c  i kú  tho¸, s¶n îng  i¶m  thÊt  iÖp  l g vµ  ngh 18 Trong  inh  häc  . k tÕ  "ph©n  i   Ò   phè " ® cËp  Õn: ® t . ¨ng a. B¸n Î  bu«n  vËn chuyÓn. l,b¸n  vµ    c   isuÊt  . L∙   thÊp  Ï kÝch  s  thÝch  Çu . ® t b.  ©u  i c¸   C há   ig×. d.  i  i¶m ∙  Ph¶ g lisuÊt  Ó   ® kÝch  thÝch  Çu . ® t c   ©u  i nh  .C há   thÕ  nµo. e. ChÝnh  s¸ch iÒn  më   t tÖ  réng  Ï lµm  i¶m ∙  s  g lisuÊt. d.  ©u  i cho  i C há   a. e. Kh«ng  c©u nµo ®óng. 15 VÝ  nµo  . dô  sau  ©y  ® thuéc  inh  häc  k tÕ  thùc  chøng? Sö dông  sè iÖu  c¸c  l sau cho  c©u  i  11  12.  há 10,  vµ  C¸c  sè  a. ThuÕ  qu¸  lµ  cao. liÖu    ®ã ph¶n ¸nh  kÕt  ba  hîp kh¸c nhau cña quÇn  vµ  ¸o  b.  iÕt  iÖm   qu¸  T k lµ  thÊp. thøc  cã  ¨n  thÓ    s¶n xuÊt  tõ  tµ   ra  c¸c  inguyªn  ®Þnh. x¸c  c   isuÊt  . L∙   thÊp  Ï kÝch  s  thÝch  Çu . ® t Thøc    10  5    ¨n         0 d.  i  i¶m ∙  Ph¶ g lisuÊt  thÊp  Ó   ® kÝch  thÝch  Çu . ® t Qu Çn     0     ¸o      x 50 e.    ní    ë c¸c  c tb¶n  qu¸  iÒu  bÊt  cã  nh sù  b×nh  ¼ng  inh  . ® k tÕ 19 §êng  iih¹n  . g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  d¹ng  âm  v igèc  ®é  x  cã  l so  í  täa  th×  16 Ph¶   . i thùc  iÖn  l chän  h sù  ùa  v×: s: Ï a.  nguyªn  Tµi  khan  iÕ m. h a. B»ng 25. b. NhiÒu h¬n 25. b. Con  i lµ  ngê   ®éng  b vËt  iÕt  thùc  iÖn  l chän. h sù  ùa  c   th¬n  .Ý   25. c  . Nh÷ng  ®iÒu iÕ   t t cña  chÝnh phñ ®ßi  i ph¶   há   i thùc  iÖn  h sù  d. B»ng 5. l chän. ùa  e. Kh«ng thÓ  ® Þnh  î   c¸c  l ®∙  x¸c  ® c tõ  sè iÖu  cho. d. C¸c  iÕn  k b sè  inh  cã ¬ng  tÕ  t quan  í  v inhau. e. Kh«ng  sù  ùa  cã  l chän  Ï kh«ng  k s  cã  inh  häc tÕ  . 20. N Õu   iÖc  v s¶n xuÊt quÇn  cã  iÖu  ¸o  h suÊt  ¨ng  µm  t l cho  êng  ii ® g í  h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt  å  v igèc  ®é  x  i l iso  í  täa  th×  ph¶ : 17 " khan  iÕ m" rong  inh  häc  Ò   . Sù  h t k tÕ  ® cËp chñ  yÕu  Õn: ® a.  B»ng  25. 4 39 40
 5. b. NhiÒu h¬n 25. d.  B»ng  150. c   th¬n  .Ý   25. e.  Kh«ng thÓ  ® Þnh  î   sè iÖu  cho. x¸c  ® c tõ  l ®∙  d. B»ng 50. 24. XuÊt  t  mét  ph¸ tõ  ®iÓ m   r ® êng  ii h¹n  t ªn  g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã  e. Kh«ng thÓ  ® Þnh  î   c¸c  l ®∙  x¸c  ® c tõ  sè iÖu  cho. nghÜa  µ l: 21 N Õu   iÖc  . v s¶n xuÊt quÇn  vµ  ¸o  thøc  ® Òu   dông  t  c¸c  ¨n  sö  tÊ c¶  a.  Kh«ng  thÓ s¶n xuÊt  iÒu  nh h¬n  l vò  sè îng  khÝ. ® Çu  vµo theo mét  lÖ  nhau  x  i tû  nh  th×  ph¶ : b.  Kh«ng  thÓ s¶n xuÊt  iÒu  nh h¬n  l sè îngs÷a. a. B»ng 25 c Ch Ø   thÓ  .  cã  s¶n xuÊt  iÒu  khÝ  nh vò  h¬n b»ng  iÖc  i¶m  v g b. NhiÒu h¬n 25. bí   ts÷a. c   th¬n  .Ý   25. d.  ©n  ®ang  D sè  c©n b»ng. e.  Õu  ∙ hé cã  N x   i  n¨ng  suÊt s¶n  xuÊt s÷a cao h¬n  cã  th×  thÓ  d. B»ng 50. cã nh   iÒu  s÷a h¬n chø kh«ng  iÒu  khÝ  nh vò  h¬n. e. Kh«ng thÓ  ® Þnh  î   c¸c  l ®∙  x¸c  ® c tõ  sè iÖu  cho. 25. §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  âm  v igèc  ®é  l so  í  täa  v×: Sö  dông  sè iÖu  c¸c  l nµy  cho c©u  vµ23.  22  C¸c  l ®ã  sè iÖu  ph¶n  ¸nh  kÕt  kh¸c     c¸c  hîp  nhau cña  khÝ  s÷a: vò  vµ  a. C¸c yÕu  s¶n  tè  xuÊt  khan  iÕ m   thÓ  h cã  chuyÓn  ngµnh  tõ  nµy sang  ngµnh  . kh¸c Vò  khÝ        x   0  50   b. Quy  uËt h l   iÖu  suÊt  i¶m  g dÇn S÷a        100       50  0 c  . Nguyªn  ý ph©n  l  c«ng  ao  l ®éng. 22. N Õu  êng  iih¹n  ® g í  kh¶  n¨ng  s¶n  xuÊt  d¹ng  âm  v igèc  ®é  cã  l so  í  täa  d. VÊn  Ò   thus ® Mal . th×  ph¶ : x  i e. Kh«ng c©u  nµo ®óng. a. B»ng 100 . 26. Quy  uËt  i phÝ  hé  ¨ng  l ch   c¬  i t dÇn  î   i¶   ® c g i thÝch  t nhÊt  tè   b»ng: b. NhiÒu h¬n 100. a.  Ø   iÖu  Ch h suÊt  i¶m  g dÇn. c   th¬n  .Ý   100. b. HiÖu  suÊt  i¶m  g dÇn  ïng  í   kh¸c  c v i sù  nhau rong  t cêng ®é  d. B»ng 150. sö dông  ao  l ®éng  Æc  ho cêng  sö  ®é  dông  Êt  cña  ® ®ai  c¸c  e. Kh«ng thÓ  ® Þnh  î   sè iÖu  cho. x¸c  ® c tõ  l ®∙  hµng  . ho¸ 23. N Õu  iÖc  v s¶n xuÊt  khÝ  h vò  cã  iÖu suÊt ¨ng  µm  t l cho  êng  iih¹n  ® g í  c  . C¸c r÷ îng  á  t l m kho¸ng  s¶n  c¹n  iÖt bÞ  k . kh¶ n¨ng s¶n xuÊt  å  v igèc  ®é  x  i l iso  í  täa  th×  ph¶ : d. L¹m  t ph¸ . a. B»ng 100 e.  khan  iÕ m   Sù  h cña  tµ   c¸c  inguyªn  inh  . k tÕ b. NhiÒu h¬n 100. c   th¬n  .Ý   100. 5 39 40
 6. 27 §êng  iih¹n  . g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  tuyÕn  tÝnh  cho  thÊy: a.  C«ng  ®oµn  ®Èy  øc iÒn  m t c«ng  danh  nghÜa ªn l . a.  HiÖu suÊt ¨ng  t theo  quy m«. b.  ChÝnh  phñ  i qu¸  iÒu  ch   nh g©y  l ph¸ . ra ¹m  t b.  HiÖu suÊt  i¶m  g theo quy  «. m c X∙  i  i  s .  hé ph¶ hy  inh nh÷ng îng  l ngµy cµng ¨ng  t cña hµng  c ViÖc  .  s¶n xuÊt c¸c  hµng  ho¸ kh¸c nhau    vÒ cêng    ®é sö  ho¸ nµy  Ó   t  î th nh÷ng îng  ® ®¹ ® c  ªm  l b»ng nhau cña hµng  dông  ao  l ®éng  Æc  ho cêng  sö  ®é  dông  ®Êt  . ®ai ho¸  . kh¸c d. ViÖc s¶n xuÊt  hµng  c¸c  ho¸  ièng  g nhau  cêng    vÒ  ®é sö  d.  hé   X∙  i kh«ng  thÓ  t ªn  êng  iih¹n  ë r ® g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt. dông  ao  l ®éng  Æc  ho cêng  sö  ®é  dông  ®Êt  . ®ai d.  Mçi  thËp  qua  c¸c    kû  ®i  má cÇn  i kha   ¸c  ph¶   i th s©u  h¬n. e.  Kh«ng  c©u nµo ®óng. 31 Quy  uËt  i phÝ  hé  ¨ng  . l ch   c¬  i t dÇn  hîp  í  phï  v i: 28. §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  å  v igèc ¹o  b l iso  í  t ®é  iÓu  thÞ: a.  §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  tõ  ®i  t©y  ¾c  b sang  ®«ng  a.  HiÖu  suÊt ¨ng  t theo  quy m«. na m. b.  HiÖu  suÊt  i¶m  g theo quy  «. m c ViÖc  .  s¶n xuÊt c¸c hµng  ho¸ kh¸c nhau    vÒ cêng    ®é sö  b.  §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  âm  v igèc  ®é. l so  í  täa  dông  ao  l ®éng  Æc  ho cêng  sö  ®é  dông  ®Êt  . ®ai c  . Quy  uË h l t  iÖu  suÊt  i¶m  g dÇn. d. ViÖc s¶n xuÊt  hµng  c¸c  ho¸  ièng  g nhau  cêng    vÒ  ®é sö  d.  §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  ®é  cã  dèc  thay  æi ® . dông  ao  l ®éng  Æc  ho cêng  sö  ®é  dông  ®Êt  . ®ai e.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng. e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. 32. §êng  iih¹n  g í  kh¶  n¨ng s¶n  xuÊt  cña  mét  nÒn  inh  dÞch  k tÕ  chuyÓn  ra  ngoµ   c¸c  i do  yÕu  sau.  g i thÝch  tè  Sù  i¶   nµo  µ sa ,nÕu  l   i  cã? 29. Khi  Ï  êng  iih¹n  v ® g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt  i  i÷  ph¶ g nguyªn yÕu  nµo  tè  trong  yÕu  sau: c¸c  tè  a. Chi i vµo  nhµ  tªu  c¸c  m¸y  th bÞ  i  vµ  iÕt  mí thêng xuyªn  î   ® c a.  æng  inguyªn T tµ   . thùc  iÖn. h b.  æng  l t . T sè îng iÒn b.  ©n  t . D sè ¨ng c  . C¸c  øc  i . m g¸ c   m   c¸c  . T× ra  ph¬ng  ph¸p  s¶n  xuÊt  th¬n. tè   d.  ph©n  æ   tµ   Sù  b c¸c  i nguyªn cho  m ôc  c¸c  ®Ých  dông  sö  d.  m   T× thÊy  m á  c¸c  dÇu  i mí . kh¸c    nhau. e.  i dïng ¨ng T ªu  t . e.  l mét  Sè îng  hµng  hãa. 33. Sù  dÞch  chuyÓn  cña  êng  iih¹n  ® g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  µ do: l  30. Quy  uËt  i phÝ  hé  ¨ng  l ch   c¬  i t dÇn  iÓu  b thÞ: 6 39 40
 7. a.  ThÊt  iÖp. ngh b.  L¹m  t ph¸ . c  . Nh÷ng  thay  æi rong  ® t c«ng  nghÖ  s¶n  xuÊt. d.  Nh÷ng  thay  æi rong  hîp  ® t kÕt  hµng  s¶n  ho¸  xuÊt  . ra e.  Nh÷ng  thay  æi rong  h ® t thÞ  iÕu  cña  i tªu  ngê  i dïng. 34. Mét  nÒn  inh  cã  k tÕ  thÓ  t ®éng  phÝa rong  êng  iih¹n  ho¹   ë  t ® g í  kh¶  n¨ng s¶n xuÊt  cña  do  nguyªn  nã  c¸c  nh©n sau. Nguyªn nh©n nµo  l  µ kh«ng  ®óng? a.  §éc  quyÒn. b.  ThÊt  iÖp. ngh c   thay  æi  . Sù  ® chÝnh rÞ t . d.  S¶n  xuÊt  hµng  quèc  phßng. e.  thÊ b¹   Sù  t  icña  thèng  i . hÖ  g¸ 7 39 40
 8. 38. C¸c  nh©n  c¸c  c¸  vµ  h∙ng  thùc  iÖn  l chän  h sù  ùa  v×  35. Nh©n  d©n  iÓu  b quyÕt c¾t  i¶m  i i cña  g ch tªu  chÝnh phñ nhng  iÖu  h qu¶  inh  kh«ng  h¬n.  iÒu  k tÕ  kh¸  § nµy  Ï s: a.  HiÖu  suÊt  i¶m  g dÇn. a.  m   Lµ dÞch  chuyÓn  êng  iih¹n  ® g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  phÝa  ra  b.  hîp  ý Sù  l . ngoµ . i c   khan  iÕ m. . Sù  h b.  m   Lµ dÞch chuyÓn   êng  ii h¹n  ® g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµo  d.  c¶  c©u r ® Òu  TÊt  c¸c  t ªn  ®óng. phÝa rong t . e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. c   m  . Lµ cho ® êng  iih¹n    g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  tcong. bí   39. Kh¸   iÖ m   l   Ò   in hîp  ý ® cËp  Õn: ® d. ChuyÓn  ∙  i  Õn  ét  x hé ® m ®iÓ m  r ® êng  iih¹n  t ªn  g í  kh¶  n¨ng    a.  Thùc  khan  iÕ m. tÕ  h s¶n xuÊt  nh cã  iÒu hµng ho¸  nh©n  c¸  h¬n  Ýt  vµ  hµng ho¸  b.  Nguyªn  ý h l   iÖu  suÊt  i¶m  g dÇn. c«ng  céng  h¬n. c  . Gi¶  ®Þnh  c¸  c¸c  nh©n  c¸c  vµ  h∙ng  nh÷ng  cã  môc  ®Ých  cña  e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. m ×nh. 36. Trong nÒn  inh  nµo  k tÕ  sau  ©y  ® chÝnh phñ  i¶ quyÕt  g I  vÊn  Ò   i  ® c¸ d.  Gi¶  Þnh  c¸  ® c¸c  nh©n  c¸c  vµ  h∙ng c©n  ¾c  i  nh ch phÝ  li vµ î  g×  î   ® c s¶n  xuÊt  , s¶n  ra   xuÊt  thÕ  nh  nµo    vµ s¶n  xuÊt  cho  i a? Ých      cña  nh÷ng  l chän  sù  ùa  cña  ×nh. m a.  Òn  inh  thÞ r N k tÕ  têng. e. Gi¶  Þnh  c¸  ® c¸c  nh©n  c¸c  vµ  h∙ng  iÕt  b ch¾c  kÕt  c¸c  qu¶  b.  Òn  inh  hçn  . N k tÕ  hîp cña  c¸c  l chän     sù  ùa  cña  ×nh. m c   Òn  inh  kÕ  .N k tÕ  ho¹ch  tËp rung ho¸  t . d.  Òn  inh  t N k tÕ ruyÒn  thèng. 40. Trong nÒn  inh  thÞ r k tÕ  têng  thuÇn  , ®éng  l v tuý   c¬  µm  iÖc  iÒu  nh h¬n  vµ s¶n xuÊt  iÖu  h qu¶  î  ¹o  bë : ® c t ra  i e.  c¶  nÒn  inh  t ªn TÊt  c¸c  k tÕ r . a.  §éng  linhuËn. c¬ î  37 Trong  têng  ao  . thÞ r l ®éng b.  iÒu iÕ   § t t cña  chÝnh  phñ. a.  C¸c  g ®×nh  hé  ia  mua  s¶n  phÈ m   cña  h∙ng c¸c  . c  . QuyÒn  h÷u   së  tnh©n. b.  C¸c  h∙ng  ua  m dÞch  l ®éng  vô  ao  cña  c¸  c¸c  nh©n. d.  ®éng  linhuËn  quyÒn  h÷u   C¶  c¬ î  vµ  së  tnh©n. c  . C¸c  h∙ng  i vèn  Ó   Çu . gä   ® ® t e.  c¶ TÊt  . d.  C¸c  g ®×nh  hé  ia  mua  dÞch  l ®éng  vô  ao  cña  h∙ng c¸c  . 41 Sù  ùa  . l chän  cña  c¸  c¸c  nh©n  c¸c  vµ  h∙ng  g í  bë : bÞ  iih¹n  i e.  ViÖc  vay  cho  vµ  vay  î   i hîp  í  ® c phè   v inhau. a.  Rµng  buéc  i g . thê   ian 8 39 40
 9. b.  Kh¶  n¨ng  s¶n  xuÊt. d.  Ph¬ng  sö  ¸n  dông  thay  thÕ  tnhÊt  tè   mét  iê  30$  g vµ  ®ã. c  . Rµng  buéc  ng©n  . s¸ch e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. d.  c¶  yÕu  t ªn TÊt  c¸c  tè r . 45. Khi thuª mét c¨n  Thanh  mét  hé  ký  hîp  ®ång thuª mét n¨m   i  r¶  ph¶ t e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. 400$  mçi  ¸ng Thanh  i÷  ê  th .  g l i høa nªn  Ï r¶  s t 400$  mçi  ¸ng  ë  th dï  hay  kh«ng. 400$ mçi  ¸ng  iÓu  th b thÞ: 42. T© m   10$  Ó   i tªu vµo  Î ch¬   cã  ® ch  i   th   i bãng chuyÒn  ¨n  vµ  ®iÓ m  t©m.  Gi¸ cña  Î ch¬ bãng  th   i  chuyÒn  µ  l 0,5$ mét  rËn.  t Thøc  ®iÓ m   ¨n  t©m   a.  phÝ  hé . Chi  c¬  i cã  i l 1$  g ¸  µ  mét  mãn. C¸c kh¶ n¨ng nµo sau  ©y  ® kh«ng n»m   rong  t b.  phÝ  Chi  ch×m. tËp  c¸c  hé   hîp  c¬  i cña  m? T© c   ®¸nh  æi . Sù  ® . a.  mãn  ®iÓ m   10  ¨n  t©m  0 rËn  vµ  t bãng  chuyÒn. d.  Rµng  buéc  ng©n  . s¸ch b.  mãn  ®iÓ m   5  ¨n  t©m  10 rËn  vµ  t bãng  chuyÒn. e.  HiÖu  suÊt  i¶m  g dÇn. c   mãn  ®iÓ m   . 2  ¨n  t©m  16 rËn  vµ  t bãng  chuyÒn. d.  mãn  ®iÓ m   1  ¨n  t©m  18 rËn  vµ  t bãng  chuyÒn. 46. Mua  mét  i  & m   i   gã m g ¸ 2,55$. Mua  i  i  gã thø  i  Ï  î g ha gã th×  i  ha s ® c  i¶m  e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. 0,5$  v ig ¸ b×nh  so  í  i   thêng.  phÝ  Chi  cËn  i cña  i thø  i l : b ªn  gã   ha   µ a.  2,25$. 43. §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt b.  3,05$. a. BiÓu thÞ îng  l hµng ho¸  µ   m mét h∙ng hay  ∙  i  thÓ  x hé cã  s¶n  c  . 2,05$. xuÊt  . ra d.  1,55$. b. Kh«ng  i  µ  êng  ph¶ l ® th¼ng  quy  uË h v×  l t  iÖu suÊt  i¶m  g e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. dÇn. c  . Minh  sù  ho¹  ®¸nh  æi  i÷a  hµng  . ® g c¸c  ho¸ 47 Thùc  iÖn  . h mét  l chän  l   sù  ùa  hîp  ý bao  gåm: d.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng. a.  ®Þnh  hîp  c¬  i X¸c  tËp  c¸c  hé . e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. b.  ®Þnh  ®¸nh  æi X¸c  sù  ® . 44. H ng  ra  bá  mét  iê  Ó   mua  m   ®∙  g ® ®i  s¾ vµ  mua mét  i ¸o  c¸   30$. Chi  c  . TÝnh  ch   c¸c  i phÝ  hé . c¬  i phÝ  hé   c¬  i cña  i¸o  µ c¸   l : d.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng.  a.  Mét  iê g . e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. b.  30$. 48. Long ®ang c©n  nh¾c thuª mét c¨n hé.  C¨n  mét  hé  phßng ngñ  i   g¸ c  . Mét  iê  g céng  30$. 400$,    x c¨n hé  inh  Ñp  i phßng  ® ha   ngñ  i   g ¸ 500$.  Chªnh  lÖch  100  l : $  µ 9 39 40
 10. a.  phÝ  hé   Chi  c¬  i cña  hé  i phßng  c¨n  ha   ngñ. 4. Mét  i  quyÕt  Þnh  l   u«n  u«n  ®o¸n ¬ng  a  ngê ra  ® hîp  ý l l dù  t l i mét  b.  phÝ  Chi  cËn  i cña  b ªn  phßng  ngñ  ha . thø  i c¸ch   chÝnh  .     x¸c c   phÝ  . Chi  ch×m. 5. TËp  c¸c  hé   hîp  c¬  i bao  gåm  chØ  nh÷ng  ph¬ng  tè   ¸n  t nhÊt. d.  phÝ  Chi  cËn  i cña  b ªn  mét  hé. c¨n  6. §êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt  iÓu  b thÞ  i g í  b ªn  iicña tËp hîp  e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng.   . c¸c  hé . c¬  i 49. N Õu mét  h∙ng r¶ iÒn  t t hoa hång theo îng  cho  l b¸n  mçi  thµnh  i cña  v ªn  7. N Õu  mét nÒn  inh  kh«ng  dông  i nguyªn  k tÕ  sö  tµ   cña  ×nh  m l l b¸n  ùc îng  hµng  í ¬ng  ¸ng  ®Þnh  nã  Ï v il th cè  th×  s : theo  c¸ch          n¨ng  suÊt  nhÊt  c¸c  th×  nhµ  inh  nã   k tÕ  i r»ng  ®ã  a.  B¸n  î   h¬n. ® c Ýt  l kh«ng  iÖu  µ  h qu¶.  b. C«ng b»ng h¬n  rong  t thu nhËp cña nh÷ng  i  iÖn  ®¹ d b¸n  8. Chi  phÝ  ch×m  kh«ng  iÓu  ch   b thÞ  i phÝ  hé . c¬  i hµng. 9. N Õu  mét  ib¸nh  thÓ  v ig ¸ 8$  c¸   cã  b¸n  í  i   nhng  i  ib¸nh  cã  ha c¸   th×  c  . Kh«ng  thÊy  kh¸c  th   ao  ch   g×  v×  ïl lµ  i phÝ  ch×m. thÓ              mua  î b»ng  ® c  12$,  i phÝ  ch   cËn  i cña  i b¸nh  b ªn  c¸   thø  d.  vµ  a  b. ha   µ  i l 6$. e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. 10 H Ö   . thèng  i   µ  g ¸ l yÕu  quyÕt  Þnh  tè  ® hµng  Çu  ® ®èi  í   i g×,  v i C¸   1.2 §óng    hay  sai nh  thÕ  nµo    vµ       cho  i t a  rong  nÒn  inh  tb¶n  k tÕ   chñ  nghÜa. 11.Sù khan  iÕ m   µm  h l cho  hµng  c¸c  ho¸ rë  t thµnh hµng hãa  inh  k 1. M«  h×nh  b¶n  c¬  cña  inh  häc  k tÕ  t×m c¸ch  i¶   g i thÝch  ¹  ti sao  tÕ. mäi  i     ngê    muèn  im µ   muèn. c¸   hä  12.Chñ  nghÜa  ∙ hé   Æp  vÊn  Ò   inh  kh¸c  í  x   ig c¸c  ® k tÕ  v ichñ  nghÜa  2. C¸i  nh  nµo  cho  i  c¸c  g×,  thÕ  vµ  a lµ  c©u  i  há then chèt  cña  mét  tb¶n.   hÖ  thèng   inh   k tÕ. 13.Quy  uËt  i  l ch phÝ  hé t c¬  i  ¨ng dÇn  iÓu  b thÞ mét thùc  lµ  ∙  tÕ  x 3. Mét  i  quyÕt  Þnh  ngê ra  ® hîp  ý  thÓ  l cã  chän  quyÕt  Þnh  vµ  ® hé ph¶ hy        inh  i  i        s nh÷ng îng  l ngµy cµng ¨ng  t cña hµng ho¸  t rong  iÒu  nh ph¬ng  kh¸c  ¸n  nhau  µ   m kh«ng  t×m  ªm  th th«ng in  t nµy  Ó   ® î  nh÷ng îng  ® ®¹t  c   l ngµy  cµng ¨ng  t cña hµng  kh¸c ho¸  . tè   t nÕu  i  dù   k ngê ®ã      iÕn  r»ng  i phÝ  Ó   th th«ng in  ch   ® cã  ªm  t 14.N Õu   êng  ii h¹n  ® g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét  c  ní ®ang  î   ® c l h¬n î  ín  liÝch  ® î . thu  c më        réng  ní   kh«ng  mèi  o tõ  iÖc  th×  c ®ã  cã  l  v d©n  t . sè ¨ng 10 39 40
 11. 15.§êng  iih¹n  g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt  c¸   ªn  nhµ  inh  ® Æt  lµ  i t c¸c  k tÕ  4. T¹ sao kh«ng thÓ  lo i bá hoµn toµn tÝnh chñ quan t i  ¹ rong  cho  ® êng  iÖu     h suÊt  i¶m  g dÇn. ngh ªn  i cøu          inh  häc?  i         k tÕ  Ph¶ ch¨ng ®iÒu nµy ñng hé  16.BiÕt  ∙ hé   x   i ®ang  ® ©u r ® êng  iih¹n  ë  t ªn  g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt  µ  l cho  phª  sù  ph¸n  ph¬ng          ph¸p  khoa  häc  dông rong  inh  ¸p  t k ®ñ      ® Ó  r¶  ê         t l ic©u  i cho  i cña  ∙ hé   . há   a  x   i nµy tÕ  häc?  bµn  uËn. H∙y  l 17.Cã thÊt  iÖp rµn  an  nghÜa  µ  ∙  i  ngh t l cã  l x hé ®ang  t ®éng  ho¹   ë  phÝa rong  êng  iih¹n  t ® g í  kh¶ n¨ng  s¶n  xuÊt. 5. H∙y  dông  êng  sö  ® PPF  Ó   ® minh  nh÷ng  ho¹  kh¶  n¨ng  ùa  l chän  cña  ∙    hé g x     i  i÷a i dïng  iÖn ¹  ® Çu   tªu  h tivµ  t cho ¬ng  a.B¹n  t l i  18.N Õu   ∙  i  x hé kh«ng  t ªn  êng  ii h¹n  ë  r ® g í  kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña  cã thÓ  i  vÒ  x hé n»m  r ® êng  nã g×    ∙  i  t ªn  PPF  í   ∙  i  v i x hé kh«ng  m ×nh      cã          nghÜa  µ  sö  l nã  dông  tµ   c¸c  i nguyªn cña  ×nh  m n¨m r ® êng  t ªn  PPF. kh«ng  iÖu  h qu¶. 19.§êng  ii h¹n  n¨ng  xuÊt  a  mét  g í  kh¶  s¶n  ® ra  danh môc  sù  c¸c  6. N Õu  mét quèc  ia  g chuyÓn  t×nh  tõ  huèng h÷u  iÖp  ngh toµn  l      ùa    chän  g iph¸p  c¸c  i¶   cho  c©u  i cho  i há   a. phÇn sang                  thÊt  iÖp rµn  an  ba  ngh t l th×  vÊn  Ò   inh  ® k tÕ  c¬  b¶n  ¶nh  bÞ  hëng  thÕ  nh  nµo? 1.3  ©u  th¶o  C hái  luËn 7 HÖ  . thèng  i   g ¸ cung cÊp  i¶   g i ph¸p cho vÊn  Ò   ® s¶n xuÊt cho  i a  1 §èi  í  . v inh÷ng  i  ngê cha  häc  inh  häc,  i ®a  linhuËn  µ  k tÕ  tè   ho¸ î  l trong  nÒn   k     inh  thÞ r tÕ  têng  thÕ  nh  nµo.  Trong  nÒn  inh  k tÕ  hµnh        v ®i  c ¹          i  ngî limong muèn cña  ∙  i   x hé . H∙y bµn  uËn  l ViÖt  m   iÖn  , cã     Na h nay   c¸c  yÕu  quan räng  tè  t nµo  kh¸c? mét  c¸ch  phª    cã    ph¸n  nh÷ng  ý do  l   cña quan  iÖ m   . n nµy 2.  Cung  cÇu vµ  2. H∙y bµn  uËn    i  rß  l vÒ va t cña  ý  l thuyÕt c¸c  l ,  sè iÖu thùc tÕ,  nh÷ng  Þnh  híng  ®    chÝnh  s¸ch  x¸c  vµ  suÊt rong  inh  häc. t k tÕ  2.1 Chän    c©u r¶  i t lê   3. Mét m«n khoa häc bÊt  cã  kú  thÓ  µ  l “kh¸ch quan”  m øc  ë  ®é  1 Gi¸  têng: . thÞ r nµo? Mét  m«n    khoa häc  ∙  i  thÓ  “kh¸ch  x hé cã  lµ  quan”  m øc  ë  a.  sù  §o  khan  iÕ m. h ®é  nµo? b. TruyÒn  ith«ng in t¶   t. c   ®éng  . T¹o  c¬. 11 39 40
 12. d.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng. a.  C¸c  nh©n  c¸  thay  thÕ  hµng  vµ  c¸c  ho¸  dÞch  kh¸c vô  . e.  vµ  a  b. b.  ét  c¸  M sè  nh©n  ibá  têng. rê   thÞ r c   ét  c¸  . M sè  nh©n  ia  g nhËp  têng. thÞ r 2. §êng  cÇu  nh©n  mét  c¸  vÒ  hµng  ho Æc  ho¸  dÞch  vô  d.  Lîng  cung ¨ng t . a. Cho  iÕt  l hµng  b sè îng  ho¸  Æc  ho dÞch  m µ   vô  mét  nh©n  c¸  e.  vµ  a  b. s     Ï   mua  mçi  øc  i . ë  m g¸ b. Cho  iÕt  i   b g ¸ c©n b»ng  têng. thÞ r 6. Khi  i  ¨ng îng  g ¸ t l cÇu  i¶m  g däc  theo  êng  ® cÇu  têng  thÞ r v×: c  . BiÓu  thÞ hµng  ho Æc  ho¸  dÞch  nµo  Ï  î   vô  s ® c thay  thÕ  theo  a.  C¸c  nh©n  c¸  thay  thÕ  hµng  vµ  c¸c  ho¸  dÞch  kh¸c vô  . nguyªn  ý thay  l  thÕ. b.  ét  c¸  M sè  nh©n  ibá  têng. rê   thÞ r d.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng. c   ét  c¸  . M sè  nh©n  ia  g nhËp  têng. thÞ r e.  vµ  . a  c   d.  Lîng  cung ¨ng t . 3. ý ëng  µ  c¸c  t l cã  hµng  ho Æc  ho¸  dÞch  kh¸c  thÓ  chøc  vô  cã  cã  n¨ng  µ l  e.  vµ  a  b. c¸c ph¬ng  thay  ¸n  thÕ cho mét hµng ho¸  Æc  ho dÞch  cô  vô  thÓ  i  gä l: µ 7 Khi  i  ¨ng îng  . g ¸ t l cung ¨ng  t däc  theo  êng  ® cung  nh©n  c¸  v×: a. LuËt  cÇu. a.  cao  Gi¸  h¬n ¹o  t ®éng  cho  h∙ng  nh c¬  c¸c  b¸n  iÒu  h¬n. b. Nguyªn  ý thay  l  thÕ. b.  Nguyªn  ý thay  l  thÕ  dÉn  Õn  h∙ng  ® c¸c  thay  thÕ  hµng  c¸c  ho¸  c  . §êng cÇu  têng. thÞ r vµ  dÞch  kh¸c vô  . d. Nguyªn  ý khan  iÕ m. l  h c §êng  .  cung thÞ r têng  tæng  lµ  cña  t c¶  l do  nh©n  tÊ   sè îng  c¸  e. Kh«ng c©u  nµo ®óng. c¸c  h∙ng  s¶n  xuÊt  ë  ra  mçi  øc  i . m g¸ 4. N Õu   iÕt  ® êng  b c¸c  cÇu  nh©n  c¸  cña mçi  i i dïng  ngê tªu  th×  thÓ  cã  d.  vµ  . b  c t×m ra  êng    ® cÇu  têng  thÞ r b»ng  : c¸ch e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. a.  TÝnh îng  l cÇu rung  t b×nh  mçi  øc  i . ë  m g¸ b.  Céng  t c¶  m øc  i  ¹. tÊ   c¸c  g ¸ li 8. Khi  i  ¨ng îng  g ¸ t l cung ¨ng  t däc  theo  êng  ® cung  têng  thÞ r v×: c  . Céng îng  ua  mçi  øc  i   l m ë  m g ¸ cña  c¸  c¸c  nh©n ¹. li d.  TÝnh  øc  i  rung  m g ¸t b×nh. a.    i   ë g ¸ cao  h¬n  iÒu  nh h∙ng  s½n  sµng  ia  g nhËp  thÞ r têng  Ó   ® e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. s¶n    xuÊt  hµng  h¬n. ho¸  b.  Mçi  h∙ng  t ë rong  têng  thÞ r s½n  sµng  s¶n  xuÊt  iÒu  nh h¬n. 5. Khi  i  ¨ng îng  g ¸ t l cÇu  i¶m  g däc r mét  êng  t ªn  ® cÇu  nh©n  c¸  v×: 12 39 40
 13. c §êng  .  cung thÞ r têng  µ  l tæng cña  t c¶  l do  nh©n  tÊ   sè îng  c¸  c¸c  h∙ng  s¶n  xuÊt  ë  ra  mçi  øc  i . m g¸ d.    i   ë g ¸ cao  h¬n  iÒu  nh h∙ng  thay  thÕ  hµng  vµ  c¸c  ho¸  dÞch  vô  kh¸c  h¬n.                              E’                                e.  vµ  a  b.                         E                           9. ViÖc  g c¾t  i¶m  s¶n îng  l dÇu  cña  PE C   µm ¨ng  i   O l t g ¸ dÇu  v×: a.  Quy  uË h l t  iÖu  suÊt  i¶m  g dÇn. b.  Quy  uË ® êng  l t  cÇu  d∙n co  c  . §êng  cÇu  dèc  xuèng. d.  c¶  l   t ªn TÊt  c¸c  ý do r . e.  Kh«ng  ý do  l   nµo rong  l   t ªn t c¸c  ý do r . 10. T¨ng  i   Ï  g ¸ s dÉn  Õn îng  ® l cÇu  i¶m  g v×: 0  Q a.  i cung  Ï cung  l nhá  Ngê   s  sè îng  h¬n H×nh  2.1 b.  Mét  c¸  sè  nh©n  kh«ng  mua  hµng  nµy  ho¸  n÷a c  . Mét  c¸  sè  nh©n  ua  m hµng  nµy  ®i ho¸  Ýt  d.  vµ  a  b 11 N Õu   rong  . t h×nh 2.1    µ  E l c©n b»ng ban  Çu   rong  ® t thÞ  r t êng ¬ng  l e.  vµ  b  c thùc       vµ  l           E'  µ  c©n b»ng  i   mí , yÕu  cã  tè  kh¶ n¨ng g©y  sù  ra  thay  ® æi  nµy  µl: a.  i t t xÊu  µm  Thê  iÕ   l cho  êng  ® cÇu  dÞch  chuyÓn  b.  i t t xÊu  µm  Thê  iÕ   l cho  êng  ® cung  dÞch  chuyÓn  c Thu  .  nhËp cña  i i dïng ¨ng  µm  ngê tªu  t l cho  êng  ® cÇu dÞch  chuyÓn                                       d.  cung  cÇu  Òu  C¶  vµ  ® dÞch  chuyÓn P e.  Kh«ng  yÕu  nµo rong  yÕu  t ªn   tè  t c¸c  tè r    13 39 40
 14. 12 Sù  . thay  æi  yÕu  nµo rong  yÕu  sau  ©y  Ï  ® cña  tè  t c¸c  tè  ® s kh«ng  µm  l a.  m   Lµ cho  i  ngê cung  s dÞch  g¹o  Ï  chuyÓn  êng  ® cung  cña  hä  thay  æi  êng  ® ® cÇu  thuª  vÒ  nhµ? l m ét  øc  i   ªn  m g ¸ cao  h¬n. a.  Quy    ia  m« g ®×nh. b.G©y  cÇu  ra  cao  h¬n  g¹o  vÒ  dÉn  Õn  ét  øc  i   ® m m g ¸ cao  h¬n. b.  thuª  Gi¸  nhµ. c   m  . Lµ cho  i tªu  ngê  i dïng  i¶m  g cÇu  cña  ×nh  g¹o   m vÒ  . c  . Thu  nhËp  cña  i tªu  ngê  i dïng. d.  m   Lµ cho  êng  ® cung  g¹o  vÒ  dÞch chuyÓn sang ri vµ ªn  t¸  l d.  n¨ng îng Gi¸  l . t ªn r . e.  ©n  cña  D sè  céng  ®ång ¨ng t . e.  m   i¶m  i   hµng  thay  Lµ g g ¸ c¸c  ho¸  thÕ  cho  . g¹o 13. HiÖu  suÊt  i¶m  g dÇn  hµm  : ý 16. Mét  ý do  µm  l cÇu  mét  l   l cho îng  vÒ  hµng  t kh   i   ho¸ ¨ng  i g ¸ cña  g nã  i¶m  a.  §êng  cÇu  dèc ªn l . l: µ b.  §êng  cÇu  dèc  xuèng. a.  Gi¶m  i   g ¸ lµm  dÞch  chuyÓn  êng  ® cung ªn r . l t ªn c  . §êng  cung  dèc ªn l . b.  äi  i  M ngê c¶m  thÊy  ×nh  iµu  ªm  ét  vµ ¨ng  iÖc  m g th m Ýt  t v sö  d.  §êng  cÇu  dèc  xuèng. dông  hµng  l . ho¸ ªn e.  BÊt  ®iÒu  kú  nµo rong  ®iÒu r ® Òu  nghÜa.  t c¸c  t ªn  cã  c   Çu  i t ® Ó   m   .C ph¶  ¨ng  ®¶ b¶o  c©n  b»ng  i g ¸ g kh   i   i¶m. d.    m øc  i   ë c¸c  g ¸ thÊp  h¬n  i cung  ngê   cung  iÒu  nh h¬n. 14. Khi  i  nã r»ng  i t g ¸  rong thÞ  r t êng c¹nh  ranh  µ  t l "qu¸ cao  v i c©n  so  í   b»ng"  nghÜa  µ (®∙  l   cho  ® êng  c¸c  cung  dèc ªn : l ) e.  Gi¶m  i   g ¸ lµm  dÞch  chuyÓn  êng  ® cÇu ªn r . l t ªn a. Kh«ng  i  ngê s¶n xuÊt nµo  thÓ  ® ¾p   î ch phÝ  cã  bï  ® c  i  s¶n  17 M øc  i   µ   ®ã  l hµng  ngê mua  . g ¸ m ë  sè îng  ho¸  i  muèn mua  Ó  i dïng  ® tªu  xuÊt cña  ë  øc  i     hä  m g ¸ ®ã cao  h¬n  l ngê   muèn  sè îng  i b¸n  s¶n  xuÊt  Ó   (®êng  ® b¸n  cung dèc ªn   l ) b.  Lîng  cung  tl cÇu  m øc  i   vî îng  ë  g ¸ ®ã a.  m   bªn r g ¸ c©n  N» ë  t ªn  i   b»ng  i h¹n dµ   . c  . Nh÷ng  i s¶n  ngê   xuÊt  ibá  rê   ngµnh b.  m   bªn  ig ¸ c©n  N» ë  dí  i   b»ng  i h¹n dµ   . d.  i i dïng  Ngê tªu  s½n  sµng  ua   t  nh÷ng  m tÊ c¶  ®¬n   s¶n  vÞ  c   g©y  sù  . SÏ  ra  dÞch  chuyÓn  cña  êng  ® cÇu rong  i h¹n t dµ   . phÈ m    s¶n      xuÊt  ë  øc  i   ra  m g ¸ ®ã. d.  Kh«ng  thÓ  ngay  t cã  c¶ rong  ¾n  . ng h¹n e.  Lîng  cÇu  tl cung  m øc  i   vî îng  ë  g ¸ ®ã. e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. 15. N ¾ng  cã  sÏ h¹n  thÓ  : 18.   Trong  têng  thÞ r c¹nh ranh  i   î   ® Þnh  i t g ¸ ® c x¸c  bë : a.  phÝ  Chi  s¶n  xuÊt  hµng  ho¸ 14 39 40
 15. b.  ThÞ  iÕu  h cña  i tªu  ngê  i dïng. b.  Õu  êng  N ® cÇu dÞch  chuyÓn  sang rivµ  t¸  cung ¨ng  i   t g ¸ c©n  c   s½n  . Sù  sµng  thanh  ¸n  to cña  i tªu  ngê  i dïng. b»ng s  ¨ng  Ït . d.  l ngê   vµ  i mua. Sè îng  i b¸n  ngê   c N Õu  êng  .  ® cÇu dÞch  chuyÓn  sang rivµ  êng  t¸  ® cung dÞch  e.  c¶  yÕu  t ªn TÊt  c¸c  tè r chuyÓn  sang  i g ¸ c©n  ph¶   i   b»ng  Ï g s   i¶m. d.  Õu   êng  N ® cÇu  dÞch  chuyÓn   sang  i  ® êng  ph¶ vµ  cung  19.   T¨ng  cung  hµng  X  mét  øc  i   ®Þnh  ho¸  ë  m g ¸ x¸c  nµo  cã  ®ã  thÓ  do  dÞch    chuyÓn  sang rig ¸ s  ¨ng t¸  i   Ï t . a.  T¨ng  i   g ¸ cña  hµng  kh¸c c¸c  ho¸  . e.  Õu  êng  N ® cung dÞch  chuyÓn  sang  i vµ  ph¶   cÇu  i÷  g nguyªn  b.  T¨ng  i   g ¸ cña  yÕu  s¶n  c¸c  tè  xuÊt   . g ¸  c©n  i    b»ng  Ï g s   i¶m. c  . Gi¶m  i   g ¸ cña  yÕu  s¶n  c¸c  tè  xuÊt. d.  Kh«ng  m   î   n¾ ® c c«ng  nghÖ. 22. "Gi   ¸ c©n  b»ng" rong  têng  t thÞ r c¹nh ranh t : e.  Kh«ng  yÕu  nµo rong  yÕu  t ªn   tè  t c¸c  tè r . a.  g ¸ ® î th lËp  Lµ  i   c  iÕt  ngay  i  i  kh ngê mua  ngê b¸n  Õn  í  vµ  i  ® vi nhau r thÞ r t ªn  têng. 20. §êng  cung  têng  thÞ r : b.  æ n   SÏ  ®Þnh  nÕu  ®¹ ® î nhng  nh  t  c  kh«ng  ý  cã  nghÜa  quan  a.  tæng  ® êng  Lµ  c¸c  cung cña nh÷ng  i  ngê s¶n xuÊt ín  l nhÊt  träng rong  t ®êi sèng thùc  do  iÕu  tÕ  th nh÷ng  ùc îng  xu  l l cã  t ªn  têng. r thÞ r híng  Èy  i   Õn  øc  . ® g ¸® m nµy b.  Lu«n  u«n  l dèc ªn l . c Kh«ng  ý  .  cã  nghÜa  rong  t cuéc  sèng thùc  v×  ph©n  tÕ  sù  c Cho  .  thÊy c¸ch thøc  µ   m nhãm   ngê b¸n  Ï  c¸c  i  s øng  t xö rong  tÝch  nµy  kh«ng  tÝnh  Õn   ® thu nhËp,  thÞ  iÕu,  Æc   h ho c¸c  thÞ r têng  c¹nh ranh  t hoµn  h¶o. yÕu  kh¸c  tè  ¶nh hëng  Õn    ® cÇu. d.  ® êng  thÓ  Lµ  cã  t×m  chØ  i tÊ   nh÷ng  i  hµnh  ra  kh   t c¶  ngê b¸n  d.    híng  t  î nhng  Cã xu  ®¹ ® c  kh«ng  nhÊt  iÕt  i  t  î   th ph¶ ®¹ ® c ®éng  nh÷ng  i Ên  nh  ngê   ®Þnh  i . g¸ ngay  cã  l l c¹nh ranh  v×  c¸c  ùc îng  t bÊt  kh nµo  i   m øc  cø  i  g ¸ ë  e.  ® êng  thÓ  Lµ  cã  t×m   chØ   ra  nÕu  thÞ  r têng  thÞ  r lµ  têng  kh¸c  í  øc  v im c©n b»ng. quèc  ia g . e. Kh«ng  øng  cã  dông  t kh m äi  i  Òu   m ét  g×  rõ  i  ngê ® lµ  "con  ngê   inh  ik tÕ" 21 C ©u  . nµo  rong  c©u  t c¸c  sau  µ  i?  l sa Gi¶  Þnh  ® r»ng  êng  ® cung dèc  l : ªn 23. N Õu  êng  ® cÇu  µ  =  l P  100    vµ  ­ 4Q  cung  µ  =  +  th×  i   l l P  40  2Q  g ¸ vµ ­ a.  Õu   êng  N ® cung dÞch  chuyÓn sang  ri vµ  êng  t¸  ® cÇu  i÷  g îng  c©n  b»ng  Ï l : s  µ nguyªn  i   g ¸ c©n  b»ng  Ï t . s  ¨ng a.  =  Q   10 P  60,  =  b.  =  Q   6 P  10,  =  c   =  Q   6 . P  40,  =  15 39 40
 16. d.  =  Q   20 P  20,  =  a.  g Gi¸  i¶m îng  l cÇu ¨ng t . e.  kh«ng c©u  nµo  ®óng. b.  t l cÇu  i¶m. Gi¸ ¨ng îng  g c   vµ îng  . Gi¸  l cung ¨ngt . 24. Cho  cung  thÞt  µ cè  vÒ  l   ®Þnh,  i¶m  i   s   g g ¸ c¸  Ï dÉn  Õn: ® d.  vµ îng  Gi¸  l cung  i¶m. g a. §êng cÇu  thÞt  vÒ  dÞch chuyÓn sang  i ph¶ . e.  vµ îng  Gi¸  l c©n  b»ng  i¶m. g b. §êng cÇu  c¸  vÒ  dÞch chuyÓn sang  i ph¶ . c  . §êng cÇu  c¸  vÒ  dÞch chuyÓn sang ri t¸. 28. Lý  kh«ng  do  ®óng  i¶   g ithÝch  cho  êng  ® cung  dèc ªn  sang  i l : l vµ  ph¶   µ d. T¨ng  i   . g ¸ thÞt a.  HiÖu  suÊt  i¶m  g dÇn e. Gi¶m  i   . g ¸ thÞt b.  äi  i s½n  M ngê   sµng r¶  i   t g ¸ cao  h¬n  cho  iÒu  nh hµng  h¬n. ho¸  c S¶n  .  phÈ m  s¶n xuÊt  ªm  kÐ m   iÖu  th lµ  h qu¶ h¬n,  i  ngê s¶n  25. Bèn rong  n¨m  k t sè  sù  iÖn  t¶  i® ©y  thÓ  µm  m«  dí  cã  l dÞch  chuyÓn  ­ ® xuÊt   cã  i phÝ      ch   cao h¬n. êng cÇu  thÞ  ® Õn   vÒ  bß  mét  t mí . Mét  k vÞ  rÝ  i   sù  iÖn  Ï  s kh«ng  µm  l dÞch chuyÓn  êng  ® cÇu  thÞ  §ã  µ vÒ  bß.  l : d. S¶n îng ¨ng  ªm  l t th cña  ngµnh  thÓ  cã  g©y  th ra  iÕu  l hôt  ao  a. T¨ng  i   g ¸ mét  hµng  nµo  kh¸c  µ   i i dïng  i nh  ho¸  ®ã  m ngê tªu  co   ®éng vµ    dÉn  Õn ¨ng ¬ng  ch   ® t l vµ  i phÝ s¶n  xuÊt hµng  thay  ho¸  thÕ cho  bß. thÞ  e. S¶n  xuÊt  iÒu  nh h¬n  thÓ   i  dông  nh÷ng  i cã  ph¶ sö  c¶  tµ   b. Gi¶m  i   g ¸ thÞt bß. nguyªn   thø      cÊp. c  . T¨ng  nhËp  thu  danh  nghÜa  cña  i tªu  ngê  i dïng  thÞt  bß. 29. N Õu  n«ng d©n  µm  iÖc  l v ch¨m  h¬n  Ó   ® duy  r×  t thu nhËp  m øc  vµ  d. ChiÕn  dÞch  qu¶ng  réng ín  c¸o  l cña  i s¶n  ngê   xuÊt  ét  m hµng  sèng  cña  ×nh  i t m kh  iÒn  c«ng  i¶m  g xuèng,  ®iÒu  b ®ã  iÓu  thÞ: ho¸ c¹nh ranh  í  t  (vÝ  thÞt în . t v ithÞ bß  dô  l ) a. ViÖc  o it ® êng  l ¹ rõ  cÇu  ao  l ®éng  dèc xuèng. e. Thay  æi rong  h ® t thÞ  iÕu  cña  äi  i vÒ  t  m ngê   thÞ bß. b. ViÖc  o it ® êng  l ¹ rõ  cung  ao  l ®éng  dèc ªn l . 26. §êng cÇu cña ngµnh dÞch chuyÓn nhanh sang  ri kh ® êng  t¸  i  cung  c  . ViÖc  nhËn  êng  x¸c  ® cung  ao  l ®éng  dèc xuèng. dÞch  chuyÓn  sang  i   thÓ  väng: ph¶ ,cã  hy  d. ViÖc  nhËn  êng  x¸c  ® cung  ao  l ®éng dèc ªn l . a.  cò  Gi¸  vÉn  thÞnh  hµnh. e. Kh«ng rtêng  nµo. hîp  b. Lîng  vÉn  cò  thÞnh hµnh. 30. T¨ng  i   Ï  g ¸ s dÉn  Õn îng  ® l cÇu  thÊp  h¬n  v×: c   vµ îng  . Gi¸  l cung ¨ng t . d.  vµ îng  Gi¸  l cung  i¶m. g a.  i cung  Ï cung  l Ýt  Ngê   s  sè îng  h¬n e.  vµ îng  Gi¸  l cÇu ¨ng t . b. ChÊt îng  i¶m l g c   äi  i s   i¶m  tl m ua. . M ngê   Ï g bí  îng  27 Trong  h×nh  . m«  chuÈn  cung  vÒ  cÇu  ®iÒu  x¶y  kh   g×  ra  i cÇu  i¶m? g d.  c¶  l   t ªn TÊt  c¸c  ý do r . 16 39 40
 17. e.  Kh«ng  ý do  l   nµo rong  l   t ªn t c¸c  ý do r . 31 §êng  . cung  dèc ªn  µ do: l l  a. HiÖu suÊt ¨ng  t cña  quy m«. b. HiÖu suÊt  i¶m. g c  . TÝnh  inh  híng  k tÕ  ngo¹ . i d. Thay  æi rong  ® t c«ng  nghÖ. e. Kh«ng  ý do  l   nµo rong  l   t ªn t c¸c  ý do r . 17 39 40
 18. 32. Mét nguyªn nh©n  ti sao  l ¹ îng cÇu  hµng  ho¸ gi¶m  khi kh i   i g ¸ cña  t l : nã ¨ng  µ a. T¨ng  i   µm  g ¸ l dÞch  chuyÓn  êng  ® cung ªn r . l t ªn                                         b. T¨ng  i   µm  g ¸ l dÞch  chuyÓn  êng  ® cÇu xuèng  i dí. P c   c¸c  øc  i   . ë  m g ¸ cao h¬n  i cung  ngê   s½n  sµng cung  h¬n. Ýt                        C                            B d.  äi  i  M ngê c¶m   thÊy nghÌo h¬n  c¾t  i¶m   iÖc  dông  vµ  g v sö  hµng ho¸    cña  ×nh.m         A e.  Çu  i g C ph¶   i¶m  Ó   m   ® ®¶ bao  c©n  b»ng sau  i g ¸ t . kh   i  ¨ng                       33. Thay ® æi trong cung (kh¸c  í thay  æi  rong îng  v i  ® t l cung)    vÒ mét  hµng  ®∙  ho¸  cho  thÓ  cã  do: a. Thay  æi rong  ® t cÇu  hµng  . vÒ  ho¸ b. Thay  æi rong  thÝch  ® t së  cña  i tªu  ngê  i dïng . c  . Thay  æi rong  ® t c«ng nghÖ lµm  thay  æi  i phÝ  ® ch   s¶n  xuÊt. d.  nh÷ng  i tªu  Cã  ngê  i dïng  i g nhËp  têng. mí   ia  thÞ r e. Kh«ng  c©u nµo  ®óng. 34. T¹   doanh  cña  i sao  thu  n«ng  d©n ¹  licao  h¬n rong  t nh÷ng  n¨m  s¶n îng  l     thÊp  thê  iÕ xÊu? do  i t t  O a.  Çu  d∙n  C co  h¬n  cung. H×nh  2.2 Q b.  Cung  d∙n  co  hoµn  toµn. c C Çu   .  kh«ng  d∙n sù  ich  co  ;  d chuyÓn sang  ri cña  t¸   cung  Ï  s b.  C,  B,  A l cho  µm  doanh  t . thu ¨ng c   A,  . B,  C. d. Cung  kh«ng  d∙n sù  co  ;  dÞch  chuyÓn sang ricña  t¸  cung  Ï  s d.  A,  C,  B. l cho  µm  tæng doanh  t . thu ¨ng e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. e.  Kh«ng  c©u nµo ®óng. 36. Sè îng  l hµng ho¸  µ   m mét  i  ngê muèn mua kh«ng phô thuéc vµo yÕu  35.   s¾p  H∙y  xÕp  ® êng  c¸c  cÇu  h×nh  theo  ë  2.2  thø  tõ  co  l n  tù  ®é  d∙n í tè  nµo rong  yÕu  sau? t c¸c  tè  nhÊt  (vÒ  i  rÞ  g ¸ t tuyÖt  ) ® Õn  ®èi   nhÊt  ®iÓ m   .         nhá  ë  c¾t          a.  cña  Gi¸  hµng  ®ã. ho¸  a. A,  C. B,  b.  ThÞ  iÕu  h cña  i ®ã. ngê   18 39 40
 19. c   cña  hµng  thay  . Gi¸  c¸c  ho¸  thÕ. d.  Chóng  ®é  d∙n  cã  co  b»ng  nhau.                            e.  Çn  th th«ng in    C cã  ªm  t .  P          P      A                                                               A                                               B                                                       B                                                                   C                   C                                                                       O                                            Q                                                        0                      *                                                               Q                       Q H×nh  2.3 H×nh  2.4                                                                   d.  Thu  nhËp  cña  i ®ã. ngê   e.  co  cña  §é  d∙n  cung. 38. H∙y s¾p xÕp  ® êng  c¸c  cÇu  h×nh  theo  ë  2.4  thø  tõ  co  l n  tù  ®é  d∙n í nhÊt  Õn  ® nhá  nhÊt  Q* ë  37 H∙y  xÕp  ®iÓ m   B vµ    h×nh  theo  tù  ®é  d∙n  . s¨p  c¸c  A,    C ë  2.3  thø  tõ  co  cña  cÇu í nhÊt  Õn  l n  ® nhá  nhÊt  g ¸ t tuyÖt  )       (vÒ  i  rÞ  ®èi .      a.  B,                            A,  C.                           a.  A,  C,  B. b.  A,  C,  B. b.  A,                                  B,  C.                                 c   B,  . C,  A. c   B,                                  .A,  C.                                 d.  Chóng  co  b»ng  cã  d∙n  nhau  Q* ë  19 39 40
 20. e.  Çn  th th«ng i . C cã  ªm  tn d.  Çu  C kh«ng  d∙n co  . e.  cÇu  cung  Òu  C¶  vµ  ® kh«ng  d∙n co  . 39. KiÓ m   t g ¸ b»ng  chÕ  l : so¸   i   h¹n  sè îng 42. §êng  cung  th¼ng  ®øng  thÓ  î   t¶  µ cã  ® c m«  l : a. Lµ  g ¾ng  i÷    cè  g cho  i   g ¸ kh«ng ¨ng  i ng¨n  Æn  iÕu  t kh   ch th hôt  b»ng  iÖc  µm  v l dÞch  chuyÓn  êng  ® cÇu. a. T¬ng  co  . ®èi  d∙n b. Hoµn toµn  kh«ng  d∙n co  . b.  mét  Lµ  g¾ng  i÷  g cho  i kh«ng ¨ng  i  g ¸  t kh ng¨n  Æn   iÕu  ch th c  . T¬ng  kh«ng  d∙n ®èi  co  . hôt    b»ng  iÖc  v lµm dÞch  chuyÓn  êng  ® cung. d.  d∙n  Co  hoµn  toµn. c   nghÜa  cung  cÇu  . Cã  lµ  vµ  kh«ng  ¶nh  cã  hëng  ® Õn  iÖc  g×  v x¸c  ®Þnh  i .    g¸ e. Kh«ng  m «  nµo  chÝnh  c¶   sù  t¶  lµ  x¸c  . d.  nghÜa  µ  nhËp  Cã  l thu  danh nghÜa  kh«ng ¶nh  hëng  Õn  ® 43. §êng  cÇu  µ ® êng  l  th¼ng  tÝnh  cã  chÊt  nµo rong  tÝnh  t c¸c  chÊt  sau: cÇu. a.  ®é  Cã  dèc  kh«ng  æi  ®é  d∙n  ® vµ  co  thay  æi ® . e.  Kh«ng  î m«   thÝch    ® c  t¶  ®¸ng b»ng mét rong  t nh÷ng c©u  b.  ®é  d∙n  Cã  co  kh«ng  æi  ®é  ® vµ  dèc  thay  æi ® . t ªn r . c   ®é  . Cã  dèc  ®é  d∙n  vµ  co  thay  æi ® . 40. Co  cña  d∙n  cÇu  theo  i   µ g ¸l : d.  chung  Nãi  kh«ng  thÓ  kh¼ng  ®Þnh  î   c¸c  ® c nh  c©u r . t ªn a. Thay  æi  rong  ® t tæng  doanh thu  ia  ch cho  thay  æi  rong  ® t e.  Kh«ng  c©u  nµo  ®óng. g¸ i. b. Kh«ng  æi  ® ®èi  í   ® êng  v i c¸c  cÇu  kh¸c nhau bÊt    kÓ h×nh  44. Lîng  cÇu  nh¹y  c¶m  h¬n  v inh÷ng  ®èi  í  thay  æi rong  i   i ® t g ¸ kh : d¹ng  cña     chóng. a.  Cung  kh«ng  d∙n ¬ng  . lµ  co  t ®èi c Lu«n  u«n  co  , ho Æc  .  l lµ  d∙n   kh«ng  d∙n   Æc  d∙n  co  , ho co  ®¬n  b.  nh Cã  iÒu  hµng  thay  ho¸  thÕ  î   ë  øc  cao. ® c nã  m ®é  vÞ  rong   t suèt  dµI  ®é  cña  êng  ® cÇu. c  . Nh÷ng  i tªu  ngê  i dïng  µ  i hîp  ý l ngê   l . d. Lîng cÇu  ia  ch cho  thay  æi rong  i . ® t g¸ d.  i i dïng  î th«ng in ¬ng  Ngê tªu  ® c  t t ®èi  t h¬n  chÊt îng  tè   vÒ  l e. Thay  æi  ® phÇn   r t t¨m  rong îng  l cÇu   ia  ch cho  thay  æi  ® cña  mét  hµng  nµo  ho¸  ®ã. phÇ m   t¨m rong  i .   r t g¸ e.  c¶  Òu  TÊt  ® ®óng. 41 T¨ng  . cung  Ï l g s   µm  i¶m  i  rõ  i g ¸ t kh : 45. Gi¶  r»ng  i   i¶m  %   l cÇu ¨ng  %.  d∙n  cÇu  sö  g ¸g 10 vµ îng  t 20 Co  cña  theo  a. Cung  kh«ng  d∙n  lµ  co  hoµn toµn. g ¸l : i  µ b.  Çu  co  hoµn  C lµ  d∙n  toµn. a.  2. c  . Sau  l cÇu ¨ng ®ã îng  t . b.  1. 20 39 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản