intTypePromotion=1

Câu hỏi trắc nghiệm môn luật kinh tế_Phần công ty

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
700
lượt xem
242
download

Câu hỏi trắc nghiệm môn luật kinh tế_Phần công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đây là bộ sưu tập về các Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY danh 2 cho các bạn chuyên hoặc không chuyên ngành kinh tế-luật. Được phát triển sau hàng trăm năm với vô số định dạng và biến thể khác nhau, công ty trở thành một trong những thể chế tổ chức phổ biến nhất trên thế giới và uy quyền cũng như ảnh hưởng của nó nhiều khi còn lớn hơn cả các quốc gia. Thông thường, một công ty là một hình thức tổ chức kinh doanh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn luật kinh tế_Phần công ty

 1. Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế Phần công ty
 2. Câu h i tr c nghi m Lu t Kinh T - PH N CÔNG TY 1.Có bao nhiêu l ai hình công ty? a. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên b. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên, Cty h p danh c. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên, Cty h p danh, Nhóm Cty X d. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên, Cty h p danh, Nhóm Cty và các DNTN 2.L ai c ph n nào đư c chuy n như ng t do? a.C ph n ph thông, các l ai c ph n ưu đãi b.C ph n ph thông, các l ai c ph n ưu đãi tr c ph n ưu đãi bi u quy t X c.C ph n ph thông, các l ai c ph n ưu đãi tr c ph n ưu đãi c t c d.C ph n ph thông, các l ai c ph n ưu đãi tr c ph n ưu đãi hòan l i 3.Trong th i h n bao nhiêu ngày k t ngày c p gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh ph i thông báo n i dung gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thu ,th ng kê: a.7 ngày X b.15 ngày c.20 ngày d.30 ngày 4.M i cá nhân đư c quy n thành l p bao nhiêu doanh nghi p tư nhân? a.1 X b.2 c.3 d.Tùy ý 5. L ai hình DN nào có quy n phát hành các l ai c phi u: a.Cty TNHH b.Cty h p danh c.Cty c ph n X d.DNTN 6.Cty c ph n có tư cách pháp nhân khi : a.Đăng kí kinh doanh b.Đư c c p gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh X c.Khi n p đơn xin thành l p Cty d.a,b,c đ u sai 7.Đi m khác bi t gi a thành viên h p danh(TVHD) và thành viên góp v n(TVGV) : a.TVHD ph i ch u trách nhi m b ng tòan b tài s n c a mình v các nghĩa v c a Cty còn TVGV ch ch u trác nhi m b ng s v n mình góp vào Cty b.TVHD có quy n đi u hành qu n lí Cty còn TVGV thì không c.TVHD không đư c làm ch DNTN khác ho c làm TVHD c a Cty H p danh khác còn TVGV thì đư c d.C 3 câu trên đ u đúng X 8.T ch c kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân: a.Cty c ph n b.Cty h p danh c.DNTN X d.C 3 câu đ u sai 9.V n đi u l là gì? a.S v n t i thi u theo qui đ nh pháp lu t đ doanh nghi p h at đ ng kinh doanh
 3. b.S v n do các thành viên c a doanh nghi p góp vào c.S v n do các thành viên, c đông góp ho c cam k t góp trong 1 th i h n nh t đ nh và đư c ghi vào đi u l công ty X d.b và c đúng 10.Vi c b o đ m c a nhà nư c đ i v i doanh nghi p và ch s h u doanh nghi p th hi n : a.Nhà nư c công nh n s t n t i lâu dài và phát tri n c a các lo i hình doanh nghi p đư c qui đ nh trong lu t n y,b o đ m s bình đ ng trư c pháp lu t c a các doanh nghi p b.Công nh n và b o h quy n s h u tài s n,v n đ u tư,quy n l i ích h p pháp khác c a DN và ch s h u DN c.Tài s n và v n đ u tư h p pháp c a DN và ch s h u DN không b qu c h u hóa d.T t c đ u đúng X 11.Các quy n cơ b n,quan tr ng nh t c a DN: a.T ch KD,ch đ ng l a ch n ngành ngh ,đ a bàn,hình th c kinh doanh,đ u tư,ch đ ng m r ng qui mô và ngành ngh kinh doanh X b.L a ch n hình th c,phương th c huy đ ng phân b và s d ng v n c.Ch đ ng tìm ki m th trư ng,khách hàng và kí k t h p đ ng d.Tr c ti p thong qua ngư i đ i di n theo y quy n tham gia t t ng theo qui đ nh c a pháp lu t 12.Nghĩa v c a doanh nghi p: a.T ch quy t đ nh các công vi c kinh doanh b.Chi m h u,s d ng,đ nh đo t tài s n c a DN c.B o đ m quy n và l i ích c a ngư i lao đ ng theo qui đ nh c a pháp lu t v lao đ ng X d.Khi u n i t cáo theo qui đ nh. 13.Các hành vi nào là b c m đ i v i DN: a.S n xu t và cung ng s n ph m,d ch v không theo đúng ch t lư ng và s lư ng b.Không đ m b o các đi u ki n t t nh t cho khách hàng c.Kê khai không trung th c,không chính xác n i dung,h sơ đăng kí kinh doanh ho c không k p th i v i nh ng thay đ i c a h sơ đăng kí kinh doanh X d.T ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không đư c pháp lu t qui đ nh 14.Trư ng h p nào thì đư c c p l i gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh: a.Khi thay đ i tên,đ a ch tr s chính,chi nhánh văn phòng b.Thay đ i n i dung gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh c.Gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh b m t,rách,cháy ho c tiêu h y dư i các hình th c d.b và c đúng X 15.Đi u l công ty là: a.B ng cam k t v vi c th c hi n kinh doanh theo đúng pháp lu t X b.B ng cam k t c a t t c các thành viên v vi c thành l p t ch c,qu n lí và ho t đ ng c a công ty c.B ng cam k t gi a các thành viên c a DN trong vi c chia t l l i nhu n d.B ng cam k t đ i v i khách hàng 16.Tư cách ch m d t thành viên c a DN trong các trư ng h p nào? a.Thành viên đã chuy n như ng h t v n góp c a mình cho ngư i khác b.Thành viên ch t c.Khi đi u l DN qui đ nh d.T t c đ u đúng X 17.S lư ng thành viên c a công ty TNHH 2 thành viên tr lên: a.T i thi u là 2 b.Không gi i h n
 4. c.T i thi u là 2,t i đa là 50 X d.T t c đ u sai 18.Quy t đ nh c a HĐQT đư c thông qua t i cu c h p khi : (trong Cty TNHH 2 thành viên) a.S phi u đ i di n ít nh t 65% t ng s v n góp c a các thành viên d h p ch p thu n X b.S phi u đ i di n ít nh t 50% t ng s v n đi u l c.S phi u đ i di n ít nh t 48.75% t ng s v n đi u l d.C a và c đ u đúng 19.Theo quy t đ nh c a H i Đ ng thành viên trong Cty TNHH 2 thành viên tr lên thì công ty có th tăng v n đi u l b ng các hình th c nào sau đây: a.Tăng v n góp c a thành viên,ti p nh n v n góp c a thành viên m i b.Đi u ch nh tăng m c v n đi u l tương ng v i giá tr tài s n tăng lên c a công ty c.C a và b đ u đúng X d.T t c đ u sai 20.L ai hình doanh nghi p nào ch u trách nhi m vô h n v s v n: a.Cty TNHH b.DNTN X c.Nhóm Cty d.Cty h p danh 21.Lo i hình doanh nghi p nào không đư c thay đ i v n đi u l (n u thay đ i ph i thay đ i lo i hình công ty): a.Cty TNHH 1 thành viên X b.Cty TNHH 2 thành viên c.Cty h p danh d.DNTN 22.Cty h p danh có ít nh t bao nhiêu thành viên là ch s h u công ty : a.2 thành viên X b.3 thành viên c.4 thành viên d.5 thành viên 23.Cty c ph n có ít nh t bao nhiêu thành viên a.2 thành viên b.3 thành viên X c.4 thành viên d.5 thành viên 24.Trong Cty c ph n,các c đông sáng l p ph i đăng kí ít nh t: a.10% t ng s c ph n ph thông b.20% t ng s c ph n ph thông X c.30% t ng s c ph n ph thông d.50% t ng s c ph n ph thông 25.Trong các DN sau đây,lo i hình DN nào không đư c thuê giám đ c: a.Cty TNHH 1 thành viên b.Cty TNHH 2 thành viên c.Cty h p danh X d.DN tư nhân 26.Nh ng lo i hình DN nào sau đây có th chuy n đ i l n nhau
 5. a.CTy TNHH và Cty c ph n X b.CTy TNHH và Cty h p danh c.Cty h p danh và CTy c ph n d.Cty h p danh và nhóm Cty 27.Đ i v i CTy TNHH 1 thành viên,ch t ch h i đ ng thành viên do a.Ch s h u Cty ch đ nh X b.H i đ ng thành viên ch đ nh c.Ban ki m soát ch đ nh d.T t c đ u đúng 28.Cty TNHH 1 thành viên s a đ i đi u l Cty,chuy n như ng 1 ph n ho c toàn b v n đi u l thì ph i thông qua: a.1/2 s thành viên d h p ch p nh n b.3/4 s thành viên d h p ch p nh n X c.4/5 s thành viên d h p ch p nh n d.100% s thành viên d h p ch p nh n 29.Ki m soát viên c a Cty TNHH 1 thành viên có s lư ng t : a.1 3 thành viên X b.2 4 thành viên c.3 6 thành viên d.5 10 thành viên 30.CTy TNHH 2 thành viên có th có bao nhiêu thành viên : a.2 30 thành viên b.2 40 thành viên c.2 45 thành viên d.2 50 thành viên X Câu 1: Công ty TNHH 2 thành viên tr lên có s thành viên t i đa là bao nhiêu? a. 40 b.50 c.60 d.70 Câu 2: Công ty TNHH 2 thành viên tr lên theo đi u 41 kho n 2 thành viên ho c nhóm thành viên s h u trên .?. v n đi u l ho c m t t l khác nh hơn do công ty quy đ nh ( tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 3 đi u 41) có quy n yêu c u tri u t p h p h i đ ng thành viên đ gi i quy t nh ng v n đ thu c th m quy n. a.25% b.35% c.45% d.55% Câu 3: Công ty TNHH 2 thành viên tr lên có trên bao nhiêu thành viên m i thành l p Ban ki m soát a.10 b.11 c.12 d.13 Câu 4: Phát bi u nào sau đây là sai?
 6. a. C đông s h u c phi u ưu đãi c t c là c phi u đư c tr c t c m c cao hơn so v i m c c t c c a c phi u ph thông. b. C đông s h u c phi u ưu đãi c t c không có quy n bi u quy t, không có quy n d h p đ i h i đ ng c đông, không có quy n đ c ngư i vào HĐQT và ban ki m soát c. C đông ph thông có nghĩa v thanh toán đ s c ph n trong th i h n 30 ngày k t ngày công ty đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. d. Sau th i h n 3 năm, k t ngày công ty đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, các h n ch đ i v i c ph n ph thông c a c đông sáng l p đ u đư c bãi b . Câu 5: C đông s h u t .?. t ng s c phi u tr lên ph i đư c đăng ký v i cơ quan đkkd có th m quy n trong th i h n .?. làm vi c, k t ngày có đư c t l s h u đó. a. 5% - 7 ngày b. 10%- 15 ngày c. 15%- 7 ngày d. 20%- 15 ngày Câu 6: Công ty không đư c phát hành trái phi u trong trư ng h p sau đây: a. không thanh toán ho c thanh toán không đ các kho n n đ n h n trong 1 năm liên ti p trư c đó. b. không thanh toán ho c thanh toán không đ các kho n n đ n h n trong 2 năm liên ti p trư c đó. c. T su t l i nhu n sau thu bình quân c a 3 năm liên ti p trư c đó không cao hơn m c lãi su t d ki n tr cho trái phi u đ nh phát hành. d. T su t l i nhu n sau thu bình quân c a 4 năm liên ti p trư c đó không cao hơn m c lãi su t d ki n tr cho trái phi u đ nh phát hành. Câu 7: Phát bi u nào sau đây v vi c mua l i c ph n là sai? a. C đông bi u quy t ph n đ i quy t đ nh v vi c t ch c l i công ty có quy n yêu c u công ty mua l i c ph n c a mình. b. Công ty mua l i c ph n c a c đông v i giá th trư ng ho c giá đư c tính theo nguyên t c quy đ nh t i đi u l công ty trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n đư c yêu c u. c. Công ty thanh toán c ph n trái quy đ nh thì t t c thành viên hđqt ph i hoàn tr cho công ty s ti n đó, trư ng h p không hoàn tr đư c thì t t c thành viên hđqt ph i cùng liên đ i ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác trong ph m vi s ti n, tài s n chưa hoàn tr đư c. d. Công ty ch đư c quy n thanh toán c ph n đư c mua l i cho c đông n u sau khi thanh toán h t s c phi u đư c mua l i, công ty v n đ m b o thanh toán các kho n n và nghĩa v tài s n khác. Câu 8: Cu c h p đ i h i đ ng CĐ tri u t p l n 2 đư c ti n hành khi có s c đông d h p đ i di n ít nh t bao nhiêu % t ng s c đông có quy n bi u quy t? a. 45% b. 50% c. 51% d. 75% Câu 9: Nhi m kỳ c a giám đ c, t ng giám đ c công ty c ph n không quá 5 năm, v i s nhi m kỳ là: a. 1 nhi m kỳ b. 3 nhi m kỳ c. 5 nhi m kỳ d. Không h n ch Câu 10: phát bi u nào sau đây là sai?
 7. a. Thành viên h p danh không đư c làm ch DNTN. b. Thành viên h p danh không đư c quy n chuy n m t ph n ho c toàn b ph n v n góp c a mình t i công ty cho ngư i khác. c. Thành viên góp v n có quy n nhân danh cá nhân ho c nhân danh ngư i khác ti n hành kinh doanh các ngành ngh đã đăng ký c a công ty. d. Thành viên góp v n đư c chia m t ph n giá tr tài s n còn l i c a công ty tương ng v i t l v n góp trong v n đi u l công ty khi công ty gi i th ho c phá s n. Câu 11: C ph n ưu đãi g m m y lo i: a. 2 lo i b. 3 lo i c. 4 lo i d. tùy đi u l công ty. Câu 12: Công ty TNHH 1 thành viên: Cu c h p c a H i đ ng thành viên đư c ti n hành khi có ít nh t bao nhiêu thành viên d h p? a. 100% b. Ít nh t là ½ c. Ít nh t là ¾ d. Ít nh t là 2/3 Câu 13: Công ty gi i th khi công ty không đ s lư ng thành viên t i thi u theo quy đ nh c a lu t doanh nghi p khi kéo dài tình tr ng này liên t c trong th i h n: a. 5 tháng b. 6 tháng c. 7 tháng d. 8 tháng Câu 14: Phát bi u v công ty c ph n nào sau đây là sai? a. C đông s h u c ph n ưu đãi bi u quy t không có quy n chuy n như ng c ph n đó cho ngư i khác b. Đ i v i công ty c ph n có trên 11 c đông là cá nhân ho c có c đông là t ch c s h u trên 50% t ng s c ph n c a công ty ph i có Ban ki m soát. c. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a công ty ph i thư ng trú Vi t Nam; trư ng h p v ng m t trên 15 ngày Vi t Nam thì ph i u quy n b ng văn b n cho ngư i khác. d. C ph n ph thông không th chuy n đ i thành c ph n ưu đãi. C ph n ưu đãi có th chuy n đ i thành c ph n ph thông theo quy t đ nh c a Đ i h i đ ng c đông. Câu 15: Phát bi u nào sau đây v công ty là sai? a. Thành viên h p danh không đư c làm ch doanh nghi p tư nhân ho c thành viên h p danh c a công ty h p danh khác. b. Thành viên h p danh không đư c quy n chuy n m t ph n ho c toàn b ph n v n góp c a mình t i công ty cho ngư i khác n u không đư c s ch p thu n c a các thành viên h p danh còn l i. c. Mu n tăng ho c gi m v n đi u l , công ty ph i th c hi n b ng cách tăng ho c gi m ph n v n góp c a các thành viên h p danh ho c thành viên góp v n. d. khi m t s ho c t t c thành viên h p danh cùng th c hi n m t s công vi c kinh doanh thì quy t đ nh đư c thông qua theo nguyên t c đa s Chương 3- PL v công ty STT Đáp án 1 B 2 A
 8. 3 B 4 C 5 A 6 C 7 C 8 C 9 D 10 B 11 D 12 D 13 B 14 C 15 A Cõu 1. Cơ quan nào sau đây có kh năng ti p nh n h sơ đăng kí kinh doanh : a. Phòng đăng kí kinh doanh trong s k ho ch và đ u tư. b. Phòng đăng kí kinh doanh thu c y ban nhân dân c p huy n. c. Phòng tài chính k toán thu c y ban nhân dân c p huy n. d. c 3 Cõu 2. Lo i gi y t nào sau đây không c n có trong h sơ đăng kí kinh doanh: a. Đi u l công ty. b. S đ c. Gi y đ ngh đăng ký kinh doanh d. a và b Cõu 3. Ch n câu sai a. Công ty đ i nhân là m t lo i hình công ty kinh doanh mà vi c thành l p d a trên s liên k t ch t ch , quen bi t, tin c y l n nhau. b. Các thành viên c a công ty đ i nhân ch u trách nhi m vô h n v các kho n n c a công ty. c. Các thành viên c a công ty đ i v n ch u trách nhi m h u h n trong ph m vi v n đi u l . d. Công ty đ i nhân luôn đư c công nh n là pháp nh n. Cõu 4. Lo i công ty nào b t bu c t t c các thành viên ph i có ch ng ch hành ngh : a. Công ty TNHH 1&2 thành viên b. Công ty h p danh c. Công ty c ph n d. b,c đúng. Cõu 5. Sau khi toà án ra quy t đ nh công nh n phiên hoà gi I thành ,ngư i kh i ki n có quy n kháng ngh theo th t c nào sau đây. a. Th t c phúc th m. b. Theo th t c giám đ c th m c. Th t c tái th m d. Không có quy n kháng ngh . Cõu 6. Các lo i hình doanh nghi p nào sau đây có th chuy n đ i cho nhau: a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty c ph n và công ty TNHH c. Công ty nhà nư c và công ty TNHH 1 thành viên d. a,b đúng e. a,b,c đúng Cõu 7. Đi u 2, pháp lu t h p đ ng kinh t ngày 25/09/1989 qui đ nh: h p đ ng kinh t đư c kí k t gi a các bên sau đây : a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhân c. Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh doanh d. a,b đúng e. b,c đúng
 9. Cõu 8.Tòa án tr l i đơn ki n khi x y ra trư ng h p nào sau đây: a. Ngư i kh i ki n không đ năng l c hành vi dân s và không có quy n kh i ki n. b. H t th i h n thông báo mà ngư i kh i ki n không đ n toà án làm th t c th lý v án tr trư ng h p có lý do chính đáng c. V án đòi tài s n cho thuê, cho mư n, đòi nhà cho thuê, cho mư n, cho nh nhà mà toà án chưa ch p nh n yêu c u do chưa đ đi u ki n kh i ki n. d.a,b đúng e. c 3 đ u đúng Cõu 9. M i công ty ch có th có nhi u nh t bao nhiêu con d u: a. 1 b. 2 c. 3 d. Tùy ý Câu 10:ngư i nào sau đây có quy n kí 1 h p đ ng mà ko c n ngư i đ i di n theo pháp lu t: a. dư i 6 tu i b.6 15 tu i c.15 18 tu i d.18 tu i tr lên e. c và d Cõu 11. Đ i tư ng nào sau đây không có tư cách tr thành thành viên c a công ty : a. Chi ti n đ mua tài s n cho công ty b. Góp v n đ thành l p công ty c. Mua ph n góp v n c a thành viên công ty d. Hư ng th a k t ngư i đ l i di s n là thành viên công ty Cõu 12. Lo i hình công ty nào sau đây không đư c gi m v n đi u l . a. Công ty TNHH 1 thành viên b. Công ty TNHH 2 thành viên c. Công ty CP d. Công ty h p danh Cõu 13. Theo đi u 17, B lu t t t ng dân s , b ph n nào đư c quy n tham gia xét x nhi u l n trong 1 v án theo th t c giám đ c th m, tái th m a. H i đ ng th m phán toà àn nhân dân t i cao. b. UB th m phán toà án nhân dân c p t nh. c. a,b đúng. d. a,b sai. Cõu 14. H ng m c nào sau đây không thu c th m quy n c a h i th m nhân dân. a. Nghiên c u h sơ trư c khi m phiên toà b. Báo cáo danh sách nh ng ngư i đư c tri u t p đ n phiên toà c. Đ ngh chánh án toà án nhân dân, th m phán ra các quy t đ nh c n thi t thu c th m quy n d. Tham gia xét x v án Cõu 15. Tên công ty nào sau đây kh đư c ch p thu n đ thành l p công ty a. 2aha! b. hitler c. Đ ng xinh d. Vô danh e. T t c . Cõu 16. M t công ty TNHH m i thành l p v i 100% v n nhà nư c, n u mu n gi l i ch “nhà nư c” trong tên công ty, ta nên ch n phương án nào: a. Công ty TNHH 1 thành viên nhà nư c b. Công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên c. a, b đ u đúng. d. a, b đ u sai
 10. Cõu 17. H sơ đăng kí kinh doanh như th nào đư c coi là h p l : a. Có đ y đ gi y t theo yêu c u c a lu t Doanh nghi p. b. Các gi y t có ND đư c kê khai đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t. c. Ph i đ m b o tính chính xác và trung th c c a h sơ. d. a,b đúng e. a,b,c đúng Câu1:d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu10 :e Câu11 :a Câu12 :a Câu13 :c Câu14 :b Câu15 :e Câu16 :d Câu17 :d 1.Trong công ty c ph n, c ph n đư c th hi n dư i hình th c c phi u đư c chia thành: A:c ph n c đông-c ph n ưu đãi bi u quy t. B.c ph n c đông-c ph n ưu đãi C.c ph n c đông-c phi u ưu đăi hoàn l i. D.c phi u ưu đãi c t c-c ph n c đông. 2.Cơ quan quy t đ nh cao nh t c a công ty c ph n là: A.h i đ ng qu n tr B.đ i di n h i đ ng c đông C.ban ki m soát D.ch t ch h i đ ng qu n tr 3.Thành viên ban ki m soát c a công ty c ph n: A.ph i là c đông c a công ty c ph n B.không nh t thi t ph i là c đông c a công ty c ph n C.ph i có quan h h hàng trong ph m vi ba đ i v i thành viên h i đ ng qu n tr , giám đ c ho c t ng giám đ c. D.c B và C đ u đúng. 4.Thành viên công ty TNHH hai thành viên tr lean có quy n chuy n như ng m t ph n ho c toàn b s v n c a mình cho: A.ngư i không ph i thành viên c a công ty. B.thành viên còn l i c a công ty theo t l góp v n. C.ngư i không ph i là thành viên c a công ty n u thành viên còn l i không mua h t,ho c không mua. D.c b và C đ u đúng. 5.Công ty TNHH hai thành viên g m có: A.h i đ ng thành viên,giám đ c ho c t ng giám đ c , ban ki m sóat ( n u có 10 thành viên tr lên ) .
 11. B.H i đ ng c đông , giám đ c , h i đ ng qu n tr . C.H i đ ng thàng viên , h i đ6òng qu n tr , giám đ c ( ho c t ng giám đ c ) ban ki m sóat ( n u có 11 thành viên tr lên ). D. C ba câu trên đ u sai . 6.Trong công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên thì A ch t ch h i đ ng thành viên không th kiêm giám đ c ho c t ng giám đ c B. Ch t ch h i đ ng thành viên có th kiêm giám đ c . C.Nhi m kỳ c a ch t ch h i đ ng thành viên không quá 5 năm . D. C B va C đ u đúng . 7.Giám đ c ho c t ng giám đ c công ty h u h n 2 thành viên tr lên . ph i s h u ít nh t v n đi u l c a công ty là A.30 % B.10% C.20% D.15% 8.Công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên không đư c : A.Phát hành c ph n . B.Tăng v n đi u l . C.gi m v n đi u l . D.C A và C đ u đúng E.C A và B đ u đúng . 9.Cơ c u t ch c qu n lý c a công ty m t thành viên trong trư ng h p có ít nh t hai ngư i đư c b nhi m làm đ i di n theo y quy n A.Ch t ch công ty , giám đ c ho c t ng giám đ c , ho c ki m soát viên . B.h i đ ng qu n tr , giám đ c , ho c t ng giám đ c , ki m sóat viên . C.H i đ ng thành viên , giám đ c ho c t ng giám đ c , ki m sóat viên . D.C A, B , C đ u sai . 10.Trong công ty h p danh các thành viên h p danh ph i ch u trách nhi m v nghĩa v c a công ty .: A.B ng s v n đi u l . B.B ng tòan b tài s n c a mình . C.Không ph i ch u trách nhi m . D.C ba câu trên đ u sai . 11.Trong trư ng h p trong công ty h p danh g m các thành viên : A.Các thành viên góp v n , thành viên h p danh . B.Thành viên góp v n và moat thành viên h p danh . C.T i thi u hai thành viên d p danh và thành viên góp v n . D.t i thiêu hai thành viên h p danh và có c thành viên góp v n . 12.Trong công ty h p danh , phát bi u nào sau nay không đúng : A.Ch t ch h i đ ng thành viên có th kiêm c giám đ c và t ng giám đ c . B.Các thành viên h p danh có quy n đ i di n trư c pháp lu t và t ch c đi u hành h at đ ng c a công ty . C.đư c phát hành ch ng khóan . D.Các thành viên h p danh ph i có ch ng ch hành ngh . Đáp án: 1 B 6 D 11 D 16 C 21 C 2 B 7 B 12 C 17 A 22 B 3 B 8 D 13 C 18 A 23 E 4 D 9 C 14 D 19 D 24 C 5 A 10 B 15 D 20 C 25 C 26 C 27 D 28 B 29 D 30 A
 12. Câu 1:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, tư cách thành viên c a công ty đư c thành l p khi: a) Góp v n vào công ty b) Mua l i ph n v n t thành viên công ty c) Hư ng th a k t ngư i đ l i di s n là thành viên công ty d) C 3 đ u đúng Câu 2:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, tư cách thành viên ch m d t khi: a) Thành viên đã chuy n h t v n góp cho ngư i khác b) Thành viên ch t c) Đi u l công ty quy đ nh d) C 3 đ u đúng Câu 3:Theo Lu t Doanh Nghi p, vi c góp v n thành l p công ty c a thành viên là: a) Quy n c a thành viên b) Nghĩa v c a thành viên c) C 2 đúng d) C 2 sai Câu 4:K t thúc th i h n ho t đ ng đã ghi trong đi u l công ty mà không có quy t đ nh gia h n là công ty b : a) Gi i th b) Phá s n c) Lâm vào tình tr ng phá s n d) C 3 đ u sai Câu 5:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, công ty mà v n đi u l đư c chia thành nhi u ph n b ng nhau đư c g i là công ty : a) TNHH 1 thành viên b) TNHH 2 thành viên tr lên c) C ph n d) H p doanh. Câu 6:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, ch có lo i hình công ty này có quy n phát hành ch ng khoán : a) C ph n b) TNHH 1 thành viên c) TNHH 2 thành viên tr lên d) H p danh Câu 7:Quy n mà công ty c ph n khác v i các lo i hình công ty khác : a) Mua l i ph n v n góp c a các thành viên khác b) Phát hành ch ng khoán c) Đư c chia l i nhu n theo t l v n góp d) C 3 đúng Câu 8:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, Công ty C Ph n ph i có lo i ch ng khoán này: a) C phi u ph thông b) C phi u ưu đãi c) Trái phi u d) C 3 đúng Câu 9:Trong công ty C Ph n, ph n trăm t ng s c ph n ph thông đã bán mà công ty có quy n mua l i không quá : a) 10 % b) 20 % c) 30 % d) 40% Câu 10:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, công ty TNHH 2 thành viên tr lên có th tăng v n đi u l b ng cách : a) Đi u ch nh tăng v n đi u l tương ng c i giá tr tài s n tăng lên c a công ty b) Tăng v n góp c a thành viên c) Ti p nh n v n góp c a thành viên m i
 13. d) C 3 đúng Câu 11:Đi u nào sao đây mà thành viên H P DANH khác v i thành viên GÓP V N: a) Thành viên H P DANH ph i là cá nhân b) Chiu trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v các nghĩa v công ty c) Đư c quy n tham gia qu n lý công ty d) C 3 đúng Câu 12:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, công ty TNHH 1 thành viên có ch s h u là: a) 1 t ch c b) 1 cá nhân c) C 2 đúng d) C 2 sai Câu 13:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, ch s h u công ty TNHH 1 thành viên ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n c a công ty : a) B ng toàn b tài s n c a mình b) Trong ph m vi v n đi u l c a công ty c) M t ph n trong v n đi u l c a công ty d) C 3 sai Câu 14:Theo Lu t Doanh Nghi p 2005, trư ng h p nào sau đây công ty TNHH 1 thành viên ph i chuy n đ i lo i hình công ty : a) Tăng v n đi u l . b) Chuy n như ng 1 ph n v n đi u l cho t ch c ho c cá nhân khác c) Phát hành ch ng khoán d) C 3 đúng Câu 15:Trong công ty H p Danh, thành viên H p Danh có quy n : a) Chuy n 1 ph n ho c toàn b v n góp c a mình t i công ty cho ngư i khác b) Làm ch doanh nghi p tư nhân c) Đư c chia l i nhu n tương ng v i t l v n góp ho c theo th a thu n theo quy đ nh c a công ty. d) Nhân danh cá nhân th c hi n kinh doanh cùng ngành, ngh kinh doanh c a công ty đ ph c v t ch c, cá nhân khác. Câu 1: Trư ng h p nào đư c coi là gi i th công ty : a. K t thúc th i h n h p đ ng đã ghi trong đi u l công ty mà v n chưa có quy t đ nhgia h n thêm. b. B thu h i gi y ch ng nh n ĐKKD. c. Công ty không có đ s lư ng thành viên t i thi u trong vàng 3 tháng liên t c. d. C a và b.X Câu 2: Trong các lo i hình t ch c sau, lo i hình t ch c nào không c n có giám đ c: a.Công ty TNHH 2 thành viên tr lên b.Công ty TNHH 1 thành viên c.Doanh nghi p tư nhân X d.Công ty h p danh Câu 3: Hình th c t ch c nào sau đây đư c quy n phát hành trái phi u : a.Công ty TNHH 2 thành viên tr lên. b.Công ty TNHH 2 thành viên tr lên. c.Công ty h p danh. d. C a, b và c .X Câu 4: Đ i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên vi c đư c chuy n như ng ph n v n góp c a mình cho ngư i không ph i là thành viên : a. Sau khi đã bán đư c hơn m t n a ph n v n góp c a mình cho các thành viên trong công ty. b. Sau th i h n 15 ngày k t ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua ho c mua không h t. c. Sau th i h n 30 ngày k t ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua ho c mua không h t.X
 14. d. Có th chuy n như ng toàn b ph n v n góp c a mình cho ngư i khác mà không ph i là thành viên c a công ty. Câu 5 : Câu nào là câu đúng trong các câu sau : a. Công ty TNHH(1 ho c 2 thành viên tr lên )có th chuy n đ i sang công ty c ph n. b. Doanh nghi p tư nhân có th chuy n đ i sang công ty TNHH(1 ho c 2 thành viên tr lên ). c. Công ty c ph n có th chuy n sang công ty TNHH(1 ho c 2 thành viên tr lên ). d. C a và c.X Câu 6 : Đ i v i công ty h p danh, thành viên nào ch u trách nhi m vô h n v tài s n: a. Thành viên góp v n. b. Thành viên h p danh.X c. C a và b đ u đúng. d. C a và b đ u sai. Câu 7 : Trong công ty c ph n, trong kho ng bao nhiêu ngư i thì ph i thành l p ban ki m soát : a. T 2-4 ngư i. b. T 5-7 ngư i. c. T 8-11 ngư i. d. T 12 ngư i tr lên.X Câu 8 : Trong công ty c ph n, c đông nào có quy n tham gia qu n lý công ty: a. C đông s h u c ph n ưu đãi bi u quy t. b. C đông s h u c ph n ưu đãi c t c. c. C đông s h u c ph n ph thông.X d. C a và c. Câu 9 : Đ i h i đ ng c đông trong công ty c ph n h p ít nh t : a. 1 l n 1 năm. X b. 2 l n 1 năm. c. 3 l n 1 năm. d. 4 l n 1 năm. Câu 10: Đ i v i các lo i hình công ty sau, lo i hình nào ch đư c tăng mà không đư c gi m v n đi u l : a.Công ty TNHH 2 thành viên tr lên. b. Công ty TNHH 1 thành viên.X c.Công ty c ph n. d.Công ty h p danh. Câu 11: Thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên có th là: a. T ch c. b. T ch c và cá nhân khác nhau hoàn toàn. c. Cá nhân. d. T ch c hay cá nhân đ u gi ng nhau. X Câu 12: Đ i v i công ty TNHH 2 thành viên tr lên v i đi u ki n nào thì b t bu t ph i có ban ki m soát(BKS): a. S thành viên l n hơn 5 ngư i. b. S thành viên l n hơn 10 ngư i. X c. S thành viên l n hơn 15 ngư i. d. S thành viên l n hơn 20 ngư i. Câu 13: Trong các lo i hình t ch c sau, lo i hình nào không có tư cách pháp nhân: a. Công ty TNHH 1 thành viên tr lên. b. Doanh nghi p tư nhân.X c. Công ty h p danh. d. Công ty c ph n. Câu 14: Đ i v i công ty C Ph n, c đông ph thông ph i thanh toán đ s c ph n cam k t trong th i h n : a. 30 ngày k t ngày công ty đư c c p gi y ch ng nh n ĐKKD. b. 60 ngày k t ngày công ty đư c c p gi y ch ng nh n ĐKKD. c. 90 ngày k t ngày công ty đư c c p gi y ch ng nh n ĐKKD. X d. 120 ngày k t ngày công ty đư c c p gi y ch ng nh n ĐKKD. Câu 15: Trong công ty C Ph n, câu nào là câu sai trong các câu sau:
 15. a. Không đư c rút v n công ty đã góp b ng CPPT dư i m i hình th c. b. C đông sáng l p có th chuy n như ng CPPT c a mình cho các c đông sáng l p khác sau 3 năm k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n ĐKKD. c. Ch có c đông sáng l p m i đư c quy n n m gi c CPƯĐBQ. X d. C đông s h u CPƯĐHL không có quy n bi u quy t, d h p đ i h i c đông, đ c ngư i vào HĐQT và BKS. Câu 16: Trong công ty H p Danh, câu nào là câu đúng trong các câu sau: a. Thành viên h p danh là cá nhân và ph i ch u trách nhi m vô h n v toàn b tài s n c a mình. X b. Đư c phép huy đ ng v n b ng hình th c phát hành ch ng khoáng. c. Thành viên góp v n và thành viên h p danh đ u có th tham gia đi u hành công ty. d. C a và c. Câu 17: Ch n câu đúng nh t đ i v i công ty TNHH 1 thành viên : a. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a công ty v ng m t quá 30 ngày Vi t Nam thì ph i u quy n cho ngư i khác b ng văn b ng theo pháp lu t. b. Đ i v i t ch c thì nhi m kì c a h i đ ng thành viên không qua 5 năm. c. Thành viên là t ch c hay cá nhân đ u đư c thuê giám đ c ho c phó giám đ c. d. C a,b và c đ u đúng. X 1. C ph n nào trong công ty c ph n không đư c chuy n như ng trong trư ng h p thông thư ng a. C ph n ph thông c. C ph n ưu đãi hoàn l i b. C ph n ưu đãi bi u quy t X d. C ph n ưu đãi c t c 2. Cá nhân, t ch c nào có quy n tri u t p cu c h p h i đ ng thành viên a. Ch t ch h i đ ng thành viên b. Nhóm thành viên s h u trên 25% v n đi u l c. a, b đ u đúng X d. T t c đ u sai 3. Công ty c ph n có ít nh t bao nhiêu c đông ph i l p ban ki m soát a. 10 c. 12 X b. 11 d. 13 4. C đông s h u lo i c ph n nào thì quy n bi u quy t, d h p đ i h i c đông, đ c ngư i vào h i đ ng qu n tr và ban ki m soát a. C ph n ưu đãi c t c c. C ph n ưu đãi hoàn l i b. C ph n ưu đãi bi u quy t X d. C a, b, c, đ u sai 5. Doanh nghi p nào không đư c thuê giám đ c a. Công ty tư nhân c. Công ty h p danh X b. Công ty nhà nư c d. Công ty TNHH 1thành viên 6. Anh B là giám đ c m t công ty TNHH 2 thành viên. Trong quá trình kinh doanh công ty anh B có góp v n v i m t s đ i tác nư c ngoài và thành l p công ty có tên là TNHH….V i kinh nghi m s n có anh B đư c b nhi m làm t ng giám đ c đ qu n lý và đi u hành công ty. Như v y anh B có vi ph m pháp lu t hay không a. Vi ph m b. Không vi ph m X 7. Đi u ki n đ doanh nghi p có tư cách pháp nhân a. Có tên riêng, có tài s n c. Có s đ c l p v tài chính X b. Có tr s giao d ch d. a, b đ u đúng 8. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a công ty TNHH và công ty C ph n có th là a. Giám đ c, t ng giám đ c c. Ch t ch h i đ ng thành viên b. Ch t ch h i đ ng qu n tr d. C a, b, c đ u đúng X
 16. 9. Anh A đang qu n lý DNTN v y anh A có th chuy n đ i l ai hình doanh nghi p c a mình t DNTN thành công ty TNHH đư c không a. Đư c b. Không X 10. H i đ ng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên tr lên h p ít a. 1tháng 1 l n c. 6 tháng m t l n b. 3 tháng 1 l n d. 1 năm m t l n X 11. Theo lu t doanh nghi p 2005 Doanh nghi p nào không có tư cách pháp nhân a. Công ty TNHH 1 thành viên c. Công ty tư nhân b. Công ty h p danh X d. C a, b, c đ u đúng 12. Phát bi u nào sau đây sai a. C đông s h u c ph n ưu đãi hoàn l i có quy n bi u quy t, d h p đ i h i đ ng c đông, đ c ngư i vào h i đ ng qu n tr b. C ph n ưu đãi bi u quy t có th chuy n như ng cho ngư i khác c. Ch có t ch c đư c chính ph y quy n và c đông sáng l p đư c quy n n m gi c ph n ưu đãi bi u quy t d. a, b đúng Câu 1: Có bao nhiêu lo i công ty theo lu t doanh nghi p Vi t Nam: a. có 5 lo i: công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên, công ty trách nhi n h u h n 1 thành viên, công ty h p danh, nhóm công ty X b. 2 lo i: công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n c. 3 lo i: doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, h kinh doanh d. 4 lo i: doanh nghi p tư nhân, h kinh doanh, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u hn Câu 2: Công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên g m bao nhiêu thành viên: a. T 2 đ n 11 ngư i b. T 2 đ n 50 ngư i X c. T 2 đ n 100 ngư i d. Không gi i h n Câu 3: Cho xác phát bi u sau: I. Công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên không đư c gi m v n đi u l II. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên không đư c phát hành c ph n III. Công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên t lên không đư c gia3m v n đi u l IV. Công ty trách nhi m h u h n 2 thành viên tr lên đư c gi m v n đi u l a. I đúng, II, IV sai b. II, III đúng c. I, IV đúng, III sai d. I, II, IV đúng X Câu 4: Đi n vào ch tr ng: C ph n là ph n chia nh nh t v n đi u l c a ….(1)…..đư c th hi n dư i hình th c ……(2)…..và có th bao g m 2 lo i ….(3)….. và …..(4)……. a. (1) ch s h u, (2) c phi u, (3) c t c, (4) trái phi u b. (1) công ty c ph n, (2) c phi u, (3) c ph n ph thông, (4) c ph n ưu đãi X c. (1) công ty h p danh, (2) c t c, (3) c ph n ph thông, (4) c ph n ưu đãi d. (1) công ty nhà nư c, (2) c t c, (3) c ph n ph thông, (4) c ph n ưu đãi Câu 5: Ch n phát bi u đúng: a. Trong th i h n 3 năm k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n Đăng ký kinh doanh, c đông sang l p có quy n t do chuy n đ i c ph n c a mình.X b. Công ty c ph n không c n b t bu c có c ph n ph thong.
 17. c. Công ty c ph n b t bu c ph i có c ph n ưu đãi. d. C ph n ph thong có th chuy n thành c ph n ưu đãi. Câu 6: Ch n phát bi u đúng: a. Ch s h u công ty h p danh ph i có ít nh t 3 thành viên tr lên và đư c g i là thành viên h p danh. b. Ch s h u công ty h p danh đư c goi là thành viên góp v n. c. Thành viên h p danh ph i là cá nhân. X d. Thành viên góp v n ph i là cá nhân. Câu 7: Tìm phát bi u sai: a. Thành viên h p danh ph i ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v các nghĩa v c a công ty b. Thành viên góp v n ch ch u trách nhi m v các kho ng n c a công ty trong ph m vi s v n đã góp vào công ty. c. Công ty h p danh không đư c phát hành b t c lo i ch ng khoán nào. d. Thành viên góp v n có quy n nhân danh công ty th c hi n kinh doanh cùng ngành.X Câu 8: Cho các phát bi u sau: I. Đ i v i công ty h p danh t t c các thành viên h p l i thành h i đ ng thành viên II. C đông s h u 10% t ng s c ph n tr lên ph i đăng ký v i cơ quan đăng ký kinh doanh có th m quy n III. Trong công ty c ph n, c đông có s lu ng t i thi u là 3 IV. Công ty h p danh có quy n thuê ngư i làm giám đ c V. Công ty c ph n b t bu c ph i có ban ki m soát A) I,II đúng, II,IV,V sai B) I,V đúng, III, IV,V sai C) I,III đúng, II,V sai X D) III,IV đúng, I,II,V sai Câu 9: Ch n phát bi u đúng, đ i v i công ty c ph n a. H i đ ng qu n tr b t bu c ph i có 10 thành viên tr lên b. Nhi m kỳ c a ban ki m soát không quá 5 năm X c. Giám đ c hay t ng giám đ c b t bu c ph i là c đông d. Cu c h p đ i h i đ ng c đông đư c ti n hành khi có t ng s c đông d h p đ i di n ít nh t 65% t ng s c ph n có bi u quy t Câu 10: cu c h p h i đ ng qu n tr đu c ti n hành khi có bao nhiêu thành viên d h p a. ½ t ng s thành viên tr lên b. ¾ t ng s thành viên tr lên X c. 4/3 t ng s thành viên tr lên d. Đ y đ các thành viên Câu 11: Tìm phát bi u sai, trong công ty trách nhi m h u h n: a. Ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ch đu c là cá nhân X b. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có ch s h u là cá nhân không có ki m soát viên c. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có ch s h u là t ch c, ph i có ki m soát viên và có s lu ng t 1- 3 ngư i d. Vi c s a đ i công ty, b sung đi u l công ty, t ch c l i công ty chuy n như ng v n đi u l công ty ph i đu c ít nh t ¾ s thành viên ch p thu n Câu 16: Đ i h i đ ng c đông g m nh ng ai? a. T t c nh ng c đ ng có quy n bi u quy t, là cơ quan quy t đ nh cao nh t c a công ty c ph n. X b. T t c các thành viên trong H i đ ng qu n tr , là cơ quan quy t đ nh cao nh t c a công ty.
 18. c. T t c các c đông, là cơ quan qu n lý công ty, có toàn quy n nhân danh công ty đ quy t đ nh m i v n đ liên quan đ n m c đích, quy n l i c a công ty. d. T t c các thành viên h p danh, là cơ quan qu n lý công ty có toàn quy n nhân danh công ty đ quy t đ nh m i v n đ liên quan đ n m c đích, quy n l i c a công ty Câu 17: Phát bi u nào sai v tên trùng và tên gây nh m l n: a. Tên b ng ti ng Vi t c doanh nghi p yêu c u đăng kí đư c đ c gi ng như tên doanh nghi p đã đăng kí. b. Tên vi t t t c a doanh nghi p yêu c u đăng kí trùng v i tên vi t t t c a doanh nghi p đã đăng kí. c. Tên c a doanh nghi p yêu c u đăng kí khác v i tên c a doamh mghi p đã đăng kí b i s t nhiên, s th t or các ch cái ti ng Vi t (A, B, C …)ngay sau tên riêng c a doanh nghi p đó. X d. Tên b ng ti ng Vi t c a doanh nghi p yêu c u đăng kí ch kác tên c a doanh nghi p đã đăng kí b i kí hi u “&”. Câu 18: N u ngư i nh n chuy n như ng là t ch c nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t Nam thì vi c đăng kí thay đ i đư c th c hi n khi ph n góp v n c a các c d0ông nư c ngoài không vư t quá: a. 30% v n đi u l X b. 50% v n đi u l c. 70% v n đi u l d. 75% v n đi u l Câu 19: Doanh nghi p b thu h i gi u ch ng nh n đăng kí kinh doanh trong trư ng h p:dieu165ldn a. Không đăng kí mã s thu trong th i h n 6 tháng k t khi đư c c p gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh. b. Không ho t đ ng trong th i h n m t năm k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh ho c c ng nh n thay đ i tr s chính. c. Ng ng ho t đ ng kinh doanh 1 năm liên t c mà không báo cáo cơ quan đăng kí kinh doanh.X d. Không báo cáo v ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p v i cơ quan đăng kí kinh doanh trong 1 năm liên ti p. Câu 20: Đ i v i công ty trách nhi m h u h n có 2 thành viên tr lên kèm theo thông báo g i đ n phòng đăng kí kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p đã đăng kí kinh doanh theo m u MTB-4, khi b sung, thay đ i ngành ngh kinh doanh công ty ph i có thêm b n sao h p l : a. Quy t đ nh và biên b n h p c a H i đ ng thành viên v vi c b sung, thay đ i ngành ngh kinh doanh X. b. Quy t đ nh c a ch s h u công ty v vi c b sung thay đ i ngành ngh kinh doanh . c. Quy t đ nh và biên b n h p c a Đ i h i đ ng c đông v vi c b sung thay d i ngành ngh kinh doanh. d. Quy t đ nh và biên b n h p c a các thành viên h p danh v vi c b sung thay đ i ngành ngh kinh doanh. 1) Công ty đư c hi u là s liên k t c a hai hay nhi u cá nhân ho c pháp nhân b ng _______?_______, nh m ti n hành đ đ t m c tiêu chung. a) M t s ki n pháp lý b) M t h p đ ng hay văn b n c) C hai câu a, b đ u đúng d) C hai câu a, b đ u sai Đáp án đúng: a 2) Đi m khác nhau gi a vi c chia công ty và tách công ty: a) Chia công ty ch áp d ng cho công ty trách nhi m h u h n, tách công ty áp d ng cho c công ty c ph n.
 19. b) Khi chia công ty ph i chia thành các công ty cùng lo i. Tách công ty có th tách thành các công ty khác lo i. c) Chia công ty thì công ty b chia s ch m d t s t n t i. Tách công ty thì công ty b tách không ch m d t s t n t i. d) C hai câu a, b đ u đúng Đáp án đúng: c 3) V n đi u l là: a) S v n t i thi u theo quy đ nh pháp lu t đ doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh b) S v n do các thành viên doanh nghiêp góp vào c) S v n do các thành viên, c đông góp ho c cam k t góp trong th i gian nh t đ nh và đư c ghi vào đi u l công ty d) Các câu trên đ u sai Đáp án đúng: c 4) Cơ quan nào có quy t đ nh cao nh t trong công ty trách nhi m h u h n hai thành viên? a) H i đ ng thành viên b) Ban ki m soát c) H i đ ng qu n tr d) C ba câu trên đ u sai Đáp án đúng: a 5) Trong th i h n bao nhiêu ngày làm vi c, k t ngày c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh ph i thông báo n i dung gi y ch ng nh n đó cho cơ quan thu , cơ quan th ng kê? a) 25 ngày c) 20 ngày b) 7 ngày d) 40 ngày Đáp án đúng: b 6) Thành viên sáng l p c a công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh là ngư i: a) Góp v n, tham gia xây d ng, thông qua và ký tên vào gi y đ ngh đăng ký kinh doanh b) Góp v n, thông qua và ký tên vào b n đi u l công ty c) Góp v n, tham gia xây d ng, thông qua và ký tên vào ban đi u l đ u tiên c a công ty d) C ba câu trên đ u sai Đáp án đúng: c 7) Theo pháp lu t quy đ nh, h sơ đăng ký kinh doanh n p t i: a) y ban nhân dân c p qu n b) Cơ quan đăng ký kinh doanh c a y ban nhân dân c p t nh c) y ban nhân dân c p t nh d) S k ho ch và đ u tư Đáp án đúng: b 8) Trong công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, ngư i đ i di n theo quy đ nh c a pháp lu t là: a) Ch t ch h i đ ng thành viên c) Giám đ c và phó giám đ c b) Ch t ch công ty d) Do đi u l c a công ty quy đ nh Đáp án đúng: b 9) H i đ ng qu n tr c a công ty c ph n là: a) Nh t thi t ph i là c đông c a công ty c ph n b) Là c đông s h u trên 5% c ph n c) Không nh t thi t ph i là c đông c a công ty c ph n d) C ba câu trên đ u sai Đáp án đúng: c 10) H i đ ng qu n tr KHÔNG ph i tri u t p h p b t thư ng đ i h i đ ng c đông trong trư ng h p sau: a) S thành viên h i đ ng qu n tr còn l i ít hơn s thành viên theo quy đ nh c a pháp lu t b) Theo yêu c u c a ban ki m soát c) H i đ ng qu n tr vi ph m nghiêm trong quy n c a c đông
 20. d) Nhi m kỳ c a h i đ ng qu n tr k t thúc Đáp án đúng: d Trong công ty trách nhi m h u h n hai thành viên, quy t đ nh c a H i đ ng thành viên đư c thông qua t i cu c h p khi: a) Đư c s phi u đ i di n ít nh t 65% t ng s v n góp c a các thành viên d h p ch p thu n b) Đư c ch t ch H i đ ng thành viên ch p thu n c) Đư c s phi u đ i di n ít nh t 50% t ng s v n góp c a các thành viên d h p ch p thu n d) C ba câu trên đ u sai Đáp án đúng: a 1. Lo i c đông nào không đư c t do chuy n như ng c ph n c a mình cho ngư i khác a.C đông thông thư ng b.C đông s h u x 2. Các c đông sáng l p ph i cùng nhau đăng kí mua ít nh t bao nhiêu % t ng s c ph n ph thông đư c quy n chào bán a.20 x b.25 c.30 d.50 3. Công ty TNHH 2 thành viên tr lên có t i đa bao nhiêu thành viên a.20 b.30 c.50 x d.không quy đ nh 4. Cu c h p h i đ ng thành viên c a công ty TNHH 2 thành viên tr lên đư c ti n hành khi có ít nh t bao nhiêu % v n đi u l a.65 b.70 c.75 x d.80 5. S lư ng c đông t i thi u c a công ty c ph n là a.2 b.3 x c.10 d.50 6. S lư ng c đông t i đa c a công ty c ph n là a.10 b.50 c.100 d.không gi i h n x 7. Giám đ c hay t ng giám đ c công ty c ph n nhi m kì không quá a.3 năm b.5 năm x c.7 năm d.không gi i h n 8. Công ty c ph n có quy n mua l i t i đa bao nhiêu % t ng s c ph n ph thông đã bán a.20 b.25 c.50 d.30 x 9. V n đi u l c a công ty c ph n đư c phép a.Tăng b.Gi m c.Không tăng hay gi m c.Tăng ho c gi m x 10. S lư ng t i đa trong h i đ ng qu n tr là a.5 b.10 d.15 c.11 x 11. Cu c h p đ i h i đ ng c đông đư c ti n hành khi có s lư ng c đông d h p đ i di n ít nh t a.65% t ng s c ph n d.65% c ph n có quy n bi u quy t x b.2/3 t ng s c ph n d.2/3 t ng s c ph n có quy n bi u quy t 12. C ph n s h u t bao nhiêu % t ng s c ph n tr lên ph i đăng kí v i cơ quan có th m quy n b.10 a.5 c.20 d.50 13. Lu t doanh nghi p 2005 có hi u l c t ngày a.1/1/2006 b.1/7/2006 x c.26/11/2005 c.29/11/2005
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2