intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Chia sẻ: Nguyen Ma | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

264
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tổng hợp với hơn 30 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Pháp luật đại cương giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu cũng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho các kỳ thi sắp diễn ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

  1. 1 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử. b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp. . ầ về ầ ế p ả ó mộ ổ ứ ể dập ắ x ộ ấp. d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc. ấp ể a. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp. b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác. c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp. d. ả ,b, . ề a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội. b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại. c. Quyền ban hành văn bản pháp luật. d. ả ,b, . 4. á o ộ về ứ ă ộ a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia. . ă á mặ x ấ k ẩ ô o. d. Cả a,b,c. Câu x ộ o ...... k ể ,b o m á kể .............  chủ nô phong kiến tư hữu XHCN  chủ nô phong kiến tư sản XHCN  4 ô ếm ô bả - XHCN  địa chủ nông nô, phong kiến tư bản XHCN ấp p áp ậ ể a. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp. b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị. c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp. d. ả ,b, . 7 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  2. 2 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương a. Một tổ chức xã hội có giai cấp. b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia. c. Một tổ chức xã hội có luật lệ d. ả ,b, . ứ á ổ ứ bộ má ề v p p áp ề . ứ ể ế ............ k ó ................... a. 3 h nh thức chính thể, h nh thức cấu tr c nhà nước và chế độ KT XH b. ứ ể, ứ ấ v ế ộ c. 3 h nh thức chuy n chính, h nh thức cấu tr c nhà nước và chế độ KT XH d. 3 h nh thức chuy n chính, h nh thức cấu tr c nhà nước và chế độ chính trị ể ảm bảo ắ ấ o v x d v áp d p áp ậ ầ p ả  Tôn tr ng tính tối cao của iến pháp và uật  ảm bảo tính thống nhất của pháp luật  ả ề  Cả hai câu tr n đều sai ấ v p m p áp ậ b o m a. Giả định, quy định, chế tài. b. Chủ thể, khách thể. c. M t chủ quan, m t khách quan. d. b và c. o bộ má ó a. Phân quyền b. ô ,p m c. Phân công lao động d. Tất cả đều đ ng áp ậ ắ x m ....................., do .................. b TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  3. 3 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương v bảo ảm , ể ....................... ấp v p ộ v o á ề k .................. , ề á x ộ  t buộc quốc hội ý chí chính trị  t buộc chung nhà nước lý tư ng chính trị  t buộc quốc hội lý tư ng kinh tế xã hội  ắ b ộ k ếx ộ ứ p áp ậ á ứ m ấp d ể ấp m p áp ậ. o o ó ............ ứ p áp ậ , ó ..................  tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và ăn bản quy phạm pháp luật  ập á p áp, ề p áp, vă bả p m p áp ậ  tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật  văn bản quy phạm pháp luật 4 p m p áp ậ ắ x m ....................do ................... b v bảo ảm , ể v bảo v ấp ể ề á ...........................  t buộc chung nhà nước quan hệ pháp luật  t buộc nhà nước quan hệ xã hội  t buộc chung quốc hội quan hệ xã hội  ắ b ộ x ộ ế ó á o  Chế tài h nh sự và chế tài hành chính  Chế tài h nh sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự  ế , ế , ế k ậ v ế d  Chế tài h nh sự, chế tài hành chính, chế tài k luật, chế tài dân sự và chế tài b t buộc ập á p áp . ế ổ , ập á ó ẵ p áp ậ . b. iến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật. c. iến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật. d. Cả a,b,c. 7 ộ TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  4. 4 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương a. ội đ ng dân tộc b. y ban Quốc hội . b v ộ d. Cả a, b, c đều đ ng Ô A vậ ể ầm b b ,b ó ẩm ề p á v b ộ p ả ế ầm b b . b p áp ế a. Dân sự b. nh sự c. Hành chính d. K luật o ả áo d về ó ,d v ậ ả m ọ b x p về v oặ b kế á về ộ , xó á m ò v p m b p ề ừ ế , ả ok ô m ế ăm oặ b p ù ừ á ế ăm . ộ p ậ ả a. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụ b. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghi m tr ng c. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghi m tr ng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này d. o ả áo d về ó ,d v ậ ả m ọ b x p về v oặ b kế á về ộ , xóa án tích mà còn vi p m. á ể k ô ô ậ o a. Những người hiện diện tr n lãnh thổ iệt Nam nhưng không mang quốc tịch iệt Nam b. Người chưa trư ng thành c. Người m c bệnh Down d. ấ ả ề ă ểb o m . ă p áp ậ v ă v. b. Năng lực pháp luật và năng lực công dân c. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức d. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  5. 5 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương V m ó ề a. ầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng b. ầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao c. ầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm iện trư ng KSND tối cao d. ầ , m ễ m, b m á ộ . Mộ ô x ấ ả ô m á ế o , ô ễm ặ mô . á m p áp áp d v ô a. Trách nhiệm hành chính. b. Trách nhiệm h nh sự. . á m v á md . d. Trách nhiệm h nh sự và trách nhiệm dân sự. 4 ọ ậ a. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là ại biểu quốc hội b. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra . ă o ộ x ấ ừk ô d ổ d. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi. o m bá , k á ể  Quyền s hữu căn nhà của người mua  Quyền s hữu số tiền của người bán  Căn nhà, số tiền  Av b ặp o p áp ậ  dứ k oá  Quy định tùy nghi  Quy định giao quyền  Tất cả đều sai 7 á ứ p áp ậ b o m  Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật  Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật  Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật  p áp ậ , p áp ậ , d p áp ậ v áp d p áp ậ TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  6. 6 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương . ề o ề o ĩ v p áp a. Công bố uật, Pháp lệnh. b. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao. c. Tuy n bố t nh trạng chiến tranh. d. ề xá. . ề ô ò . ề á , ổ ứ p áp ậ. b. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân. c. Quyền xác định tội phạm. d. Cả a, b, c. . ả o ô a. ường lối, chủ trương, chính sách của ảng trong từng thời kỳ. b. Tổ chức ảng trong các cơ quan nhà nước. c. ào tạo và giới thiệu những ảng vi n vào cơ quan nhà nước. d. ả , b, . Câu 31. Hộ ẩm d k m xé x , ó ề a. Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng. b. Tham gia bàn luận với thẩm phán về phương hướng xét xử. c. Nghị án. d. ả , b, . . o v , ậ o x ộ a. ộ Quốc phòng. b. ộ Ngoại giao. . ộ ô . d. Cả a, b, c. . p m p áp ậ D V kế ô p ả ă k ó ẩm ề , mọ ứ kế ô k á ề k ô ó á về mặ p áp o m a. Giả định. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  7. 7 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương b. . c. Quy định và chế tài. d. Giả định và quy định. 4 ứ á m p áp a. Nhân chứng b. ật chứng . V p m p áp ậ d. a và b đ ng. ộ V m ó m kỳ mấ ăm? a. năm b. ăm c. 6 năm d. Tất cả đều sai. ề b ẳ , ề do ỡ a. Quyền chính trị b. Quyền tài sản . ề d. Quyền đối nhân. 7 V ổ , bổ ế p áp p ả ó a. Ít nhất / tổng số đại biểu tán thành b. Í ấ / ổ bể á c. Ít nhất 3/ tổng số đại biểu tán thành d. Tất cả đều sai. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
  8. 8 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm – Pháp Luật Đại cương o ộ ập ể ậ ... ập ể o ộ v d o ộ về ề k o ộ v d o ộ , ề v ĩ v b o o ộ .  ng văn bản  ng miệng  ả v b ề  Cả a và b đều sai ề ậ d  Các quan hệ vật chất  Các quan hệ tài sản  Các quan hệ nhân thân phi tài sản  ả bv 4 p áp ề ậ o ộ a. Quyền uy, mệnh lệnh b. ề , ậ c. Thỏa thuận, mệnh lệnh d. Tất cả đều sai TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM CƯƠNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2