intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô 1 - Lê Khương Ninh

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

373
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu về câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô gồm các câu hỏi tổng hợp kiến thức tất cả các chương học, giúp các bạn hệ thống được kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô 1 - Lê Khương Ninh

  1. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 | LKN | 72B TV | 20-9-2006 | 13:26 | Câu h i và bài t p Kinh t h c vĩ mô 1 LÊ KHƯƠNG NINH Chương 1 1.1. Gi i thích s khác bi t gi a kinh t h c vĩ mô và kinh t h c vi mô. Hai ngành h c này có m i liên h v i nhau như th nào ? 1.2. T i sao các nhà kinh t ph i xây d ng nên các mô hình kinh t ? 1.3. Mô hình cân b ng th trư ng là gì ? 1.4. Hãy cho bi t m t s thông tin có liên quan ñ n n n kinh t (vĩ mô) ñư c ñ c p trên phương ti n truy n thông ñ i chúng trong th i gian g n ñây mà Anh Ch quan tâm ? Chương 2 2.1. Hãy cho bi t GDP ño lư ng các ñ i lư ng nào c a n n kinh t ? Làm th nào GDP có th ño lư ng các ñ i lư ng trên cùng m t lúc? 2.2. Ch s giá tiêu dùng CPI là gì ? 2.3. Hãy cho bi t báo chí ñã ñăng t i nh ng thông tin kinh t gì trong m t tu n nay. Hãy phân tích các thông tin này. 2.4. M t ngư i nông dân làm ra m t gi lúa và bán nó cho m t nhà máy xay xát v i giá 1 ñvt. Nhà máy xay xát này xay s lúa này thành g o và bán cho ngư i làm bánh v i giá 3 ñvt. Ngư i làm bánh làm ra chi c bánh và bán cho m t k sư v i giá 6 ñvt. Ngư i k sư này ăn chi c bánh ñ ñi làm vi c. Giá tr tăng thêm t ng khâu là bao nhiêu ? N u n n kinh t ch bao g m các ho t ñ ng trên thì GDP c a n n kinh t là bao nhiêu ? 2.5. Hãy cho bi t các giao d ch sau thu c thành ph n nào c a t ng chi tiêu : tiêu dùng C, ñ u tư I, chi tiêu chính ph G hay xu t kh u ròng NX. a. Hãng máy bay Boeing (Hoa Kỳ) bán m t chi c máy bay cho chính ph Hoa Kỳ. b. Hãng máy bay Boeing (Hoa Kỳ) bán m t chi c máy bay cho hãng hàng không American Airlines (Hoa Kỳ). c. Hãng máy bay Boeing (Hoa Kỳ) bán m t chi c máy bay cho hãng hàng không Air France (Pháp). 1 http://lekhuongninh.googlepages.com
  2. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 d. Hãng máy bay Boeing l p ráp m t máy bay ñ bán năm t i. 2.6. Hãy tìm s li u v GDP c a Vi t Nam và các thành ph n c a nó vào năm 1986, 1998 và 2005. Tính t tr ng các thành ph n sau: a. Tiêu dùng C. b. ð u tư tư nhân n i ñ a I. c. Chi tiêu chính ph G. d. Xu t kh u ròng NX. e. Nh p kh u IM. B n có nh n th y m i quan h nào gi a các bi n s này không ? B n có phát hi n ra xu hư ng bi n ñ ng nào c a các thành ph n này không ? 2.7. M t n n kinh t s n xu t ra bánh mì và xe ô tô. S li u dư i ñây là s li u trong hai năm. Ch tiêu Năm 2000 Năm 2010 Giá m t xe ô tô 50.000 60.000 Giá m t bánh mì 10 20 S xe ô tô ñư c s n xu t 100 120 S bánh mì ñư c s n xu t 500.000 400.000 a. S d ng năm 2000 như là năm g c, hãy tính GDP danh nghĩa, GDP th c, ch s giá ñi u ch nh GDP và CPI. b. Giá tăng lên bao nhiêu gi a năm 2000 và 2010 ? Chương 3 3.1. Các y u t nào quy t ñ nh s n lư ng c a m t n n kinh t ? 3.2. Gi i thích cách th c m t doanh nghi p c nh tranh hoàn h o v i m c tiêu t i ña hóa l i nhu n ch n l a s lư ng y u t ñ u vào cho s n xu t. 3.3. Các y u t nào quy t ñ nh tiêu dùng C và ñ u tư I ? Gi i thích t i sao. 3.4. Gi i thích s khác bi t gi a chi tiêu chính ph G và chuy n như ng chính ph . Hãy cho m t thí d minh h a hai khái ni m này. 3.5. Y u t nào làm cân b ng cung c u hàng hóa, d ch v ? 3.6. Gi i thích nh hư ng c a s gia tăng c a thu lên tiêu dùng, lãi su t và ñ u tư. 3.7. Hãy s d ng lý thuy t c ñi n v phân ph i thu nh p qu c dân trình bày trong Chương 3 ñ d báo nh hư ng ñ i v i ti n lương th c và chi phí v n th c khi các s ki n sau di n ra: a. Làn sóng ngư i nh p cư làm tăng l c lư ng lao ñ ng. b. ð ng ñ t phá h y m t s tài s n v n. c. Ti n b k thu t làm c i ti n trình ñ s n xu t. 2 http://lekhuongninh.googlepages.com
  3. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 3.8. N u 10% gia tăng c a v n và lao ñ ng làm s n lư ng tăng ít hơn 10% thì hàm s n xu t ñư c g i là có hi u su t quy mô gi m d n. N u làm cho s n lư ng tăng hơn 10% thì hàm s n xu t có hi u su t quy mô tăng d n. Y u t nào có th gây ra hai hi n tư ng này ? 3.9. Theo lý thuy t c ñi n v phân ph i thu nh p, ti n lương th c c a ngư i lao ñ ng b ng v i năng su t lao ñ ng biên. Hãy s d ng l p lu n này ñ nghiên c u thu nh p c a hai nhóm ngư i lao ñ ng: nông dân và th h t tóc. a. Trong th i gian qua, năng su t lao ñ ng c a ngư i nông dân tăng lên ñáng k do ti n b k thu t. Theo lý thuy t phân ph i thu nh p c ñi n, ñi u gì x y ra ñ i v i ti n lương th c c a h ? b. Ti n lương th c trong Câu a ñư c ño lư ng b ng gì ? c. Trong th i gian ñó, năng su t lao ñ ng c a th h t tóc g n như không ñ i. ði u gì x y ra ñ i v i ti n lương c a h ? d. ðơn v tính ti n lương Câu c là gì ? e. Gi s lao ñ ng có th chuy n ñ i qua l i d dàng gi a ngh nông và ngh h t tóc. S chuy n ñ i d dàng này có ng ý gì ñ i v i ti n lương nông dân và ti n lương th h t tóc. f. Câu tr l i trên có ng ý gì ñ i v i ti n c t tóc và giá lương th c ? g. Ai ñư c hư ng l i t ti n b k thu t trong s n xu t nông nghi p – nông dân hay th h t tóc ? Chương 5 5.1. Gi s trong su t m t th p niên t c ñ tăng trư ng c a s cung ti n c ñ nh m c 5%/năm và t c ñ tăng trư ng c a t c ñ chu chuy n ti n c ñ nh m c 3%/năm. Trong n a ñ u c a th p k , t c ñ tăng trư ng c a s n lư ng là 4%/năm nhưng n a sau c a th p k thì t c ñ tăng trư ng c a s n lư ng ch là 2%. T c ñ tăng trư ng c a s cung ti n không b nh hư ng c a s gi m ñi trong t c ñ tăng trư ng c a s n lư ng. T l l m phát n a ñ u th p k là bao nhiêu và n a sau th p k là bao nhiêu ? 5.2. Hãy miêu t các ch c năng c a ti n. Các m c sau ñây thu c ch c năng nào c a ti n ? Gi i thích. a. Th tín d ng b. Tranh v c a h a sĩ Rembrandt c. ð ng xu dùng ñi xe ñi n ng m 5.3. Ti n quy ư c là gì ? Ti n hàng hóa là gì ? Theo Anh Ch , ngoài hai lo i ti n này hi n nay còn có lo i ti n nào ñang t n t i hay không ? 5.4. Ai là ngư i ki m soát lư ng ti n trong lưu thông và ki m soát b ng cách nào ? 3 http://lekhuongninh.googlepages.com
  4. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 5.5. Hãy trình bày phương trình ñ nh lư ng ti n và gi i thích nó. Hãy cho bi t ý nghĩa c a phương trình ñ nh lư ng ti n. 5.6. Ng ý c a gi ñ nh t c ñ chu chuy n ti n c ñ nh là gì ? T c ñ chu chuy n ti n thư ng không thay ñ i, nhưng theo Anh Ch thì khi nào t c ñ chu chuy n ti n thay ñ i? Cho thí d minh h a. 5.7. Ai là ngư i tr thu l m phát ? Gi i thích t i sao. 5.8. N u l m phát tăng t 6%/năm lên 8%/năm thì ñi u gì x y ra ñ i v i lãi su t danh nghĩa theo hi u ng Fisher ? 5.9. Hãy nghĩ ra các lo i chi phí c a l m phát và x p h ng chúng theo m c ñ quan tr ng theo suy nghĩ c a b n thân. 5.10. Hãy gi i thích vai trò c a chính sách ti n t và chính sách tài chính trong vi c gây ra và ch m d t siêu l m phát. Chương 6 6.1. ð u tư nư c ngoài ròng và cán cân thương m i là gì ? Chúng có m i quan h v i nhau như th nào ? Gi i thích. 6.2. ð nh nghĩa t giá danh nghĩa và t giá th c. 6.3. N u m t n n kinh t m quy mô nh c t gi m chi tiêu qu c phòng, ñi u gì x y ra ñ i v i ti t ki m, ñ u tư, cán cân thương m i, lãi su t và t giá. 6.4. N u m t n n kinh t m quy mô nh ban b l nh c m nh p ñ u ñĩa VCR c a Nh t, ñi u gì x y ra ñ i v i ti t ki m, ñ u tư, cán cân thương m i, lãi su t và t giá? 6.5. N u ð c có l m phát th p và Ý có l m phát cao thì ñi u gì s x y ra ñ i v i t giá gi a ñ ng Mark ð c và ñ ng Lire Ý (khi hai ñ ng ti n này còn ñư c s d ng)? 6.6. Hãy s d ng mô hình n n kinh t m quy mô nh ñ d báo ñi u gì x y ra ñ i v i cán cân thương m i, t giá th c và t giá danh nghĩa trong các trư ng h p sau : a. S m t lòng tin c a ngư i tiêu dùng vào tương lai làm ngư i tiêu dùng trong nư c tiêu dùng ít hơn và ti t ki m nhi u hơn. Hư ng d n: ðư ng S – I d ch chuy n. b. Ki u xe Toyota m i làm cho m t vài ngư i tiêu dùng thích xe nư c ngoài hơn xe trong nư c. Hư ng d n: ðư ng NX d ch chuy n. c. Vi c s d ng máy ATM làm gi m nhu c u ñ i v i ti n. Hư ng d n: Nhu c u ti n gi m làm tăng giá P, d n ñ n e gi m. Chương 7 7.1. Hãy cho m t thí d v s c ng nh c trong ng n h n và linh ñ ng trong dài h n c a giá. Gi i thích vì sao có hi n tư ng này. 7.2. Gi i thích t i sao ñư ng t ng c u AD l i d c xu ng t trái sang ph i. 4 http://lekhuongninh.googlepages.com
  5. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 7.3. Hãy gi i thích nh hư ng c a s gia tăng trong s cung ti n trong ng n h n và dài h n ñ i v i n n kinh t . 7.4. T i sao ngân hàng trung ương ñ i phó v i s c c u d hơn s c cung ? 7.5. Ngân hàng trung ương gi m s cung ti n 10% : a. ði u gì x y ra ñ i v i ñư ng t ng c u ? b. ði u gì x y ra ñ i v i s n lư ng và giá trong ng n h n và dài h n ? 7.6. Gi s Ngân hàng trung ương A quan tâm ñ n vi c n ñ nh giá trong khi Ngân hàng trung ương B quan tâm ñ n vi c gi cho s n lư ng và nhân d ng m c t nhiên c a chúng. Hãy gi i thích các ngân hàng trung ương này ñ i phó v i s c sau ñây như th nào. a. S gi m ñi c a t c ñ chu chuy n ti n. b. S tăng lên c a giá d u. Chương 8 (Các bài có d u sao dùng ñ tham kh o) 8.1. Hãy dùng d u chéo Keynes ñ gi i thích vì sao chính sách tài chính l i có nh hư ng s nhân ñ n thu nh p qu c dân. 8.2. Hãy dùng lý thuy t ưa chu ng thanh kho n ñ gi i thích vì sao s gia tăng trong s cung ti n s làm gi m lãi su t. Gi i thích này gi ñ nh ñi u gì ñ i v i giá. 8.3. Gi i thích t i sao ñư ng IS l i d c xu ng t trái sang ph i. Hãy cho bi t ý nghĩa c a ñư ng IS. 8.4. Gi i thích t i sao ñư ng LM l i d c lên t trái sang ph i. Hãy cho bi t ý nghĩa c a ñư ng LM. 8.5. S d ng d u chéo Keynes ñ d báo nh hư ng c a các y u t sau ñ i v i thu nh p qu c dân th c Y : a. S gia tăng trong chi tiêu chính ph . b. S gia tăng c a thu . c. S gia tăng lên m c ñ b ng nhau c a chi tiêu chính ph và thu . 8.6. Trong d u chéo Keynes, gi s hàm tiêu dùng là: C = 200 + 0,75 × (Y – T). ð u tư d ki n là 100, chi tiêu chính ph là 100 và thu là 100. a. Hãy v ñ th hàm chi tiêu d ki n theo thu nh p. b. Thu nh p cân b ng là bao nhiêu ? c. N u chi tiêu chính ph tăng lên thành 125 thì thu nh p cân b ng m i là bao nhiêu ? d. Chính ph c n chi tiêu bao nhiêu ñ ñ t ñư c m c thu nh p là 1.600 ? 8.7. M c dù trong Chương 8 khi xây d ng d u chéo Keynes ta gi ñ nh thu là c ñ nh nhưng nhi u nư c thu l i ph thu c vào thu nh p th c Y. Khi ñó, ta có th vi t: 5 http://lekhuongninh.googlepages.com
  6. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 T = T + tY, trong ñó T và t là các ñ i lư ng ph thu c vào lu t thu v i t là t l thu biên cho bi t n u thu nh p tăng 1 ñvt thì thu s tăng t ñvt. a. H th ng thu này làm thay ñ i s ñáp ng c a tiêu dùng theo s thay ñ i c a Y như th nào? Hư ng d n: Tiêu dùng s thay ñ i m t lư ng là (1 − t) MPC khi Y thay ñ i 1 ñơn v . b. Trong d u chéo Keynes, h th ng thu này s làm thay ñ i cách ñáp ng c a n n kinh t ñ i v i s thay ñ i trong chi tiêu chính ph như th nào? K t qu : ∆Y / ∆G = 1 /[1 − (1 − t ) MPC ] . c.* Trong mô hình IS–LM, h th ng thu này làm thay ñ i ñ d c c a ñư ng IS như th nào? 8.8.* Hãy xem xét nh hư ng c a s gia tăng trong tiêu dùng trong d u chéo Keynes. Gi s hàm tiêu dùng là: C = C + c(Y – T), trong ñó C ñư c g i là tiêu dùng t ñ nh và c là tiêu dùng biên. a. ði u gì x y ra ñ i v i thu nh p cân b ng khi n n kinh t tr nên giàu có hơn, bi u qua s gi m ñi c a tiêu dùng t ñ nh? b. ði u gì x y ra ñ i v i ti t ki m cân b ng? c. T i sao k t qu này có th ñư c g i là ngh ch lý tiêu dùng? d. Li u ngh ch lý này có x y ra trong mô hình c ñi n Chương 3 không? T i sao và t i sao không? 8.9. Gi s hàm s c u ti n là: (M/P)d = 1.000 – 100r, trong ñó r là lãi su t. S cung ti n M = 1.000 và giá P = 2. a. Hãy v ñư ng cung, ñư ng c u ti n th c? b. Lãi su t cân b ng là bao nhiêu? c. Gi s giá c ñ nh. ði u gì x y ra ñ i v i lãi su t cân b ng n u s cung ti n M tăng t 1.000 lên thành 1.200? d. N u ngân hàng trung ương tăng lãi su t lên thành 7% thì s cung ti n nên là bao nhiêu? 8.10. Hãy cho bi t tình tr ng cân b ng và không cân b ng c a th trư ng hàng hóa và th trư ng ti n t t i các ñi m A, B, C và D c a ñ th sau? Lo i th trư ng A B C D Th trư ng s n ph m Th trư ng ti n t 6 http://lekhuongninh.googlepages.com
  7. CÂU H I VÀ BÀI T P KINH T H C VĨ MÔ 1 r IS LM A D B r2 r1 C Y Y1 Y2 Y3 8.11. Gi s m t n n kinh t ñóng có s tham gia c a chính ph . th trư ng ti n t , ta có cung ti n th c : M/P = 370; c u ti n th c: (M/P)d = 720 – 100r; C = 0,75YD ; I = 680 – 80r; G = 450; T = 400. ðơn v tính c a r là % và c a các ñ i lư ng khác là t ñ ng. a. Hãy tính s n lư ng cân b ng. b. N u ngân hàng trung ương tăng s cung ti n thêm 50 t ñ ng, hãy tính s n lư ng cân b ng m i? Hãy gi i thích nguyên nhân c a nh hư ng c a s thay ñ i c a s cung ti n lên s n lư ng (thu nh p) th c c a n n kinh t ? 8.12. Xét m t n n kinh t ñóng v i các thông tin như sau. Th trư ng ti n t : Cung ti n th c: M/P = 270. C u ti n th c : (M/P)d = 370 – 50r + 0,2Y ; C = 106 + 0,9 YD ; I = 180 – 30r ; G = 192,5 và T = 250. ðơn v tính c a r là % và các ñ i lư ng khác là t ñ ng. a. Hãy xây d ng phương trình ñư ng IS và LM. b. Hãy xác ñ nh lãi su t và s n lư ng cân b ng c a n n kinh t . c. Chính ph tăng thu thêm 100 và tăng chi tiêu ñ i v i hàng hóa, d ch v thêm 117,75. Hãy xác ñ nh ñi m cân b ng m i và cho bi t ñi u gì x y ra ñ i v i n n kinh t trên. d. T ñi m cân b ng Câu c, gi s ngân hàng trung ương gi m s cung ti n m t lư ng là 14,8 t . Tìm ñi m cân b ng m i. 7 http://lekhuongninh.googlepages.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=373

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2