intTypePromotion=1

Cấu tạo nguyên tử

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
118
lượt xem
132
download

Cấu tạo nguyên tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế kỷ 19, nhiều nhà bác học cho rằng: nguyên tử là phần tử cực kỳ nhỏ bé không phân chia được nữa. - Ngày nay, điều đó có đúng không? -Năm 1911. Rozefo( Ernest Rutherford): đưa ra mẫu hành tinh nguyên tử. Năm 1904 Tômxơn ( J.J Thomson) đưa ra giả thuyết đầu tiên về mẫu nguyên tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo nguyên tử

 1. THAØNH PHAÀN CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ THA NH KÍCH THÖÔÙC – KHOÁI LÖÔÏNG NG NGUYEÂN TÖÛ
 2. JOHN DALTON (1766 – 1844) “Theá kæ 19, nhieàu nhaø baùc hoïc cho cho raèng: nguyeân töû laø phaàn töû cöïc kì nhoû ra ng: beù khoâng phaân chia ñöôïc nöõa”. khoâ ñö Ngaøy nay, ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng? Nga nay,
 3. (1856 – 1940) Năm 1904 Tômxơn (J.J. Thomson) đưa ra giả thuyết đầu tiên về mẫu nguyên tử.
 4. (1871 – 1937) Năm 1911, Rơzefo (Ernest Rutherford): ñöa ra maãu haønh tinh ñö nh nguyeân töû
 5. NIELS BOHR (1885-1962) NIELS Phaùt trieån maãu nguyeân töû
 6. Thí nghieäm Ernest Rutherford
 7. Cuối thế kỉ 19: Cruck ( W. Cu Crookes) và Lêna (Lenard) đã phát hiện ra electron trong thí nghiệm phóng điện qua khí loãng.
 8. Thí nghieäm tia aâm cöïc - +
 9. - +
 10. CAÂU 1 Voû nguyeân töû mang ñieän tích Döông AÂm Khoâng mang ñieän
 11. ATOM Electron Neutron Neutron Proton
 12. Năm 1887 Tômxơn (J. Thomson): me=9,105.10-31kg=0.0055(đvC) Năm 1911 Maliken (R. Milikan): qe =-1.602.10-19 Culông(C) = 1-
 13. Năm 1916 Rutherford: Proton Kí hiệu: p mp = 1.6750.10-27 kg ≈ 1 đvC qp=+1.602.10-19 Culông(C) = 1+
 14. Năm 1932 Chatvich(Chadwick):Nơtron Chatvich(Chadwick): Kí hiệu: n mn = 1.6750.10-27 kg ≈ 1 đvC qn = 0
 15. CAÂU 2 CAÂ Khoái löôïng cuûa proton, nôtron ng proton, nôtron lôùn hôn khoái löôïng electron ng electron khoaûng bao nhieâu laàn khoa ng 1850 1840 1830 1860
 16. Atom 10-10 m = 1A0 10 1A0 = 10-10 m = 10-8 cm 1A
 17. Electron, proton Haït nhaân 10-4 A0 10 10-7 A0
 18. Khoái löôïng nguyeân töû Kho ng m = me + mp + mn ≅ mp + mn
 19. Caâu 3: 1 nguyeân töû cacbon goàm: 6 proton, 6 Caâ m: nôtron, 6 electron. Xaùc ñònh khoái löôïng ng nguyeân töû C? Giaûi m = 6mp + 6mn = 6.1.6750.10-27 kg + 6. 1.6750.10-27 kg = 20,1.10-27 kg = 12ñvC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2