intTypePromotion=1

Cấu tạo vỏ nguyên tử (T1)

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
118
lượt xem
12
download

Cấu tạo vỏ nguyên tử (T1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. kiến thức : Học sinh hiểu: - Trong nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân tạo nên vỏ electron của nguyên tử. - Cấu tạo đơn giản của vỏ nguyên tử: khái niệm lớp, phân lớp electron. 2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập liên quan đến các kiến thức sau: Phân biệt lớp electron và phân lớp electron; cách kí hiệu các lớp, phân lớp; số phân lớp trong mỗi lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo vỏ nguyên tử (T1)

  1. 1 TiÕt thø : 7 TuÇn: 4 Ngµy : líp d¹y : Ngµy so¹n: 3/9/2007 Ngµy : líp d¹y : Bµi 4 : CÊu t¹o vá nguyªn tö i. môc ®Ých yªu cÇu 1. kiÕn thøc : Häc sinh hiÓu: - Trong nguyªn tö, electron chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n t¹o nªn vá electron cña nguyªn tö. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n cña vá nguyªn tö: kh¸i niÖm líp, ph©n líp electron. 2. KÜ n¨ng : - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp liªn quan ®Õn c¸c kiÕn thøc sau: Ph©n biÖt líp electron vµ ph©n líp electron; c¸ch kÝ hiÖu c¸c líp, ph©n líp; sè ph©n líp trong mçi líp. II. ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn - Ph¬ng ph¸p : ®µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, gi¶ng gi¶i , trùc quan ... - Ph¬ng tiÖn : III. ChuÈn bÞ - GV: m« h×nh nguyªn tö theo quan niÖm cæ ®iÓn vµ quan niÖm hiÖn ®¹i. - HS: ®äc bµi tríc iV. tiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. KiÓm tra bµi cò - HS1: Bµi 1 sgk - HS 2: m« t¶ l¹i cÊu t¹o nguyªn tö. 3. Néi dung bµi míi GV: Nh vËy nguyªn tö cÊu t¹o gåm 2 phÇn: h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch d ¬ng n»m ë t©m nguyªn tö, xung quanh lµ c¸c electron chuyÓn ®éng t¹o nªn líp vá nguyªn tö. VËy ë líp vá nguyªn tö c¸c electron chuyÓn ®éng nh thÕ nµo s¾p xÕp ra sao, chóng ta t×m hiÓu bµi h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1: Sù chuyÓn ®éng cña electron trong vá nguyªn tö GV: xung quanh h¹t nh©n nguyªn tö lµ I. Sù chuyÓn ®éng cña electron trong vá c¸c electron, vËy sè lîng electron ë vá nguyªn tö nguyªn tö cã mèi quan hÖ thÕ nµo víi: Trong nguyªn tö: sè h¹t proton trong h¹t nh©n, sè hiÖu STT = Z = sè electron = sè proton nguyªn tö, sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn?  HS: VÝ dô: H vµ O ®øng ë vÞ trÝ sè 1 vµ sè 8 trong HTTH  sè electron ë vá nguyªn tö = ?  HS: GV: chóng ta ®· biÕt electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh xung quanh h¹t nh©n. 1. M« h×nh hµnh tinh nguyªn tö
  2. 2 VËy nã chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? Cã Electron chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n theo mét quan niÖm cæ ®iÓn vµ quan niÖm quü ®¹o x¸c ®Þnh. ngµy nay vÒ sù ®éng cña electron trong nguyªn tö cã g× kh¸c nhau? 2. M« h×nh hiÖn ®¹i Electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh kh«ng theo mét  HS: GV: kh¸i qu¸t vµ bæ xung. quü ®¹o x¸c ®Þnh. (chuyÓn ®éng hçn lo¹n).  t¹o nªn vá nguyªn tö. Ho¹t ®éng 2: Líp electron vµ ph©n líp electron - GV: chóng ta ®· biÕt electron mang II. líp vµ ph©n líp electron ®iÖn tÝch ©m, cßn h¹t nh©n mang 1. Líp electron ®iÖn tÝch d¬ng. Nªn tÊt c¶ c¸c electron trong nguyªn tö lu«n lu«n chÞu lùc hót cña h¹t nh©n. VËy trong - C¨n cø vµo n¨ng lîng cña c¸c electron trong vá qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng xung quanh nguyªn tö th× xÕp chóng vµo c¸c líp kh¸c nhau. h¹t nh©n c¸c electron ®îc ph©n bè x¾p xÕp nh thÕ nµo?  HS ®äc s¸ch th¶o luËn, sau ®ã ph¸t - C¸c electron cã møc n¨ng lîng t¬ng ®¬ng nhau biÓu nhËn xÐt díi sù dÉn d¾t cña gi¸o ®îc xÕp vµo cïng mét líp. viªn. + Nh÷ng electron nh thÕ nµo ®îc ph©n bè trªn cïng mét líp? + c¸c electron thuéc líp cµng gÇn h¹t nh©n th× n¨ng lîng cña electron thÕ nµo? vµ lùc h¹t nh©n t¸c dông lªn chóng thÕ nµo, do ®ã muèn t¸ch - C¸c líp electron theo thø tù c¸c møc n¨ng l îng tõ electron nµy ra khái nguyªn tö dÔ hay thÊp ®Õn cao lµ: khã? Líp (n) 1 2 3 4 5 6 7 + KÝ hiÖu vµ tªn gäi cña c¸c líp Tªn líp K L M N O P Q electron øng víi c¸c møc n¨ng l îng tõ  Líp K: cã n¨ng lîng thÊp nhÊt, bÞ h¹t nh©n hót thÊp ®Õn cao nh thÕ nµo? m¹nh nhÊt nªn bÒn v÷ng nhÊt (khã t¸ch nhÊt). 2. Ph©n líp electron Trong mçi líp c¸c electron ®îc chia thµnh c¸c ph©n líp. - C¸c electron trªn cïng mét ph©n líp cã møc n¨ng - GV: Trong vá nguyªn tö, c¸c electron lîng b»ng nhau. ®îc xÕp theo c¸c líp vµ trªn mçi líp c¸c - kÝ hiÖu: s, p, d, f. electron cã n¨ng lîng gÇn b»ng nhau. - Sè ph©n líp trong mçi líp b»ng sè thø tù cña líp: VËy trªn mçi líp sè electron tiÕp tôc ® - + n = 1 (líp K) cã 1 ph©n líp : 1s
  3. 3 îc ph©n bè, x¾p xÕp nh thÕ nµo? vµ + n =2 (líp L) cã 2 ph©n líp: 2s vµ 2p kÝ hiÖu quy íc nh thÕ nµo? + n = 3 (líp M) cã 3 ph©n líp: 3s, 3p vµ 3d. .....  HS tù nghiªn cøu sgk ®Ó tr¶ lêi c©u - Tªn gäi: + electron trªn ph©n líp s ® îc gäi lµ electron s hái. + electron trªn ph©n líp p ®îc gäi lµ electron p. - GV: bæ xung, kh¸i qu¸t. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè * KiÕn thøc cÇn n¾m v÷ng: + M« h×nh chuyÓn ®éng cña elecron trong nguyªn tö. + Trong nguyªn tö c¸c cã n¨ng l îng t¬ng ®¬ng nhau ®îc xÕp vµo cïng mét líp. Trong mçi líp c¸c electron cã n¨ng lîng b»ng nhau ®îc xÕp vµo cïng mét ph©n líp. TrËt tù c¸c líp vµ ph©n líp - C¸c electron cã n¨ng l îng thÊp thuéc líp trong (gÇn h¹t nh©n) nªn bÞ h¹t nh©n hót m¹nh vµ khã t¸ch h¬n c¸c electron thuéc líp ngoµi (xa h¹t nh©n). - Trong mçi líp, sè ph©n líp chÝnh b»ng sè thø tù cña líp. * Bµi tËp cñng cè: Bµi 1: Theo quan niÖm hiÖn ®¹i, c¸c electron trong nguyªn tö chuyÓn ®éng nh thÕ nµo? a. electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh xung quanh h¹t nh©n theo quü ®¹o h×nh trßn. b. electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh xung quanh h¹t nh©n theo quü ®¹o h×nh bÇu dôc. c. electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh trong khu vùc xung quanh h¹t nh©n kh«ng theo quü ®¹o x¸c ®Þnh. d. electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh vÒ tÊt c¶ c¸c h íng c¶ trong h¹t nh©n kh«ng theo quy luËt. Bµi 2: ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai? a. c¸c electron cã n¨ng lîng b»ng nhau ®îc xÕp vµo cïng mét ph©n líp. b. c¸c electron cã n¨ng lîng gÇn b»ng nhau ®îc xÕp vµo cïng mét líp. c. c¸c electron ë líp ngoµi (xa h¹t nh©n) cã møc n¨ng lîng cao dÔ bÞ t¸ch ra khái nguyªn tö. d. c¸c electron ë líp trong (gÇn h¹t nh©n) cã møc n¨ng lîng cao khã t¸ch ra khái nguyªn tö. Bµi 3: Líp thø 3 (líp M) cã c¸c ph©n líp lµ: a. 2s, 2p, 2d b. 3s, 3p, 3d c. 3s, 3p d. 2s, 2p. Bµi 4: Nguyªn tö X thuéc « thø 13 trong HTTH vµ sè khèi cña X = 27. VËy sè electron ë vá nguyªn tö vµ sè proton trong h¹t nh©n lµ: a. 13 electron vµ 27 n¬tron b. 13 electron vµ 14 n¬tron c. 27 electron vµ 14 n¬tron d. 27 electron vµ 13 n¬tron. Bµi 5: Nguyªn tö X thuéc « thø 26 vµ cã 30 n¬tron trong h¹t nh©n. VËy kÝ hiÖu nguyªn tö cña X lµ: 56 30 26 26 a. 26 X b. 26 X c. 56 X d. 30 X . v. Bµi tËp vÒ nhµ Bµi 1,2 /sgk- 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2