Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc và các tính chất của vật liệu từ mềm FeSi6,5 kết khối bằng kỹ thuật thiêu kết dòng xung plasma

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Cấu trúc và các tính chất của vật liệu từ mềm FeSi6,5 kết khối bằng kỹ thuật thiêu kết dòng xung plasma trình bày các kết quả nghiên cứu về hợp kim FeSi6,5 (6,5% khối lượng Si) được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột sử dụng phương pháp thiêu kết dòng xung plasma.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc và các tính chất của vật liệu từ mềm FeSi6,5 kết khối bằng kỹ thuật thiêu kết dòng xung plasma

 1. ‘|}uy’“|zu|}z”•|u–—˜ abcdefghbihjklmekmhfenhomkpebgbqrhbih ™š›œžŸ œ¡¢œ £ œ¤¥¦œ ¦šœ §¨œ¡©œª«¬›œ­ ®¯®œ°±²«³´µœ¶·œ¶¦¸«œ¹º¥»œ¶¼œ¦›©œ¦«½›œ¶· ¾¿¥»œ À›¥»œ Áª ¨Â ®¨ 렞ĝž› ›ž±œ¨¥¾œÁžÄÁ±ž«±ÂœÄŜ°±²«³´µœÂÄŝœ®¨»¥±« œ®¨±ž«¨ªÂœÁž±Æ Á¨ž±¾œ¹ÇœÂÁ¨ž¶œÁª¨Â®¨œÂ«¥±ž«¥» 5ÈÉ8ÊËÌ5ÈÍ8ÎÏÐ0Ð3ÌÑ83Ò8ÓÔÓÕÖ8Î0Ð8ÎÍ×Ø88ÎÙÚ â ÛÜ8Ó0Ð8ÎÍ×Ø86Ý85ÌÑ806Ñ 348ÎÞÍßÚàÓá8Ó ?=R *1 ,!RãW'ä *1 ,B RZ1'!%^?å=ã*æ^R! Bçè/:!ãZ(= X=Rä *1 , ,! )9é_; ê5 *1ãZ(!%^?!_;BëR!ã1ê )9!ãZ(= ì'1í)7î' =,1=1=, ïðñòóôõöôó÷ñøùóúûüûüúýúûþóïðñòóÿ0ò12ó34ôðùóûúü5üúýúû 567585 9
 2. 
 3. !"#!"$ %&'())*+, -
 4. ./**0.+12
 5. 3
 6. 4565 #7 %8))
 7. *&9.*)
 8. *5::";&+
 9. :*? 5
 10. :"4*@A)&9
 11. B
 12. 
 13. *:;; =C4*@D =).+EF4*B
 14. G)*)* *H.*A'(
 15. 0
 16. )I5J
 17. 0
 18. .*J
 19. 
 20. *&9*0.+ K
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2