intTypePromotion=1

Chẩn đoán chấn thương bụng kín

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
13
lượt xem
1
download

Chẩn đoán chấn thương bụng kín

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, việc chẩn đoán và các phương pháp điều trị trên các bệnh nhân chấn thương bụng trong 2 năm 2001-2002 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Phương pháp: Chúng tôi hồi cứu tất cả các hồ sơ chấn thương bụng kín điều trị tại khoa Ngoại tổng quát BVCR từ tháng 01-2001 đến tháng 12-2002. Kết quả: Trong 267 bệnh nhân, có 223 nam (83.5%) và 44 nữ (16.5%), cơ chế chấn thương chủ yếu là lực ép trước sau: 171 ca (64%), rơi tự do 23 ca(8,6%), không rõ cơ chế 73 ca (27.3%).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn đoán chấn thương bụng kín

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> CHAÅN ÑOAÙN CHAÁN THÖÔNG BUÏNG KÍN<br /> Traàn Chaùnh Tín*, Nguyeãn Haûi Leâ*â, Nguyeãn Baù Nhuaän*, Nguyeãn Taán Cöôøng*,<br /> Buøi Vaên Ninh*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñaët vaán ñeà: Tình hình chaån ñoaùn chaán thöông buïng treân theá giôùi coù nhieàu thay ñoåi gaàn ñaây, ñaëc bieät laø<br /> vieäc aùp duïng sieâu aâm buïng chaån ñoùan taïi phoøng caáp cöùu vaø khuynh höôùng ñieàu trò baûo toàn caùc thöông toån<br /> taïng ñaëc ngaøy caøng trôû neân chuaån möïc taïi nhieàu trung taâm chaán thöông treân theá giôùi. Nghieân cöùu naøy<br /> nhaèm khaûo saùt caùc ñaëc ñieåm laâm saøng, caän laâm saøng, vieäc chaån ñoùan vaø caùc phöông phaùp ñieàu trò treân caùc<br /> beänh nhaân chaán thöông buïng trong 2 naêm 2001-2002 taïi beänh vieän Chôï Raãy.<br /> Phöông phaùp: Chuùng toâi hoài cöùu taát caû caùc hoà sô chaán thöông buïng kín ñieàu trò taïi khoa Ngoaïi toång quaùt<br /> BVCR töø thaùng 01-2001 ñeán thaùng 12-2002.<br /> Keát quaû: Trong 267 beänh nhaân, coù 223 nam (83.5%) vaø 44 nöõ (16.5%), cô cheá chaán thöông chuû yeáu laø<br /> löïc eùp tröôùc sau: 171 ca (64%), rôi töï do 23 ca(8,6%), khoâng roõ cô cheá 73 ca (27.3%). Trong ñoù, 56 ca<br /> (21,8%) bieåu hieän soác luùc nhaäp vieän, trieäu chöùng oå bung sau laàn khaùm ñaàu tieân ghi nhaän coù 127 ca XHN<br /> (47.6%) vaø hoäi chöùng VPM laø 40 ca (15%) caùc tröôøng hôïp coøn laïi chöa roõ caàn theo doõi. Xquang ñöôïc söû duïng<br /> trong 147ca(55.1%), phaùt hieân hôi töï do vaø dòch oå buïng trong 41 ca (27.9%), 253 ca (94.8%) ñöôïc sieâu aâm<br /> caáp cöùu 232 ca phaùt hieän dòch oå buïng (91.7%). CT ñöôïc söû duïng raát ít 8 ca (3%). Coù 241 ca moå (90.3%),<br /> trong ñoù thôøi gian moå tính töø luùc nhaäp vieân chuû yeáu trong 6 giôø ñaàu: 100 ca moå trong 1 giôø sau nhaäp vieän<br /> (37.5%), 123 ca (52.6%) moå sau 2-6 giôø. 127ca (47.6%) coù thöông toån phoái hôïp, ña soá laø chænh hình: 66 ca<br /> (52%), loàng ngöïc 28 ca (22%). Trong 269 thöông toån ñöôïc xaùc ñònh khi moå ña soá laø toån thöông taïng ñaëc: 184<br /> thöông toån (68.4%), trong ñoù phaàn lôùn laø laùch 112 ca (60.9%), keá ñeán laø gan 55 ca (30%), soá coøn laïi laø tuïy 12<br /> ca, thaän 4 ca, buoàng tröùng 1 ca; taïng roãng bò toån thöông nhieàu nhaát laø ruoät non:58 trong toång soá 67 toån<br /> thöông (86.6%), ñaïi traøng vaø daïdaøy ít hôn 7 ca, baøng quang 1 ca. Caùc beänh nhaân ñöôïc moå ña soá ñeàu dieãn<br /> bieán toát, chæ coù 15 ca (5.6%) coù bieán chöùng sau moå nhöng cuõng hoài phuïc sau ñoù.<br /> Keát luaän: Chaán thöông buïng coøn mang tính phoái hôïp cao, sieâu aâm buïng taïi phoøng caáp cöùu hoå trôï cho<br /> laâm saøng giuùp cho coâng taùc chaån ñoaùn, ñieàu trò ñöôïc nhanh choùng, kòp thôøi, goùp phaàn giaûm tæ leä bieán chöùng,<br /> töû vong.<br /> <br /> SUMMARY<br /> THE ROLE OF ABDOMINAL TRAUMATIC DIAGNOTIC MEANS<br /> AT CHORAY HOSPITAL<br /> Tran Chanh Tin, Nguyen Hai Le, Nguyen Ba Nhuan, Nguyen Tan Cuong, Bui Van Ninh *<br /> Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 7 * Supplement of No 1 * 2003: 122 - 126<br /> <br /> Backgound: There have been many changes in abdominal trauma diagnosis recently, especially<br /> applying diagnostic utrasonography in emmergentcy department, and conservative tend of solid organ<br /> injuries is more and more popular at many trauma centers. This study aims at observation the clinical<br /> setttings, diagnostic models and treatment of the trauma patients admitted to CHORAY hospital from 2001 to<br /> 2002.<br /> Method: Retrospective study.<br /> * Boä moân Ngoaïi toång quaùt - Ñaïi hoïc Y döôïc TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> 122<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi khoa<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Result: From 01/2001 to 12/2002, there were 267 trauma patients admited to Cho Ray hospital; male<br /> 223(83.5%), female 44 (16.5%); traumatic mechanisms: compression 171(64%), acceleration 23 (8.6%),<br /> unclear 73(27.3%). At admission, 56 cases have the signs of shock, internal bleeding signs 127(47.6%),<br /> peritoneal signs 40(15%). In 147 cases taken plain abdominal X ray: free gas, fluid signs 41(27.9%). In 253<br /> urgent utrasound cases, 223 had intrabdominal fluid signs(91.7%). Ct scan was indicated rarely, only 8<br /> cases (3%). 241(90.3%) operation cases in which 100(37.5%) were indicated within 1 hour of admission,<br /> 123(52.6%) from 2 to 6 hours. 127(47.6%) cases were polytraumatic; including orthopedic 66 cases (52%),<br /> thoracic 28(22%). In 184 solid organ injuries: splenic rupture 112 (60.9%), hepatic rupture 55 (30%),<br /> pancreatic 12, renal 4, ovary 1; 67 hollow injuries included: small bowle 58 (86.6%), large bowle and<br /> stomach 7, blader 1. Post-operation complication 15 cases (5.6%)ù.<br /> Conclusions: polytraumatic frequency in the abdominal trauma is high. Focused assessment with<br /> sonography for trauma seems to be very useful in abdomial trauma diagnosis pathway.<br /> Trieäu chöùng laâm saøng luùc nhaäp vieän<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Tình hình chaán thöông buïng treân theá giôùi coù<br /> nhieàu thay ñoåi gaàn ñaây, ñaëc bieät laø vieäc aùp duïng sieâu<br /> aâm buïng chaån ñoùan taïi phoøng caáp cöùu vaø khuynh<br /> höôùng ñieàu trò baûo toàn caùc thöông toån taïng ñaëc ngaøy<br /> caøng trôû neân chuaån möïc taïi nhieàu trung taâm chaán<br /> thöông treân theá giôùi(2,3,6,9,10). Nghieân cöùu naøy<br /> nhaèmkhaûo saùt caùc ñaëc ñieåm laâm saøng, vaø giaù trò cuûa<br /> caùc phöông phaùp chaån ñoùan treân caùc beänh nhaân<br /> chaán thöông buïng trong 2 naêm 2001-2002 taïi beänh<br /> vieän Chôï Raãy.<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP<br /> Chuùng toâi hoài cöùu taát caû caùc hoà sô chaán thöông<br /> buïng kín ñieàu trò taïi khoa Ngoaïi toång quaùt BVCR töø<br /> thaùng 01-2001 ñeán thaùng 12-2002.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Trung bình 33 ± 15.05, thaáp nhaát 04, cao nhaát<br /> 83 tuoåi. Taäp trung phaàn lôùn ôû löùa tuoåi lao ñoäng….<br /> Giôùi<br /> Nam 223(83.5%); nöõ (16.5%)<br /> Cô cheá<br /> Löï eùp tröôùc –sau<br /> 171(64%)<br /> <br /> Khoâng moå<br /> <br /> n<br /> <br /> 6<br /> 1<br /> <br /> 127<br /> 40<br /> <br /> Thöông toån phoái hôïp<br /> N<br /> <br /> Loàng ngöïc<br /> Chænh hình Thaàn kinh Tieát nieäu<br /> TK TM GS K XC CD K TMT K THAÄN BQ<br /> S<br /> 127<br /> 1.1<br /> 4.1<br /> 2.2<br /> 3%<br /> 6.4<br /> 4.9<br /> 13.7<br /> 2.2%<br /> 4.2 5.3% 0.7%<br /> (47.6<br /> %<br /> %<br /> %<br /> %<br /> %<br /> %<br /> %<br /> %)<br /> 28(10.5%)<br /> 66(24%)<br /> 17(6.4%) 16(6%)<br /> <br /> Trong ñoù chæ ñònh moå vì thöông toån phoái hôïp 16<br /> ca(6%)<br /> Chæ ñònh moå- baûo toàn<br /> Phaãu thuaät: 238 (90.6%), Ñieàu trò baûo toàn<br /> 27(9.4%)<br /> <br /> Rôi töï do<br /> 23(8.6%)<br /> <br /> Phoái hôïp<br /> 73(27.3%)<br /> <br /> XQ<br /> Hôi töï do<br /> Dòch<br /> Bình thöôøng<br /> <br /> Coù tt<br /> 19(86%)<br /> 18(95%)<br /> 95(90%)<br /> 132<br /> <br /> Khoâng tt<br /> 3(14%)<br /> 1(5%)<br /> 11(10%)<br /> 15<br /> <br /> 22<br /> 19<br /> 106<br /> 147<br /> <br /> Sieâu aâm<br /> So saùnh keát quaû sieâu aâm caáp cöùu vaø thöông toån<br /> trong moå<br /> Dòch<br /> Khoâng dòch<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi khoa<br /> <br /> Moå<br /> Khoâng tt<br /> 6<br /> 5<br /> <br /> So saùnh keát quaû X quang buïng khoâng<br /> söûa soaïn vaø keát quaû trong moå<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> Cô cheá<br /> CTK<br /> <br /> HC. XHN<br /> HC. VPM<br /> <br /> Coù tt<br /> 115<br /> 34<br /> <br /> TT trong moå<br /> 200(96%)<br /> 20(95%)<br /> 220<br /> <br /> khoâng<br /> 8(4%)<br /> 1(5%)<br /> 9<br /> <br /> 208<br /> 21<br /> <br /> 123<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> Choïc doø oå buïng: so saùnh keát quaû choïc<br /> doø oå buïng vaø thöông toån trong moå<br /> TT trong moå<br /> 41(87%)<br /> 7(100%)<br /> 48<br /> <br /> Choïc doø (+)<br /> Choïc doø (-)<br /> <br /> Khoâng<br /> 6(13%)<br /> 0<br /> 6<br /> <br /> 47<br /> 7<br /> 54/152<br /> <br /> Chuïp ñieän toaùn caét lôùp(CT)<br /> N<br /> 267<br /> <br /> CT<br /> 8(3%)<br /> <br /> Khoâng CT<br /> 259(97%)<br /> <br /> hôøi gian ñöôïc moå tính töø luùc nhaäp<br /> vieän<br /> N<br /> 234<br /> <br /> < 1h<br /> 100(37.5%)<br /> <br /> 2-6h<br /> 123(52.6%)<br /> <br /> 7-24h<br /> 29(12.4%)<br /> <br /> >24h<br /> 18(7.6%)<br /> <br /> Thöông toån trong oå buïng<br /> N<br /> <br /> Tang ñaëc<br /> Taïng roång<br /> Maïch maùu Khoâng tt<br /> Gan Laùch Tuïy DD TT RN ÑT<br /> 43 106 11 3 5 56 03<br /> 258 160(67.5%)<br /> 67(28.3%)<br /> 11(4.6%) 20(8.4%)<br /> <br /> Bieán chöùng sau moå<br /> Tyû leä bieán chöùng chung 16 ca chieám 6.8% trong<br /> ñoù<br /> N<br /> 16(6.8%)<br /> <br /> BC ngoaïi<br /> Moå laïi<br /> Khoâng moå<br /> 8(60.6%) 5(39.4%)<br /> 13(5.4%)<br /> <br /> BC noäi<br /> 3(1.4%)<br /> <br /> Thôøi gian naèm vieän trung bình<br /> 8.64 ± 6.37 ngaøy. Toái thieåu 1 ngaøy toái ña 77<br /> ngaøy.<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Khaùm laâm saøng<br /> Khaùm laâm saøng caån thaän, khaùm ñi khaùm laïi<br /> nhieàu laàn vôùi cheá ñoä theo doõi thích hôïp laø chìa khoaù<br /> ñeå chaån ñoaùn caùc thöông toån trong buïng do chaán<br /> thöông, veát thöông gaây ra.<br /> Trong chaán thöông buïng kín, sau laàn khaùm ñaàu<br /> tieân thöôøng chöa theå ruùt ra keát luaän, tæ leä döông tính<br /> giaû 16%(1), aâm tính giaû 20%(1), giaù trò tieân ñoaùn<br /> döông 29% - 48,4%(1), giaù trò tieân ñoaùn aâm 50%74,2%(1). Khoaûng 40% xuaát huyeát noäi khoâng bieåu<br /> hieän treân laâm saøng ôû laàn thaêm khaùm ñaàu tieân (1)<br /> <br /> 124<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Qua nghieân cöùu cuûa Thomas A. Amoroso(1) cho<br /> thaáy khaùm buïng ñôn thuaàn chæ ñaït ñoä chính xaùc<br /> khoaõng 65%. Tuy ñöôïc coi laø phöông phaùp chaån<br /> ñoaùn khoâng tin caäy, nhöng hieän nay noù ñöôïc söû<br /> duïng thöôøng xuyeân ñeå ñaùnh giaù söï hieän dieän cuûa<br /> thöông toån vaø baûn chaát cuûa noù. Theo keát quaû cuûa<br /> chuùng toâi vôùi vieäc phoái hôïp sieâu aâm caáp cöùu, vaø laâm<br /> saøng ngay laàn khaùm ñaàu tieân cho chaån ñoaùn xaùc<br /> ñònh 167 ca (62.5%) goàm 127 ca XHN vaø 40ca VPM<br /> töø chaån ñoùan naøy so vôùi keát quaû luùc phaãu thuaät cho<br /> keát quaû chaån ñoùan chính xaùc 156 ca( 93.4%) vaø 11<br /> ca(6.6%) khoâng chaån ñoùan ñuùng phaûi môû buïng<br /> traéng. Vôùi keát quaû naøy cho thaáy söï keát treân cho tyû leä<br /> chaån ñoùan xaùc ñònh vaø ñoä chính xaùc cao hôn so vôùi<br /> laâm saøng ñôn thuaàn moät caùch coù yù nghóa.<br /> X quang buïng<br /> Nhöõng trieäu chöùng treân phim xuaát hieän khaù<br /> muoän vaø ñoä nhaïy thaáp.<br /> Keát quaû chuùng toâi thu thaäp ñöôïc<br /> Giaù trò tieân ñoùan döông=döông thaät(37){döông<br /> thaät(37) + döông giaû (4)}=90%<br /> Giaù trò tieân ñoùan aâm=aâm thaät(11){aâm thaät(11)<br /> + aâm giaû (95)}=10.4% giaù trò noùi leân raèng khi caùc<br /> daáu hieäu treân x quang buïng khoâng xuaát hieän thì giaù<br /> trò loaïi tröø thöông toån oå buïng raát thaáp.<br /> Choïc röûa oå buïng chaån ñoaùn<br /> Keå töø 1965 Root vaø coäng söï coâng boá moät soá<br /> phöông phaùp röûa oå buïng chaån ñoaùn vaø ñöa ra moät soá<br /> tieâu chuaån döông tính nhö:Huùt ra ñöôïc> 10ml maùu<br /> ño, Huùt ra dòch tieâu hoaù hay dòch maät. Hay sau khi<br /> truyeàn vaøo oå buïng 1000ml dd ñaúng tröông huùt ra<br /> >500 ml dòch vôùi: Hoàng caàu >100.000/ml; Baïch<br /> caàu >500/ml. Ñoä nhaïy cao 95%, ñoä chuyeân 97%, ñoä<br /> chính xaùc 97%(). Vì vaäy ñaây laø phöông phaùp toát ñeå<br /> chaån ñoaùn caùc thöông toån taïng ñaëc trong oå buïng<br /> trong khoaõng thôøi gian daøi gaàn 30 naêm keå töø coâng<br /> boá cuûa Root. Naêm naêm gaàn ñaây nhieàu thay ñoåi trong<br /> phöông tieän chaån ñoaùn, thaùi ñoä tieáp caän beänh nhaân<br /> chaán thöông buïng theo höôùng ít xaâm nhaäp vaø baûo<br /> toàn ngaøy caøng nhieàu ñaõ laøm thay ñoåi giaù trò cuûa noù.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi khoa<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Trong chaán thöông kín vôõ taïng roång phöông<br /> phaùp naøy ít coù giaù trò, vôùi ñoä nhaïy khoaõng 59%,<br /> nhieàu noå löïc nhaèm naâng ñoä nhaïy cuûa phöông phaùp<br /> naøy baèng caùch haï thaáp caùc tieâu chuaån cuûa Root nhö<br /> tieâu chuaån hoàng caàu coøn 10.000/ml. Tuy nhieân giaù<br /> trò döông tính cuûa noù cuõng khoâng ñöôïc tin caäy()<br /> Chuùng toâi khoâng aùp duïng phöông phaùp naøy,<br /> nhöng vaån coøn choïc doø oå buïng vôùi keát quaû: Giaù trò<br /> tieân ñoùan döông=döông thaät(41){döông thaät(41) +<br /> döông giaû (6)}=87.2%. Giaù trò tieân ñoùan aâm=aâm<br /> thaät(7){aâm thaät(7) + aâm giaû (6)}=53.8% keát quaû<br /> naøy phaûn aùnh tình traïng khi choï doø oå buïng aâm tính<br /> thì giaù trò tieân ñoùa thaät cuûa noù chæ 53.8%.<br /> Sieâu aâm<br /> Sieâu aâm thoâng thöôøng trong chöông trình, maùy<br /> sieâu aâm thöôøng ñaët ôû khoa hình aûnh vaø ñöôïc thöïc<br /> hieän bôûi caùc kyû thuaät vieân sieâu aâm, hay caùc baùc syõ<br /> chuyeân gia thöïc thuï vì vaäy caùc tröôøng hôïp chaán<br /> thöông moãi laàn muoán sieâu aâm phaûi toán thôøi gian vaø<br /> phaûi vaän chuyeån beänh nhaân ñeán khoa hình aûnh,<br /> ñieàu naøy toû ra baát tieän cho vieäc theo doõi beänh<br /> nhaân(2,3,7). Hai naêm gaàn ñaây (2001-2002) nhieàu<br /> trung taâm treân theá giôùi, ngay caû moät soá beänh vieän<br /> lôùn ôû Vieät Nam nhö Chôï Raãy ñaõ ñöa sieâu aâm vaøo<br /> phoøng caáp cöùu vaø döôïc thöïc hieän bôûi caùc baùc syõ<br /> ngoaïi toång quaùt hay caùc baùc syõ caáp cöùu.<br /> Phöông phaùp naøy ñöôïc goïi laø “sieâu aâm chaán<br /> thöông coù troïng taâm “ (focused assessment with<br /> sonography for trauma)(FAST). Trong chaán thöông<br /> FAST ñoùng vai troø then choát trong caùc phaùt ñoà tieáp<br /> caän chaån ñoaùn chaán thöông buïng kín (2,3,11). Vôùi vieäc<br /> aùp duïng phöông phaùp chaån ñoaùn naøy ñaõ laøm giaõm<br /> moät caùch coù yù nghóa caùc phöông phaùp xaâm nhaäp,<br /> toán keùm khaùc: choïc röûa oå buïng chaån ñoaùn giaõm töø<br /> 17%-4%, chuïp ñieän toaùn caét lôùp giaõm töø 56% -26%<br /> (2,3)<br /> maø khoâng laøm taêng theâm nguy cô cho beänh<br /> nhaân. Veà maët chi phí chung aùp duïng FAST coù theå<br /> giaõm 43% chi phí cho beänh nhaân. FAST laøm giaõm 8<br /> laàn giaù thaønh khi so vôùi choïc röûa oå buïng chaån ñoaùn<br /> vaø giaõm 2 laàn so vôùi CT. Veà phöông dieän chaát löôïng<br /> chaån ñoaùn ñoä chuyeân ñaït ñeán 90%, giaù trò tieân ñoaùn<br /> aâm 98%, ñoä nhaïy 86%, giaù trò tieân ñoaùn döông 87%,<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi khoa<br /> <br /> keát quaû naøy coù ñöôïc töø moät nghieân cöùu môùi nhaát<br /> coâng boá vaøo thaùng 7.2002 treân 2576 beänh nhaân(2,3).<br /> Keát quaû chuùng toâi ghi nhaân ñöôïc: Giaù trò tieân ñoùan<br /> döông=döông thaät(200){döông thaät(200) + döông<br /> giaû (8)}=96%.Giaù trò tieân ñoùan aâm=aâm thaät(20)<br /> {aâm thaät(20) + aâm giaû (1)}= 95% keát quaû naøy phuø<br /> hôïp vôùi caù taùc giaû treân theá giôùi.<br /> Nhöng vaán ñeà coøn tranh luaän laø khi FAST döông<br /> coù phaûi laøtieâu chuaån moå buïng?<br /> Chuïp ñieän toaùn caét lôùp(CT)<br /> Coù giaù trò hôn haún so vôùi sieâu aâm trong chaån<br /> ñoaùn thöông toån taïng ñaëc coù theå khaûo saùt nhieàu boä<br /> phaän cuøng luùc (keå caû ôû beänh nhaân ña thöông) vôùi ñoä<br /> ñaëc hieäu cao, phaân loaïi ñöôïc möùc ñoä thöông toån cuûa<br /> gan laùch thaän vaø coù giaù trò trong chaån ñoaùn tuï maùu<br /> sau phuùc maïc. Tuy vaäy noù ít coù giaù trò trong chaån<br /> ñoaùn vôû taïng roãng, chaán thöông tuî sôùm vaø ít coù söï<br /> töông quan giöõa hình aûnh thöông toån laùch, gan vôùi<br /> nguy cô chaûy maùu<br /> Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi soá bn ñöôïc<br /> chuïp CT khoâng nhieàu, chæ 8 tröôøng hôïp (3%), tyû leä<br /> naøy khaùc moät caùch coù yù nghóa vôùi caùc trung taâm<br /> chaán thöông treân theá giôùi theá giôùi (25%). Nguyeân<br /> nhaân cuûa söï khaùc bieät naøy khoâng chæ vì ñieàu kieän<br /> kinh teá maø coù theå coøn coù söï ñaùnh giaù chöa ñuùng<br /> möùc giaù tri cuûa CT trong caáp cöùu.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Chaán thöông buïng coøn mang tính phoái hôïp cao,<br /> sieâu aâm buïng taïi phoøng caáp cöùu hoå trôï cho laâm<br /> saøng, giuùp cho coâng taùc chaån ñoùan, ñieàu tri ñöôïc kòp<br /> thôøi nhanh choùng goùp phaàn giaõm tæ leä bieán chöùng,<br /> töû vong.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Amoroso-TA, et al: Evaluation of the patient with blunt<br /> abdominal trauma: an evidence based approach,<br /> Emergency Medicine Clinics of North America,<br /> Saunder company, No 1,1999<br /> Bernard R. Boulanger, Paul A Kearney,et al: The<br /> routine use of sonography in penetrating torso injury is<br /> benificial, Journal of trauma, fulltext,2001;51:320-325<br /> Bernard R. Boulanger, et al: Prospective evidence of<br /> the superiority of a sonography-based algorithm in the<br /> assessment of blunt abdominal injury, Journal of<br /> trauma, fulltext, 1999;47:632<br /> <br /> 125<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> 4<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Barry M. Renz, David V. Feliciano, et al: Unnecessary<br /> laparotomies for trauma. A Prospective study of<br /> Morbidity, Journal of trauma, fulltext,1995;38:350-356<br /> Berci-G, et al: Elective and emergency laparoscopy.<br /> Abtracts,1993<br /> Bond-JS, et al: Nonoperative Management of Blunt<br /> Hepatic and Slenic Injury in Children, Annals of<br /> Surgery, Vol 223, No 3, 1996<br /> Hiroshi Yoshii, et al: usefulness and limitations of<br /> ultrasonography in the initial evaluation of blunt<br /> abdominal<br /> trauma,<br /> Journal<br /> of<br /> trauma,<br /> fulltext,1998;45:45-51<br /> James K. Lukan, Eddy H. Carrillo, Glen A. Franklin:<br /> Impact of recent trends of noninvasive trauma<br /> <br /> 126<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> evaluation and nonoperative management in surgical<br /> resident education, Journal of trauma, fulltext<br /> 2001;50:1015-1019<br /> Knudson-MM, et al: Nonoperative Management of Solid<br /> Organ Injuries. past-present-future, Surgical clinics of<br /> North America. Vol 79.1999<br /> Phillip J. Stephan, et al: 23-hour observation solely for<br /> identification of missed injuries after trauma: is it<br /> justified? Journal of trauma, fulltext,2002.<br /> Scott W. Branney; Ernest E. Moore;et al: Ultrasound<br /> based key clinical pathway reduces the use of hospital<br /> resources for the evaluation of blunt abdominal<br /> trauma,, Journal of trauma: injury, infection, and<br /> critical care, fulltext, 1997;42:1086-1090<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi khoa<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2