intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Chất lượng môi trường nước đầm Nha Phu - vịnh Bình Cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
23
lượt xem
4
download

Chất lượng môi trường nước đầm Nha Phu - vịnh Bình Cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vài thông số trong môi trường nước tại khu vực đầm Nha Phu (chủ yếu ở vùng đỉnh đầm) có giá trị nằm ngoài giá trị giới hạn của tiêu chuẩn nước nuôi trồng thủy sản Việt Nam, 5943: 1995 và của các nước Asean, thể hiện rất rõ vào mùa mưa: ôxy hòa tan (4,75mg/l), vật lơ lửng (83,3mg/l), nitrate (71Mg/1), ammonia (73Mg/l), hàm lượng hydrocarbon trong nước ở tất cả các trạm khảo sát đều vượt giá trị giới hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chất lượng môi trường nước đầm Nha Phu - vịnh Bình Cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế

 1. Tuyin Tap Nghien Ciru Biin, 2010, XVII: 53-63 CHAT LUONG MOI TRl/OTVG NlTOG DAM NHA PHU - VINH BINH CANG VA MOI LIEN QUAN v O l CAC HOAT D0NG KINH TE Pham Huu Tam, Le Thi Vinh, Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Hong Ngo Vien Hdi duong hoc Tom tat Ket qua nghien cuu cho thay, vai thong so trong moi truong nuoc tai khu vuc dam Nha Phu (chu yeu d vung dinh dam) co gia tri nam ngoai gia tri gidi han (GTGH) ciia tieu chuan nude nuoi trong thiiy san Viet Nam, 5943: 1995 va ciia cac nude Asean, the hien rat ro vao miia mua: oxy hoa tan (4,75mg/l). vat lo lirng (83,3mg/l), nitrate (71 u.g/1), ammonia (73ug/l), ham luong hydrocarbon trong nude d tat ca cac tram khao sat deu vuot GTGH. Chat luong moi trudng khu vuc vinh Binh Cang it 6 nhiem hon so vdi khu vuc dam Nha Phu, hau het cac thong so trong moi trudng nude d vinh Binh Cang deu nam trong GTGH, chi co ham luong hydrocarbon vuot GTGH (he so 6 nhiem la 2,14 vao miia kho va 1,64 vao miia mua). Ket qua phan tich cac mau nude thai cho thay nhieu thong so moi trudng cd gia tri nam ngoai GTGH duoc quy dinh trong TCVN 6772: 2000 (muc 1): ham luong ciia BOD (Tan Thiiy 1: 69,7mg/l; Tan Thiiy 2: 38,2mg/l), N0 -N 5 3 (Tan Thiiy 3: 57.893ug), TSS (Tan Thiiy 2: 2.970,8mg/l). Dac biet ham luong coliform vuot GTGH nhieu lan (he sd d nhiem: 24 x 10 - 75 x 10 ). 3 6 ENVIRONMENTAL QUALITY OF NHA PHU LAGOON - BINH CANG BAY WITH RELATION TO THE ECONOMIC ACTIVITIES Pham Huu Tam. Le Thi Vinh. Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Hong Ngo Institute of Oceanography Abstract The studied results show that concentration of environmental parameters in Nha Phu lagoon (such as dissolved oxygen, total suspended solids, nitrate, ammonia) exceeds the limit values, expressed very clearly in the rainy season, hydrocarbon content in water at all stations is over the limit values. Environmental quality in Binh Cang bay is better than Nha Phu lagoon, most of the parameters of the water environment in Binh Cang bay are in the limit values, only the hydrocarbon content exceeds the limit values. The analysis of wastewater samples shows that the concentration of environmental parameters such as BOD , NO3-N, TSS exceeds the limit 5 values. Specially, concentration of coliform exceeds the limit values several times (with pollution coefficients: 24 x 10 - 75 x 10 ). 3 5 I. GIOI THIEU Viing dinh dam Nha Phu cd mot sd song sudi dd vao, tren luu vuc cac song nay hoat Dam Nha Phu - vinh Binh Cang la ddng san xuat ndng nghiep va nuoi trong vinh bien nua kin ven bd Mien Trung, nam thiiy san dien ra kha sdi ddng. Tir nam each thanh phd Nha Trang 20km ve phia 1995 den nam 2007 gia tri san xuat ndng bac. cd vi tri dia ly tir 109°09' - 109°17' nghiep toan huyen lien tuc tang: Nam 1995 kinh do ddng va 12°18'-12°27' vT do bac. dat khoang 255,4 ty ddng, nam 2000 dat 53
 2. 275 ty ddng va den nam 2006 tang nhanh I I . PHlTONG PHAP den 346 ty dong. San luong thuy san nuoi 1. Thu mau: trdng toan huyen trong nam 2007 la 4.618 tan, bang 115,39% so vdi cung ky nam +Thuc hien 2 dot khao sat vao thing 2006, nang suat torn nuoi binh quan dat 5/2008 (mua khd) va thing 10/2008 (miia 1,09 tin/ha, san lugng torn toan huyen nam mua) dd thu mau nude (Hinh 1). Mau dugc 2007 la 2.000 tin, bang 116,41% va tang thu vao luc trieu thap, tdng cdng cd tat ca 282 tin so vdi cirng ky nam 2006 (Phong 40 miu nude da dugc thu. Th6ng ke huyen Ninh Hoa, 2007). Nhirng Cdc chi tieu phan tich bao gdm: V|t hoat dong kinh te dien ra trong khu vuc lo lirng, do muoi, DO, BOD , cac mudi5 nghien cuu co kha nang tao ra nhung nguy dinh duong (NH , -N, N0 -N, N0 -N, 3 4 2 3 co ve suy thoai chat luong mdi trudng, din PO4-P, Si0 -Si), chit huu co (N huu co, P 3 den suy giam nguon loi thiiy san, de dga huu co), coliform, hydrocarbon. true tiep cudc song ciia cu din song quanh +Thu mau nude ao nuoi torn va nude dam ddng thoi giy d nhiem cho dim Nha thii khu din cu (Hinh 1). Cd 16 mau nude Phu - vinh Binh Cang. ao nuoi torn va 6 miu nude thii da dugc Trudc diy, nhdm de tai chiing tdi thu va phan tich. ciing nhu mot sd tic gii da quan tim Cic chi tieu phan tich: pH, vat lo nghien ciiu mdi trudng khu vuc niy, nhu lirng, DO, BOD , mudi dinh dudng (NH , - 5 3 4 Bui Hong Long (1996), Le Thi Vinh va cs. N, NO2-N, N0 -N, P0 -P, Si0 -Si), N huu 3 4 3 (1996), Pham Van Thom va cs. (1998, co, P huu co), coliform. 2005), Lai Van Hiing (2004)...thu dugc 2. Phuong phap phan tich: mgt sd din lieu tham khao tdt. Tuy nhien, Cic miu nude duoc xir ly, bio quan sau mgt thoi gian tuong ddi dai, mdi va phin tich theo cic phuong phap tieu trudng d diy da cd nhieu bien ddi do cac chuan hien hanh (APHA, 2005). hoat ddng kinh te va din sinh phit trien, He sd d nhiem duoc tinh theo cdng nen dat vin de nghien ciiu lai mot each thirc: toan dien chit lugng mdi trudng dim Nha He sd d nhiem = (Gia tri thuc) : (gia Phu, vinh Binh Cang trong mdi lien quan tri gidi han). vdi cic hoat ddng kinh te la mot vide lam Cac sd lieu lien quan den hoat ddng cin thiet rit cd y nghia khoa hgc va thuc kinh te-xa hdi cua vung nghien cuu dugc tien lam co sd khoa hgc phuc vu quan ly, thu thap tai phong Ndng nghiep huyen bio ve mdi trudng, phat trien kinh te ben Ninh Hda. vung. Xu dung phin mem thdng dung Microsoft Excel de ve cic do thj. 54
 3. Hinh 1. Vi tri cac tram thu mau tai khu vuc nghien ciru Fig. 1. Location of sampling stations Chu thich: A: khu vuc ao nuoi xa Ninh Phii, khuB: vuc ao nuoi xa Ninh Ha, C: khu vuc ao nuoi xa Ninh Loc, D: khu vuc ao nuoi xa Ninh Ich III. KET QUA Mot vai thdng sd mdi trudng nude tai khu 1. Hien trang moi truong khu vuc dam vuc nay vuot gia tri gidi han (GTGH), ham Nha Phu - vjnh Binh Cang: luong dxy hda tan thap hon GTGH duoc Cac so lieu thu duoc trong 2 chuyen ghi nhan tai cac tram viing dinh dam khao sat miia kho (thang 5/2008) va miia (4,75mg/l, tram 2), ham luong ciia vat la mua (thang 10/2008) duoc trinh bay d hinh limg (83,3mg/l, tram 2), NO3-N (71,1 ug/1, 2. 3. Tu cac dan lieu phan tich tren co the tram 1 va 3), ammonia (73pg/l, tram 1), thay ham luong cac yeu to moi trudng cd hydrocarbon (d tat ca cac tram khao sat) su bien ddi theo khong gian va thai gian rat cao hon GTGH. Tai vinh Binh Cang, ham ro ret. Tai khu vuc dam Nha Phu, dac biet luong BOD5 vao miia mua luon thap hon la viing dinh dam (gdm cac tram 1, 2, 3) so vdi miia khd d ca 2 tang nude (tang mat nai tiep giap vdi cac con song, vao mua 0,64mg/l so vdi l,09mg/l va tang day mua gia tri do mudi, ham luong dxy hda 0,84mg/l so vdi l,45mg/l). Ham luong ciia tan thudng thap han so vdi miia khd (tuong vat la limg, cac mudi dinh dudng (NO2-N, ling vdi cac gia tri trung binh la: 21%o so NH 4-N, PO4-P, Si03-Si) vao miia mua cd 3 vdi 25%o va 5.28mg/l so vdi 6.38mg/l), con pham vi dao ddng ldn va gia tri cao hon so ham luong vat la limg. cac mudi dinh vdi miia khd (cac gia tri trung binh tuong dudng nhu: N0 -N, N0 -N, NH3.4-N, 2 3 img la: 47,48mg/l so vdi 25,18mg/l; SiOvSi. P huu ca ldn han so vdi miia khd l,94pg/l so vdi 0,28pg/l; 2pg/l so vdi (cac gia tri trung binh tuong ung la: lug/1: 5,72 ug/1 so vdi 3,10 ug/1 va461 ug/1 31.68mg/l so vdi 70,68mg/l; 6,13ug/l so so vdi 333ug/l). Tom lai, tai khu vuc dim vdi l,52ug/l; 59,83ug/l so vdi 43,83ug/l; Nha Phu ham luong ciia cac thdng sd mdi 58,30ug/l so vdi 52,00ug/l: 1.504ug/l so trudng nude (dxy hda tan, vat la limg. vdi 934ug/l va 90,78ug/l so vdi 34.77ug/l). NO3-N, ammonia, hydrocarbon) deu nam ngoai GTGH the hien rat ro vao miia mua. 55
 4. Trong luc do, d vuc nude vinh Binh Cang deu nam trong GTGH, ngoai trir ham khi so sanh vdi cac tieu chuan chat lugng lugng ciia hydrocarbon vuot qua GTGH nude hien hanh thi con tuong doi tot, phan (he s6 6 nhiem la 2.14 vao miia kho va ldn cac thong so moi truong nude khao sat 1,64 vao miia mua). DO muoi mg/1 DO mg/1 Vat lo lung mg/1 BOD 4 3.5 3 25 2 05 1 1 1 1 1 1 1 0 M9/I N04M2 van NO -N3 n o 3 4 5 2 3 4 5 NH -N van 34 Si0 -Si 3000 3 2500 2000 1500 1000 500 0 2 3 4 3 4 5 6 9 Tr m Chii thich:B (10/08) 0(5/08) Hinh 2. Bien thien ham lugng ciia mot so thong so moi truong (tang mat) tai khu vuc dam Nha Phu Fig. 2. The concentration variation of environmental parameters (surface) in Nha Phu lagoon 56
 5. ng/l P hOu cc (tang m$t) ug/1 Hydrocarbon (tang m$t) 700 - 600 I I nl J nl i 11 2 3 5 6 • (5/08) • (5/08) I (10/08) mg/l Vat lo limg 1 mg/l BOD i n n i i t i l 1 1 10 11 1 Ting mit (5/08) I Tang day (5/08) ] TJng mat (5/08) I Tang day (5/08) -ting mSt (10/08) -Ting day (10/08) -Tang mat (10/08) -Ting day (10/08) ng/i N0 -N 2 7 8 9 Ting mSt (5/08) I Tang day (5/08) ] Tang mat (5/08) I Tang day (5/08) — Tang m|t (10/08) -Tang day (10/08) -Tang mat (10/08) -Tang day (10/08) Si0 -Si 3 8 9 10 7 11 T r ? m ] T3ng mSt(5/08) I Tang day (5/08) i 1 Tang mat (5/08) Ting day (5/08) -Tang mat (10/08) -Tang day (10/08) -•— Ting mat (10/08) Ting day (10/08) Hinh 3. Bien thien ham luong ciia mot so thong so moi truong tai khu vuc vinh Binh Cang Fig. 3. The concentration variation of environmental parameters in Binh Cang bay 5"
 6. 2. Moi lien quan cua cac hoat dong kinh vugt GTGH, d cdng Tan Thiiy 1 gia tri cua te va dan sinh vdi chat luong moi truong BOD la 69,7mg/l, cdng Tan Thiiy 2 gia tri 5 khu vuc nghien cuu ciia BOD la 38.2mg/l; mudi dinh duong 5 Cac hoat dong kinh te, dan sinh da va NO3-N (57.893ug/1, cdng Tan Thuy 3), dang dien ra xung quanh deu xa nude thai ham lugng TSS (2.970,8mg/l, cdng Tan true tiep vao vuc nude khu vuc nghien Thiiy 2) va dac biet coliform vuot GTGH cuu. Tuy theo thanh phan khac nhau ciia rat nhieu lan (vdi he sd d nhiem tir 24 x 10 tung loai nude thai ma co nhung anh - 75 x 10 lan). 6 hudng nhat dinh den chat luong nude ciia 2.1.2. Nguon thai tic cdc hoat ddng nudi thiiy vuc nghien ciiu. trong thuy san (NTTS): 2.1. Dac diem cac nguon thai xung Xung quanh viing nghien ciru la nai quanh khu vuc dam Nha Phu - vjnh tap trung nghe nudi torn dia kha phat trien Binh Cang: cua cu dan 4 xa Ninh Phii, Ninh Ha, Ninh Cac nguon nude thai chu yeu la: Ldc va Ninh Ich. Dien tich va san luong nude thai tir cac hoat ddng dan sinh, nuoi nudi trong dugc the hien trong bang 3. trong thiiy san va nguon nude dd ra tir cac Sd lieu thdng ke thanh phan nude cac song sudi d viing dinh dam Nha Phu. ao nudi thu dugc tai cac khu vuc nudi torn dia dugc trinh bay d bang 4, 5. Nhung dan 2.1.1. Nguon thai tic hoat dong khu dan cu: lieu d cac bang nay cho thay, do lugng Xung quanh khu vuc nghien ciiu cd 4 thuc an du thira trong qua trinh nudi tha xa bao gdm 10 thdn, cac xa Ninh Phu, torn nen nude trong cac ao nudi cd ham Ninh Ha cd mat dd dan cu thua that. Con 2 lugng vat la limg, ham lugng nitrate, xa Ninh Ich va Ninh Loc cd mat do tuong phosphate, P hifu ca, N hifu ca thudng cao ddi cao, trong do ndi bat nhat la 2 thdn Tan hon so vdi nude trong khu vuc dam (cac Thiiy (Ninh Loc), Tan Thanh (Ninh Ich) gia tri trung binh tuong img la : 45,2mg/l; vdi tdng sd dan khoang 8.026 nhan khau, 50,1 ug/1; 4,26ug/l 44,6 Ug/1 va 586ug/l), ; trong do cd khoang 20% cu dan d day tap the hien ro nhat d nhirng ao nudi torn the trung chii yeu viing gan mep nude ciia dam chan trang, nhung ao nudi d vao thai diem vdi dieu kien ve sinh mdi trudng kern va sap thu hoach. thai true tiep nude thai vao dam. Dua theo each tinh toan ciia To chirc 2.1.3. Vat chat tie song sudi 0 vung dinh Y te The Gidi (World Health Organization) dam Nha Phu: vao nam 1993 ap dung cho nhieu quoc gia Ket qua phan tich thanh phan nude dang phat trien. khdi luong chat d nhiem tai dap Ben Bap (thudc song Dinh) va cau do dan cu 2 thdn Tan Thiiy va Tan Thanh Cay Gang (hop luu ciia 2 con song Nga hang ngay dua vao mdi trudng (Bang 1) la Hau va song Nga Da) dugc trinh bay d khong nhd. bang 6. Cac dan lieu cho thay tat ca cac gia Sd lieu phan tich (Bang 2) cho thay trj va ham lugng cua cac yeu to nhu: mudi thanh phan nude thai cd chira ham luong dinh dudng, chat hiru ca, kim loai nang, cao ciia cac chat va vuot xa GTGH dugc hydrocarbon deu ldn hon rat nhidu so vdi quy djnh trong TCVN 6772: 2000 (miic 1): nude trong dam Nha Phu - vjnh Binh gia tri ciia BODs d cac cdng phan ldn deu Cang. 58
 7. Bang 1. Ucrc tinh lugng nuac thai do dan cir 2 thon Tan Thiiy, Tan Thanh do vao vung nghien ciiu Table 1. Estimated amount of wastewater from residential areas flowing into the study area Chat 6 nhiem Gia trj trung binh khoi lur/ng Tai luong chat 6 nhiem (g/ngiroi/ngay) (kg/ngay) BOD, 49,5 79,2 Vat la liing 107,0 171,2 Tong N 9,0 14,4 Tong P 2,4 3,8 NH , -N 3 4 3,6 5,8 Bang 2. Ham lugng cac thong so moi truong ciia nuac thai tai mot so cong thai tu khu dan cu Tan Thiiy Table 2. The concentration of environmental parameters of wastewater in residential area (Tan Thiiy) Thang 5 - 2008 Thang 7 - 2008 Thong Don vj Tan Tan Tan Tan Tan Tan TCVN so Thuy 1 Thuy 2 Thuy 3 Thuy 1 Thiiy 2 Thuy 3 (*) pH 7,5 8,0 7,0 7,65 7,3 8,2 5-9 TSS mg/l 123,4 119,2 107,8 2714,7 2.970,8 3.413,3 50 BOD mg/l 5 20,7 38,2 31.1 69,7 29,9 11,4 30 N0 -N 2 ug/1 60,3 90,3 42,0 47,2 26,5 342,0 - NO3-N ug/1 4024,0 4.851,0 3.111,0 901 898,0 57.893,0 30.000 NH,. -N4 ug/1 680,0 780,0 248.0 164 104,0 236,0 - P0 -P 4 Ug/1 2.984,0 764,0 2.840,0 6912 3.696,0 1.091,0 6.000 N huu co ug/i 9.240,0 9.525,0 8.590,0 57790 63.910 146.120,0 - Phuuco ug/1 3.771,0 3.750,0 3.560,0 27520 29.050 50.480,0 - Coliform MPN/lOOml 61xl0 24x10" 75x10" 7 - - - 1.000 (*): TCVN 6772:2000, (muc 1): dung cho nuoc thai sinh hoat ct khu vuc cdng cong. Bang 3. Dien tich va san lugng nuoi trong thiiy san ciia cac xa tai khu vuc nghien ciiu nam Table 3. Area and aquaculture production of the communes in the study area in 2007 STT Ten xa Dien tich ao nuoi (ha) San luffing (tan) 1 Ninh Phu 320 640 2 Ninh Ha 390 720 3 Ninh Loc 450 1.245 4 Ninh Ich 460 1.557 Tong cong 1.620 4.162 (Theo phong Nong nghiep huyen Ninh Hoa, 2007) 59
 8. Bang 4. Ham lirgng cac thong sd moi truong cua nude ao nuoi torn (thang 5 - 2008) Table 4. The concentration of environmental parameters of water in shrimp pond (5 - 2008) a. Cac thong so ca ban va muoi dinh duong Vj tri Loai torn Thoi gian Mat do TSS BOD, NO -N N0 -N z 3 ao nudi nudi tha(ngay) (con/m ) (mg/l) (mg/l) 2 (Hg/D (ug/1) Ninh Ha 1 Su 56 13 118 5.2 3,8 71 Ninh Ha 2 Su 45 - 100 4.5 3,1 68 Ninh Phu 1 Su 60 15 116 4.0 7.6 68 Ninh Phii 2 Su 105 - 194 6.4 12,5 285 Ninh Loc 1 Chan trang 30 100 208 7,4 3,9 97 Ninh Loc 2 Sit _ 60 10 118 5,4 3,4 94 Ninh Ich 1 Chan trang - - 582 31,2 11,4 97 Ninh Ich 2 Chan trang 60 110 250 14.9 16,1 97 b. Cac mudi dinh dudng va coliform Vi tri Thoi gian NH3.4-N PO -P Si0 -Si 4 N he 3 P he Coliform ao nuoi tha (ngay) (Ug/1) (ug/D (ug/D (ug/D (Ug/1) (MPN/lOOml) Ninh Ha 1 56 37 19.1 286 985 98,2 36 Ninh Ha 2 45 53 10,4 609 950 100,0 930 Ninh Phii 1 60 13 12,5 - 1.050 107,6 36 Ninh Phii 2 105 268 7,5 427 1.525 255,2 2.400 Ninh Loc 1 30 130 17,2 537 1.125 107,5 0 Ninh Loc 2 60 82 7,2 596 1.150 1 15,5 930 Ninh Ich 1 - 408 18.4 926 995 96,2 36 Ninh Ich 2 60 144 19,4 481 1.220 108,8 0 Bang 5. Ham luong cac thdng so mdi trudng ciia nude ao nudi torn (thang 7 - 2008) Table 5. The concentration of environmental parameters of water in shrimp pond (7 - 2008) a. Cac thdng sd ca ban va mudi dinh duong Vj tri Loai torn Thoi gian Mat do TSS BOD, N0 -N NO3-N 2 ao nuoi nuoi tha (ngay) (con/m ) (mg/l) 2 mg/l) (Ug/D (ug/1) Ninh Ha 1 Su 90 20 68,6 2.6 16,0 126 Ninh Ha 2 Sii 105 - 67,4 6.1 7,6 89 Ninh Phu 1 Chan trang 45 90 264,7 21,0 25,7 228 Ninh Phu 2 Chan trang 60 100 282,7 20,2 21,6 217 Ninh Loc 1 Chan trang 80 - 222,0 19,5 15,5 138 Ninh Loc 2 Su 120 - 224,7 12,1 13,5 134 Ninh Ich 1 Chan trang 45 100 336,0 19,5 33,5 122 Ninh Ich 2 Chan trang - 100 485,0 19,6 20,2 154 b. Cac mudi dinh duong Vi tri Thoi gian NH . -N 3 4 PO -P4 SiOj-Si N he P he ao nuoi tha (ngay) (ug/1) (ug/1) (ug/1) (ng/i) (ug/D Ninh Ha 1 90 308 294,0 2.320 1.252 140,0 Ninh Ha 2 105 3 40,0 4.970 1.850 201,2 Ninh Phii 1 45 35 38,8 4.700 1.120 98,2 Ninh Phii 2 60 228 65,0 4.930 2.250 340,5 Ninh Loc 1 80 112 55,0 96 2.890 713,0 Ninh Loc 2 120 80 40,0 1.022 1.140 128,4 Ninh Ich 1 45 66 92,4 745 1.850 345,2 Ninh Ich 2 - 1 16 68.8 162 3.350 820,8 60
 9. Bang 6. Ham lugng cua cac thong s6 moi truong tai dap Ben Bap (song Dinh) va cau Cay Gang Table 6. The concentration of the environmental parameters in water of Ben Bap dam and Cay Gang bridge Dap Ben Bap (song Dinh) Cau Cay Gang Yeu to Dun vi 5/2008 10/2008 5/2008 10/2008 Vat la lirng mg/l 79,8 152,0 42,7 133,5 DO mg/l 5,5 6,4 5,1 4,0 BOD 5 mg/l 3.8 2,5 4,0 3,2 N0 -N 2 ug/1 16,5 37,6 9,0 37,1 NO3-N Mg/l 59,0 167,0 73,0 181,0 NH,,4-N ug/1 186,0 252,0 75.0 148,0 PO4-P ug/1 24,4 24,7 18,8 10,6 SiO Si r ug/1 5.070.0 1.371,0 3.770,0 3.300,0 N huu ca ug/1 1.015,0 950,0 1.035,0 860,0 P huu ca ug/1 103,8 251,8 137,7 273,9 Hydrocarbon ug/1 1.089.0 417,0 891,0 536,0 2.2. Kha nang gay anh huong cua cac nhung tac hai cho ddi song ciia sinh vat. nguon thai doi voi chat lugng moi Viing dinh dam Nha Phu la nai nhan truong khu vuc nghien cuu: true tiep nguon vat chat tir cac song suoi do Nhirng dan lieu trinh bay d cac bang vao va lugng vat chat nay gia tang rat ldn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho thay cac nguon thai (sinh vao miia mua lu. Lugng vat chat do song hoat khu dan cu, nuoi trong thiiy san, vat Dinh do vao thiiy vuc nghien ciiu trong chat tir song suoi,...) do vao thiiy vuc miia mua do Pham Van Thom va cs. nghien ciru deu co dac diem chung la chira (1998) udc tinh dugc mo ta d bang 7 va nhieu chat dinh dudng, huu ca, dau ma, thanh phan nude tai dap Ben Bap vao miia coliform. Ngoai ra, cac hoat dong nuoi torn mua nam 1997 va nam 2008 dugc mo ta d dia da do vao vuc nude nghien cuu mot bang 8. Cac dan lieu tir bang 7, 8 cho thay lugng bun rat ldn, bun ao nuoi torn chira lugng vat chat tir song Dinh do vao dam mot lugng ldn chat huu ca khong chi a tang Nha Phu trong miia mua nam 2008 ldn han mat ma con den ldp biin 30cm do tich luy so vdi miia mua nam 1997. Khoi lugng vat trong suot qua trinh nuoi. Lugng biin day chat tir cac song suoi con lai nam xung nao vet tir cac ao nuoi torn co the dat den quanh dam, cho den nay van chua co 20m /1.000m (Lai Van Hirng, 2004). Mat 3 2 nhirng nghien ciiu va thong ke chi tiet, tuy khac tir lugng biin chira nhieu vat chat la nhien qua so lieu phan tich d bang 6 tai limg, giau chat huu ca nay trong tinh trang tram cau Cay Gang (nai giao nhau ciia 2 yem khi thi thudng hinh thanh nhieu khi con song Nga Hau va Nga Da) cho thay doc hai nhu ammonia, nitrite va dac biet la lugng vat chat do vao thiiy vuc tir he thong cac khi chira luu huynh ciing dugc phong song suoi nay la dang ke. thich trd lai moi truong nude, gay nen Bang 7. Luang vat chat do song Dinh do ra thiiy vuc nghien cuu trong miia mua (10/1997) Table 7. The amount of material by Dinh river flowing into study area in rainy season (10/1997) Yeu to Lirong vat chat BOD (kg) 1.077.255 Vat la lirng (kg) 49.530.357 N0 -N (kg) 2 11.684 NO3-N (kg) 145.464 PO4-P (kg) 7.069 Sid-Si (kg) 2.318.552 61
 10. Bang 8. Ham luong ciia cac thong so moi trudng nude tai dap Ben Bap (song Dinh) trong cac nam 1997 va 2008 Table 8. The concentration of the environmental parameters in the water of Ben Bap dam in 1997 and 2008 Yeu to Don vi Dap Ben Bap 10/1997 (*) 10/2008 Vat la lung mg/l 106,0 152,0 DO mg/l 7,1 6,4 BOD 5 mg/l 2,3 2,46 N0 -N 2 ug/1 25,2 37,6 NO3-N ug/1 106,0 167,0 NH , -N 3 4 ug/1 112,0 252,0 PO4-P ug/1 15,0 24,7 N huu ca ug/1 741,0" 950,0 P huu ca ug/1 198,7 251,8 (*): Pham Van Tham va cs. (1998) IV. THAO LUAN bien (mot lupng ldn chat thai ciing dupe thoat ra bien), con khdi nude bien ngugc Khu vuc nghien ciiu tiep nhan nguon lai di vao trong dam, qua trinh nay lam nuac ciia mot so song, suoi, trong do song dieu hda khdi nude trong dam va tao nen Dinh co luu luong Ion nhat, tren luu vuc ddng chay dac trung (Bui Hong Long, song Dinh la viing hoat dpng nong nghiep 1996). Nude trong dam chay hai chieu theo ciia huyen Ninh Hoa. Tiep dudi la vung hudng tay bac - ddng nam, nhd ddng chay dan cu tap trung vdi nguon thai sinh hoat ma khdi nude trong dam chuyen ddng va do true tiep vao dam Nha Phu, xung quanh luon dugc xao trgn, tao dieu kien cho cac khu vuc nay ngudi dan con phai chiu su 6 chat dinh dudng, chat huu co,...ludn dugc nhiem ciia miii hoi thoi boc len tir nude trao ddi giira cac khu vuc khac nhau trong thai sinh hoat va dac biet gay gat vao dam ciing nhu trong vinh, dd cung la nhirng ngay nang nong. Hoat dpng nuoi nguyen nhan chinh lam thiiy vuc nghien torn sii va torn the chan trang phat trien kha ciiu cho den nay cd chat lugng mdi trudng soi noi cung la nguon 6 nhiem dang ke. van con tuong doi tdt, dat biet la khu vuc Nhu vay lugng chat thai dang ke ma vinh Binh Cang. nghe nuoi torn thai ra cong vdi luong nude thai sinh hoat, lupng vat chat tir song suoi V. KET LUAN VA KIEN NGHI (chira nhieu chat gay 6 nhiem nhu huu ca, Tir cac dan lieu trinh bay tren day cd dau md, coliform) do vao thiiy vuc nghien the neu len mot sd nhan xet sau: ciru ngay cang gia tang se gay nen nhung Mot vai thdng sd trong mdi trudng tac dong tieu cue den thiiy vuc tiep nhan nude (oxy hda tan, vat lo limg, nitrate, (dac biet la viing dinh dam). Co the noi ammonia) tai khu vuc dam Nha Phu (chii rang, chinh nhirng nguon thai tren da lam yeu 0 viing dinh dam) cd gia tri vupt gia tang miic dinh dudng, chat huu co va GTGH dugc quy dinh trong cac tieu chuan hydrocarbon tai vuc nude nghien ciiu, lam nude nudi trong thiiy san Viet Nam, anh hudng den chat lupng mdi trudng dam 5943:1995 va ciia cac nude ASEAN hien Nha Phu - vinh Binh Cang. hanh, the hien rat rd ret vao mua mua, khi Tuy nhien, do dac thii ciia thiiy vuc lupng nude (chira cac chat thai) rira trdi tir nghien ciiu dd la kha nang trao ddi nude dat lien theo song sudi dd vao dam Nha manh lam cho khdi nude trong dam luon Phu. Chat lugng mdi trudng d vinh Binh dupe thay ddi, nude dd ra tir cac song sudi Cang tdt hon so vdi d khu vuc dim Nha a viing dinh dam nhanh chong dupe dua ra Phu. 62
 11. Anh huong ciia cac chat thai doi voi giai phap bao ve su dung hop ly. De tai moi truong nuoc the hien ro ret tai viing hop ddng, Vien Hai duong hoc, Nha dinh dam Nha Phu. Ham luong cao ciia vat Trang. lo limg, muoi dinh duong, chat huu co, Lai Van Hiing, 2004. Danh gia miic do d kim loai nang thuong tap trung cao 6 cac nhiem dam Nha Phu va de xuat cac giai tram 1, 2, 3 (thuoc viing dinh dam). phap cai thien va bao ve mdi trudng Thiiy vuc nghien ciru da va dang tiep phuc vu cho NTTS. Bao cao khoa hoc, nhan va chiu anh hudng mot luong nhat trudng Dai hoc Thiiy san Nha Trang. dinh chat thai tir cac nguon khac nhau nhu: Le Thi Vinh, Pham Huu Tam, Duong sinh hoat khu dan cu, nuoi trong thiiy san, Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, 1996. vat chat tir song,...Tuy nhien, do nhirng dac Hien trang mdi trudng dam Nha Phu - thii ve che do thuy van, kha nang trao doi vinh Binh Cang. Bao cao de tai cap co nude manh, do do chat luong moi trudng so, Vien Hai duong hoc, Nha Trang. ciia thiiy vuc nghien ciiu cho den nay van Pham Van Thom, Le Thi Vinh, Pham Hiru con tuong ddi tdt. Tam. Duong Trong Kiem, Nguyen Be cai thien chat luong mdi trudng Hong Thu, 2005. Bao cao ket qua khao nude ciia dam Nha Phu - vinh Binh Cang sat mdi trudng cac khu vuc nudi trong nham tranh su suy thoai chat luong mdi thiiy san tinh Khanh Hda. Thdng tin trudng nude tai khu vuc nghien ciiu, nganh KHCN tinh Khanh Hda. Ndng nghiep can phoi hop vdi co quan Pham Van Thom, Le Thi Vinh, Pham Hiru chiic nang lien quan tien hanh quy hoach Tam, Duong Trong Kiem, Nguyen lai viing nudi, giam sat cac nguon thai. Hong Thu, Le Lan Huong, Mai Van Thang, Nguyen Kim Hda, 1998. Hien LCJI CAM ens trang mdi trudng nude song Dinh Cam on cac anh chi em d UBND xa (Ninh Hda) - Cac bien phap bao ve va Ninh Phii, Ninh Loc, Ninh Ha, Ninh Ich, khai thac sir dung theo nguyen tac phat phong Ndng nghiep huyen Ninh Hda da trien ben vung. De tai hop ddng vdi giiip chiing tdi thu thap sd lieu phuc vu cho tinh Khanh Hda. bai bao. Phong Thdng ke huyen Ninh Hda, 2007. Bao cao tdng ket cudi nam 2007. TAI LIEU THAM KHAO Phong Ndng nghiep huyen Ninh Hda, 2007. Bao cao tdng ket cudi nam 2007. APHA, 2005. Standard methods for World Health Organization, 1993. Assess- examination of water and wastewater. ment of air. water and land pollution, a 21 edition, American Public Health st guide to rapid source inventory Association, Washington D.C. techniques and their use in formulating Bui Hong Long, 1996. Dieu tra hien trang environmental control strategies. mdi trudng nguon loi chii yeu vinh Geneva, pp. 91-96. Binh Cang dam Nha Phu. kien nghi cac Ngudi nhan xet: - TS. Bui Hong Long - TS. Doan Nhu Hai 63

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản