intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải: Chuyên đề 3 - Quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên - môi trường nước, nước thải

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:73

0
102
lượt xem
26
download

Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải: Chuyên đề 3 - Quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên - môi trường nước, nước thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải: Chuyên đề 3 - Quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên - môi trường nước, nước thải bao gồm những nội dung về khung kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; cơ sở pháp lý trong quản lý, giám sát và quan trắc môi trường nước; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/AC) trong quan trắc, phân tích môi trường và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải: Chuyên đề 3 - Quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên - môi trường nước, nước thải

 1. VIỆN KỸ THUẬT NƯỚC VÀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ 3 KiỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DO NƯỚC THẢI
 2. Quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên-môi trường nước, nước thải
 3. 3.1. Khung kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 3.2. Cơ sở pháp lý trong quản lý, giám sát và quan  trắc môi trường nước 3.3. Đảm báo chất lượng và kiểm soát chất  lượng (QA/AC) trong quan trắc, phân tích môi  trường. 3.4. Hệ thống quan trắc, giám sát môi trường  Việt Nam, tập trung vào môi trường nước, nước  thải 3.5. Một số mô hình nghiên cứu, đánh giá, dự báo  chất lượng nước 3.6. Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường  nước Việt Nam đến 2020.
 4. 3.1.KHUNG KiỂM SOÁT Ô NHIỄM MTN • 3.1.1.Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường Định nghĩa và Thuật ngữ • Quản lý môi trường (QLMT) Quản  lý  môi  trường  là  một  hoạt  động  trong  lĩnh  vực  quản  lý  xã  hội;  có  tác  động  điều  chỉnh  các  hoạt  động  của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các  kỹ  năng  điều  phối  thông  tin,  đối  với  các  vấn  đề  môi  trường  có  liên  quan  đến con người;  xuất  phát từ quan  điểm  định lượng, hướng tới sự phát triển bền vững và  sử dụng hợp lý tài nguyên. Ô nhiễm môi trường (ONMT)  Ô nhiễm môi trường là sự làm thay  đổi trực tiếp hoặc  gián tiếp các tính chất vật lý, hoá học, sinh học của bất  kỳ thành phần môi trường nào làm cho tiêu chuẩn chất  lượng  của  thành  phần  môi  trường  đó  bị  vi  phạm  dẫn 
 5. Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường Định nghĩa và Thuật ngữ Monitoring môi trường ­ Quan trắc môi trường Quan trắc môi trường là quá trình lặp  đi lặp lại hoạt  động quan sát và  đo lường các  chỉ số chỉ thị về tình trạng lý, hoá và sinh của môi trường theo thời gian và không gian  theo qui định (Cục Môi trường, 1999). Kiểm soát ô nhiễm môi trường (KSONMT) Kiểm soát ô nhiễm môi trường (KSONMT) là sự tổng hợp các hoạt  động, hành  động,  biện  pháp  và  công  cụ  nhằm  phòng  ngừa,  khống  chế  không  cho  sự  ô  nhiễm  xảy  ra,  hoặc khi có sự ô nhiễm xảy ra thì có thể chủ  động xử lý, làm giảm thiểu hay loại trừ  được nó. (Cục Môi trường, 2000). Nói cách khác monitoring môi trường được định nghĩa là một quá trình tiến hành quan  trắc, phân tích và thu thập thông tin về tính chất vật lý, hoá học và sinh học của các  thành phần môi trường, theo một kế hoạch đã được lập sẵn về thời gian, về không  gian, về phương pháp và quy trình đo lường nhằm mục đích thu được các thông tin cơ  bản, có độ tin cậy, chính xác cao và có thể so sánh, đánh giá được hiện trạng và diễn  biến chất lượng môi trường của toàn xí nghiệp hay khu vực.
 6. Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường Định nghĩa và Thuật ngữ Hiện trạng môi trường Hiện trạng môi trường của khu vực hoặc quốc gia là tình trạng môi trường chủ yếu  trên  hai  phương  diện:  tình  trạng  vật  lý  ­  sinh  học  và  tình  trạng  kinh  tế  ­  xã  hội.  (NEA/UNEP/NORAD ­ Dự án SEAMCAP, 6/1999). Đánh giá môi trường Là một công cụ quản lý và khảo sát môi trường bao gồm việc  đánh giá một cách hệ  thống,  được  ghi  lại  bằng  văn  bản,  định  kỳ  và  khách  quan  về  tổ  chức,  quản  lý  và  thiết bị môi trường hoạt  động có phù hợp với mục  đích trợ giúp bảo vệ môi trường  bằng cách:  tạo thuận lợi cho việc quản lý và kiểm soát các hoạt động của môi trường, đánh giá sự phù hợp với chính sách của công ty, bao gồm việc  đáp  ứng các yêu  cầu pháp luật Đánh giá hiện trạng môi trường bao gồm: Hiện  trạng  chất  lượng  các  thành  phần  môi  trường  (không  khí,  nước,  đất,  hệ  sinh  thái, dân cư, sức khoẻ cộng đồng...) Hiện trạng tài nguyên (trữ lượng, chất lượng, tình trạng khai thác và sử dụng). Các nguyên nhân gây ra sự suy thoái và ô nhiễm môi trường, tình trạng quản lý, khả  năng giảm thiểu chúng. 1 6
 7. 3.1.2.Khung pháp lý • Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp • LuËt B¶o  vÖ m«i tr­ê ng  s è  52/2005/QH11 • Luật Tài nguyên nước Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngay 20 thang 5 năm 1998 và đã có hiệu lực từ tháng 1 năm 1999
 8. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá V Điều 8 • Vệ sinh nước và các nguồn nước dùng trong sinh hoạt của nhân dân. • 1- Các cơ quan, xí nghiệp cấp nước phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh nước dùng trong sinh hoạt của nhân dân. • 2- Nghiêm cấm các tổ chức Nhà nước, tập thể, tư nhân và mọi công dân làm ô nhiễm các nguồn nước dùng trong sinh hoạt của nhân dân.
 9. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  SỐ 52/2005/QH11  Một số nguyên tắc chính của Luật : • Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn  dân, là trách nhiệm của từng người; • Phòng ngừa ô nhiễm là chính; • Người nào gây ô nhiễm, người đó phải trả  giá; • Tính hệ thống của hoạt động bảo vệ môi  trường.
 10. Những nội dung cơ ban của Luật Tài  nguyên nước  • Sở hữu tài nguyên nước  thuộc sở hữu toàn dân  do Nhà nước thống nhất quản lý; • Tài nguyên nước bao gồm toàn diện số lượng,  chất lượng, nước mặt, nước dưới đất; • Sử dụng tổng hợp, quản lý thống nhất tài  nguyên nước song song với phòng chống tác  hại do nước gây nên; • Bảo đảm tính thống nhất của lưu vực sông.  Quản lý và quy hoạch tổng thể  tài nguyên  nước theo lưu vực sông;
 11. Những nội dung cơ ban của  Luật Tài nguyên nước (tiếp) • Cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước  và xả nước thải vào nguồn nước; Sử dụng  nước phải có nghĩa vụ tài chính và xả nước  thải gây thiệt hại môi trường phải bồi  thường; • Nhà nước quản lý thống nhất tài nguyên  nước; • Các chính sách về tài nguyên nước. • Hợp tác sử dụng công bằng tài nguyên nước 
 12.        CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN  NƯỚC CỦA CÁC BỘ Bé Tr¸c h nhiÖm Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Quan lý tæng thÓ tµi nguyªn n­íc (®­îc chuyÓn giao tõ Bé N«ng nghiÖp) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t Quan lý hÖ thèng bao vÖ lò lôt, cÊu tróc n­íc cho t­íi tiªu, triÓn N«ng th«n quan lý vïng ®Çm lÇy vµ cÊp n­íc vµ vÖ sinh n«ng th«n; Bao vÖ vµ khai th¸c tµi nguyªn sèng d­íi n­íc Bé C«ng th­¬ng X©y dùng, vËn hµnh vµ quan lý c«ng trinh thuû ®iÖn Bé X©y dùng LËp kÕ ho¹ch kh«ng gian vµ x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc ®« thÞ, vÖ sinh vµ n­íc thai Bé Giao th«ng LËp kÕ ho¹ch, x©y dùng vµ quan lý giao th«ng ®­êng thuû Bé Y tÕ Lµm cho c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng n­íc uèng cã hiÖu lùc nh»m tu©n thñ víi tr¸ch nhiÖm y tÕ cña Bé Y tÕ Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ LËp kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cho viÖc ph¸t triÓn ®Çu t­ vµ c¬së h¹ tÇng, bao gåm ngµnh n­íc Bé Tµi chÝnh X©y dùng chÝnh s¸ch vÒ thuÕ vµ phÝ cho tµi nguyªn n­íc
 13. 3.1.3. Các Quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường nước Hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường nước Nước nguồn Nước thải Nước sử dụng
 14. Sơ đồ kiểm soát ô nhiễm nước QCVN01/2009/ 7957 QCVN01/2009 QCVN 24/2009 QCVN08:2008/BTNMT
 15. Tiêu chuẩn /Quy chuẩn chất lượng nguồn nước  sử dụng Lo ¹i ng uån Tiªu c huÈn c hÊt l­îng  n­íc  s ö   dô ng Tiªu c huÈn ng uån c Êp n­íc  ®« thÞ vµ c «ng  ng hiÖp CÊp n­íc sinh ho¹t A CÊp n­íc san xuÊt A/B Tiªu c huÈn ng uån c Êp n­íc  n­íc  c ho  n«ng  ng hiÖp CÊp n­íc d©n c­ A Nu«i trång thuû san B N­íc cho t­íi tiªu B Ng uån c Êp n­íc  c ho  c ¸c  mô c  ®Ýc h kh¸c Vui ch¬i giai trÝ d­íi n­íc A Giao th«ng ®­êng thuû B N­íc thai tiÕp tôc t¹i tr¹m XLNT tËp trung C
 16. Hệ thống  chỉ thị đánh giá tổng hợp chất lượng nước mặt  –Tương lai sẽ sử dụng Chỉ số CLN/WQI ChØ tiªu rÊt s ¹c h s ¹c h h¬i bÈn bÈn bÈn  rÊt bÈn nÆng pH 7,0­8,0 6,5­8,5 6,0­9,0 5,0­9,0 4,0­9,5 3,0­10 NH4+, mg/l 5,0 NO3-, mg/l 8,0 PO43-, mg/l 0,3 Đé oxy b·o 100 100 50­90 20­50 5­20
 17. Phân loại nguồn nước Loại  Ký hiệu  Chỉ số WQI Đánh giá chất lượng Mục đích sử dụng nước nguồn  màu nước 1 Xanh  90
 18. 3.2. THỂ CHẾ THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH ĐÔ THỊ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy - Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp - Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn - TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài . Tiêu chuẩn thiết kế. Nhà tiêu hợp vệ sinh – các văn bản pháp quy • TCVS đối với các loại nhà tiêu: TCN theo QĐ 08/2005/QĐ­ BYT – đang bổ sung, sửa đổi thành hướng dẫn kỹ thuật • Bộ Xây dựng: Bể tự hoại – hướng dẫn kỹ thuật – đang xem xét ban hành
 19. S ¬ ®å tæ  c hø c  XLNT ®« thÞ vµ khu c «ng   ng hiÖp. Cấp nước công nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nước mưa đô thị Tái sử dụng nước  thai đô thị Sinh  hoạt dân cư Nhà máy Cấp A (cé t C cña TCVN 5945 –2005) Nước mưa đợt đầu nước tuần hoàn XLNT tËp trung XLNT tại chỗ XLNTs ¬ bé B (cot C cua                 c ña ®« thÞ TCVN 5945-2005) Xu nước mưa nước thai sau xử lý tại chỗ   TCVN 5945 ­2005 TCXD 188:1996,  TCVN 6772:2000 Thuỷ vực tiếp nhận nươc thai
 20. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ 1. VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 2. VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT PHÂN TÁN 3. VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG CÊp n­ í c c«ng nghiÖp CÊp n­ í c sinh ho¹ t CÊp n­ í c sinh ho¹ t N­ í c m­ a Nhµ m¸y, xÝnghiÖp Khu d©n c­ 1 Khu d©n c­ 2 § « thÞ tuÇnhoµn CÊpn­í c N­ í c m­ a ®î t ®Çu 1 Xölýt¹i chç Xölýt¹i chç 2 2 T¸i sö dông T¸i sö dông 3 Nguån tiÕp nhËn n­ í c th¶i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản