Chạy máy chủ mã nguồn mở trong Windows

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
14
download

Chạy máy chủ mã nguồn mở trong Windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều máy chủ phổ biến đều là các máy chủ mã nguồn mở và thường được hỗ trợ rộng rãi hơn cho các hệ thống Linux và Unix. Mặc dù vậy, hầu hết các máy chủ này đều có thể chạy bên trong Windows. Đây là một cách làm tuyệt vời cho các giải pháp tạm thời hay cho những quản trị viên mới vào nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chạy máy chủ mã nguồn mở trong Windows

  1. Ch y máy ch mã ngu n m trong Windows Nhi u máy ch ph bi n u là các máy ch mã ngu n m và th ng c h tr r ng rãi h n cho các h th ng Linux và Unix. M c dù v y, h u h t các máy ch này u có th ch y bên trong Windows. ây là m t cách làm tuy t v i cho các gi i pháp t m th i hay cho nh ng qu n tr viên m i vào ngh . Bài vi t này s gi i thi u cho các b n cách ch y các máy ch Apache HTTP, FreeRADIUS và FreeNAS. Chúng ta s xem l i quá trình cài t và s d ng m i m t ng d ng ó trong Windows. Sau ây chúng ta hãy b t u v i Apache HTTP Server! Apache HTTP Server cho vi c hosting web Thông th ng, khi nói n các máy ch web, b n s ngh ngay n Apache HTTP Server khi s d ng Linux và Internet Information Server (IIS) c a Microsoft khi s d ng Windows. M c dù v y, n u không ph i là m t fan c a Linux thì ch c ch n b n c ng s không b t c v i IIS. Apache có th ch y trong môi tr ng Windows. B n có th cài t Apache vào máy tính Windows c a mình. Tr c khi download Apache, b n có th xem xét vi c cài t gói ph n m m có các máy ch khác có ích. H u h t các gói ph n m m g m có Apache, MySQL và PHP. Apache2triad là m t máy ch ph bi n nh t trong s ó, nó có nhi u thành ph n khác mà b n có th tham kh o t i ây. M c dù hi n Apache2triad không c duy trì và không có phiên b n m i nh t cho các máy ch , tuy nhiên nó v n t ra thích h p v i các d án ho c các site nh . M t tùy ch!n khác mà các b n có th l a ch!n ó là EasyPHP, ây là máy ch có ít thành ph n nh ng c c p nh t h"n. N u b n cài t Apache HTTP Server nguyên b n, u tiên b n s th y m t bi u t ng khay h th ng trong góc ph i bên d i c a Windows. Kích nó, di chuy n chu t trên phiên b n Apache, b n có th Start, Stop ho c Restart máy ch này. N u ã cài t nó v i t cách m t d ch v , b n có th kh#i ch y Windows Services ch$nh s a các thi t l p d ch v . Sau ó có th copy và kéo các trang web và các file vào th m c htdocs: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs % tùy ch$nh ho c thay i các thi t l p máy ch , b n có th ch$nh s a file httpd.conf: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf
  2. B n c ng s tìm th y m t shortcut thu n ti n cho file httpd.conf trên Start Menu: Start > All Programs > Apache HTTP Server > Configure Apache Server > Edit the Apache httpd.conf Configuration File. T& Start Menu, b n có th tri u g!i các b n ghi l i, các tài li u và test c u hình, thêm vào ó là vi c ki m tra và i u khi n máy ch . N u ã cài t Apache2triad, b n có th truy c p m!i th t& Start Menu. Có m t i u là b n ch c ch n ph i kh#i ch y th công Apache b'ng cách s d ng Apache2TriadManager. Sau ó m i có th kh#i ch y Apache2TriadCP, ây là panel i u khi n trên n n t ng web, n"i b n có th truy c p và c u hình các máy ch khác. B n có th copy ho c kéo các file và trang web vào th m c htdocs (C:\apache2triad\htdocs). Thêm vào ó b n s tìm th y file httpd.conf trong th m c C:\apache2triad\conf\. Máy ch FreeRADIUS cho vi c th m nh, c p phép và b o m t Các máy ch Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) cung c p các tính n(ng Authentication, Authorization, và Accounting (AAA) cho t t c các ki u m ng. FreeRADIUS server là máy ch RADIUS/AAA c s d ng r ng rãi nh t trên th gi i. Nó giúp qu n tr viên có th qu n lý các ki u k t n i dial-up, DSL, Wi-Fi và m t s l ng l n các ki u k t n i m ng. N u b n tìm ki m và xem l i b t c h ng d n nào v FreeRADIUS, ch c ch n h u nh các h ng d n này s th&a nh n r'ng b n ang ch y Linux ho c h th ng Unix. M c dù v y, có m t phân ph i Windows có s)n v i s h tr MySQL mang tên FreeRADIUS.net. %ây là m t phân ph i khá h*u ích n u b n không ph i là m t chuyên viên Linux ho c g p ph i m t s v n cài t trong Linux, nó cho phép b n t p trung h"n vào c u hình c a FreeRADIUS, th th ng v n là m t v n khó kh(n. Tr c khi ti p t c v i phân ph i Windows này, b n c n tìm hi u nó d a trên phiên b n c c a FreeRADIUS: 1.1.7, phát hành cu i cùng trong các phiên b n 1.x. Các phiên b n 2.x c xây d ng t t h"n và có nhi u nâng cao. C n ki m tra các l u ý v phát hành xem nh*ng gì b n còn thi u. Quá trình cài t FreeRADIUS.net hoàn toàn "n gi n. B n ch$ c n download và bung file zip, sau ó ch y file th c thi cài t. N u b n tích tùy ch!n ch y FreeRADIUS.net # cu i quá trình cài t, khi ó nó s c kh#i ch y m t cách t ng. B'ng không, m# C:\FreeRADIUS.net\FreeRADIUS.exe. Sau ó kh#i ch y d ch v : Kích ph i vào bi u t ng và kích Start FreeRADIUS.net Service. B n s v n ph i hi u m t chút v file c u hình (có th truy c p t& bi u t ng khay h th ng) và thi t l p chúng theo nhu c u c a b n. T& bi u t ng b n có th tri u g!i th m c Demo Cert, ây là th m c g m có các ch ng ch$ CA t gán mà b n có th ph i
  3. load vào máy khách. M t shortcut r t h*u d ng khác là m# trong ch g+ r i, ây là ch b n nên s d ng ban u có th th y máy ch và các thông báo l i. FreeNAS cho ph c v và chia s m ng Windows và các h i u hành khác cung c p tính n(ng chia s, file và máy in "n gi n trong m ng. M c dù v y, b n có th xem xét n vi c s d ng máy ch network-attached storage (NAS). Các máy ch này c ng cung c p các tùy ch!n l u tr* t p trung và chia s,. FreeNAS là NAS server mã ngu n m# ph bi n nh t. M c dù d a trên FreeBSD OS, b n có th ch y và cài t nó b'ng cách s d ng LiveCD trên các máy tính PC. K c các máy o và các máy th t. Vì v y, b n có th ch y FreeNAS trong Windows. Có th s d ng gi i pháp mi-n phí c a Microsoft trong Windows 7 (mang tên Windows Virtual PC) ho c trong Windows Vista ho c XP (Virtual PC 2007). % b t u, download file CD image (ISO) c a FreeNAS. N u b n ang s d ng máy tính 32-bit, hãy download file i386 (ch.ng h n nh FreeNAS-i386-LiveCD-0.7.4919.iso). N u ang s d ng máy tính 64-bit, hãy download amd64 file (ch.ng h n nh FreeNAS- amd64-LiveCD-0.7.4919.iso). Ti p n, b n ph i t o máy o và a o b'ng các wizard trong Virtual PC. Khi ã s)n sàng, b n có th g n file CD image (ISO) vào máy o nó mô ph ng r'ng CD ang n'm trong a. Trong Windows Virtual PC c a Windows 7, b n có th ch!n file image cho DVD c mô ph ng thông qua h p tho i Settings c a máy o. Trong Virtual PC 2007, b n có th th c hi n i u này thông qua m t shortcut trên thanh công c phía trên sau khi ch y máy o. Khi CD kh#i ch y, b n có th s d ng ch LiveCD ho c cài t nó vào c ng o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản