intTypePromotion=1

Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
5
download

Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân về mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C VI Ö T  N A M  S è  01/CT N H­20  H N N G µ Y  3 T H¸ N G  1 N¨ M   1996 V Ò  M ë  R é N G   Þ C H   ô  T H A N H  T O¸ N  C ñ A   D V N G © N  H µ N G  T R O N G   H U  V ù C  D © N  C K Chñ   ¬ng  ë   éng  Þch  ô  tr mr d v thanh  to¸n cña  ©n   µng    Ng h trong khu  ùc    v d©n    ∙  îctr Ón khaithÝ  iÓ m   ¹  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   c® ®   i     ® ti N   H ph H Ch Minh  µ  ë   vm réng  thªm    tØnh: thµnh  è  ë 4    ph H¶i  Phßng,  Qu¶ng  Nam   §µ   ½ ng,  òng   ­  N V Tµu,C Ç n   ¬.Qua  ét    Th   m n¨m  ùc hiÖn  ∙  t® îckÕt  th   ® ®¹     qu¶  íc®Ç u   b  kh¶ quan,  kh ¼ng  nh  ù  Çn  Õtph¶i ph¸thuy  ¹nh  Ï  ¬n  ÷a. Theo    Þ   ®Þ sc thi       m mh n   ®Ò ngh cña Ban  chØ  o  Ý  iÓ m   tØnh,thµnh  è. Thèng  c  ©n   µng  µ   ®¹ th ® 6    ph   ®è Ng h Nh níc quyÕt  nh  iÓn khai®Õ n   Êtc¶      ®Þ tr     t   c¸c tØnh, thµnh  è    ph trong c¶  íc,yªu   n  cÇu  gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è; Tæng   Ng h Nh n     ph   gi¸m  ®èc, gi¸m  c      ®è c¸c NHTM   èc  qu doanh  µ    Çn;  ñ  ëng    ô,  ôc,  v cæ ph Th tr c¸c V C Ban    ©n   µng  µ   íc TW   ë Ng h Nh n   qu¸n  iÖtm ôc    µ  ùc hiÖn  ètc¸c c«ng  tr   tiªuv th   t    viÖc sau  y: ®© 1. M ë   éng  Þch  ô  ©n   µng    r d v Ng h trong khu  ùc  ©n    µ m ét  é  Ën  vd cl  b ph quan  äng trong chiÕn îcph¸ttr Ón cña  µnh  ©n  µng  Öt Nam.  tr     l   i   ng Ng h Vi   Quan   ®ã   Çn  t c¸c m ôc    Ò   c ®¹     tiªuv khaith¸cvèn  u   ; tõng  íc ® a     ®Ç t  b   c«ng  ô  c thanh  to¸ntruyÒn  èng  µ  Ön  ivµo  ©n  ,c¶it¹ovµ    á  Çn  Ëp    th v hi ®¹   d c       xo¸ b d t qu¸n  chØ   sö  ông  Òn m Æt   d ti   trong d©n  ,n©ng    c  cao  Öu  hi qu¶  thanh    to¸ntrong n Òn    kinh   tÕ.  2. Giao    cho Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph chñ  ng  ïng  íic¸c gi¸m  c  ®é c v    ®è NHTM     a   µn  Ëp  trªn®Þ b l Ban  chØ  o  iÓn ®¹ tr   khaido    gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc lµm  ëng  ®è Ng h Nh n   tr Ban. Ban    chØ  o  Çn  Ëp ®¹ c l  kÕ   ¹ch,biÖn  ho   ph¸p tr ÓnkhaikÞp  êicã  Öu   i     th   hi qu¶:Ph¶ixiný  Õn        ki chØ  o  ®¹ cña  Êp  û   µ  Ýnh  c U v Ch quyÒn  a   ¬ng. Phèi hîp  ®Þ ph     chÆt  Ï víic¸c  ch     Ban,  ngµnh  ªnquan, lµm  ètc«ng    li     t  t¸ctuyªn truyÒn      ¬ng  Ön    trªnc¸c ph ti th«ng    tin ®¹ichóng.Hµng      th¸ng tæ    chøc  ¬  Õt  ×nh  ×nh  c¸o kÕt  sk t h b¸o    qu¶  ô  Ó,bæ   c th   sung  Ön  bi ph¸p chØ  o,lµm      öiban    o  ©n  µng  µ   ícvµ    ®¹   b¸o c¸o g   l∙nh®¹ Ng h Nh n   cÊp  û,  Ýnh  Òn  U ch quy tØnh,thµnh  è  ë  ¹ theo  É u   c¸o kÌm    ph s t i   m b¸o    theo  chØ   thÞ  µy. n 3. Yªu  Çu    c Tæng   gi¸m  c, gi¸m  c  ®è   ®è NHTM   èc  qu doanh  µ    Çn  v cæ ph cã  Õ   ¹ch,biÖn  k ho   ph¸p  µ  ã  b¶n  v c v¨n  chØ   o      ®¹ c¸c chinh¸nh  chøc  iÓn tæ  tr   khaithùc hiÖn      trongh Ö   èng  µ  èihîp chÆt  Ïvíi     th v ph     ch     Ban  c¸c chØ  o  ®¹ tØnh,   thµnh  è. ph 4. C¸c  ô:    V Nghiªn cøu    kinh tÕ, K Õ       µichÝnh; Trung  ©m     äc;    to¸n­ t     t tinh   ph¸thµnh  µ    v kho  ü; Ban  êng  ùc H§TT   qu   th tr   (Trong    ®ã giao cho  Ban  êng  th trùc H§TT   µm  u   èi) trong  ¹m      l ®Ç m   ph vi chøc  n¨ng  Ö m   ô  ña  ×nh   ã  nhi vc m c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, gióp ®ì,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho      h        ki thu l   i c¸cBan  chØ  o    ®¹ ë c¸c tØnh,thµnh  è  chøc  ùc hiÖn;Gi¶iquyÕt  Þp  êiyªu  Çu  ña        ph tæ  th      k th   c c c¸c ®Þa  ¬ng;Tæng  îp t×nh  ×nh  µm      ph   h  h l b¸o c¸o,th«ng    µng  b¸o h th¸ng. 5. C Ç n   iÓn khaiviÖc  ë   µikho¶n    ©n  µ  ö  ông    tr     m t  c¸ nh vsd c«ng  ô  c th¸nh  to¸n kh«ng  ïng  Òn  Æt   èng    i  îng  ã  iÒu  Ön    êi cã      d ti m xu c¸c ®è t c ® ki nh ng   thu nhËp  cao,doanh    nghiÖp   ©n  ã  tnh c doanh  è      Òn  Æt   ín; èi hîp s thu,chiti m l  Ph    
  2. 2 víi   µnh  ¬ng    ng c¸c th nghiÖp,dÞch  ô    n  Þ    v c¸c ®¬ v cung  øng  iÖn, dÞch  ô  u  ®   vB ®iÖn, cho    thuªnhµ... chøc     tæ  thanh    to¸nqua  µikho¶n  ©n   µng. C Ç n   ã  t  Ng h   c biÖn  ph¸p  iÓn khai tõng  íc,v÷ng  ¾c,  tr     b  ch tr¸nh å  t,h×nh    ¹  thøc.M çi    tØnh,  thµnh  è  Çn  ph c ph¶i cã  iÓ m   äng t©m   Ëp   ® tr   t trung chØ   o  ã  Õt    ®¹ c k qu¶    ®Ó m ë   éng. r 6. §èi víi6        tØnh, thµnh  è  ∙  iÓn khaithÝ  iÓ m   Çn  Õp  ôc khai   ph ® tr     ® c ti t     th¸c tèt nh÷ng  Ön     bi ph¸p  Ých  t cøc  ang  dông; chó  äng  Õp  Ën    ® ¸p    tr ti c c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc,c¸ nh©n  ã    Ëp     c thu nh cao;c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i    h th m  chñ  ng  chøc  ý  îp ®ång    gi÷a ngêisö  ông,bªn  ®é tæ  kh  tayba     d   cung  øng  Þch  d vô  µ  ©n  µng  ë   µikho¶n    v ng h m t  ®Ó thanh    nh  ú  Òn ®iÖn, níc,dÞch  to¸n®Þ k ti      vô  u  iÖn,  ép  Õ... Hîp    íic¸c nhµ  µng, kh¸ch  ¹n,Hµng  B® n thu ;   t¸cv     h   s  kh«ng,  Tr¹m  x¨ng dÇu...         t¨ngthªm  Ön   nhËn  ®Ó di thu   thanh    to¸nb»ng  Ðc    ©n. s c¸nh §èi víi47      tØnh  íi tr Ón  m   i khai ®ît nµy  Çn  Ých  ùc  Èn  ¬ng  µn     c t c kh tr ho thµnh c«ng    Èn  Þ   t¸cchu b trong th¸ng 1    n¨m 1996    iÓn khai ®Õ n   ®Ó tr     kh¸ch  hµng  µo  u   v ®Ç th¸ng2    n¨m  1996.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2