Chỉ thị 02/2005/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Chỉ thị 02/2005/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2005/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1) do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2005/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/CT-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2005 CH THN V VI CTĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH CÚM A (H5N1) T u năm 2003 n nay, d ch cúm gia c m ã x y ra 12 nư c trên th gi i, ch y u là các nư c trong khu v c ông Nam châu Á. Theo c nh báo c a T ch c Y t th gi i, nguy cơ có th x y ra m t i d ch cúm A H5N1 gây t vong t 2-7 tri u ngư i và hàng t ngư i m c b nh. T i Vi t Nam, theo báo cáo c a các a phương, t 16/12/2004 n ngày 4/4/2005 d ch x y ra t i 16 t nh/thành ph trong c nư c, ghi nh n 33 trư ng h p m c, trong ó có 16 trư ng h p t vong. D ch cúm gia c m x y ra r i rác, do x lý chưa tri t làm cho virút cúm A H5N1 d phát tán ra môi trư ng và lây sang ngư i. khNn trương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch, không d ch lan r ng, kéo dài, B trư ng B Y t ch th : 1. Giám c S y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương a) Tham mưu cho y ban nhân dân t nh/thành ph tăng cư ng các ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m trên ngư i, th c hi n t t vi c ph i h p liên ngành trong các ho t ng phòng ch ng d ch t i các c p a phương. Tri n khai th c hi n t t chi n d ch v sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i chăn nuôi gia c m trên toàn b a bàn t nh/thành ph kh ng ch không cho virút cúm A (H5N1) phát tán r ng ra môi trư ng lây sang ngư i trong tháng 4/2005. b) Ph i h p ch t ch v i S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn trong công tác ki m tra, giám sát tình hình d ch cúm gia c m. Th c hi n giám sát ch t ch nt nh gia ình, h n ch n m c th p nh t vi c sót d ch cúm gia c m không ư c khai báo. S d ng r ng rãi Cloramin B kh trùng, tNy u , x lý tri t d ch. c) i v i các a phương có c a khNu qu c t , c n ki m tra ch t ch khách nh p c nh t các vùng ang có d ch, vùng có d ch cũ, không d ch b nh xâm nh p. Cơ quan ki m d ch ph i h p ch t ch v i cơ quan chuyên ngành trong vi c ki m tra giám sát gia c m, th c phNm nh p khNu và v n chuy n qua biên gi i. d) Ch o Trung tâm y t d phòng giám sát ch t ch , phát hi n s m b nh nhân, t ch c cách ly k p th i. Th c hi n các bi n pháp x lý tri t d ch ngư i. Hư ng d n các bi n pháp phòng h cho cán b y t và nh ng ngư i tr c ti p tham gia x lý d ch t i a phương, cơ s .
  2. ) Có k ho ch c th ch o các b nh vi n, các cơ s t i các tuy n i u tr làm t t vi c thu dung b nh nhân k p th i, i u tr theo úng “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do virút” ban hành theo Quy t nh s 3422/2004/Q - BYT ngày 30/9/2004 c a B trư ng B Y t . e) Ti p t c tuyên truy n sâu r ng v nguyên nhân gây b nh, cách phòng tránh, giúp ngư i dân không hoang mang lo s và th c hi n t t vi c khai báo khi có d ch cúm gia c m và d ch cúm x y ra trên ngư i. c bi t tuyên truy n “4 bi n pháp phòng ch ng d ch cúm gia c m lây sang ngư i” theo quy nh c a B Y t . g) ChuNn b y kinh phí, b o m thu c, hóa ch t, v t tư chuyên d ng ph c v cho công tác phòng ch ng d ch cũng như trang b phòng h cá nhân cho cán b tr c ti p tham gia i u tra và x lý d ch, i u tr b nh nhân. h) Thư ng xuyên báo cáo y ban nhân dân t nh/thành ph và B Y t v tình hình d ch b nh và các ho t ng phòng ch ng d ch tri n khai t i a phương, th c hi n nghiêm túc “Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch” ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 6/12/2002 c a B trư ng B Y t . 2. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS a) Theo dõi ch t ch di n bi n tình hình d ch tham mưu giúp B trư ng B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do virút trên ph m vi c nư c. b) Tr c ti p ch o, ôn c, ki m tra các a phương, ơn v thu c h y t d phòng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch. 3. V i u tr a) Tham mưu giúp B trư ng B Y t trong vi c t ch c, ch o và ki m tra công tác i u tr b nh cúm A (H5N1) trên ph m vi c nư c. b) Có k ho ch c th vi c phân tuy n i u tr , tăng cư ng cơ s i u tr trong trư ng h p d ch lan r ng, kéo dài và có s di n bi n ph c t p. m b o t t vi c ti p nh n, c p c u, i u tr và cách ly b nh nhân. - Vi n Y h c lâm sàng các b nh nhi t i, B nh vi n Nhi Trung ương có nhi m v ti p nh n b nh nhân c a các t nh phía B c t Hà Tĩnh tr ra. Các B nh vi n B c Thăng Long, B nh vi n c Giang và B nh vi n ng a c a thành ph Hà N i s ư c tăng cư ng khi d ch bùng phát m nh. - B nh vi n Trung ương Hu có nhi m v ti p nh n b nh nhân khu v c mi n Trung, Tây Nguyên (t Qu ng Bình n Khánh Hòa). Các b nh vi n a khoa tuy n t nh: à N ng, Bình nh, Khánh Hòa, ăk Lăk ư c huy ng thu dung i u tr b nh nhân trong khu v c khi d ch bùng phát m nh. - B nh vi n B nh Nhi t i thành ph H Chí Minh, B nh vi n Ch R y, B nh vi n Nhi ng 1 - thành ph H Chí Minh, B nh vi n Nhi ng 2 - TP. H Chí Minh có nhi m v ti p nh n b nh nhân các t nh phía Nam t Ninh Thu n tr vào.
  3. c) Ch o các b nh vi n tr c thu c B , b nh vi n t nh/thành ph chuNn b y thu c, trang thi t b h i s c c p c u và các phương ti n c n thi t cho công tác i u tr . d) Ti p t c nghiên c u, s a i, b sung hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do virút và t p hu n cho cán b h i u tr . 4. V Pháp ch , Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e Tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c ch o các ho t ng tuyên truy n v phòng ch ng b nh viêm ph i do virut. Ph i h p v i C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS và các cơ quan tuyên truy n tri n khai t t các ho t ng tuyên truy n, thông tin, thông báo tình hình d ch. 5. V k ho ch - tài chính T ng h p, huy ng, i u ph i và áp ng các ngu n l c cho công tác phòng ch ng d ch t ngân sách Nhà nư c, các t ch c trong và ngoài nư c tài tr . 6. Các vi n: V sinh D ch t Trung ương, Pasteur thành ph H Chí Minh, Pasteur Nha Trang, V sinh D ch t Tây Nguyên. a) Ch o các a phương tăng cư ng các ho t ng giám sát phát hi n, chNn oán xác nh nguyên nhân gây b nh, ngu n lây, ch ng tri n khai các bi n pháp ki m soát các y u t nguy cơ gây d ch. T ch c các l p t p hu n phòng ch ng d ch cho các a phương trong khu v c ph trách. - Vi n V sinh D ch t Trung ương ch o 29 t nh phía B c. - Vi n Pasteur Nha Trang ch o 11 t nh mi n Trung. - Vi n Pasteur TP. H Chí Minh ch o 20 t nh mi n Nam. - Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên ch o 4 t nh Tây Nguyên. b) ChuNn b y hóa ch t kh khuNn, thi t b , v t tư chuyên d ng, tri n khai các ho t ng ch ng d ch m t cách y k p th i. c) Thành l p các i ch ng d ch s n sàng h tr các a phương ang có tình hình d ch di n bi n ph c t p x y ra. 7. Các b nh vi n tr c thu c B Y t a) ChuNn b y cơ s thu c, trang thi t b y t , các phương ti n c n thi t khác k p th i h tr các a phương và t ch c t t vi c ti p nh n, c p c u, i u tr b nh nhân theo ch o c a B Y t . b) C cán b chuyên khoa và các i i u tr s n sàng h tr các a phương có d ch khi có yêu c u. 8. Các ơn v khác tr c thu c B Y t
  4. Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c t ch c phòng ch ng d ch khi có yêu c u trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao. Ch th này thay th Ch th s 08/2004/CT-BYT ngày 21/10/2004 c a B trư ng B Y t v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng b nh viêm ư ng hô h p c p do virut. Nh n ư c ch th này, th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai ngay và báo cáo k t qu v B Y t ./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản