Chỉ thị 04/2002/CT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Chỉ thị 04/2002/CT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2002/CT-BTM của Bộ Thương mại về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2002/CT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ch Ø  thÞ  cña  é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  b ën m sè 04/2002/CT­B T M   n g µy  08 th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò  viÖc t¨ng cên g  kiÓ m  tra,   xö  lý thuèc l¸ g o¹i h Ë p    n  n lËu l   u th«ng thÞ tr n g ê Thi hµnh    ChØ  thÞ  278/CT  sè  ngµy  13/8/1990  cña Chñ  tÞch Héi  ®ång   Bé  ëng  tr (nay    lµ Thñ íng ChÝnh  t   phñ) vÒ    cÊm   nhËp  khÈu  l th«ng  vµ u  thuèc  l¸cña      nícngoµis¶n    xuÊt trªnthÞ  êng              tr nícta,c¸cBé, ngµnh  h÷u quan  c¸c  vµ  cÊp  chÝnh  quyÒn  tÝch  ®∙  cùc chØ  ®¹o     îng trùcthuéc kiÓm    xö  c¸c lùcl       travµ  lýnhiÒu  nhËp      vô  lËu,vËn  chuyÓn  bu«n  vµ  b¸n thuèc l¸lËu.Tuy       nhiªn,t×nh    h×nh  nhËp    lËu thuèc l¸vÉn     kh«ng  gi¶m, ® Æc     biÖtthuèc l¸nhËp         lËu vÉn  bµy  b¸n c«ng    khaitrong ph¹m    níc,nhÊt lµt¹ c¸c®iÓm   lÎ c¸cthµnh      vic¶            i b¸n    ë    phè,  thÞ  x∙. §Ó   thùc hiÖn    nghiªm    tócChØ   278/CT,ý  thÞ    kiÕn chØ  ®¹o cña Phã Thñ  t ChÝnh  íng  phñ  i t¹ cuéc häp ngµy  11/6/2001    vÒ ChiÕn îc ph¸ttr   l     iÓn ngµnh  thuèc    l¸®Õn   n¨m  2010  kÕ   vµ  ho¹ch  n¨m   5  (2001­2005), NghÞ     ®Þnh  sè  76/2001/N§­   CP ngµy  22/10/2001  cña ChÝnh  phñ  ho¹t®éng  vÒ    s¶n xuÊt vµ    kinh doanh    thuèc      ® Æc   l¸l¸vµ  biÖt lµ Ph¬ng  kiÓm         ¸n  tra,kiÓm     so¸tthuèc    l¸ ®iÕu  nhËp lËu  bµy b¸n    trªn thÞ  êng    ®∙  îc Thñ  íng  tr néi ®¹  ®   t ChÝnh  phñ  th«ng  qua ngµy  14/3/2002,Bé    Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ   c¸c Bé, ngµnh  UBND   vµ  ®Þa  ph¬ng  iÓnkhaingay  tr     nh÷ng  viÖc  sau: 1­ ChØ  ®¹o     îng    c¸c lùc l trùc thuéc  chøc  tæ  c«ng   t¸c®Êu   tranh chèng  bu«n  theo    lËu  tinhthÇn  C«ng  ®iÖn  1254  sè  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  Ph­ vµ  ¬ng  tr   ¸n  iÓn khai thùc    hiÖn  0993  sè  cña Ban  ChØ   ®¹o  127 TW,  Ph¬ng   ¸n kiÓm     tra,kiÓm     so¸tthuèc    l¸®iÕu nhËp  lËu bµy b¸n    trªnthÞ  êng    tr néi ®Þa  ng¨n chÆn     t×nh tr¹ngbu«n      lËu,vËn chuyÓn, bµy  c«ng    b¸n  khaithuèc l¸®iÕu       nhËp    c¶  lËu,kÓ  viÖc  ng  tr bµy  tót, bao  vá    vá  thuèc l¸   tr    trªnthÞ  êng. 2­      T¹ic¸c tuyÕn, ®Þa     bµn    i biªn gií träng ®iÓm   Qu¶ng      nh  Ninh,Qu¶ng    TrÞ, T©y    Ninh, Long    An...lùc l li      îng  ªnngµnh  t¨ng cêng    kiÓm     tra nh»m     ph¸t hiÖn  lýc¸c® êng  xö      d©y, æ     nhãm   bu«n    b¸n,vËn  chuyÓn, thuèc l¸ngo¹inhËp         lËu vµo      néi®Þa. 3­ Trªn thÞ  êng      tr néi ®Þa      îng  c¸c lùc l C«ng   an, Qu¶n    lýthÞ  êng  tr x©y  dùng    kÕ ho¹ch  iÓn khai cô  tr     thÓ, tæ    chøc   îng  êng  lùc l th trùc chuyªn    tr¸ch  kiÓm     lý viÖc  tra,xö    tµng    tr÷,vËn  chuyÓn bu«n  b¸n thuèc    l¸lËu tËp  trung   ® Æc  biÖt t¹        i tô ®iÓm   c¸c ®Çu  mèi    ph¸tluång  sau        vµ  ®ã lµ c¸c ®iÓm   b¸n  . lΠ Trícm ¾t    UBND   Hµ    TP  Néi tËp  trung chØ    ®¹o thùc hiÖn      tètthÝ  ®iÓm   kiÓm   tra,xö      lýthuèc l¸lËu bµy  c«ng       b¸n  khaitrªn®Þa      bµn thµnh phè  trong th¸ng 4      vµ  n¨m  5  2002.Sau    iÓnkhaithÝ    ®îttr     ®iÓm   i Néi,Ban  t¹ Hµ      ChØ   ®¹o 127    TW sÏtæng    kÕt,rótkinhnghiÖm  iÓnkhaitrªntoµn        tr       quèc. 4­ Ph¸t®éng      trong tÊtc¶    quan      c¸c c¬  qu¶n    lýnhµ    níc,vËn ®éng    c¸n bé  viªn chøc    nhµ    níc g¬ng mÉu  thùc hiÖn kh«ng    hót thuèc    l¸ngo¹inhËp      lËu, thuèc l¸    trong nícs¶n      xuÊtkh«ng      d¸n tem. 5­ Phèi hîp th       êng  xuyªn chÆt          chÏvíic¸c ®oµn  thÓ chÝnh          trÞ x∙héi,c¸c c¬ quan  th«ng      tin®¹i chóng tuyªn truyÒn      c¸c quy  ®Þnh  ph¸p  luËt vÒ     kinh   doanh  thuèc  ,vËn  l¸  ®éng  mäi ngêi kh«ng    bu«n  lËu, vËn    chuyÓn  chøa  vµ  chÊp, tiªuthô      thuèc    l¸ngo¹inhËp      lËu,thuèc    l¸trong níc s¶n      xuÊt kh«ng      d¸n
  2. 2 tem; ph¸thiÖn  tè c¸o nh÷ng      vµ      hµnh    vibu«n    lËu,hµng    gian lËn  ¬ng  gi¶ vµ    th m¹i vÒ    thuèc    nh÷ng  l¸vµ  hµnh      vitiªucùc b¶o    kª,che dÊu, tiÕp      tay cho    ho¹t ®éng  kinhdoanh    thuèc l¸    lËu. 6­ Chñ tÞch UBND,  tr thñ  ëng ®¬n  lùc l phô  vÞ   îng  tr¸ch®Þa     bµn chÞu  tr¸chnhiÖm   íc Thñ íng    tr   t ChÝnh  phñ  t×nh  vÒ  h×nh bu«n lËu    Æt   c¸c m hµng  nãichung  m Æt     vµ  hµng  thuèc l¸    ngo¹inãiriªng.     7­ Mäi  êng  bu«n  tr hîp  lËu thuèc    l¸®Òu  ph¶i® îc xö        lýkÞp    theo  thêivµ  ®óng    c¸cquy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   §Ó   iÓn khaicã  tr     hiÖu  qu¶  viÖc kiÓm     lýthuèc    tra,xö    l¸ngo¹inhËp      lËu, ®Ò  nghÞ      c¸c bé, ngµnh  UBND   vµ  ®Þa  ph¬ng  quan t©m  chØ  ®¹o c«ng    t¸c nµy  trong  vµ  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  khã  cã  kh¨n,víng  ¾c,    m th× th«ng b¸o Bé  Th¬ng      m¹i®Ó tæng        hîp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản