Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
4
download

Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải trong tình hình mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 06/2005/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2005/CT-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2005 CH THN V CÔNG TÁC B O V , CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO S C KHO CÁN B , CÔNG NHÂN VIÊN CH C, LAO NG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I TRONG TÌNH HÌNH M I Trong mư i năm qua, công tác b o v và chăm sóc s c kho cán b , công nhân, viên ch c, lao ng ngành Giao thông v n t i ã t ư c nhi u thành t u quan tr ng. M ng lư i y t cơ s trong Ngành ngày càng ư c c ng c , nhi u d ch b nh nguy hi m ư c kh ng ch và Ny lùi; vi c áp d ng ti n b khoa h c công ngh ã ư c tri n khai nhi u cơ s y t trong Ngành. S c kho c a cán b , công nhân, viên ch c, lao ng trong toàn ngành Giao thông v n t i, c bi t là s c kho c a l c lư ng thi công các công trình tr ng i m, vùng sâu, vùng xa, ã ư c chăm sóc t t hơn. Tuy nhiên, công tác chăm sóc s c kho c a cán b , công nhân, viên ch c, lao ng ngành Giao thông v n t i v n còn nhi u t n t i, ó là: - Mô hình t ch c y t ngành Giao thông v n t i chưa phù h p v i yêu c u nhi m v . - T ch c và ho t ng c a h th ng y t d phòng còn b t c p. - Nhi u v n xã h i m i phát sinh như: Ô nhi m môi trư ng, i u ki n lao ng kh c nghi t; chênh l ch v thu nh p t ra thách th c l n v công b ng trong khám, ch a b nh; m t trái c a cơ ch th trư ng có nguy cơ làm phai m giá tr o c c a ngư i th y thu c; nguy cơ lây truy n các d ch b nh l n do v n toàn c u hoá và h i nh p kinh t qu c t . - M t s cán b , công nhân, viên ch c, lao ng trong Ngành chưa có thói quen, ý th c t b o v , chăm sóc s c kho b n thân. Th c hi n Ngh quy t s 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 c a Ban ch p hành Trung ương v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i, B tr ng B Giao thông v n t i yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành th c hi n ngay các nhi m v sau: 1. Phát tri n và hoàn thi n h th ng chăm sóc s c kho cán b , công nhân, viên ch c, lao ng ngành Giao thông v n t i. a) S p x p và hoàn thi n l i h th ng y t d phòng trong ngành Giao thông v n t i. Tri n khai có hi u qu các chương trình, m c tiêu y t qu c gia. K p th i d báo và có
  2. bi n pháp ngăn ng a h n ch t i a nh ng tác ng không t t i v i s c kho do môi trư ng và i u ki n lao ng gây ra. Nâng cao nâng l c giám sát, phát hi n và kh ng ch d ch b nh. Ny m nh công tác phòng, ch ng các b nh ngh nghi p trong ngành Giao thông v n t i. b) C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s v cơ s v t ch t, trang thi t b và i ngũ cán b y t . c) Ny m nh nghiên c u khoa h c, ti p c n và ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong khám, ch a b nh, phòng b nh và s n xu t thu c. d) M r ng h p tác, tranh th s giúp và u tư c a các nư c, các t ch c qu c t . 2. i m i chính sách tài chính y t . a) Ưu tiên nâng c p các cơ s y t . b) Xây d ng và th c hi n chính sách vi n phí phù h p v i t ng i tư ng trên cơ s tính úng, tính các chi phí tr c ti p ph c v b nh nhân. Công khai, minh b ch vi c thu, chi vi n phí cho ngư i b nh bi t. 3. Nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c. a) Ny m nh c i cách hành chính, hoàn thi n mô hình t ch c c a y t Ngành b o m cho s phát tri n n nh, b n v ng, áp ng ư c nhi m v tr ng tâm c a ngành Giao thông v n t i trong giai o n m i. b) i m i toàn di n cơ ch qu n lý, i u hành, tài chính, nhân l c t i các b nh vi n, phòng khám, trung tâm y t d phòng... nh m phát huy tính năng ng, sáng t o c a ơn v trong vi c huy ng, qu n lý và s d ng hi u qu các ngu n l c. 4. Phát tri n ngu n nhân l c a) Ki n toàn i ngũ cán b y t c v s lư ng, ch t lư ng và cơ c u. b) Thành l p Trung tâm ào t o và b i dư ng cán b y t ngành Giao thông v n t i áp ng nhu c u v cán b y t phù h p v i quy ho ch phát tri n c a y t Ngành. c) M r ng vi c c cán b có trình chuyên môn i ào t o nư c ngoài, khuy n khích du h c t túc theo các chuyên khoa ang có nhu c u. d) Th c hi n vi c luân chuy n cán b , có ch ãi ng h p lý i v i cán b v công tác mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhi u khó khăn. 5. Ny m nh xã h i hoá y t . a) i m i và tăng cư ng hi u qu ph i h p liên ngành trong công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e cán b , công nhân, viên ch c, lao ng ngành Giao thông v n t i.
  3. b) Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư, phát tri n các d ch v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho . 6. Nâng cao hi u qu thông tin, giáo d c, truy n thông. a) T o s chuy n bi n rõ r t v nh n th c, trách nhi m c a các cơ quan ơn v v i công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c khoé cán b , công nhân, viên ch c, lao ng ngành Giao thông v n t i. b) Trang b ki n th c và k năng m i ngư i, m i gia ình, m i ơn v có th ch ng phòng b nh, xây d ng n p s ng v sinh, rèn luy n thân th , tăng cư ng công tác phòng, ch ng tác h i c a thu c lá trong ngành Giao thông v n t i. c) Không ng ng nâng cao o c ngh nghi p và năng l c chuyên môn, x ng áng v i s tin c y và tôn vinh c a xã h i, th c hi n l i d y c a Ch t ch H Chí Minh "Lương y như t m u”. Yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành khNn trương tri n khai th c hi n Ch th này. S Y t Giao thông v n t i có trách nhi m xây d ng chương trình hành ng, ph i h p theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n t t Ch th này và nh kỳ t ng h p báo cáo lãnh o B ./. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản