Chỉ thị 07/2004/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Chỉ thị 07/2004/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 07/2004/CT-BYT về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 07/2004/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2004/CT-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH O VÀ T CH C TH C HI N AN TOÀN V SINH LAO NG, CHĂM SÓC S C KHO CHO NGƯ I LAO NG NÔNG NGHI P Th c hi n Ch th s 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch o và t ch c th c hi n an toàn v sinh lao ng trong s n xu t nông nghi p, trong th i gian qua ngành y t ã ti n hành các ho t ng nâng cao s c kho cho ngư i lao ng trong nông nghi p thông qua tuyên truy n, hu n luy n, hư ng d n c i thi n i u ki n lao ng, t ch c giám sát môi trư ng và chăm sóc s c kho t i m t s t nh nông nghi p tr ng i m, ưu tiên cho i tư ng n lao ng nông nghi p. Tuy nhiên, nông nghi p là m t ngành có nhi u y u t c h i nh hư ng n s c kho ngư i lao ng do s d ng máy móc công c s n xu t nông nghi p không m b o an toàn; s d ng hoá ch t b o v th c v t thi u ki m soát; các văn b n pháp qui v an toàn v sinh và chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng trong nông nghi p chưa ư c hư ng d n áp d ng y . Lao ng nông nghi p là ngành phi k t c u, trong t ch c không có cán b an toàn v sinh lao ng, i u ki n ti p c n d ch v y t lao ng khó khăn hơn nhi u so v i ngành công nghi p. Do ó, nguy cơ và t l tai n n lao ng, tình tr ng b nh t t, nhi m c hoá ch t b o v th c v t c a ngư i lao ng nông nghi p ngày càng cao, tình tr ng v sinh môi trư ng nông thôn cũng áng báo ng. tăng cư ng và nâng cao vai trò qu n lý Nhà nư c, vai trò, trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c m b o an toàn v sinh lao ng và chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng trong s n xu t nông nghi p, B trư ng B Y t yêu c u các V , C c, các Vi n tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c Trung tâm Y t các B , Ngành liên quan, Th trư ng các ơn v t p trung ch o, làm t t các công vi c sau: 1. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS a) Rà soát, xây d ng b sung và trình Lãnh o B ho c các c p có thNm quy n phê duy t và ban hành các văn b n pháp lu t v an toàn v sinh lao ng và chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng trong s n xu t nông nghi p; b sung Tiêu chuNn v sinh lao ng và danh m c b nh ngh nghi p trong s n xu t nông nghi p; xây d ng mô hình h th ng chăm sóc s c kho lao ng nông nghi p phù h p.
  2. b) Xây d ng và hư ng d n th c hi n các quy nh Nhà nư c v phòng ch ng b nh ngh nghi p, tai n n lao ng, nhi m c hoá ch t b o v th c v t, các bi n pháp c i thi n i u ki n lao ng và chăm sóc s c kho cho lao ng nông nghi p. c) Xây d ng các hư ng d n v giám sát môi trư ng lao ng, khám s c kho nh kỳ, khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng nông nghi p. d) Xây d ng k ho ch hành ng c a ngành v an toàn v sinh lao ng, chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng nông nghi p và hư ng d n t ch c th c hi n 2. V i u tr : Hư ng d n xây d ng và trình ban hành các tiêu chuNn s c kho cho ngư i lao ng nông nghi p; hư ng d n x lý c p c u, i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng nông nghi p b tai n n lao ng, nhi m c hoá ch t và b nh ngh nghi p. 3. V S c kho sinh s n: Hư ng d n các ơn v y t cơ s ti n hành các ho t ng chăm sóc s c kho sinh s n l ng ghép v i công tác an toàn v sinh và chăm sóc s c kho lao ng n trong nông nghi p. 4. Vi n Y h c Lao ng và V sinh môi trư ng và các Vi n khu v c. a) Nghiên c u, xây d ng, b sung các tiêu chuNn v sinh lao ng, tiêu chuNn s c kho theo ngh , công vi c i v i lao ng nông nghi p. Xây d ng các tài li u, chương trình chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng nông nghi p. b) T ch c b túc nghi p v chuyên môn k thu t giám sát môi trư ng lao ng và chăm sóc s c kho ngư i lao ng nông nghi p cho cán b các Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm S c kho lao ng và môi trư ng, Trung tâm y t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c) Ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, xu t các gi i pháp c i thi n i u ki n an toàn v sinh lao ng, b sung b nh ngh nghi p và phòng ch ng tai n n thương tích trong lao ng nông nghi p. 5. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: a) Xây d ng k ho ch và hư ng d n t ch c th c hi n các ho t ng An toàn v sinh lao ng trong nông nghi p, l ng ghép v i ho t ng chăm sóc s c kh e nhân dân, ưu tiên chăm sóc s c kho lao ng n nông nghi p. b) Ch o Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm s c kho lao ng và môi trư ng, cơ s y t các tuy n, H i ng giám nh y khoa, Trung tâm truy n thông, giáo d c s c kho tr c thu c và các cơ s s n xu t nông nghi p t i a phương tăng cư ng giám sát i u ki n lao ng; t ch c khám s c kho , c p c u, i u tr ; t ch c thông tin tuyên truy n, th c hi n t t công tác phòng ch ng tai n n lao ng, nhi m c hoá ch t b o v th c v t và các b nh liên quan n ngh nghi p trong s n xu t nông nghi p.
  3. 6. Các cơ quan tuyên truy n trong ngành y t a) Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho B Y t , Báo s c kho và i s ng và S Y t các t nh ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng, ph bi n các ki n th c phòng ch ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, nhi m c hoá ch t b o v th c v t và v sinh môi trư ng nông thôn. b) T ch c thông tin, tuyên truy n v an toàn v sinh lao ng và chăm sóc s c kho cho lao ng nông nghi p l ng ghép v i phong trào xây d ng làng văn hoá-s c kho . 7. Trung tâm Y t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ph i h p v i y t a phương ch o các Trung tâm Y t c a các T ng Công ty, Công ty và các cơ s s n xu t nông nghi p, h p tác xã nông nghi p th c hi n công tác o ki m tra môi trư ng lao ng, khám s c kho nh kỳ, khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng nông nghi p. b) ánh giá th c tr ng s c kho c a công nhân làm vi c trong các ngh , công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m và c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m trong s n xu t nông nghi p và ph i h p v i các Vi n xu t nghiên c u các b nh ngh nghi p và nhi m c hoá ch t b o v th c v t trong nông nghi p. Nh n ư c Ch th này, ngh các V , C c, S Y t , Th trư ng các Vi n, ơn v tr c thu c B Y t và Trung tâm Y t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khNn trương, ch ng và ph i h p t t v i các B , Ngành liên quan, l p k ho ch tri n khai th c hi n t t công tác an toàn v sinh lao ng và chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng nông nghi p. Tr n Chí Liêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản