Chỉ thị 10/2003/CT-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Chỉ thị 10/2003/CT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 10/2003/CT-BTM về quản lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành, để triển khai thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg về quản lý kinh doanh xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 10/2003/CT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/CT-BTM Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2003 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 187/2003/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ KINH DOANH XĂNG D U Sau h i ngh c a B Thương m i v i các doanh nghi p xăng d u u m i, các S Thương m i và Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh thành ph , ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 187/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 15/9/2003 ban hành Quy ch qu n lý kinh doanh xăng d u, B Thương m i yêu c u các doanh nghi p xăng d u u m i, các S Thương m i và Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph khNn trương th c hi n nghiêm ch nh nh ng công vi c sau ây: 1. Các doanh nghi p xăng d u u m i ph i Ny nhanh ti n thi t l p h th ng i lý n ngày 01 tháng 01 năm 2004 cơ b n hoàn thành h th ng i lý c a mình và báo cáo t 1 v B Thương m i vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 (b ng i n ho c b ng Fax). Vi c thi t l p h th ng i lý và xác nh hoa h ng cho các i lý không có gì liên quan n giá nh hư ng. Vì v y, ây không ph i là lý do làm ch m tr vi c ký h p ng i lý. Doanh nghi p xăng d u u m i nào không l p ư c h th ng i lý ho c l p h th ng i lý không tương x ng v i năng l c nh p khNu, B Thương m i s rút Gi y phép kinh doanh nh p khNu xăng d u ã c p. 2. S Thương m i c n ti p t c t ch c ph bi n, quán tri t y n m i thương nhân kinh doanh xăng d u v tinh th n, n i dung, các yêu c u ph i th c hi n c a Quy t nh 187/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Quy ch i lý kinh doanh xăng d u ban hành kèm theo Quy t nh s 1505/2003/Q -BTM ngày 17/11/2003 c a B trư ng B Thương m i; ph i h p v i các doanh nghi p xăng d u u m i ôn c, hư ng d n các thương nhân kinh doanh xăng d u khNn trương l a ch n và ký h p ng i lý v i các doanh nghi p xăng d u u m i theo th i gian quy nh. Thông báo rõ v i các thương nhân t nay n ngày 01 tháng 01 năm 2004 các thương nhân có c a hàng, tr m bán l xăng d u không n m trong h th ng i lý c a doanh nghi p xăng d u u m i s không ư c phép kinh doanh xăng u. 3. S Thương m i ch o Chi c c Qu n lý th trư ng chuy n tr ng tâm công tác t nay n h t quý I năm 2004 sang vi c ki m tra ki m soát vi c th c hi n Quy t nh s 187/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Quy ch i lý kinh doanh xăng d u c a B Thương m i, theo các yêu c u và n i dung ch y u sau: 3.1. T nay n h t ngày 31 tháng 12 năm 2003, t ch c ki m tra t 1.
  2. N i dung ki m tra g m: Ki m tra t n kho c a các thương nhân kinh doanh xăng d u t i các kho, c a hàng, tr m bán l xăng d u ch ng u cơ, găm hàng tr c l i; ki m tra vi c ký h p ng i lý c a các thương nhân kinh doanh xăng d u và ôn c và hư ng d n thương nhân, các c a hàng, tr m bán l xăng d u ký h p ng i lý v i các doanh nghi p xăng d u u m i (danh sách các doanh nghi p xăng d u u m i kèm theo Ch th này). Báo cáo nhanh k t qu t ki m tra này v B Thương m i vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 (b ng i n ho c b ng Fax) g m nh ng n i dung: - T ng s c a hàng, tr m bán l xăng d u trên a bàn. -S ã ký h p ng i lý v i doanh nghi p u m i. - Doanh nghi p xăng d u u m i ã ký h p ng i lý và s lư ng i lý ã ký c a t ng doanh nghi p. 3.2. T ch c ki m tra t 2 t ngày 01 tháng 01 năm 2004 n ngày 15 tháng 01 năm 2004, g m: Ki m tra và x lý nh ng thương nhân, c a hàng, tr m kinh doanh xăng d u không b o m i u ki n kinh doanh, không ký h p ng i lý và tăng giá bán l xăng d u sai v i quy nh c a Chính ph (vi c x lý theo văn b n ch o riêng c a B ). 3.3. T ch c ki m tra t 3 t sau ngày 15 tháng 01 năm 2004 g m: Ki m tra, x lý t t c các vi ph m v kinh doanh xăng d u, b o m ho t ng kinh doanh xăng d u trên a bàn theo úng các quy nh c a pháp lu t, tr ng tâm ki m tra v i u ki n kinh doanh xăng d u, vi c ch p hành Quy t nh s 187/2003/Q -TTg và Quy ch i lý kinh doanh xăng d u. 4. Thành l p 4 i c nhi m do B Thương m i tr c ti p i u hành ki m tra các doanh nghi p xăng d u u m i, các S , các Chi c c Qu n lý th trư ng trong vi c th c hi n Quy t nh s 187/2003/Q -TTg, Quy ch i lý kinh doanh xăng d u và th c hi n Ch th này. C th : 4.1. B trí khu v c ki m tra c a các i như sau: - i I: Khu v c mi n B c (t Qu ng Bình tr ra), tr s t i C c Qu n lý th trư ng - Hà N i. - i II: Khu v c ông Nam B , tr s t i Văn phòng 2 C c Qu n lý th trư ng t i thành ph H Chí Minh. - i III: Khu v c Tây Nam B , tr s t i S Thương m i C n Thơ. - i IV: Khu v c mi n Trung (t Qu ng Tr n Bình Thu n và Tây Nguyên), tr s t i S Thương m i thành ph à Năng. 4.2. V t ch c các i: Các ơn v c cán b tham gia các i như sau:
  3. - Các doanh nghi p xăng d u u m i: T ng công ty Xăng d u c 1 cán b tham gia i III, Công ty Petec và Công ty Sài Gòn Petro m i doanh nghi p c 1 cán b tham gia i II, Công ty Liên doanh DK Mê Kông và Công ty TMDK ng Tháp m i doanh nghi p c 1 cán b tham gia i III, Công ty PDC c 1 cán b tham gia i II, Công ty Xăng d u Quân i c 1 cán b tham gia i IV, Công ty Thương m i d u khí c 1 cán b tham gia i I: - C c Qu n lý th trư ng: c 4 cán b ph trách 4 i. - V xu t nh p khNu c 1 cán b tham gia i II, V K ho ch c 1 cán b tham gia i IV, V Chính sách TNTN c 1 cán b tham gia i I. - Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph Hà N i c 1 cán b tham gia i I, Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph H Chí Minh c 1 cán b tham gia i II Chi c c Qu n lý th trư ng à Năng c 1 cán b tham gia i IV. Giao C c Qu n lý th trư ng giúp B t ch c và i u hành ho t ng c a các i T ng công ty xăng d u có h tr vi c b trí ch ăn, , phương ti n i l i cho các i. Các ơn v trên g i danh sách cán b tham gia các i v B Thương m i (C c Qu n lý th trư ng) trư c ngày 22/12/2003. Th i gian t p trung vào ngày 25/12/2003 t i tr s c a các i t i kho n 4.1 trên ây 4.3. N i dung và cơ ch ho t ng c a các i c nhi m: - Các i th c hi n theo k ho ch c a B (do C c Qu n lý th trư ng chuNn b ) ho c t xu t ki m tra các doanh nghi p xăng d u u m i, các S Thương m i, các Chi c c Qu n lý th trư ng trong vi c tri n khai th c hi n Quy t nh s 187/2003/Q - TTg, Quy ch i lý và Ch th này. Riêng i v i các doanh nghi p xăng d u u m i ngoài ki m tra vi c thi t l p h th ng phân ph i, còn ki m tra t n kho c a doanh nghi p n trư c ngày 01 tháng 01 năm 2004. H tr các Chi c c Qu n lý th trư ng ki m tra và x lý các vi ph m c a các doanh nghi p kinh doanh xăng d u các khu v c tr ng i m, nh ng nơi phát sinh các v n b c xúc c n t p trung gi i quy t. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng khi c n thi t ki m tra, x lý t i các a bàn tr ng i m, các th i i m nh y c m, các doanh nghi p có vi ph m nghiêm tr ng. - Vi c x lý các vi ph m v kinh doanh xăng d u theo quy nh c a pháp lu t C c Qu n lý th trư ng l p k ho ch t ch c và n i dung ki m tra c th c a các i theo các quy nh trên ây. B Thương m i yêu c u các Doanh nghi p xăng d u u m i, các S Thương m i và Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph nghiêm ch nh thi hành Ch th này, t p trung t ch c th c hi n t t Quy t nh s 187/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , báo cáo k p th i v B nh ng khó khăn vư ng m c B nghiên c u gi i quy t. DANH SÁCH DOANH NGHI P XĂNG D U UM I
  4. 1. T ng Công ty Xăng d u Vi t Nam (Petrolimex) Tr s : S 1 ph Khâm Thiên - Hà N i 2. Công ty Thương m i K thu t và u tư (Petec) Tr s : 194 Nam Kỳ Kh i Nghĩa - qu n 3 - thành ph H Chí Minh 3. Công ty D u khí thành ph H Chí Minh (Sài Gòn Petro) Tr s : 27 Nguy n Thông - qu n 3 - thành ph H Chí Minh 4. Công ty Thương m i d u khí (Petechim) Tr s : 70A Bà Huy n Thanh Quan - thành ph H Chí Minh 5. Công ty Ch bi n và kinh doanh s n phNm d u m (PDC) Tr s : 201 i n Biên Ph - phư ng 15 - qu n 1 - thành ph H Chí Minh 6. Công ty D u khí Mê Kông (Petro Mê Kông) Tr s : Công ty D u khí Mê Kông (Petro Mê Kông) 7 Công ty Xăng d u Quân i Tr s : 125 Nguy n Phong S c - Hà N i 8. Công ty Thương m i d u khí ng Tháp Tr s : B177 - Qu c l 30 - xã M Trà - th xã Cao Lãnh - ng Tháp Trương ình Tuy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản