Chỉ thị 29/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
3
download

Chỉ thị 29/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 29/2004/CT-TTg về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 29/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2004 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH PH Ã BÁO CÁO T I KỲ H P TH 5 QU C H I KHÓA XI T i Kỳ h p th 5 Qu c h i khóa XI, Chính ph ã báo cáo b sung nh ng nhi m v và gi i pháp c n tri n khai nh m th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2004. Th i gian t nay n h t năm 2004 không còn nhi u, nh ng khó khăn, thách th c chưa th d báo h t ư c. b o m cho vi c tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2004 theo úng m c tiêu Qu c h i ã giao, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát và khNn trương th c hi n các nhi m v mà Chính ph , Th tư ng Chính ph ã giao trong các văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , c bi t là các nhi m v , gi i pháp nêu t i Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2004; Quy t nh s 51/2004/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 9 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX; Ch th s 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ny m nh s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 3, Ngh quy t Trung ương 9 (Khóa IX) và t ch c th c hi n Lu t Doanh nghi p nhà nư c có bi n pháp tri n khai th c hi n m t cách nhanh, y nh t nh ng nhi m v ã ư c phân công. M i B , ngành, a phương ph i phân công c th cho t ng ng chí lãnh o tr c ti p ch o, ôn c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các công vi c c th , k p th i báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph nh ng khó khăn, vư ng m c và xu t gi i pháp tháo g . 2. B K ho ch và u tư: a) Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài chính t p trung ch o Ny nhanh ti n xây d ng các công trình tr ng i m, các d án l n, quan tr ng c a n n kinh t ; nghiên c u, ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành chính sách và bi n pháp t o i u ki n, môi trư ng thu n l i hơn, nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n năng lư ng, s n xu t nguyên v t li u, phát tri n công nghi p cơ khí, hóa ch t, i n t và các ngành công nghi p ph tr cho s n xu t và xu t khNu.
  2. b) KhNn trương hoàn ch nh trình Chính ph ban hành Ngh nh c a Chính ph v công tác quy ho ch theo hư ng: xác nh rõ thNm quy n và trách nhi m c a các cơ quan Trung ương, các c p chính quy n a phương trong vi c xây d ng, i u ch nh, xét duy t và th c hi n quy ho ch; b o m tính dân ch , công khai và hi u l c c a quy ho ch; quy nh rõ vi c công b công khai, r ng rãi, t ch c l y ý ki n tham gia c a nhân dân v nh ng quy ho ch liên quan n i s ng c a ngư i dân; có bi n pháp, ch tài x lý các hành vi vi ph m quy ho ch ho c l i d ng quy ho ch ki m l i b t chính. c) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, ánh giá l i hi u qu kinh t , xã h i c a nh ng d án l n, quan tr ng hi n ang tri n khai; trên cơ s ó, xu t v i Chính ph phương án i u ch nh c v cơ c u, quy mô, phương th c u tư i v i t ng d án c th (n u có). d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành ki m tra, ánh giá vi c th c hi n ch trương u tư các công trình xây d ng k t c u h t ng và công trình xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh; ph i làm kiên quy t, th n tr ng, quy nh rõ cách t ch c và phương th c ki m tra, ánh giá; nghiên c u, ban hành quy nh c th v i u ki n c n b o m cho vi c giám sát s d ng t ai và u tư xây d ng b ng ngu n v n c a Nhà nư c, phương th c giám sát và trách nhi m giám sát vi c giám sát th c s có hi u l c và hi u qu thi t th c. ) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính rà soát vi c th c hi n các d án, nh t là d án u tư b ng v n trái phi u Chính ph có bi n pháp x lý kiên quy t theo nguyên t c: nh ng d án, công trình ã ư c b trí v n nhưng không có i u ki n, kh năng th c hi n theo úng ti n thì i u chuy n v n cho nh ng d án, công trình ã ư c b trí v n, có kh năng và i u ki n th c hi n nhanh n u ư c b sung thêm v n và s hoàn thành ưa vào s d ng ngay trong năm 2005; rà soát l i s v n th c t hi n ang còn n c a các d án u tư b ng ngu n v n ngân sách c a hai B : Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trình Th tư ng Chính ph phương án t m ng ngu n trái phi u Chính ph chưa có k ho ch s d ng trong năm 2004 thanh toán các kho n n này. B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí hoàn tr kho n t m ng này t ngu n c a k ho ch ngân sách nhà nư c năm 2005 và nh ng năm ti p theo. e) Ph i h p v i B Tài chính t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 trình Qu c h i theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. B Tài chính: a) Ki m soát ch t ch vi c chi tiêu ngân sách nhà nư c, chi vư t d toán, vay, t m ng chi tiêu nhưng không b o m ư c ngu n tr , nh t là trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n. b) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan khNn trương xác nh và công b nh ng doanh nghi p nhà nư c có i u ki n (k c t ng công ty và ngân hàng thương m i) th c hi n phát hành trái phi u ho c c phi u ra th trư ng ch ng khoán nh m huy ng thêm v n cho phát tri n s n xu t, kinh doanh.
  3. c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh danh m c nh ng t ng công ty và doanh nghi p nhà nư c l n s th c hi n c ph n hóa ho c a d ng hóa s h u, trư c h t là các doanh nghi p trong các ngành: i n l c, luy n kim, cơ khí, hóa ch t, phân bón, xi măng, xây d ng, v n t i, vi n thông, ngân hàng, b o hi m; ph i h p v i các cơ quan liên quan thúc Ny vi c c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c theo k ho ch d ki n, tăng cư ng ki m tra tình hình tài chính doanh nghi p; d) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, ánh giá th c tr ng tài chính c a doanh nghi p nhà nư c, phát hi n k p th i nh ng vi ph m ch , k lu t tài chính, n không lành m nh, làm ăn kém hi u qu , trình Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý. ) Ph i h p v i B Thương m i xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các bi n pháp h n ch và ki m soát c quy n kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c. e) Nghiên c u ban hành ho c trình Chính ph ban hành cơ ch ki m soát và i u ti t thu nh p siêu l i nhu n c a các t ng công ty kinh doanh chi m th ph n th ng lĩnh. g) B Tài chính khNn trương trình Th tư ng Chính ph Ch th v vi c th c hi n các gi i pháp bình n giá trong tình hình m i. h) Ph i h p v i B Thương m i và các cơ quan liên quan nghiên c u, xây d ng án phát huy vai trò tích c c c a các doanh nghi p nhà nư c trong vi c i u hòa cung - c u, n nh giá c th trư ng m t s m t hàng thi t y u theo hư ng: các doanh nghi p nhà nư c, trư c h t là các t ng công ty l n (T ng công ty 91) kinh doanh các m t hàng thi t y u c n kh ng nh rõ vai trò ch o, vai trò t ch c, nh hư ng th trư ng thông qua vi c tham gia phát tri n m ng lư i phân ph i và i lý phân ph i. i) Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, trong ph m vi thNm quy n, trách nhi m c a mình khNn trương s a i m t s quy nh không còn phù h p trong các văn b n hư ng d n thi hành chính sách thu , tuy n d ng lao ng b o m tính th ng nh t và nh t quán v chính sách khuy n khích u tư nư c ngoài phù h p v i nh ng n i dung ã cam k t. k) Ch trì, ph i h p v i B N i v và các cơ quan liên quan nghiên c u, trình Chính ph v t ch c và cơ ch qu n lý i v i nh ng lĩnh v c kinh doanh mang tính c quy n mà các t ng công ty nhà nư c hi n ang th c hi n (n m gi ) theo nguyên t c: t o ra và b o m ư c s bình ng i v i các t ch c, cá nhân khi khai thác, s d ng các lĩnh v c này cung ng s n phNm, d ch v cho ngư i tiêu dùng. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n t t vi c ki m soát cán cân thanh toán, b o m cân i ti n hàng; xác nh t giá h i oái, lãi su t tín d ng h p lý; nâng cao hi u qu i u hành chính sách ti n t , x lý n t n ng; th c hi n cơ c u l i h th ng ngân hàng thương m i.
  4. b) i u hành n nh t giá và cân i ngo i t ; b o m cung ng ngo i t nh p khNu các v t tư, nguyên li u quan tr ng, nh t là xăng, d u, s t thép và m t s v t tư hóa ch t ch y u khác. 5. B Thương m i: a) Ph i h p cùng B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trong ph m vi quy n h n, trách nhi m c a mình có trách nhi m tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong s n xu t, kinh doanh, xu t khNu hàng hóa, nh t là th t c h i quan, thu , cơ ch thanh toán qua ngân hàng. b) Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng nh m ngăn ch n và x lý hi n tư ng l i d ng vi c i u ch nh giá xăng, d u tăng giá các s n phNm m t cách b t h p lý; ng th i, h n ch tác ng dây chuy n c a vi c tăng giá xăng, d u. c) Ph i h p cùng các B , cơ quan liên quan nghiên c u, t ch c th c hi n hi u qu vi c xu t khNu hàng hóa theo hi p nh ã ký k t sang các nư c như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu ; ng th i, tranh th làm vi c v i các nư c tăng thêm h n ng ch i v i hàng d t may; tư v n, h tr các doanh nghi p ch ng trong các v ki n thương m i; Ny m nh công tác chuNn b và ch ng àm phán song phương, a phương t m c tiêu s m gia nh p T ch c Thương m i Th gi i; hư ng d n doanh nghi p chuNn b t t các i u ki n s n sàng áp ng yêu c u h i nh p. d) Ph i h p v i các B qu n lý s n xu t trong vi c ki m soát h th ng i lý, trư c h t là nh ng s n phNm quan tr ng. ôn c và ph i h p v i các B : Công nghi p, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t nhanh chóng hoàn thành k ho ch t ch c kh o sát, ánh giá, phân tích và xu t cơ ch qu n lý g n v i vi c t ch c m ng lư i kinh doanh c a 4 m t hàng: thép xây d ng, xi măng, phân bón, thu c ch a b nh theo úng ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 868/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2004 c a Văn phòng Chính ph v vi c tri n khai công tác i u hành th trư ng trong nư c. 6. B Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th y s n ph i h p v i các B , ngành, a phương t p trung ch o s n xu t, nh t là các t ng công ty l n ( i n, than, xi măng, thép, phân bón, hóa ch t,...) Ny m nh s n xu t, gi m chi phí u vào, ph n u duy trì giá thành s n phNm m c h p lý nh m góp ph n bình n giá c th trư ng trong nư c. 7. B Giao thông v n t i ph i h p v i các cơ quan liên quan ban hành quy nh v v n chuy n hàng hóa, trư c h t là v n chuy n b ng container theo nguyên t c: b o m ư c s qu n lý c a Nhà nư c, không làm c n tr n v n chuy n hàng hóa, phù h p v i i u ki n c th c a nư c ta và th a thu n qu c t ã cam k t. 8. B Ngo i giao: a) Ph i h p cùng B Công an, T ng c c Du l ch nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph vi c mi n th th c nh p c nh ng n h n cho khách du l ch m t s nư c n nư c ta như ã áp d ng i v i du khách Nh t B n và Hàn Qu c.
  5. b) Ph i h p cùng các B , cơ quan chuNn b t t các công vi c chuNn b trong nư c; ng th i, h p tác v i các nư c ASEAN t ch c thành công H i ngh ASEM 5; t ch c ón và ph c v t t các chuy n thăm song phương c a các Nguyên th Qu c gia nhân d p này. 9. B Y t : a) Ch trì, ph i h p v i B Thương m i và các cơ quan liên quan th c hi n ngay các gi i pháp ch ng c quy n ho c liên k t c quy n, cơ ch "xin cho" trong nh p khNu và phân ph i thu c ch a b nh; khNn trương hoàn thành vi c xây d ng trình Th tư ng Chính ph án phát tri n công nghi p dư c g n v i vi c hoàn thi n cơ ch qu n lý nhà nư c v s n xu t, nh p khNu, lưu thông, d tr qu c gia v dư c phNm, trư c h t là các lo i dư c phNm thi t y u; nâng cao năng l c, trách nhi m c a các doanh nghi p nhà nư c trong vi c b o m ngu n và bình n th trư ng thu c ch a b nh; tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i thu c ch a b nh, Ny lùi và ngăn ch n vi c tăng giá thu c b t h p lý. b) Hoàn ch nh án vi n phí, trong ó có vi c xác nh giá d ch v y t các cơ s công l p theo hư ng t ng bư c b o m bù p chi phí, trư c h t là chi phí thư ng xuyên c a cơ s khám, ch a b nh; ng th i, cao y c và ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c trong khám, ch a b nh; nghiên c u gi i pháp phát tri n m nh các lo i hình b o hi m y t , m r ng y t b t bu c và Ny nhanh vi c th c hi n b o hi m y t t nguy n, b o hi m y t c ng ng r ng kh p trong c nư c. Ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u trình Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v ban hành i u l B o hi m y t . 10. B Giáo d c và ào t o: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b t t báo cáo c a Chính ph v công tác giáo d c trình Qu c h i t i kỳ h p cu i năm 2004, tr ng tâm là ánh giá v ch t lư ng và c i cách giáo d c. b) xu t các gi i pháp thi t th c kh c ph c nh ng m t y u kém trong công tác giáo d c - ào t o, trư c h t là công tác qu n lý nhà nư c, nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o. c) Ch trì ch o Ny nhanh vi c th c hi n Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 11. Các B : Giáo d c và ào t o, Y t , Văn hóa - Thông tin, Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Th d c Th thao nghiên c u, hoàn ch nh trình Th tư ng Chính ph các án s a i, b sung cơ ch , chính sách v thu, qu n lý, s d ng ngu n thu khu v c s nghi p ( c bi t là lĩnh v c y t , giáo d c - ào t o); ch o tri n khai m nh các gi i pháp Ny m nh xã h i hóa giáo d c - ào t o, y t , văn hóa - thông tin, th d c th thao, trong ó phân nh rõ vai trò c a Nhà nư c, vai trò c a xã h i, vai trò c a ngư i dân; c n t ch c th c hi n t t ch trương khuy n khích c nh tranh lành m nh, t o cơ ch và i u ki n các cơ s chuy n m nh sang ho t ng theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m.
  6. 12. Các B qu n lý các lĩnh v c s nghi p và các a phương Ny m nh th c hi n ch tài chính áp d ng i v i t t c các ơn v s nghi p có thu theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph . 13. B Văn hóa - Thông tin: a) Ch o th c hi n các gi i pháp và chính sách c th nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm văn hóa, ngh thu t; phát tri n ho t ng văn hóa - thông tin nh ng vùng sâu, vùng xa; kh c ph c nh ng m t y u kém trong ho t ng văn hóa - thông tin, báo chí, xu t b n; nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c v báo chí. b) Ch trì, ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c oàn th tri n khai các bi n pháp tuyên truy n, v n ng qu n chúng cao c nh giác trư c âm mưu, th o n thâm c, x o quy t c a các th l c thù ch, c a b n ph n ng Fulrô. c) Xây d ng và hoàn thi n th ch v văn hóa, xã h i ph c v s phát tri n con ngư i, Ny m nh phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa"; b o m an ninh, tr t t xã h i, xây d ng n p s ng văn hóa, văn minh, lành m nh, ch ng s suy thoái v o c, l i s ng. 14. B Công an: a) Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o kiên quy t, tăng cư ng l c lư ng ki m tra, ki m soát, x ph t nghiêm nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông ti p t c gi m tai n n giao thông. b) Tri n khai th c hi n nghiêm túc và liên t c Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô nh m ch m d t nh ng hi n tư ng tiêu c c ang gây nh c nh i trong xã h i. c) Ki m tra, x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t c a l c lư ng c nh sát giao thông, t ó nâng cao ý th c trách nhi m, k lu t trong vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. 15. B Tài nguyên và Môi trư ng tri n khai vi c th c hi n Lu t t ai; Ny nhanh ti n , nâng cao ch t lư ng ki m tra công tác qu n lý và s d ng t ai; ng th i, hư ng d n các B , ngành, a phương th c hi n vi c ki m tra theo K ho ch s 05- KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a B Chính tr v vi c ki m tra th c hi n k t lu n c a B Chính tr v u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai. 16. B N i v : a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u trình Chính ph ban hành Ngh nh v cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p t nh và Ngh nh v cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p huy n theo tinh th n phân bi t rõ ch c năng c a chính quy n ô th và ch c năng c a chính quy n nông thôn phù h p v i c i m c a t ng a bàn; trình Chính ph ban hành Ngh nh v trách
  7. nhi m c a ngư i ng u cơ quan hành chính nhà nư c khi x y ra các v tham nhũng, tiêu c c trong ơn v ư c phân công ph trách. b) Ph i h p v i Văn phòng Chính ph nghiên c u, xu t gi i pháp x lý tình tr ng ph i h p chưa t t gi a các B , các cơ quan ch c năng v i chính quy n a phương, ùn Ny trách nhi m; tình tr ng tiêu c c, vi ph m pháp lu t kéo dài, gây b t bình trong xã h i. 17. B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o t ch c th c hi n h th ng thang, b ng lương m i; hư ng d n vi c chuy n, x p lương cũ sang thang, b ng lương m i m t cách ch t ch , úng quy nh ngay sau khi Chính ph ban hành các quy nh v ti n lương m i. 18. B Tư pháp: a) Ch trì cùng Văn phòng Chính ph ki n ngh Chính ph có bi n pháp kh c ph c tình tr ng ban hành không ng b các văn b n pháp quy, b o m các văn b n pháp quy ư c ban hành th ng nh t, ng b , k p th i và úng thNm quy n. b) Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan trình Chính ph b sung, i u ch nh th t c, quy trình thNm nh các văn b n pháp quy Ny nhanh ti n thNm nh nhưng v n b o m ư c yêu c u nâng cao ch t lư ng văn b n pháp quy. 19. Thanh tra Nhà nư c ch trì cùng các B , ngành, a phương ti p t c ki m tra vi c u tư xây d ng theo K ho ch s 05-KH/TW c a B Chính tr và Quy t nh s 273/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ki m tra u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai; làm rõ các vi ph m, xu t v i cơ quan có thNm quy n x lý nghiêm kh c, theo úng pháp lu t i v i các vi ph m. 20. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương : a) Nhanh chóng n nh t ch c, ki n toàn các ch c danh lãnh o và các cơ quan chuyên môn c a b máy chính quy n a phương, nh t là chính quy n cơ s b o m ho t ng có hi u qu ngay sau khi ư c c p có thNm quy n phê chuNn k t qu b uc . b) Ch ng b trí kinh phí t ngân sách a phương gi i quy t d t i m n ng xây d ng cơ b n nhanh chóng ưa các công trình ã hoàn thành vào khai thác, s d ng. c) Ch o vi c tri n khai th c hi n các quy nh c a Lu t t ai, chú ý công tác gi i phóng m t b ng; ch n ch nh, x lý nghiêm vi ph m hành lang an toàn giao thông; thu h i t s d ng sai m c ích; c p ch ng nh n quy n s d ng t. d) Ch ng xây d ng các bi n pháp phòng ch ng thiên tai (bão, lũ, d ch b nh,...); c bi t chú ý n phương án b o v ê i u và các công trình ven sông, c ng c ê i u nh ng nơi xung y u, tránh tâm lý ch quan, coi nh tác ng c a th i ti t.
  8. 21. Các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo thNm quy n, t p trung x lý ngay nh ng vi ph m, t n t i v tài chính - ngân sách ã ư c cơ quan thanh tra, ki m tra, ki m toán phát hi n, ki n ngh ; t ch c th c hi n t t công tác ki m tra, xét duy t quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2003; ph n u th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2004 theo các m c tiêu, gi i pháp ã ư c Qu c h i, Chính ph quy t nh; t ch c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 22. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương soát xét tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2004; tăng cư ng công tác ki m tra vi c thi hành các văn b n, quy t nh c a c p trên, coi ây là công vi c thư ng xuyên c a m i cơ quan hành chính; có gi i pháp c th thúc Ny hoàn thành nhi m v ã ra; công b bi n pháp gi i quy t và ch o sát sao vi c th c hi n i v i nh ng v n n i c m hi n nay ang ư c nhân dân và Qu c h i quan tâm t o chuy n bi n th c s . Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n t t Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản