Chỉ thị 4139-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
34
lượt xem
6
download

Chỉ thị 4139-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 4139-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 4139-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  4139  C/T C T  n g µ y  18 th¸ng 11 n¨ m  1996  ë T v Ò  t¨ng c ë n g  q u ¶ n  lý thu N S N N nh÷ng   th¸ng cu èi n¨ m  1996 § Ó   ùc hiÖn  ètChØ   Þ  è  th   t  th s 790/TTg  µy  th¸ng 10  ng 26    n¨m  1996  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    êng  t  ph v vi t¨ngc qu¶n  ýthu ng©n  l    s¸ch,gi¶iquyÕt       døt ®iÓ m   ×nh  ¹ngnî®äng, ®¶m   t tr       b¶o  µn  µnh  Õ   ¹ch thu n¨m  ho th k ho     1996;Bé  ­   tr ëng  é  µichÝnh    Çu: B t  yªu c 1­  èi víic¬  §     quan  Õ: Tæng   ôc  ëng  thu   c tr Tæng   ôc  Õ  c thu chØ   o  ôc  ®¹ C thuÕ    a   ¬ng, yªu  Çu    é  c¸c ®Þ ph  c c¸n b chuyªn qu¶n  Õ    thu qu¶n  ý®èi t ng ph¶i l    î     b¸m    ¬  ë; s¸tc s ­ Kh«ng    ®Ó c¸c  doanh nghiÖp  ú  Ön  iÒu  tu ti ® chØnh c¸c kho¶n    thu hoÆc   ÷l¹c¸ckho¶n  gi       i ph¶inép  ©n    ng s¸ch. ­ X¸c  nh  ô  Ó      ®Þ c th c¸c kho¶n  cßn  î ®äng  ña  n  c n¨m  1995 chuyÓn  sang  n¨m 1996,sè      ph¸tsinh ®∙  ép  ©n     n Ng s¸ch 10    th¸ng ®Ç u     n¨m  1996, x¸c ®Þnh      cô  Ó  è  î ®äng  Ýnh  n   èith¸ng 10/1996  µ  ù  Õn  è    th s n   t ®Õ cu     v d ki s ph¸tsinh ph¶i     nép  ña    c hai th¸ng cuèin¨m;    ¬  ë    th«ng      trªnc s ®ã ra  b¸o  ô  Ó  è  c th s ph¶i nép    cho  õng  ¬  ë  t c s kinh  doanh  trong th¸ng  vµ  11  th¸ng 12/1996, kh«ng    î     ®Ó n   ®äng  õsè  Õ  íiph¸tsinh cha  n   êih¹n  (tr   thu m       ®Õ th   ph¶inép   theo  Ët)chuyÓn  lu   sang n¨m  1997. ­ Rµ       so¸tchÆt  Ïtõng  ch   khu  ùc,tõng  v  kho¶n    µ  õng  thu v t doanh  nghiÖp,   lµm  ü      ¬  ë  k ë c¸cc s kinh doanh  äng ®iÓ m   ã  è    ín.   tr   c s thu l ­ §èivíi   ¬  ë        c s cßn  î ®äng  ínph¶ix¸c®Þnh  ô  Ó  c¸c n  l     c th nguyªn nh©n  µ    v cã  Ön  bi ph¸p xö  ýthu ngay  è  î®äng    l    s n  theo c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© +  ÷ng  Nh kho¶n  î  ng  ña  n ®ä c n¨m  1995  theo quyÕt to¸n vµ      c¸c kho¶n  thuÕ  doanh thu,thuÕ     TT§B,  thu  ö  ông  èn  sd v ph¸tsinh  th¸ng ®Ç u       10    n¨m 1996,ph¶ira lÖnh         thu ngay  µo  v NSNN.  Ò   Õ  îtøc ph¶ic¨n cø  µo  è  ù  V thu l     i     v sd kiÕn    ph¸tsinh 2    th¸ngcuèin¨m    Ýnh    ùc tÕ;th«ng  vµ    Çu        ®Ó t s¸tth     b¸o  yªu c c¸c ®¬n  Þ  v ph¶inép  Þp  êivµo  ©n    k th   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n + C¸c doanh nghiÖp  µ   íc bÞ   ç do  Nh n   l   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  éc thu   ®èi îng  Ðt  t x gi¶m  sö  ông  èn  ×  thu  d v th chØ  cho  ¹m  Ë m   ép  t ch n kho¶n  sö  thu  dông  èn  v cßn  î ®äng ¬ng  n  t øng  íi è  ç®∙  îcx¸c®Þnh. C¸c  v   l  ®     s   kho¶n  î ®äng  n  kh¸cph¶i®«n  c  Þp  êivµo  ©n      ®è k th   Ng s¸ch. + C¸c doanh  nghiÖp  éc diÖn  îcxÐt miÔn  thu   ®   gi¶m  Õ  thu doanh      thu hay thuÕ    ô  Æc   Öt,®∙  Ëp  å  ¬    Ôn  tiªuth ® bi   l h s xin mi gi¶m  öi ®Õ n   ¬  g  c quan  Õ  thu kiÓm     tra,xem   Ðt nhng  a  îcquyÕt  nh  Ôn  x  ch ®   ®Þ mi gi¶m, c¬    quan  Õ thu ph¶i   kiÓm      nh  ô  Ó  è  îcmiÔn  trax¸c®Þ c th s ®   gi¶m  µ  ¹m  v t cho    ¹ tèi®a  ®Ó l     b»ng  è  i s thuÕ    nh  îcmiÔn  x¸c®Þ ®  gi¶m theo luËt.   + C¸c doanh nghiÖp  s¶n  Êt c¸c m Æt   µng  Þu  Õ  xu     h ch thu TT§B,  quy  do  m«  s¶n  Êt  á, trang  ÕtbÞ   µ  xu nh   thi   v c«ng  nghÖ   Êp, kh«ng  ép    Õ  th   n ®ñ thu TT§B  theo  Ët,ph¶i x¸c ®Þnh  ô  Ó  ×nh  ×nh  lu      c th t h kinh doanh    n  Þ      ë ®¬ v ®Ó x¸c  nh   è  ®Þ s ph¶i nép    theo  Ët vµ  lu   kh¶  n¨ng  ép  ùc  Õ, thuÕ   n th t   TT§B     x¸c ®Þnh   ¹m  ép  t n kh«ng  îc thÊp  ¬n  è  ®  h s chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng  doanh  thu  íi v 
  2. 2 tæng    µnh.Sau      nh  è  ¹m  ép  gi¸th   khix¸c ®Þ s t n theo  nguyªn  ¾c  t trªn,c¬    quan  thuÕ     nh   ô  Ó  è  î  ng  Õ   x¸c ®Þ c th s n ®ä thu TT§B  cho  Ë m   ép  i  íitõng  ch n ®è v   doanh  nghiÖp. + C¸c kho¶n  Õ  µ    thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc®¬n  Þ  a    n  v® vµo  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç t x d c b¶n, n Õu    kh«ng  îc Ch Ýnh  ñ, Bé   µichÝnh    ®  ph   t   cho phÐp  ×  th ph¶i kiªnquyÕt     thu ngay  µo  ©n   v Ng s¸ch  µ   íc.N Õ u   îc phÐp  Nh n   ®  cña  Ýnh  ñ,Bé  µichÝnh  Ch ph   T   cho    ¹ ®Ç u    íi ×nh  ®Ó l   i td   h thøc ghithu ­ ghichi            th× Côc  Õ  ã    thu c tr¸chnhiÖ m  èihîp víi ôc  u    µ    iÓn,Côc    ph       C ®Ç tv ph¸ttr   qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  íng dÉn  n  Þ  h  ®¬ v nhanh  ãng  µm  ch l thñ tôcghithu ­ghichi.            +  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp cßn  î ®äng  Õ   ng  ∙    Ó  n  thu nh ® gi¶ith hoÆc   ngõng  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ê    Ó, lµm  thua  ç kÐo  µi ch gi¶ith   ¨n  l  d  kh«ng  ép  îcthuÕ  × lËp biªnb¶n    nh  è  î®äng, b¸o    Ò   é  µi n ®  th       x¸c®Þ s n    c¸o v B T   chÝnh (Tæng  ôc  Õ) ®Ó   c thu   tæng  îp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h    t  ph ­ C¸c  i chèng  Êtthu Ng ©n     ®é   th     s¸ch tæ    chøc  Óm     ki tranhanh  Õt  îp víi k h   kiÓm    äng ®iÓ m   Êtc¶    tratr   t   c¸cdoanh  nghiÖp    a  µn  trªn®Þ b qu¶n  ý, Ëp  l   trung t   vµo    éi dung: KiÓ m     c¸c n     trac«ng    ¹ch  t¸ch to¸n,lËp    ho¸  n  ®¬ chøng  õ ®èi  íi t  v  c¸c ho¹t®éng     SXKD   ña  c doanh  nghiÖp;qua  ,    nh  Ýnh  îp lýhîp lÖ    ®ã x¸c ®Þ t h      c¸c lo¹    Ý     i ph trong gi¸thµnh  µ  Ý  u  chi    v ph l th«ng,n ¾ m   ¾c      ch gi¸b¸n      c¸c s¶n phÈ m   ña  c doanh  nghiÖp    Ýnh  ng, thu ®ñ     ®Ó t ®ó     c¸ckho¶n  Õ    thu ph¸tsinh,xö    lýnghiªm    êng  îp trènthuÕ,lËu thuÕ.   c¸ctr h       ­ C¸c    doanh nghiÖp  ∙  ® chuyÓn  sang    t  × tÝnh    µ  «n  c  thuª®Ê th   to¸nv ® ®è doanh nghiÖp  ép  n ngay  Òn thuª®Êt  µo  ©n  ti     v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­§èivíi      khu  ùc  µiquèc  v ngo   doanh: + T¨ng  êng  Óm       é  c ki trac¸c h kinh doanh, ® Æc   Öt lµ viÖc  Êp  µnh      bi     ch h chÕ     Õ      ©n  i víi   é  ®é k to¸ntnh ®è     h kinh doanh  ín;   é  ép  Õ  c¸c   l   h n thu theo    c¸c kª khainh»m   èng  Êtthu thuÕ  Ò     ch th     v doanh  è. s +  Õn  Þ  íi û   Ki ngh v   ban  ©n  ©n    åigiÊy phÐp  U nh d thu h     kinh doanh  i víi   ®è     nh÷ng  doanh nghiÖp  îc cÊp  Êy  Ðp  ng  ®  gi ph nh kh«ng  ¹t®éng, kh«ng    ho     ph¸t sinh doanh      thu hoÆc   µm    l ¨n thua lç,    kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  nh»m     êng  Öu  t¨ngc hi lùc qu¶n  ýNhµ   íc vµ  èng  Êtthu  ©n     l  n   ch th   Ng s¸ch.+  Õp  ôc tËp    Ti t   trung chØ     ®¹o  µ  v qu¶n  ýchèng  Êtthu c¸clo¹ thuÕ    Õ  i víi   ¹t®éng  ©y  l  th       i   nh thu ®è     ho   c¸c x dùng, kinh doanh vËn t¶i ®¸nh b ¾t h¶i s¶n, thuÕ  s¸t ,  sinh, thuÕ  bu«n  chuyÕn. ­ Rµ     µ  ¾ m   ¹ toµn  é    ¹  Ý, lÖ  Ý  c¸c ngµnh, c¸c cÊp    so¸tv n l i b c¸c lo i ph   ph do       hiÖn  ang    ® thu theo    Çn  äi  tinhth m kho¶n    u   thu ®Ò ph¶isö  ông   d chøng  õ cña  t  Bé  µichÝnh    µnh  µ  u   T  ph¸th v ®Ò ph¶ithÓ  Ön    hi qua  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc,thanh    n  quyÕt      iÓ m   è  Ý    Ö  Ý  îct¹m  êigi÷l¹ theo  to¸ndøt ® s ph ­ l ph ®   th       i quy  nh  ¹ c¸c ®Þ t    i th«ng   ªnbé  tli   hoÆc   Bé  µichÝnh  ý  :PhÝ   ¶m   do  T   k nh   ® b¶o  toµn  µng    an  h h¶i, PhÝ  qua  Çu, PhÝ   Óm   nh  toµn  ü  Ëtvµ  c  ki ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  i víi tr ®è     ph¬ng  Ön  ¬  í  êng  é, L Ö   Ý   ôc  ô  µnh  ti c gi i ® b   ph ph v h kh¸ch  ¹    tic¸c c¶ng  µng  h kh«ng,Thu    chØ huy  m¸y bay  ícngoµibay  n    qua  Çu  êiThu  iÒu  µnh    b tr  , ® h bay ®èi víi    m¸y bay  ña    n  Þ  c c¸c®¬ v khaith¸cvËn    µng     t¶ih kh«ng  trong vµ  µin­   ngo   íc. ­ Ph¸t®éng      phong  µo thidua  íc rót2  tr     n     th¸ng cuèin¨m, giao  Ö m   ô        nhi v thu cô  Ó  n   õng  n  Þ  ùcthuéc,khen  ëng  Þp  êinh÷ng    ©n,   th ®Õ t ®¬ v tr     th k th   c¸ nh   ®¬n  Þ  µm  èt, ng  êixö  ýnghiªm  ÷ng  Óu  Ön    ùc  vl t  ®å th   l   nh bi hi tiªuc trong ngµnh   
  3. 3 nh»m   µn  µnh  µ  µn  µnh  îtmøc   Ö m   ô  ho th v ho th v  nhi v thu  ©n   Ng s¸ch  µ   íc Nh n   n¨m  1996    a  µn. trªn®Þ b 2­ §èivíi      kho  ¹c Nhµ   íc: b  n ­ Bè   Ý c¸n  é, ph¬ng  Ön  ë   éng    tr   b   ti m r thªm    iÓ m   thuÕ  ùctiÕp c¸c ® thu  tr     qua  kho  ¹c ® Æc   Ötlµnh÷ng  b  bi     th¸ngcuèin¨m.     ­ H¹ch    y   ,  ng  Õ     Êtc¶      to¸n®Ç ®ñ ®ó ch ®é t   c¸c kho¶n    µo  ©n   thu v Ng s¸ch  Nhµ   íc. n 3­ §èivíi ôc       C QLV   µ  v TSNN   ¹ doanh  t  i nghiÖp: ­ Gióp        ®ì c¸c doanh nghiÖp    Ön  c¸c bi ph¸p    ì khã  th¸og   kh¨n vÒ   èn, vÒ    v  c¬  Õ   µichÝnh,xö  ýc¸ctån t¹ vÒ   Õ  ¹ c¸cquyÕt    ∙  îcxÐt duyÖt ch t     l       i thu t i       to¸n® ®       ®Ó  c¸c doanh  nghiÖp  ã  iÒu  Ön  Êp  µnh  èt nghÜa   ô  ép  Õ, c® ki ch h t  vn thu   kh«ng    î®äng  Õ. ®Ó n   thu ­ Qu¶n  ý chÆt  Ï chÕ     µichÝnh  µ  ¹ch  l  ch   ®é t   vh to¸n kÕ     to¸n t¹    idoanh  nghiÖp.H íng dÉn        c¸c doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   nghiªm  chØnh  Quy  Õ   ch qu¶n  lýtµichÝnh  µ  ¹ch       vh to¸n kinh doanh  i  íic¸c doanh    ®è v     nghiÖp  µ   íc (Ban  Nh n   hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  th¸ng 10  ng 3    n¨m  1996  ña  Ýnh  c Ch phñ) nh»m   ©ng    n cao  Öu  hi qu¶  s¶n  Êt kinh doanh,gãp  Çn    Ých  ü xu       ph t¨ng t lu   nép  ©n  Ng s¸ch cña    doanh  nghiÖp.Tæ     chøc  Öc  Óm    vi ki trac«ng    ¹ch to¸n t¸ch     kÕ     ña    to¸nc c¸cdoanh  nghiÖp  theo chøc    n¨ng  é  ∙  B ® giao cho    Tæng  ôc  c qu¶n  lývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh    v t  Nh n     i nghiÖp. 4­ Së  µichÝnh   Ët        T  ­V gi¸c¸ctØnh  µnh  è: th ph ­ Phèihîp chÆt  Ïvíi µnh  Õ  µn  íi        ch     ng thu b v   ban  µnh  ¹ ®Þa  ¬ng  c¸c ng ti  ph gi¶iquyÕt    iÓ m   è  Õ    døt ® s thu cßn  ng  ®ä n¨m  1995  µ    v ph¸tsinh n¨m    1996    ®Ó thu vµo  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Phèi hîp  íiSë   Þa  Ýnh  µ  ôc  Õ      v  § ch vC thu nhanh  ãng  iÓn khaiviÖc  ch tr     cho    t  i víic¸c tæ  thuª®Ê ®è       chøc  éc diÖn    t  thu   thuª®Ê theo  th«ng    ªnBé   µi t li   T   chÝnh  µ  v Tæng  ôc  a  Ýnh  è  c ®Þ ch s 856/LB/§C­   µy  th¸ng 7  TC ng 12    n¨m  1996  vÒ   Öc  íng  Én    chøc  vi h d c¸c tæ  trong níc lËp  å  ¬  ¨ng  ý     hs® k thuª®Êt  µ  ép    vn tiÒn thuª®Êt.    ­ M äi    kho¶n  thu ph¸tsinh trªn®Þa   µn  ña  a   ¬ng       b c ®Þ ph ph¶i ® îc ph¶n     ¸nh  µo  ©n   v Ng s¸ch  µ   íc nhÊt  µ c¸c kho¶n  Òn  Nh n   l    ti b¸n  µ    éc  ë  ÷u  nh ë thu s h Nhµ   íc,tiÒn cÊp  Òn  ö  ông  t,phÝ, lÖ  Ý  Uû   n    quy sd ®Ê     ph do  ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  Õt ®Þnh  µ    quy   v thu kh¸cNg ©n    s¸ch. 5­ Thanh    µichÝnh  µ   íc:   trat   Nh n ­ Thanh    µichÝnh  Çn  èihîp víi   traT   c ph       thanh      ë  µichÝnh,thanh  trac¸cS t     trathuÕ  Õn  µnh  Óm     Öc  Êp  µnh    ti h ki tra vi ch h ph¸p  ËtthuÕ  ña    lu   c c¸c doanh  nghiÖp    a   µn, xö  ý c¸c kho¶n  trªn®Þ b   l     thu  Õ  thu cßn  î ®äng,  n  ph¸thiÖn      c¸c kho¶n  Õ  n  Ëu      cho  ©n   thu È l ®Ó t¨ng thu  Ng s¸ch  µ   íc,cã  Ön  Nh n   bi ph¸p  éc  bu c¸c ®èi t ng ® îckiÓm        î     traph¶inép    Õ  ∙    Ön    ®ñ thu ® ph¸thi qua    éc  c¸c cu thanh  tracho  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc.   n
  4. 4 Bé    Çu  yªu c Thanh    µichÝnh  µ   íc,Së  µichÝnh    Ët    µ  ôc  traT   Nh n   T   ­ V gi¸v C thuÕ  ùc hiÖn  ng  th   ®ó ChØ   Þ  th 424/TTg  µy  ng 23/8/1993  ña  ñ íng Ch Ýnh  c Th t   phñ quy  nh  Öc  èi hîp  ÷a    ¬  ®Þ vi ph   gi c¸c c quan  b¶o  Ö   v ph¸p  Ët ®Ó   ã  ù  lu   cs phèi hîp    chÆt  Ï,®¶m   ch   b¶o  Öc  Óm     t hiÖu  vi ki tra ®¹   qu¶ cao, tr¸nh chång      chÐo, trïngl¾p  µ      v kh«ng  ©y  ã  g kh kh¨n cho c«ng  Öc  vi kinh doanh  ña  n     c ®¬ vÞ. Thêigian tõ nay  n   Õt       ®Õ h n¨m  1996 chØ  cßn  th¸ng,Bé    Çu  2    yªu c Tæng   côc  Õ  µ    chøc  ∙  thu v c¸c tæ  ® nªu trong ChØ   Þ  µy  ùc hiÖn  ètc¸c nhiÖ m     th n th   t    vô theo chøc n¨ng  ña  chøc  × nh  µ  ÷ng  c tæ  m v nh c«ng  Öc  ã  ªnquan  n   vi c li   ®Õ viÖc  y  ¹nh    Õ  ÷ng  ®È m thu thu nh th¸ngcuèin¨m  ∙  trongChØ   Þ  µy.     ® nªu    th n
Đồng bộ tài khoản