Chỉ thị do 28/BYT-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Chỉ thị do 28/BYT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị do 28/BYT-CT về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo hộ lao động do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị do 28/BYT-CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/BYT-CT Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 1991 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N PHÁP L NH B O H LAO NG Ngày 4/11/1991 H i ng B trư ng ã có Ch th s 359/CT v vi c tri n khai th c hi n Pháp l nh B o h lao ng ã ư c H i ng Nhà nư c ban hành ngày 10/9/1991. Trên cơ s Lu t B o v s c kho , các i u l v sinh và Thanh tra Nhà nư c v y t (ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/1/1991 c a H BT); tri n khai th c hi n có hi u qu các n i dung c a Pháp l nh v V sinh lao ng và thanh tra v sinh lao ng, góp ph n tích c c nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c b o v s c kho nhân dân; B Y t ch th các ơn v tr c thu c, các S Y t t nh thành ph , y t các ngành: 1. T ch c h c t p, nghiên c u Pháp l nh B o h lao ng cho cán b thu c ơn v qu n lý, nh t là các ơn v v v sinh phòng b nh, tr m VSL và các thanh tra viên v yt n m v ng các quy nh v VSL , 5 nhi m v c a thanh tra Nhà nư c v VSL ( i u 37 c a Pháp l nh). 2. Ph i h p v i S Lao ng TBXH, công oàn c p t nh t ch c cho lãnh o, công nhân các nhà máy, xí nghi p trong a phương h c t p v v sinh lao ng. i v i các Trung tâm y t ngành, tùy i u ki n có th ph i h p v i Ban an toàn lao ng ho c S y t a phương t ch c h c t p cho cán b , công nhân c a các nhà máy, xí nghi p c a B , ngành mình. 3. Các S y t t nh, thành ph khNn trương xây d ng, c ng c Thanh tra S y t theo hư ng d n c a B (theo Thông tư 08/BYT-TT ngày 2/7/1991 c a B Y t ). Tuỳ i u ki n v t ch c, biên ch các S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th c các thanh tra viên v v sinh (trong ó có VSL ) là các cán b chuyên ngành v v sinh các Tr m/Trung tâm Y h c d phòng ho c Tr m v sinh lao ng. Các ho t ng Thanh tra Nhà nư c v VSL ph i theo s hư ng d n chung c a thanh tra B Y t và 5 nhi m v và quy n h n ã quy nh t i i u 37 c a Pháp l nh BHL . 4. Các cơ s khám ch a b nh c n ư c phân công và có k ho ch t ch c khám s c kho nh kỳ, phát hi n và i u tr b nh ngh nghi p, t ch c c p c u k p th i nh ng ngư i b tai n n các nhà máy, xí nghi p; i u tr và i u dư ng ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng, trong ph m ư c giao. Công tác khám tuy n công nhân, khám s c kh e nh kỳ và x p lo i s c kh e cho công nhân v n th c hi n theo các văn b n quy nh c a B Y t .
  2. Vi n y h c lao ng hư ng d n các Trung tâm y t ngành, các b nh vi n t nh, thành ph v chuyên môn k thu t trong vi c phòng ch ng, phát hi n b nh ngh nghi p và t ch c các cơ s i u tr b nh ngh nghi p hi n có. 5. Các Tr m/Trung tâm y h c d phòng ho c Tr m VSL t nh, thành ph c n khNn trương hoàn thi n vi c i u tra, l p h sơ v sinh lao ng các nhà máy, xí nghi p ánh giá th c tr ng và có ki n ngh kh c ph c nh ng t n t i. C ng c các phòng xét nghi m ph c v công tác VSL c a các Tr m/Trung tâm y h c d phòng/ Tr m VSL , nh ng nơi không có phòng xét nghi m c n có k ho ch xây d ng ho c ký k t h p ng v i Vi n y h c lao ng, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh công c ng, Vi n VSDT Tây Nguyên th c hi n các xét nghi m c n thi t. 6. Các Vi n YHL , Pasteur Nha trang, VSDT Tây Nguyên, Vi n V sinh công c ng c n có k ho ch ào t o, b i dư ng chuyên môn k thu t cho các cán b chuyên trách, thanh tra viên v VSL c a các t nh, thành ph và các ngành, c bi t v k thu t giám sát môi trư ng lao ng. ng th i c n tri n khai vi c nghiên c u, ánh giá và tham mưu cho B B s m ban hành các tiêu chuNn v VSL , VSMT phù h p v i kh năng và tình hình hi n nay trên cơ s các lu t ã nh. nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c v VSL các ơn v tr c thu c B , các S Y t t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các Trung tâm y t ngành ph i có k ho ch tri n khai th c hi n Ch th này. K ho ch và k t qu tri n khai th c hi n các ơn v , a phương c n báo cáo y v B . Nguy n Văn àn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản