Chỉ thị số 01/2007/CT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 01/2007/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2007/CT-BYT về việc tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2007/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2007/CT-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2007 CH THN 01/2007/CT-BYT C A B Y T V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC Y T TRONG DNP T T NGUYÊN ÁN INH H I 2007 Th c hi n Ch th s 01/2007/CT-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c ón T t inh H i năm 2007, m b o ph c v t t công tác chăm sóc s c kho nhân dân trong d p T t, B trư ng B Y t yêu c u Lãnh o các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B (sau ây g i chung là ơn v ) và y t các ngành căn c vào ph m vi trách nhi m và quy n h n c a mình, t p trung th c hi n t t nh ng vi c sau ây: 1. T ch c ón T t vui tươi, an toàn, lành m nh và tri t ti t ki m t i tr s , nơi làm vi c c a ơn v ; không t ch c i chúc T t. Nghiêm c m s d ng ti n, tài s n c a Nhà nư c, c a t p th ho c có ngu n g c t ngân sách, công qu , t các ngu n tài tr t ch c liên hoan, chiêu ãi ho c thư ng, bi u, cho, t ng không úng ch quy nh c a Nhà nư c. Các ơn v th c hi n nghiêm quy nh không dùng rư u ngo i chiêu ãi, ti p khách, không s d ng xe công ph c v các ho t ng c a cá nhân trong d p T t. 2. Tăng cư ng giám sát các b nh truy n nhi m nguy hi m gây d ch, c bi t là b nh viêm ph i c p do Virut cúm A(H5N1) và các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m khác. ChuNn b s n sàng thu c, hoá ch t, v t tư ch ng i phó v i d ch, nh t là khi có tình hu ng khNn c p. T ch c tr c d ch trong d p T t theo quy nh. 3. Ch ng và tăng cư ng tranh tra, ki m tra và x lý các vi ph m v hàng th c phNm kém ch t lư ng, v v sinh an toàn th c phNm t i các ch , các cơ s s n xu t và buôn bán th c phNm ph c v T t. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan ti n hành thanh ki m tra t xu t các cơ s s n xu t và buôn bán th c phNm nh m gi m t i a ng c th c phNm trong d p T t. 4. T ch c t t vi c khám b nh và ch a b nh trong d p T t. Các cơ s khám ch a b nh ph i b trí các kíp tr c 24/24 gi b o m có kh năng x lý k p th i các trư ng h p c p c u, c bi t là tai n n giao thông, ng c th c phNm, sinh ,... trong các ngày T t. Không ư c t ch i ho c ch m tr b t c trư ng h p c p c u nào. Ngay c khingư i b nh n trái tuy n, trái chuyên khoa cũng ph i x lý c p c u ban u, qua giai o n nguy hi m m i ư c chuy n i các cơ s khám ch a b nh khác sau khi ã gi i thích k cho ngư i b nh và ngư i nhà cùng i. T ch c t t vi c v n chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi c n thi t. B trí cơ s thu c c p c u x lý các trư ng h p c p c u thông thư ng, d phòng c p c u tai n n giao thông, th m ho .
  2. Nâng cao tinh th n trách nhi m và ý th c ph c v ngư i b nh, h t s c chú ý n văn hoá giao ti p, ng x ân c n, hoà nhã, th c hi n úng các qui nh v chuyên môn k thu t. T ch c chăm sóc, ph c v chu áo c v v t ch t và tinh th n cho nh ng ngư i b nh còn n m i u tr t i các b nh vi n ho c ngư i b nh vào c p c u trong các ngày T t. Thăm h i t ng quà nh ng ngư i b nh thu c di n chính sách và ngư i nghèo. V i u tr l p k ho ch các oàn i ki m tra các b nh vi n trong d p T t. 5. Các b nh vi n, công ty dư c trung ương, a phương ph i chuNn b s n sàng thu c ch a b nh v i giá c h p lý, ch t lư ng m b o, không ư c x y ra tình tr ng thi u thu c ch a b nh. Ki m tra và x lý k p th i các hành vi buôn bán thu c gi , thu c kém ch t lư ng, thu c quá h n s d ng và tăng giá thu c t bi n các nhà thu c trong d p T t. S n sàng cung c p thu c khi có c p c u hàng lo t ho c d ch b nh x y ra, nh t là khi có d ch cúm A(H5N1). Công b r ng rãi tên, a ch các hi u thu c thư ng tr c bán thu c c ngày và êm trong các ngày ngh T t nhân dân bi t. 6. Y t các ngành c n ph i h p ch t ch v i các ơn v y t trên a bàn trong các ho t ng giám sát, phòng ch ng d ch b nh, c p c u và i u tr . 7.Các cơ s y t ph i ph i h p ch t ch v i các l c lư ng b o v tr t t tr an t i a phương m b o an toàn cho ơn v trong nh ng ngày ngh T t. Tăng cư ng ki m tra các h th ng phòng ch ng cháy n , h th ng i n, kho xăng d u theo úng quy nh. Niêm phong phòng làm vi c trư c khi v ngh T t. Các ơn v t ch c tr c ơn v theo 4 c p: tr c lãnh o, tr c chuyên môn, tr c h u c n và tr c b o v – t v ; niêm y t công khai danh sách cán b tr c t ng ngày lãnh o ơn v i ki m tra, ôn c khi c n thi t. 8. Các ơn v ph i nhanh chóng i vào ho t ng bình thư ng ngay sau kỳ ngh T t. c bi t th c hi n ch báo cáo b ng văn b n g i v B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo các h th ng qu n lý như sau: -H khám ch a b nh: g i v V i u tr -H Y t d phòng: g i v C c YTDP -H th ng v sinh an toàn th c phNm: g i v C c ATVSTP -H th ng qu n lý dư c: g i v C c QLDVN -H th ng thanh tra: g i v Thanh tra B 9. V i u tr , C c Y t D phòng Vi t Nam, C c An toàn V sinh th c phNm, C c Qu n lý Dư c Vi t Nam và Thanh tra B xây d ng m u báo cáo g icác ơn v , ôn c các ơn v th c hi n t t vi c báo cáo chi ti t k t qu th c hi n công tác y t trong d p T t Nguyên án, làm báo cáo g i v Văn phòng B trư c 10 gi sáng ngày 22 tháng 2 năm 2007 (t c mùng 6 T t). Văn phòng B t ng h p và trình lãnh o B báo cáo Th tư ng Chính ph .
  3. Nh n ư c Ch th này, các ơn v khNn trương quán tri t và t ch c th c hi n./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản