Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
102
lượt xem
12
download

Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/CT-BYT Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 CH THN V VI C Y M NH VI C TRI N KHAI TH C HI N NGUYÊN T C, TIÊU CHU N TH C HÀNH T T NHÀ THU C - GPP T I CÁC CƠ S BÁN L THU C Ngày 24 tháng 01 năm 2007, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 11/2007/Q -BYT v vi c ban hành nguyên t c, tiêu chuNn “Th c hành t t nhà thu c” (Good Pharmacy Practices - g i t t là GPP). Theo Quy t nh này, t ngày 01/01/2011, t t c các nhà thu c trong c nư c ph i t tiêu chuNn GPP và t ngày 01/01/2013, t t c các qu y thu c ph i t tiêu chuNn GPP. Th i gian t nay n th i i m quy nh k trên không còn dài, nhưng hi n nay h u h t các t nh, thành ph v n chưa xây d ng k ho ch c th tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP (k c m t s a phương ã n th i i m b t bu c ph i áp d ng tiêu chuNn GPP); m t s a phương ã tri n khai nhưng còn r t ch m, chưa áp ng ư c yêu c u ti n ư c quy nh t i Quy t nh s 11/2007/Q -BYT. Vi c ch m tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP s nh hư ng l n n vi c t ư c m c tiêu "nâng cao ch t lư ng ho t ng cung ng thu c, b o m s d ng thu c h p lý, an toàn và hi u qu ", và th c hi n nh ng cam k t c a Vi t Nam trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Ny m nh ti n tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP trong các cơ s bán l thu c trên ph m vi c nư c theo l trình ã ư c ra, nh m góp ph n b o m s d ng thu c h p lý, an toàn, hi u qu và nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc dư c cho nhân dân, B trư ng B Y t yêu c u lãnh o các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S Y t các t nh) và các ơn v liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình t p trung th c hi n t t m t s nhi m v sau ây: 1. Giám c S Y t t nh có trách nhi m: a) Xây d ng và th c hi n k ho ch áp d ng tiêu chuNn GPP theo úng quy nh và l trình t i Quy t nh s 11/2007/Q -BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Yt i v i các cơ s bán l thu c trên a bàn qu n lý. b) Ch o các B nh vi n thu c t nh áp d ng ngay tiêu chuNn GPP i v i t t c cơ s bán l thu c t i các B nh vi n công l p và khuy n khích áp d ng i v i các lo i hình y t khác trong ph m vi a bàn. c) Ph i h p các S , ban ngành có liên quan xây d ng và tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách ưu ãi v thu , t, quy mô
  2. và ph m vi u tư nh m khuy n khích các cơ s bán l thu c ch ng và tích c c áp d ng nguyên t c, tiêu chuNn GPP. d) T ch c các l p ào t o, t p hu n cơ b n và chuyên sâu v nguyên t c, tiêu chuNn GPP cho các cơ quan qu n lý, các doanh nghi p, các ch nhà thu c, ngư i qu n lý và nhân viên nhà thu c. ) Ph i h p v i các phương ti n thông tin i chúng a phương tăng cư ng tuyên truy n, v n ng nâng cao nh n th c c a ngư i dân v l i ích trong vi c áp d ng tiêu chuNn GPP, ng th i qu ng bá thương hi u cho các cơ s bán l thu c t tiêu chuNn GPP trong a bàn. e) Riêng i v iS Y t thành ph Hà N i, à N ng, thành ph H Chí Minh và C n Thơ, yêu c u: - Giám c S Y t nghiêm túc tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP i v i các nhà thu c b sung ch c năng kinh doanh ho c thành l p m i. - i v i các cơ s bán l ã thành l p, c n có bi n pháp khuy n khích, ng viên áp d ng tiêu chuNn GPP m c dù chưa n th i i m b t bu c áp d ng nâng cao ch t lư ng ph c v chăm súc dư c cho ngư i dõn. - M i thành ph ph n u n cu i năm 2008 ph i t ch tiêu ít nh t có30 cơ s bán l thu c t tiêu chuNn GPP. 2. Giám c các b nh vi n có trách nhi m: a) Tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP i v i các Nhà thu c c a b nh vi n ho c n m trong khuôn viên B nh vi n (sau ây g i chung là nhà thu c b nh vi n) và ch ư c phép ho t ng sau khi ã t nguyên t c, tiêu chuNn GPP theo quy nh c a B Y t . L trình này ư c tri n khai t i cu i năm 2008. b) Áp d ng cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v y t công l p theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph ho c hình th c liên doanh, liên k t khác theo úng quy nh c a pháp lu t tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP i v i nhà thu c b nh vi n theo úng quy nh c a B Y t . c) Ch o H i ng thu c và i u tr quy ch hóa và tiêu chuNn hóa vi c l a ch n thu c và s d ng thu c h p lý, an toàn; tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n quy ch kê ơn và bán thu c theo ơn, quy nh v “Th c hành t t kê ơn thu c” trong b nh vi n t o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP có hi u qu . 3. Giám c các doanh nghi p kinh doanh thu c, ch cơ s bán l thu c có trách nhi m: a) Nghiên c u tri n khai nguyên t c, tiêu chuNn GPP t i các cơ s bán l thu c ho c trong m ng lư i phân ph i l c a ơn v theo úng l trình quy nh t i Quy t nh s 11/2007/Q -BYT.
  3. b) Áp d ng các bi n pháp khuy n khích (v giá c , d ch v , công ngh thông tin…) cung ng thu c cho các cơ s bán l t tiêu chuNn GPP. c) Trư c ngày 30/06/2008, m i doanh nghi p có m ng lư i bán l thu c ph i có trách nhi m xây d ng ít nh t 01 cơ s bán l thu c t tiêu chuNn GPP theo quy nh c a B Yt làm mô hình nhân r ng trong toàn h th ng. 4. C c trư ng, V trư ng, Chánh Thanh tra B Y t có trách nhi m: a) C c Qu n lý Dư c: - Xây d ng và trình Lãnh o B ban hành Quy t nh thành l p T công tác tri n khai th c hi n nguyên t c, tiêu chuNn GPP g m các thành viên là i di n c a các :C c Qu n lý Dư c, C c Qu n lý Khám, ch a b nh, Hi p h i s n xu t kinh doanh dư c Vi t Nam, H i Dư c h c Vi t Nam, Trư ng i h c Dư c Hà N i, Trư ng i h c Y - Dư c thành ph H Chí Minh, S Y t Hà N i, S Y t à N ng, S Y t thành ph H Chí Minh và S Y t C n Thơ. Trong Quy t nh c n nêu rõ ch c năng, nhi m v và quy ch ho t ng c a T công tác t ch c và hư ng d n tri n khai có hi u qu vi c áp d ng tiêu chuNn GPP trên ph m vi c nư c. - T ch c các khóa t p hu n, ào t o và ào t o l i m t cách c th , chi ti t v nguyên t c, tiêu chuNn GPP và hư ng d n các bư c tri n khai cho các cán b làm công tác qu n lý nhà nư c v dư c, các doanh nghi p và các cơ s bán l thu c. - Hư ng d n các ơn v th c hi n các cơ ch , chính sách ưu ãi v thu , t và các ưu ãi khác, các quy nh v nh p khNu, phân ph i thu c i v i các cơ s bán l thu c t nguyên t c, tiêu chuNn GPP sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành nh m khuy n khích vi c tri n khai áp d ng tiêu chuNn GPP trên ph m vi c nư c. - Trình Lãnh o B ban hành Quy ch ho t ng c a “Nhà thu c b nh vi n” (cơ s bán l thu c trong các cơ s khám ch a b nh) trong tháng 01/2008. - Làm u m i ph i h p v i các ơn v xây d ng và trình Lãnh o B ban hành quy ch ho t ng c a H th ng nhà thu c t tiêu chuNn GPP (Chu i nhà thu c GPP) trong tháng 01/2008. - Xây d ng và trình Lãnh o B ban hành Danh m c thu c không kê ơn (OTC- Over The Counter) trong tháng 03/2008. b) C c Qu n lý Khám, ch a b nh: - KhNn trương s a i, b sung, hoàn ch nh và trình lãnh o B ban hành Quy ch Kê ơn thu c và bán thu c theo ơn; t ch c hư ng d n tri n khai th c hi n cho t t c các ơn v khám ch a b nh trên ph m vi c nư c. - Làm u m i ph i h p v i các ơn v xây d ng và trình Lãnh o B ban hành Danh m c thu c kê ơn trong tháng 03/2008.
  4. - Xây d ng và trình Lãnh o B ban hành nguyên t c, tiêu chuNn “Th c hành t t kê ơn thu c” (Good Prescribing Practices); t ch c hư ng d n tri n khai th c hi n cho t t c các cơ s khám, ch a b nh trên ph m vi c nư c. - S a i, b sung Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B trư ng B Y t v vi c hư ng d n phân lo i, x p h ng b nh vi n, trong ó b sung tiêu chí nhà thu c b nh vi n t nguyên t c, tiêu chuNn GPP là m t trong nh ng tiêu chuNn ánh giá và phân h ng b nh vi n. c) Thanh tra B : - Tăng cư ng t ch c thanh ki m tra vi c kê ơn thu c và b n thu c theo ơn, vi c áp d ng nguyên t c, tiêu chuNn “Th c hành t t kê ơn thu c” t i các cơ s khám i u tr và nguyên t c, tiêu chuNn “Th c hành t t nhà thu c” t i các cơ s kinh doanh thu c tr n ph m vi c nư c. - X lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo úng quy nh c a pháp lu t. Nh n ư c Ch th này, yêu c u lãnh o các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B ,Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v Y t ngành khNn trương tri n khai th c hi n và nh kỳ 3 tháng/l n báo cáo k t qu th c hi n v C c Qu n lý Dư c t ng h p báo cáo B trư ng./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản