Chỉ thị số 02/1999/CT-BXD

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 02/1999/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/1999/CT-BXD về việc đề phòng, xử lý, khắc phục ảnh hưởng của "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/1999/CT-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/1999/CT-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐỀ PHÒNG, XỬ LÝ, KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG CỦA "SỰ CỐ NĂM 2000" TRONG CÁC LĨNH VỰC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" hay gọi tắt là Y2K có thể gây ra những thiệt hại to lớn chưa thể lường trước được trong các hoạt động điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành Xây dựng. Theo kết quả điều tra sơ bộ tại một số đơn vị cơ sở thuộc Bộ, "sự cố Y2K" sẽ ảnh hưởng tới các máy tính PC thế hệ 586 (pentum) và 486 trở xuống, các cơ sở dữ lỉệu đã hình thành với phần mềm không tính đến thời gian thế kỷ, các thiết bị điều khiển điện tử trong các dây chuyền tự động hoá, các trung tâm điều khiển tự động hoá... Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 43/1998/CT-TTg, ngày 31/12/1998 về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin, ngành Xây dựng đã thành lập Ban chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000. Để tăng cường nhận thức và nhanh chóng triển khai hành động nhằm điều tra khảo sát, nghiên cứu biện pháp xử lý nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của sự cố Y2K, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị các đơn vị trong ngành Xây dựng cần thực hiện những nhiệm vụ sau: 1. Tất cả các đơn vị trong ngành cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 Bộ Xây dựng trong việc: . Tổ chức điều tra khảo sát hệ thống các máy tính, thiết bị điện tử và phần mềm ứng dụng có liên quan đến sự cố năm 2000 trong đơn vị mình. . Tổ chức điều tra các dây chuyền công nghệ áp dụng tự động hoá, các trung tâm điều khiển vận hành có sử dụng công nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu đã được hình thành. . Từng đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, phân loại ảnh hưởng sự cố năm 2000 trong phạm vi đơn vị phụ trách, đề xuất biện pháp giải quyết khắc phục sự cố, đặc biệt chú trọng các thiết bị gây ảnh hưởng nặng nề đến quá trình quản lý, sản xuất và kinh doanh của đơn vị. Cần hoàn thành việc xử lý trước tháng 9 năm 1999.
  2. . Các đơn vị cần thành lập đơn vị tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về công tác này. Hàng tháng, quí phải báo cáo về công việc khắc phục sự cố cùng với những yêu cầu kiến nghị của đơn vị về biện pháp khắc phục gửi về Ban Chỉ đạo của ngành. 2. Ban chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 của ngành có nhiệm vụ: . Tập hợp các kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và kiến nghị của các đơn vị để xây dựng thành chương trình hành động cụ thể của Ngành. . Tổ chức hướng dẫn, tập huấn các đơn vị thuộc Bộ trong việc điều tra, đánh giá, phân loại ảnh hưởng sự cố năm 2000 và cùng các đơn vị đề xuất biện pháp giải quyết khắc phục sự cố. . Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp tư vấn giải quyết khắc phục sự cố trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng. Cần tranh thủ sự hợp tác trong và ngoài nước về vấn đề này. . Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo khắc phục sự cố năm 2000 của Chính phủ và Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia về CNTT trong việc hỗ trợ tư vấn giải quyết các vấn đề của Bộ Xây dựng. 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cùng với việc tổ chức hoạt động đào tạo và hội thảo lấy từ nguồn vốn Khoa học Công nghệ và Công nghệ thông tin Ngành. Kinh phí thực hiên các hoạt động khảo sát xử lý và khắc phục sự cố Y2K của từng đơn vị cần huy động từ nguồn vốn phát triển sản xuất và khoa học công nghệ của cơ sở. Các đơn vị cần lập kế hoạch tiến hành và chi phí cụ thể hợp lý, tiết kiệm. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nguyễn Mạnh Kiểm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản