Chỉ thị số 02/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 02/2002/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2002 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O M CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M. Th i gian g n ây, trên a bàn thành ph , tình hình ng c th c phNm t i các b p ăn t p th , nhà hàng, quán ăn, t các cơ s ch bi n su t ăn s n v.v... có chi u hư ng gia tăng. c bi t, có nh ng trư ng h p ng c x y ra t i b p ăn t p th c a Nhà máy làm cho hàng trăm công nhân b ng c, ph i ư c c p c u, nh hư ng nguy hi m n s c kh e, tính m ng c a công nhân. Nguyên nhân ch y u là do các b p ăn t p th , cơ s ch bi n th c phNm, su t ăn s n không ch p hành úng quy nh v v sinh an toàn th c phNm. M t khác, các cơ quan qu n lý Nhà nư c và Chính quy n a phương chưa làm t t ch c năng qu n lý thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm các vi ph m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm là m i quan tâm l n và là trách nhi m chung c a toàn xã h i, góp ph n quan tr ng trong vi c b o v nòi gi ng và s c kh e lâu dài c a nhân dân. tăng cư ng công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, c bi t trong d p l , t t ; h n ch n m c th p nh t s v ng c th c phNm và s ngư i b ng c, m b o an toàn s c kh e cho nhân dân, y ban nhân dân thành ph ch th như sau : 1- S Y t thành ph : là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o liên ngành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm thành ph có trách nhi m ch trì ph i h p v i các S -ngành, oàn th , t ch c chính tr -xã h i tăng cư ng các ho t ng thanh tra, ki m tra chuyên ngành, liên ngành i v i các nhà ăn, b p ăn t p th t i các nhà máy, xí nghi p, các cơ quan, trư ng h c bán trú, b nh vi n, nhà hàng, các cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng, cơ s ch bi n th c phNm, ch bi n su t ăn s n v.v... trong vi c ch p hành các quy nh v i u ki n b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm do B Y t ban hành (quy t nh s 4128/2001/Q -BYT ngày 03 tháng 10 năm 2001) ; T ch c t p hu n, tuyên truy n giáo d c, ph bi n các ki n th c, các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho các cán b qu n lý, nhân viên làm vi c t i các nhà ăn, b p ăn t p th , cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm, ch bi n su t ăn s n trên a bàn thành ph ; x lý nghiêm các vi ph m pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 2- S Thương m i ch o Chi c c qu n lý th trư ng ch ng ph i h p v i ngành y t thanh tra, ki m tra, x lý vi c mua bán các lo i th c phNm kém phNm ch t, không m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, vi ph m các quy nh v bao bì óng gói, ghi nhãn hi u th c phNm.
  2. 3- Công an thành ph ch o l c lư ng công an các c p tăng cư ng, ph i h p v i ngành y t và các cơ quan ch c năng trong vi c i u tra, ki m tra, x lý nghiêm kh c các cơ s s n xu t, kinh doanh, ch bi n th c phNm, ch bi n su t ăn s n, d ch v ăn u ng vi ph m Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph trong vi c l n chi m v a hè, lòng l ư ng làm nơi buôn bán, kinh doanh th c phNm, không m b o tr t t an toàn giao thông ô th và v sinh môi trư ng ; ph i h p v i các ngành liên quan và chính quy n a phương i u tra, x lý các v làm th c phNm gi gây h u qu nghiêm tr ng. 4- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o: 4.1- Chi c c b o v th c v t tích c c ph i h p v i ngành y t th c hi n công tác ki m tra l y m u các lo i rau qu trên th trư ng ; ki m soát dư lư ng thu c b o v th c v t có trong các lo i rau qu ; t ch c ph bi n sâu r ng t i ngư i s d ng các yêu c u, quy trình s d ng hoá ch t b o v th c v t, thu c chuyên ngành, phân bón hóa h c cũng như danh m c hóa ch t b o v th c v t ư c phép s d ng, danh m c các thu c tr sâu c m s d ng m b o an toàn s c kh e cho ngư i tiêu dùng. Ph bi n các ki n th c v phòng ng a ng c do thu c b o v th c v t cũng như cách x lý nhanh khi b ng c. 4.2- Chi c c thú y tăng cư ng các bi n pháp ki m tra vi c gi t m gia súc, v sinh thú y ; ngăn ch n, x lý k p th i các cơ s gi t m l u ; tăng cư ng các ho t ng phòng b nh, khám ch a b nh cho gia súc, ngăn ch n các d ch b nh có th x y ra. 5- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Y t và các S - ngành có liên quan xây d ng các tiêu chuNn, ph bi n, hư ng d n các quy nh, quy trình ki m soát, x lý ô nhi m môi trư ng i v i các cơ s s n xu t th c phNm, nông s n, th y s n. Ch o Chi c c tiêu chuNn- o lư ng ch t lư ng thành ph tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c s d ng các hóa ch t, ph gia trong vi c ch bi n th c phNm, tNm ư p th y h i s n v.v... 6- S Giáo d c- ào t o, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên Xung phong tăng cư ng ch o, thư ng xuyên nh c nh các trư ng h c, cơ s ch a b nh, trung tâm cai nghi n ma túy chú ý m b o và th c hi n t t v n v sinh an toàn th c phNm phòng tránh ng c t p th có th x y ra ; ph i h p v i S Y t t ch c các l p t p hu n, ph bi n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm, t ch c khám s c kh e cho nhân viên c p dư ng c a các b p ăn t p th và căn tin c a các ơn v. 7- Các S -ngành ch qu n c a các Công ty, xí nghi p, cơ s s n xu t ch bi n th c phNm có trách nhi m ch o, ki m tra, giám sát các cơ s này trong vi c ch p hành các quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ; th c hi n và ch u trách nhi m v tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm do cơ s công b (theo quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ư c ban hành kèm theo quy t nh s 2027/2001/Q .BYT ngày 30/5/2001 c a B trư ng B Y t ). 8- S Văn hóa và Thông tin và các Báo, ài thành ph Ny m nh công tác truy n thông sâu r ng trong nhân dân b ng nhi u hình th c phong phú, sinh ng, dành th i lư ng thông tin thích áng cho vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và các ki n th c liên quan n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ; hư ng d n nhân dân v v sinh ăn u ng, v sinh ch bi n th c phNm, cách phòng ng c th c phNm và d ch b nh do ăn u ng th c phNm không m b o ch t lư ng và v sinh gây ra. 9- y ban nhân dân các qu n-huy n, ch o Trung tâm y t qu n-huy n, tr m y t phư ng-xã ph i h p v i các ban ngành, oàn th c a qu n-huy n, phư ng-xã th c
  3. hi n t t các ho t ng thông tin giáo d c truy n thông, ph bi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm t i t ng cá nhân, cơ s s n xu t, ch bi n kinh doanh th c phNm, kinh doanh d ch v ăn u ng trên a bàn. ng th i, ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra, giám sát các cơ s này trong vi c ch p hành các quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ; x lý nghiêm kh c theo quy nh c a pháp lu t i v i các cơ s vi ph m các i u ki n v v sinh an toàn th c phNm. T o i u ki n ngư i tiêu dùng phát huy tinh th n t b o v mình và tham gia v i các cơ quan y t trong vi c phát hi n và u tranh k p th i các vi ph m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a các t ch c, cá nhân s n xu t ; ch bi n th c phNm, kinh doanh d ch v ăn u ng trên a bàn. 10- Th tư ng các S Ban ngành, oàn th , t ch c chính tr -xã h i, y ban nhân dân các qu n-huy n, có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH -B Yt - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - Các S -Ngành thành ph - UBND các qu n-huy n - UBMTTQ và các oàn th - VP/TU và các Ban TU Nguy n Thành Tài - Các Ban H ND - Các Báo, ài - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản