Chỉ thị số 02/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2005/CT-TTg về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/CT-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 2 năm 2005 CH THN V M T S BI N PHÁP Y NHANH TI N ,B O M HOÀN THÀNH CƠ B N CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG C M, TUY N DÂN CƯ VÀ NHÀ VÙNG NG P LŨ NG B NG SÔNG C U LONG TRONG NĂM 2005 Sau 3 năm tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long ã t ư c m t s k t qu nh t nh. Các a phương ã hoàn thành trên 90% kh i lư ng tôn n n, p b bao, ã góp ph n h n ch ư c r t nhi u thi t h i v ngư i và tài s n c a nhân dân và Nhà nư c do lũ l t gây ra trong các năm qua, bư c u áp ng ư c m c tiêu b o m an toàn cho nhân dân trong vùng ng p lũ. Tuy nhiên, vi c xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u, công tác xây d ng nhà và vi c bình xét b trí các h dân vào trong các c m, tuy n dân cư th c hi n còn r t ch m, chưa áp ng yêu c u; quy mô, cách làm i v i vi c xây d ng h t ng trong m t s c m, tuy n còn chưa phù h p, do v y làm tăng v n u tư và thi u di n tích b trí làm nhà ; m t s công trình h t ng, nhà ch t lư ng chưa m b o; vi c gi i ngân thanh quy t toán th c hi n còn ch m; m t s a phương chưa t p trung ch o quy t li t và chưa làm t t công tác tuyên truy n, v n ng các h dân vùng lũ vào n nh, an toàn trong các c m, tuy n, do v y s dân vào chưa nhi u, chưa t m c tiêu, k ho ch ra. Ny nhanh ti n , hoàn thành cơ b n Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ vào cu i năm 2005, b o m các m c tiêu và yêu c u ra, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long th c hi n ngay m t s vi c sau ây: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long có trách nhi m: - T p trung ch o quy t li t, có bi n pháp c th Ny nhanh ti n , ki m soát ch t lư ng xây d ng; thanh quy t toán, c bi t là vi c ch o ưa , ưa h t s h dân ang s ng r i rác, không an toàn vào s ng trong c m, tuy n dân cư, ng th i có bi n pháp t ch c qu n lý sau u tư các công trình, d án có hi u qu ; - Rà soát l i công tác tôn n n, p b bao khu dân cư b o m di n tích b trí các h dân vào trong c m, tuy n theo k ho ch ư c duy t. Công tác tôn n n, p b bao ph i hoàn thành d t i m trư c ngày 31 tháng 5 năm 2005;
  2. - i v i các c m, tuy n ã tôn n n xong ph i khNn trương xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u (giao thông n i b , c p nư c, thoát nư c); U ban nhân dân t nh báo cáo H i ng nhân dân ưu tiên ngu n v n b trí xây d ng trư c h th ng c p nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c trong các c m tuy n theo quy nh. Căn c tình hình c th c a a phương, trư c h t các công trình h t ng k thu t thi t y u c n xây d ng ơn gi n b o m sinh ho t bình thư ng cho các h dân, khi có i u ki n s t ng bư c xây d ng kiên c hơn; - Ph i h p ch t ch v i các doanh nghi p s n xu t và l p d ng nhà xây d ng nhà cho các h dân. Có bi n pháp c th Ny nhanh vi c bàn giao, ký kh ư c vay tr ch m nhà cho các h dân b o m ti n gi i ngân; - ơn gi n th t c bình xét khNn trương b trí các h dân vào trong c m tuy n theo úng m c tiêu, k ho ch ra; - Nghiên c u t ng bư c ưa các ho t ng s n xu t, các ngành ngh phù h p v i i u ki n c a t ng vùng t o công ăn vi c làm, c i thi n i u ki n s ng và nâng cao thu nh p cho ngư i dân trong c m tuy n; - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân trong vi c tham gia cùng Nhà nư c th c hi n có k t qu Chương trình; xây d ng c m tuy n dân cư phát tri n b n v ng theo hư ng văn minh, hi n i áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p và phát tri n nông thôn c a ng và nhà nư c; - Ch o phát ng t thi ua c bi t hoàn thành các m c tiêu ch y u: tôn n n, xây d ng h t ng thi t y u và b trí các h dân vào trong c m tuy n b o m yêu c u ti n ra. Hàng tháng, U ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng p lũ ph i có báo cáo chi ti t v k t qu th c hi n g i B Xây d ng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xem xét, x lý b o m b trí v n thu c các chương trình: nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; phát tri n giao thông nông thôn; xây d ng, nâng c p trư ng h c; chương trình y t và các chương trình khác theo quy nh giúp các a phương hoàn thi n ng b cơ s h t ng thi t y u trong c m, tuy n dân cư nh m nâng cao i u ki n s ng c a các h dân ng th i nâng cao hi u qu u tư. 3. B Tài chính hư ng d n, ôn c, ki m tra các a phương th c hi n công tác thanh quy t toán các ngu n v n u tư xây d ng c m, tuy n dân cư theo quy nh. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i U ban nhân dân các t nh vùng ng p lũ và các doanh nghi p s n xu t, l p d ng nhà Ny nhanh vi c th c hi n các th t c ký kh ư c vay v n mua nhà tr ch m, b o m ti n gi i ngân. 5. Qu H tr phát tri n chuy n v n vay u tư tôn n n bán tr ch m và xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u trong c m tuy n dân cư theo quy nh; ng th i ki m tra, ôn c hư ng d n các a phương th c hi n các th t c thu h i n vay.
  3. 6. B Xây d ng có trách nhi m tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c vi c th c hi n Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ, nh kỳ báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản