Chỉ thị số 03/1999/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 03/1999/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/1999/CT-BYT về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch y tế năm 1999 nhằm đạt được các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/1999/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/CT-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 03 năm 1999 CH THN V Y M NH TH C HI N K HO CH Y T NĂM 1999 NH M T Ư C CÁC M C TIÊU NGHN QUY T IH I NG L N TH VIII V CÔNG TÁC CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN Th c hi n ngh quy t i h i ng l n th VIII và Ngh quy t 37/CP c a Chính ph v nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 1996-2000 và chính sách Qu c gia v thu c c a Vi t Nam, ngành Y t ã t ư c nhi u thành t u quan tr ng. Các ch s s c kho cơ b n c a nhân dân ta cao hơn nhi u so v i các nư c có cùng m c thu nh p kinh t . Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u ã t ư c, chúng ta cũng còn nhi u khó khăn, t n t i trong phòng b nh, ch a b nh, ào t o cán b và nghiên c u khoa h c. phát huy nh ng thành t u ã t ư c, h n ch thi u sót và kh c ph c nh ng khó khăn v ngân sách, th c hi n t t k ho ch năm 1999 và nh ng m c tiêu ch y u năm 2000, B trư ng B Y t ch th các S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v tr c thu c B , y t các B , Ngành và Ch nhi m các m c tiêu chương trình y t Qu c gia (g i t t là các ơn v ), ch o, th c hi n t t m t s nhi m v tr ng tâm sau ây: 1. Tăng cư ng công tác v sinh phòng b nh, ch ng phòng ch ng các b nh d ch như S t xu t huy t, S t rét, Thương hàn, Viêm não Nh t b n B, T , D ch h ch... v i các bi n pháp cơ b n sau: a) Ch ng tri n khai ngay t u năm các ho t ng v v sinh môi trư ng, gi i quy t t t v sinh phân nư c rác và các bi n pháp kh ng ch các vector truy n b nh. b) Tăng cư ng c ng c h th ng giám sát d ch t các c p nh m ch ng ngăn ch n các b nh truy n nhi m gây d ch. i v i nh ng a phương có nguy cơ d ch b nh cao, c n chú ý công tác giám sát phát hi n và thông tin báo d ch lên tuy n trên có bi n pháp x lý k p th i. c) KhNn trương tri n khai m c tiêu phòng ch ng s t xu t huy t, ti p t c Ny m nh phòng ch ng nhi m HIV/AIDS và duy trì k t qu phòng ch ng các b nh d ch khác; không cho d ch l n x y ra, khi có d ch x y ra ph i huy ng m i bi n pháp d p t t ngay. Ph n u gi m 30% s m c và 10% s ch t i v i các b nh d ch so v i năm 1998. d) i v i các t nh ang có d ch t lưu hành c n t p trung m i c g ng d p t t d ch, h n ch t i m c th p nh t s m c và ch t do d ch t gây ra. i v i các t nh có
  2. nguy cơ lan truy n d ch t c n áp d ng các bi n pháp ki m d ch nghiêm ng t, kh ng ch không d ch x y ra trên a bàn, n u có d ch x y ra ph i có các bi n pháp kh ng ch và d p d ch k p th i. 2. Nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. a) Ny m nh giáo d c 12 i u qui nh v y c trong i ngũ cán b ngành y t , th c hi n quy ch b nh vi n nh m nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh (KCB) và gi m phi n hà cho b nh nhân. Ti p t c th c hi n t t Ch th 661-TTg ngày 17/10/1995 c a Th tư ng Chính ph v khám, ch a b nh ngay cho nh ng ngư i b nh c p c u và ch n thương; Ch th c a B trư ng B Y t s 11 CT-BYT ngày 11/12/1995 v c ng c công tác ph c v ngư i b nh t i b nh vi n và ch th s 08/1998/CT-BYT ngày 6/11/1998 v d phòng và c p c u các tai bi n s n khoa nh m h n ch th p nh t nh ng tai bi n có th x y ra trong i u tr . b) T ng bư c s p x p m ng lư i KCB cho phù h p v i quy ho ch c a ngành và a phương. Tuỳ hoàn c nh t ng cơ s , a phương u tư phát tri n trên 3 lĩnh v c: Cơ s h t ng, trình cán b (chú ý gi i quy t cơ c u cán b ph c v mô hình b nh t t c ng ng) và trang thi t b . c) C n quan tâm th c hi n t t vi c KCB cho ngư i nghèo, ngư i có công v i nư c, các gia ình chính sách và ng bào dân t c ít ngư i. i v i nh ng ngư i thu c di n quá nghèo c n th c hi n t t Thông tư 05/1999/TT-LT c a liên b Y t - Tài chính - Lao ng và Thương binh - Xã h i. d) Ch n ch nh công tác dư c b nh vi n, c ng c H i ng thu c và i u tr b nh vi n nh m tri n khai th c hi n t t ch th s 04/1998/CT-BYT c a B trư ng B Y t v qu n lý, s d ng thu c an toàn, h p lý và ti t ki m. e) T ch c t t vi c khám ch a b nh b o hi m y t (BHYT), tránh s phân bi t i x gi a ngư i KCB ph i tr vi n phí v i ngư i KCB có th BHYT. Gi i quy t t t các vư ng m c khi tri n khai Ngh nh 58/1998/N -CP c a Chính ph v ban hành i u l BHYT. f) Các b nh vi n ph i th c hi n ch v sinh thư ng xuyên, nh kỳ quét vôi, sơn c a, b o m b nh vi n luôn khang trang s ch p. 3. Nâng cao ch t lư ng công tác chăm sóc s c kho bà m tr em. Năm 1999 t p trung cho chương trình chăm sóc s c kh e bà m tr em v i các n i dung ch y u sau: a) Chăm sóc s c kh e bà m trư c, trong và sau , m b o s ch và làm m an toàn. M i bà m ư c khám thai 3 l n trong m t kỳ mang thai và ư c khám ít nh t m t l n trong vòng 42 ngày sau , ph n u có trên 80% các bà m ư c cán b y t chăm sóc. b) Tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c truy n thông và tư v n v s c kho sinh s n, làm m an toàn, s ch cho các i tư ng trong tu i sinh .
  3. c) Gi m 25% s n o hút thai so v i năm 1998 b ng vi c ph i h p ch t ch v i y ban Dân s và K ho ch hóa gia ình các c p trong cung ng các d ch v tránh thai truy n thông dân s . d) Ph i h p và l ng ghép các chương trình chăm sóc s c kh e tr em như tiêm ch ng m r ng, ARI, CDD, Vitamine A ... nh m ph n u gi m t l ch t tr em dư i 1 tu i và dư i 5 tu i còn 35%o và 42%o, thanh toán b i li t, lo i tr u n ván sơ sinh vào năm 2000. 4. y m nh chương trình m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em nh m gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i (Cân n ng theo tu i) là 3% m i năm v i các bi n pháp ch ng sau: a) Ti p t c tri n khai chương trình m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em, chú tr ng các a phương nghèo, có t l suy dinh dư ng tr em cao; th c hi n úng các m c tiêu ã ư c qui nh trong Quy t nh s 244/1998/Q -TTg ngày 17/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung m c tiêu phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em vào Chương trình m c tiêu qu c gia Thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m. b) Tăng cư ng công tác truy n thông giáo d c s c kh e và dinh dư ng cho các bà m ang mang thai và cho con bú giúp các bà m có ki n th c chăm sóc s c kh e cho con cái h phòng ch ng suy dinh dư ng có hi u qu nh t. c) Xây d ng các b nh vi n, phòng khám b n h u tr em, xây d ng các khoa dinh dư ng ti t ch t i các b nh vi n nh m s m ph c h i dinh dư ng cho các b nh nhi khi m au ph i n m i u tr . 5. C ng c và tăng cư ng m ng lư i y t cơ s . a) Ti p t c tri n khai Ngh nh 01/1998/N -CP c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương và Thông tư liên t ch s 02/TT-LT c a liên b Y tê-Ban t ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh trên. Năm 1999 ưu tiên gi i quy t d t i mv u tư y t cho 1000 xã c bi t khó khăn trong s 1715 xã nghèo c a c nư c v i 4 n i dung: Có nhà tr m; có trang thi t b y t ; có cán b y t công tác t i xã, nhân viên y t thôn b n và có v n quay vòng thu c (trên cơ s t các ngu n v n ODA và ngân sách trong nư c). b) m b o n năm 2000, 100% tr m y t xã có n h sinh (NHS) ho c y s s n nhi, 40% s xã có bác sĩ ph c v , 100% thôn b n có nhân viên y t c ng ng, các S y t có k ho ch và tri n khai m t s bi n pháp sau ây: T ch c b túc chuyên khoa s n nhi cho các y s a khoa và b túc ki n th c n h sinh cho y tá; t ch c ào t o NHS sơ c p t i các trư ng trung h c y t và th c hành t i trung tâm y t (TTYT) huy n; giành biên ch tuy n d ng NHS cho xã; có chính sách khuy n khích NHS t vùng th p lên vùng cao công tác. Th c hi n ch c tuy n ào t o bác sĩ chuyên tu cho tuy n xã. Khi h c song các bác sĩ này ph i ư c b trí công tác t i xã; s p x p l i nhân l c các cơ s y t tuy n t nh, huy n m t cách h p lý có th i u ng luân phiên bác sĩ v công tác t i xã.
  4. ng th i th c hi n nh kỳ b trí cho bác sĩ xã v làm vi c t i các khoa i u tr trung tâm y t huy n nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; Có ch s d ng các bác sĩ quân, dân y ã ngh ch t i a phương ph c v t i xã; ph i h p v i B Qu c phòng trong vi c ào t o bác sĩ quân y v công tác t i các n biên phòng và các ơn v óng quân các vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o và vùng khó khăn v a CSSK b i v a CSSKND. Nhanh chóng hoàn thi n h th ng y t thôn b n v i 5 yêu c u tr ng tâm: Th ng nh t v t ch c, ch o và ch c năng nhi m v c a y t thôn b n theo qui nh c aB Yt . Có n i dung ho t ng phù h p v i trình cán b t ng vùng. Có l ch sinh ho t thư ng xuyên v i tr m y t cơ s Có ch ph c p hàng tháng t ngân sách Nhà nư c và óng góp c a c ng ng. Có túi d ng c y t và thu c phù h p v i trình chuyên môn cho nhân viên y t thôn b n (theo danh m c c a B Y t qui nh) Các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n th c hi n t t vi c giao ch tiêu k ho ch, c bi t là các ch tiêu ho t ng c a Trung tâm y t huy n và Tr m y t xã; phân c p qu n lý các ch s y t nh m phát huy tính ch ng, sáng t o c a tuy n y t cơ s ; tăng cư ng công tác ch o, giám sát giúp các cơ s k p th i gi i quy t các khó khăn vư ng m c x y ra. 6. Qu n lý chi tiêu tài chính, i u hành ngân sách. Trong tình hình ngân sách Nhà nư c u tư cho y t không tăng và còn th c hi n ti t ki m 10% theo ch trương chung, do ó, th trư ng các ơn v c n th c hi n m t s vi c sau: a) Giám sát và qu n lý ch t ch k ho ch chi tiêu ngân sách ã ư c duy t năm 1999. b) Tìm m i bi n pháp huy ng các ngu n v n khác h tr cho y t . c) Ny m nh công tác c i cách hành chính, ch ng tham nhũng, tăng cư ng qu n lý, ch o i u hành ngân sách, giám sát chi tiêu, th c hành ti t ki m, th c hi n t t các quy nh trong Quy t nh s 248 /1998/Q -TTg ngày 24/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch trương, bi n pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 1999 và Thông tư s 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i m v ch trương, i u hành d toán ngân sách Nhà nư c năm 1999. d) Quán tri t và sáng t o th c hi n các gi i pháp v kinh t y t , ph i h p và s d ng h p lý, có hi u qu các ngu n l c hi n có kh c ph c nh ng khó khăn v tài chính
  5. 7. m b o thu c thi t y u cho nhân dân: a) Ny m nh s n xu t, kinh doanh thu c trong nư c, m b o cung ng thu c thi t y u cho tuy n y t cơ s , c bi t là vùng sâu, vùng xa. Chú tr ng n vi c nâng cao ch t lư ng thu c s n xu t trong nư c. H n ch t i m c t i a vi c nh p khNu các lo i thu c mà trong nư c có kh năng s n xu t áp ng nhu c u b) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ch t lư ng thu c trên th trư ng, t i các qu y thu c và trong các cơ s khám ch a b nh. 8. y m nh phong trào thi ua: T ng bư c xây d ng các i n hình tiên ti n, chi n s thi ua trong ngành, l a ch n ơn v ch o i m v y t , tìm ra mô hình ho t ng phù h p v i a phương, thi t th c nâng cao ch t lư ng ho t ng toàn ngành. Trư c m t các ơn v c n t ch c t t t phát ng thi ua h c t p gương Bác sĩ Ph m Ng c Th ch, c B trư ng B Y t , các gương i n hình tiên ti n c a các bác sĩ công tác t i tuy n xã, các gương ngư i t t vi c t t c a ơn v và trong ngành. Ngoài m t s tr ng tâm công tác nêu trên, trong năm 1999, các ơn v c n ch o, tri n khai th c hi n toàn di n các nhi m v công tác ư c giao như ào t o, nghiên c u khoa h c, xây d ng cơ b n, trang thi t b y t , y h c c truy n dân t c, an toàn truy n máu, an toàn v sinh th c phNm, phòng ch ng các th m ho , k t h p quân dân y, công tác thanh tra, ki m tra th c hi n c i cách hành chính và thi t ch dân ch ... khai thác các ngu n l c m t cách t t nh t hoàn thành th ng l i nhi m v năm 1999, t o thu n l i cho toàn ngành th c hi n t và vư t các ch tiêu y t và s c kho n năm 2000 ã ra. Nh n ư c ch th này, các ơn v ph i t ch c tri n khai ngay và nh kỳ hàng quí, báo cáo k t qu th c hi n v B y t . Các V , C c c n ki m tra ôn c và cùng các ơn v , a phương gi i quy t k p th i các khó khăn tri n khai t t k ho ch năm 1999 c a Ngành./. B TRƯ NG Nguyên Phương
Đồng bộ tài khoản