Chỉ thị số 03/2004/CT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/2004/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2004/CT-BXD về việc tăng cường hoạt động của mạng lưới y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động trong ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2004/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/2004/CT-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG HO T NG C A M NG LƯ I Y T , CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NGƯ I LAO NG TRONG NGÀNH XÂY D NG Căn c Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a Liên B Lao ng Thương binh và xã h i - B Y t - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam hư ng d n t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh; B Xây d ng ã ban hành Công văn s 1960/BXD-TCL ngày 24/10/2000 và B trư ng B Xây d ng ã ban hành Ch th s 05/2001/CT-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2001 v Ny m nh các bi n pháp m b o An toàn-V sinh lao ng-Phòng ch ng cháy n trong ngành Xây d ng; các ơn v thu c B ã t ng bư c tri n khai các n i dung quy nh t i Thông tư Liên B và Ch th c a B trư ng, vì v y công tác an toàn-v sinh lao ng, chăm sóc và b o v s c kho ngư i lao ng ã ư c các ơn v quan tâm, t ch c th c hi n t k t qu rõ r t. Tuy nhiên, trong năm 2003, tai n n lao ng trong Ngành còn cao. Môi trư ng lao ng và b nh ngh nghi p trong Ngành chưa kh c ph c ư c nhi u. tăng cư ng ho t ng c a m ng lư i y t Ngành Xây d ng trong chăm sóc và b o v s c kho ngư i lao ng, B trư ng B Xây d ng yêu c u Th trư ng các ơn v trong Ngành th c hi n m t s nhi m v c th sau ây: 1/ Quán tri t t i các ơn v thành viên và toàn th cán b công nhân viên th c hi n y các quy nh t i Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN và Ch th s 05/2001/CT-BXD c a B trư ng B Xây d ng. 2/ Ki n toàn t ch c, xác nh rõ ch c năng, nhi m v , trách nhi m c a H i ng B o h lao ng và B ph n y t ; c ng c và có ch ãi ng i v i m ng lư i an toàn-v sinh viên. i v i các T ng công ty: t ch c b ph n An toàn-v sinh lao ng v i mô hình Ban (ho c Phòng) AT-VSL tr c thu c T ng công ty, có cán b an toàn và cán b y t chuyên trách giúp H i ng B o h lao ng T ng công ty tri n khai các ho t ng theo s hư ng d n c a Liên B , t ng h p báo cáo công tác y t c a các ơn v thành viên báo cáo B Xây d ng (t p trung báo cáo v Trung tâm Y t Xây d ng). T ng công ty nào chưa có i u ki n thành l p Ban (Phòng) AT-VSL thì b trí cán b chuyên trách theo dõi công tác AT-VSL sinh ho t trong Phòng T ch c Lao ng ho c Văn phòng vi c ch o c a B ư c thu n l i. i v i các Công ty: b trí cán b chuyên trách theo dõi công tác an toàn-v sinh lao ng t i b ph n T ch c lao ng. N u chưa có i u ki n b trí cán b chuyên trách thì giao cho b ph n (ho c Phòng) T ch c lao ng làm ch c năng theo dõi công tác y t c a ơn v . 3/ Các doanh nghi p ph i l p h sơ v sinh lao ng. Các k t qu ki m tra ánh giá môi trư ng lao ng và khám s c kho nh kỳ ư c b sung hàng năm vào H sơ v sinh lao ng. 4/ Ngư i lao ng (k c h c ngh ) trư c khi vào làm vi c ph i ư c khám s c kho . ơn v t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng ít nh t m i năm m t l n. i v i ngư i lao ng làm công vi c n ng nh c ho c trong môi trư ng c h i, trên cao, nơi cheo leo nguy hi m, dư i sâu, trong ư ng h m tuy nen ... ph i ư c khám s c kho , n u có s c kho m i b trí làm vi c và c 6 tháng khám l i s c kho m t l n.
  2. 5/ Ngư i lao ng b tai n n lao ng ho c b b nh ngh nghi p u ư c i giám nh s c kho ngh nghi p t i H i ng giám nh y khoa 6 tháng m t l n; các ơn v t ch c ưa b nh nhân ho c i u dư ng viên i i u tr , i u dư ng- ph c h i ch c năng t i các cơ s y t , i u dư ng-ph c h i ch c năng c a B (theo quy nh c a B Xây d ng và các Trung tâm). 6/ Nơi làm vi c c a ngư i lao ng ph i có các phương ti n v sinh, phòng v sinh m b o nư c s ch. Các công trình xây d ng trên cao, dù th i gian thi công m i t ng cao không dài nhưng các ơn v ph i b trí nơi v sinh t i ch . 7/ Th c hi n ch báo cáo: Các ơn v tr c thu c B (T ng công ty, Công ty, Vi n, Trư ng ...) là u m i t ng h p tình hình b nh ngh nghi p, khám và phân lo i s c kho , l p báo cáo g i Trung tâm Y t Xây d ng trư c ngày 17/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 10/01 năm sau i v i báo cáo c năm (bi u m u s 4a kèm theo Thông tư s 08/1998/TTLT-BYT-BL TBXH ngày 20/4/1998 c a Liên B Y t -B Lao ng TBXH) Trung tâm Y t Xây d ng t ng h p, báo cáo B Xây d ng và B Y t . Các văn b n báo cáo ngh khen th ng thi ua v công tác y t và ngh phong t ng danh hi u Th y thu c Nhân dân, Th y thu c ưu tú, K ni m chương Vì s c kho nhân dân... các ơn v g i v Trung tâm Y t t ng h p và hoàn ch nh các th t c trình B Xây d ng và B Y t xét duy t. Các báo cáo ngh khen thư ng ơn v t thành tích thi ua hàng năm ho c ngh khen thư ng các thành tích t xu t, các ơn v n p báo cáo v H i ng thi ua khen thư ng c a B theo quy nh hi n hành. Th trư ng các ơn v ph i h p v i Ban Ch p hành Công oàn cùng c p t ch c th c hi n t t Ch th này nh m b o v , nâng cao s c kho ngư i lao ng, ngăn ch n tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, góp ph n hoàn thành t t nhi m v c a Ngành. V T ch c cán b có trách nhi m theo dõi, ôn c ki m tra vi c tri n khai Ch th này và t ng h p báo cáo B trư ng. B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: - Các TCT, Công ty tr c thu c B ; - ơn v s nghi p tr c thu c B ; - Các S thu c ngành XD a phương; - C XDVN ( ph i h p ch o) ; - Công báo; Nguy n H ng Quân - V Pháp ch ; - Lưu VP, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản