Chỉ thị số 03/2007/CT-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBTDTT về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách trợ giúp người khuyết tật trong hoạt động Thể dục, thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2007/CT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2007/CT-UBDTTT Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2007 CH THN V VI C Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH TR GIÚP NGƯ I KHUY T T T TRONG HO T NG TH D C, TH THAO. Th c hi n Pháp l nh v ngư i khuy t t t, Chính ph ã ban hành m t s văn b n quy ph m pháp lu t nh m th c hi n chính sách tr giúp ngư i tàn t t: Ngh nh s 55/1999/N -Chính ph ngày 10/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh v ngư i tàn t t; Ngh nh s 81/CP ngày 23/1/1995 ư c s a i, b sung b ng Ngh nh s 116/2004/N -CP ngày 23/4/2004 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v lao ng là ngư i tàn t t. Ch t ch Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký l nh công b Lu t Th d c, th thao s : 22/2006/N-TCN ngày 12/12/2006, trong ó t i i u 14 quy nh ngư i khuy t t t ư c tham gia t p luy n và thi u Th d c, th thao. t o i u ki n ngư i khuy t t t hoà nh p c ng ng, nâng cao s c kho và c ng hi n cho xã h i, ngày 09/01/2006, Th tư ng Chính ph ã ban hàn Ch th s : 01/2006/CT-TTg v vi c Ny m nh th c hi n các chính sách tr giúp ngư i khuy t t t trong tình hình phát tri n kinh t - xã h i hi n nay. Trong th i gian qua, U ban Th d c Th thao ã ch o Hi p h i Th thao ngư i khuy t t t Vi t Nam xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai và t ch c nhi u ho t ng Th d c Th thao dành cho ngư i khuy t t t, t o i u ki n t t nh t ngư i khuy t t t ư c t p luy n, thi u th thao trong và ngoài nư c. H i thi th thao - Văn ngh giành cho ngư i khuy t t t v i quy mô toàn qu c ã thu hút r t ông ngư i khuy t t t tham gia. c bi t oàn th thao Ngư i khuy t t t Vi t Nam ã tham d i h i Th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á, Châu Á, th gi i, b ng s l l c ý chí c a b n thân, cùng v i s quan tâm c a ng, Nhà nư c, s ch o sát sao c a Ngành Th d c Th thao, ngư i khuy t t t ã vươn lên h i nh p v i c ng ng trong nư c và qu c t , giành ư c nhi u huy chương cao quý mang vinh quang v cho T qu c. Tuy nhiên, công tác qu n lý, ch o và phát tri n phòng trào Th d c Th thao ngư i khuy t t t còn g p nhi u khó khăn. Hi n nay còn nhi u t nh thành ph và i a s huy n th chưa u tư úng m c v kinh phí, cơ s v t ch t, sân bãi, d ng c t p luy n phù h p ngư i khuy t t t có i u ki n tham gia t p luy n, nâng cao s c kho , hoà nh p c ng ng, góp ph n vào vi c n nh tr t t xã h i, m b o quy n bình ng trư c m i cơ h i c a ngư i khuy t t t h tránh ư c m c c m v khuy t t t b n thân. Nh m phát huy nh ng ưu i m, k t qu ã t ư c và kh c ph c nh ng t n t i nêu trên. Th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph ; B trư ng, Ch nhi m U ban TDTT yêu c u: 1. Các V , ơn v thu c U ban TDTT, Hi p h i th thao ngư i khuy t t t Vi t Nam, S Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m
  2. v , quy n h n c a mình tăng cư ng công tác thông tin truy n thông ph bi n và th c hi n t t chính sách h tr ngư i khuy t t t Vi t Nam. C th trong tháng 7/2007, nhân k ni m 60 năm ngày Thương binh, Li t sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007), t ch c th c hi n các ch chính sách có th tri n khai ư c trong ph m vi trách nhi m t o i u ki n cho ngư i khuy t t t tham gia H i thi th thao - Văn ngh ngư i khuy t t t toàn qu c l n th III, t i thành ph Hu . 2. V Th d c th thao qu n chúng cNn ch ng nghiên c u, tham mưu, xu t k ho ch t ch c ho t ng th d c th thao cho phù h p v i ngư i khuy t t t, ph n u n 2010 có t 20 - 22% ngư i khuy t t t trên toàn qu c ư c tham gia t p luy n th d c th thao thư ng xuyên. Qua các Gi i th thao dành cho ngư i khuy t t t tham gia thi u, ư c t ch c hàng năm tuy n ch n i tuy n th thao ngư i khuy t t t tham d a các Gi i khu v c, Châu l c và th gi i. Ph i h p v i V K ho ch Tài chính, V t ch c cán b th c hi n ch chính sách, ch khen thư ng v i thành tích t ư c c a các v n ng viên ngư i khuy t t t, t o s cân i, hoà nh p, tránh s m c c m, t ti, ng viên k p th i ngư i khuy t t t vươn lên hoà nh p c ng ng, ph n nào cho gia ình và xã h i. 3. V K ho ch Tài chính tham mưu, xu t v i Lãnh o U ban Th d c th thao ra các văn b n hư ng d n, ch o xây d ng các công trình th d c th thao có các i u ki n như: C u thang, l i i ti p c n và m t s yêu c u phù h p, t o i u ki n cho ngư i khuy t t t n tham d và thi u Th d c th thao. 4. U ban Olympic Vi t Nam, V H p tác qu c t ph i h p v i các Liên oàn th thao ngư i khuy n t t qu c t cung c p thông tin, h tr v thông tin, giao ti p qu c t và cơ s v t ch t, t o i u ki n t p luy n và thi u t k t qu t t t i các u trư ng qu c t . 5. Báo th thao Vi t Nam, T p chí th thao Vi t Nam, Trung tâm tin h c U ban th d c th thao thư ng xuyên tuyên truy n, nâng cao nh n th c v v n khuy t t t, và ngư i khuy t t t, nêu các t m gương i n hình ngư i khuy t t t tham gia t p luy n và thi d u th thao t thành tích cao. Hàng năm ph i h p v i các V , ơn v , các báo, ài và nhà tài tr t ch c bình ch n khen thư ng các v n ng viên khuy t t t xu t s c tham gia các kỳ i h i th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á, Châu Á và Th gi i. Nhân d p l t t, t ch c các oàn n thăm và t ng quà cho các v n ng viên ngư i khuy t t t xu t s c; ngày thương binh, li t sĩ, t ch c các oàn n thăm, ng viên, t ng quà cho các v n ng viên là thương binh… 6. S Th d c th thao các t nh, thành ph ph i h p v i các ban, ngành liên quan, th ng kê s lư ng ngư i khuy t t t trên a phương mình, trình và báo cáo U ban nhân dân t nh, xu t xây d ng các Câu l c b Th d c th thao dành cho ngư i khuy t t t n t p luy n; t ch c các Gi i th thao cho ngư i khuy t t t n thi u, giao lưu; nghiên c u, xu t các ch ưu tiên phù h p v i i u ki n ngư i khuy t t t n tham d các ho t ng Th d c th thao t i a phương. 7. Hi p h i th thao ngư i khuy t t t Vi t Nam ph i h p v i V Th d c th thao qu n chúng U ban Th d c Th thao, xây d ng phong trào t p luy n Th d c th thao và thư ng xuyên t ch c các Gi i, H i thi Th thao cho ngư i khuy t t t; tham mưu v i Lãnh o U ban Th d c Th thao khen thư ng nh ng v n ng viên ngư i khuy t t t có thành tích trong t p luy n và thi u th thao. Ph i h p v i các nhà tài tr , trích kinh phí c a Hi p h i xây d ng phong trào t p luy n th d c th thao cho ngư i khuy t t t t i cơ s , h tr trang thi t b cho các Câu l c b ngư i khuy t t t.
  3. Hi p h i th thao ngư i khuy t t t Vi t Nam c n ti p c n các tài li u c a U ban Th thao ngư i khuy t t t th gi i (IPC), nghiên c u h c t p phát tri n các môn th thao m i h i nh p v i Qu c t , xây d ng i ngũ Hu n luy n viên, Tr ng tài có ng c p Qu c t . 8. Giao V Th d c th thao qu n chúng là u m i ph i h p v i Hi p h i th thao ngư i khuy t t t Vi t Nam, các S TDTT, các V , ơn v tr c thu c U ban TDTT t ch c th c hi n Ch th này. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c báo cáo v U ban Th d c Th thao nghiên c u, gi i quy t./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); Nguy n Danh Thái - U ban các v n XH c a Qu c h i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c). - B L TB&XH ( ph/h); - Các V , ơn v thu c y ban TDTT; - Các S TDTT; Hi p h i TT NKTVN; - H i b o tr ngư i tàn t t & tr em m côi VN; - Văn phòng NCCD ( t ng h p); - Công báo; - Lưu VP + V TDTT QC.
Đồng bộ tài khoản